Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2014. III. negyedév 


NAV és az EFER rendszer
A 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról szól. A rendelet kitér az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer, azaz EFER, használatának módjára.
Megtekinthető jogszabály: 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Repülőtér létesítése
A 206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. Repülőtéren és leszállóhelyen kívüli fel- és leszállás szabályait és a repülőtér és leszállóhely létesítésnek kitételeit is taglalja.
Megtekinthető jogszabály: 206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Központi Kommunikációs Hivatal
Az 1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozat a központi kommunikációs hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról szól. A koordinált kormányzati kommunikáció megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Bank, az önálló szabályozó szervek, valamint az autonóm államigazgatási szervek kivételével, a központi költségvetési szervek, valamint a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek reklám, PR és kommunikációs feladatait egy központi kommunikációs hivatal fogja ellátni.
Megtekinthető jogszabály: 1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Villamoshálózati csatlakozási díjakról
A 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szól. A csatlakozási díjak meghatározására a hálózati engedélyesek indokolt költségeinek és a legkisebb költség elvének figyelembevételével, az általános rendszerhasználati díjak megállapításával összhangban kerül sor.
Megtekinthető jogszabály: 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Hírközlési szolgálatok feladatai
A 6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról szól. A módosítás kijelöli, mely hírközlési szolgálatokat kötelezik honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátására.
Megtekinthető jogszabály: 6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Magyarország, szeretlek támogatása
A 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szól. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter vissza nem térítendő támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a 2014. szeptember 27- én megrendezésre kerülő programsorozatban való részvételhez.
Megtekinthető jogszabály: 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 196, zippelt )

Rendőrök individuális kockázatértékelése
A 28/2014. (VIII. 1.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi állománya individuális (egyénre szabott) munkakörnyezeti kockázatértékelésének egységes végrehajtásáról szól. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (Rendőrség) annak teljes személyi állományára terjed ki. A kockázatértékelést egy kiadott Módszertani Útmutató segítségével végzik.
Megtekinthető jogszabály: 28/2014. (VIII. 1.) ORFK utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 6.85 kB, zippelt )

Holding alapú közszolgáltatás
A 1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről szól. A Kormány a közszolgáltatási rendszer átalakítása érdekében egyetért olyan állami tulajdonú holding létrehozásával, amely nonprofit alapon, a szolidaritás elvét figyelembe véve, kis ráfordítással, fenntartható módon működik. Ebbe a rendszerbe beletartozik a hulladékgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás, kéményseprő- ipari szolgáltatás, távhőszolgáltatás, villamos energia szolgáltatás, valamint a földgázellátás.
Megtekinthető jogszabály: 1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 4.54 kB, zippelt )

Töméses hízlalás állatjóléti aspektusai
A 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletet módosítja. A módosítás egyik eleme szerint ösztönözni kell a töméses hízlalás állatjóléti aspektusainak tudományos vizsgálatát, valamint olyan alternatív módszer kidolgozását, amely képes helyettesíteni azt.
Megtekinthető jogszabály: 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 6.56 kB, zippelt )

Bódító hatású intézkedés
A 32/2014. (VIII. 29.) ORFK utasítás a bódító hatású szertől befolyásolt állapotú járművezetőkkel, valamint a kábítószerrel összefüggő bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyekkel szemben alkalmazandó rendőri intézkedésekről szól. Az utasítás a biológiai mintavételt megalapozó körülményekről, végrehajtásáról, a tárgyi bizonyítási eszközökhöz kapcsolódó intézkedésekről rendelkezik, valamint a rendőri jelentés tartalmi követelményeit taglalja.
Megtekinthető jogszabály: 32/2014. (VIII. 29.) ORFK utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 10.14 kB, zippelt )

Börtönőrök szakmai ellenőrzése
A 6/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről szól. A joganyag szerint az ellenőrzés célja hogy elősegítse a büntetés-végrehajtás jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb belső szabályozókban meghatározottak szerinti működését. Az ellenőrzés feladata, hogy értékelést adjon a tevékenység szabályosságáról és hatékonyságáról, mutasson rá a munkavégzés kedvező jegyeire, tárja fel a végrehajtás hiányosságait, a végrehajtást akadályozó tényezőket, tegyen javaslatot a hiányosságok felszámolására, a szakmai tevékenység fejlesztésére az ellenőrzés céljának megvalósítsa érdekében.
Megtekinthető jogszabály: 6/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 97.67 kB, zippelt )

Pető intézet rektora
A 103/2014. (VIII. 15.) ME határozat főiskolai rektor felmentéséről szól. A határozattal - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete 2014. augusztus 31-ei hatállyal történő megszűnésére tekintettel - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében dr. Schaffhauser Franz főiskolai tanárt a rektori megbízatása alól - 2014. augusztus 31-ei hatállyal - a miniszterelnök felmentette.
Megtekinthető jogszabály: 103/2014. (VIII. 15.) ME határozat

NAV üzemanyagárak
A NAV közleménye a 2014. szeptember 1-je és szeptember 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról szól. A közlemény értelmében az ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin alkalmazható ára 421 Ft/l, a gázolaj ára 427 Ft/l, a keverék ára 456 Ft/l ás az LPG autógáz ára 273 Ft/l. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Megtekinthető jogszabály: NAV közleménye

Helyes laboratóriumi gyakorlat
A 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szól. A joganyag hatálya többek között a vegyi anyagok, így veszélyes anyagok, veszélyes keverékek, gyógyszerek, gyógyszer hatóanyagok és segédanyagok, állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek, biocid anyagok, kozmetikumok, élelmiszer adalékanyagok, takarmány adalékanyagok (a továbbiakban együtt: anyagok) nem-klinikai egészségügyi- és környezetbiztonsági vizsgálataira, amelyek célja az anyagok tulajdonságaira, az emberi egészség vagy a környezet szempontjából biztonságos voltukra vonatkozó adatok szerzése terjed ki.
Megtekinthető jogszabály: 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 37.77 kB, zippelt )

Eszterházy kastély földjei
A 1391/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes működtetéséhez kapcsolódó intézkedésekről szól. A Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a Fertőd 225 helyrajzi számú ingatlan nem állami tulajdonrészének az állam javára történő megszerzéséről, továbbá felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy fenti feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon 200 millió forint többletforrás biztosításáról a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben.
Megtekinthető jogszabály: 1391/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Megúszható polgárvédelmi kötelezettség
A 12/2014. (VII. 18.) BM OKF utasítás a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség véleményezése során irányadó szempontokról rendelkezik. A joganyag szerint a katasztrófavédelmi szerv a vélemény kialakítása során a polgári védelmi szolgálattal elérhető előnyök és a személyes áldozathozatal összevetésekor valamennyi méltányolható magánérdeket figyelembe veszi. Mentesülhet egyéni helyzete miatt különösen az, aki külföldön, államilag elismert felsőoktatási intézményben igazolt ösztöndíjas hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, állami, magán, egyházi oktatási intézményben vagy OKJ-s képzésben (közép- vagy felsőfokú, nappali vagy levelező munkarendű) tanulmányokat folytat, külföldön tartózkodik, ahonnan a hazautazás aránytalanul nagy terhet jelent, orvosi igazolás alapján ideiglenes egészségügyi problémával kezelés alatt áll, valamint orvosi igazolás alapján előre tervezett orvosi beavatkozás, műtét előtt áll. Mentesülhet társadalmi kötelezettsége miatt különösen az, aki kiemelt területi, országos, állami vagy államilag támogatott nemzetközi versenyen vesz részt vagy arra felkészül.
Megtekinthető jogszabály: 12/2014. (VII. 18.) BM OKF utasítás
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Nav üzemanyag árak
A NAV közleménye a 2014. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról szól. A közlemény értelmében az ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin alkalmazható ára 430 Ft/l, a gázolaj ára 432 Ft/l, a keverék ára 462 Ft/l ás az LPG autógáz ára 270 Ft/l. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Megtekinthető jogszabály: NAV közlemény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Védett lett a merinó juh
Az 1/2014. (VII. 23.) FM rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról szól. A módosítás szerint veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta lett a magyar merinó fajtájú juh.
Megtekinthető jogszabály: 1/2014. (VII. 23.) FM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Polgármesterek választása
A 270/2014. (VII. 23.) KE határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szól. A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, valamint a Záró és vegyes rendelkezések 7. pontja, továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 302. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára tűzte ki.
Megtekinthető jogszabály: 270/2014. (VII. 23.) KE határoza

Biztonsági okmány záradékolása
A 86/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szól. A módosítás szerint a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogügyletet tartalmazó, biztonsági okmányon elkészített szerződés, illetve okirat záradékolása során, ha azon nincs elegendő hely a záradékszöveg elhelyezésére, a záradékolást biztonsági okmányon köteles elvégezni és a záradékszöveget tartalmazó pótlapot a szerződéshez, illetve az okirathoz hozzáfűzni. A pótlapon, valamint a szerződésen, illetve az okiraton is fel kell tüntetni, hogy a szerződés, illetve okirat záradékolása pótlapon történt, amely annak elválaszthatatlan részét képezi.
Megtekinthető jogszabály: 86/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 2.8 kB, zippelt )

Költözik a Miniszterelnökség
A 1401/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról rendelkezik. A határozat szerint a Kormány egyetért önmagával, mi szerint a Miniszterelnökség központi hivatalát a Budapest I. kerület 6460 helyrajzi számú, természetben a Budapest I. kerület Színház utca 5-11. szám alatt található ingatlanban, a Budapest I. kerület 6459 helyrajzi számú, természetben a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. szám alatt található ingatlanban, illetve az egykori tábori püspökség szomszédos területén (a továbbiakban: Ingatlan) helyezzék el.
Megtekinthető jogszabály: 1401/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 2.77 kB, zippelt )

Pedagógusok pótszabadsága
A 2014. évi XXXVI. törvény egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról rendelkezik. A joganyag többek között módosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt is. A módosítás egyik eleme szerint a bölcsődékben, a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet.
Megtekinthető jogszabály: 2014. évi XXXVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 33.61 kB, zippelt )

Andy Vajna a felelős kormánybiztos
A 1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szól. A joganyag értelmében a Kormány a hazai filmipar és filmkultúra további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében - 2014. július 1. napjától - Andrew G. Vajnát a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki.
Megtekinthető jogszabály: 1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 4.09 kB, zippelt )

Összefonódás engedélyezése
A 11/2014. (VI. 30.) GVH utasítás a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. §-a szerinti engedélyezése iránti kérelem benyújtásához alkalmazandó űrlapról és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról szól. Például az összefonódás engedélyezése iránti kérelem esetén ismertetni kell röviden az összefonódás lényegét, megnevezve az összefonódásban résztvevőket, az összefonódás típusát az összefonódásban résztvevők tevékenységi területeit, piacait, kiemelve az összefonódás által érintett piacokat, továbbá azt, hogy az összefonódásnak milyen szervezeti és piaci következményei várhatóak a fontosabb piacokon.
Megtekinthető jogszabály: 11/2014. (VI. 30.) GVH
Letölthető jogszabály: (~ 73.45 kB, zippelt )

Számlázóprogram kellékei
A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szól. A joganyag egyebek mellett tartalmazza a számlázó programmal szembeni követelményeket is: a számlázó programmal szemben követelmény, hogy kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és a számlázó programot a jogszabály szerint bejelentsék. A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania. A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
Megtekinthető jogszabály: 23/2014. (VI. 30.) NGM
Letölthető jogszabály: (~ 4.74 MB, zippelt )


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Nemzetközi jog Nemzetközi jog
Hiánypótló szak- és tankönyv az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék oktatóinak tollából.
Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényhez Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényhez
Segítség a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatának tisztességes vagy tisztességtelen voltának megítéléséhez.