Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2003. I. negyedév 


Módosuló EVA
A egyes adótörvények módosításáról szóló 2003. évi XVIII. törvény többek között részleteiben módosítja az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényt és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt. Az alábbiakban a módosító jogszabályt tekinthetjük meg.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi XVIII. törvény az egyes adótörvények módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 5.85 kB, zippelt rtf)

Módosult építésügyi jogszabályok
A 12/2003. (III. 24.) BM rendelet építésügyi jogszabályokat módosít, köztük az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletet, és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendeletet. Az alábbiakban a módosító jogszabályt tekinthetjük meg.
Megtekinthető jogszabály: 12/2003. (III. 24.) BM rendelet egyes építésügyi jogszabályok módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 24.07 kB, zippelt rtf)

Tejkvóta-felvásárlás
A 32/2003. (III. 21.) FVM rendelettel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium állami tejkvóta-felvásárlást hirdet meg, amelynek keretében a felvásárlásra felkínált kvótát kvótaliterenként 25 forint + áfa értékben állami készletképzésre felvásároltatja a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személytől (egyéni vállalkozó, őstermelő stb.), jogi személytől, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól.
Megtekinthető jogszabály: 32/2003. (III. 21.) FVM rendelet az állami tejkvóta-felvásárlásról és -értékesítésről
Letölthető jogszabály: (~ 6.76 kB, zippelt rtf)

APEH üzemanyagárak
Az APEH közleménye szerint a 2003. április 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárak a következők: ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 240 Ft/l; ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 250 Ft/l; Keverék 240 Ft/l; Gázolajok 231 Ft/l.

Műemlék viztorony
A 6/2003. (III. 18.) NKÖM rendelet számos ingatlant műemlékké nyilvánít, illetve néhány ingatlan esetében a műemléki védettséget megszűnteti. A rendelet értelmében műemlék lett többek között a Budapest IV. kerület, Árpád utca és Deák Ferenc utca sarkán álló 71420 helyrajzi számú víztorony.
Megtekinthető jogszabály: 6/2003. (III. 18.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
Letölthető jogszabály: (~ 3.87 kB, zippelt rtf)

Új pénzmosás elleni törvény
A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény hatályon kívül helyezi a korábban a kérdéskört szabályozó 1994. évi XXIV törvényt. Az új törvény célja, hogy - a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását is elősegítve - útját állja a bűncselekményből származó pénzeknek a pénz- és tőkepiaci rendszeren, továbbá más, pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosásának. Érdekesség, hogy a jogtanácsosi irodák a törvény hatálybalépésével egyidejűleg kötelesek felfüggeszteni a tevékenységüket. A jogtanácsosi iroda intézménye 2003. december 31. napjával megszűnik. A törvény 2003. június 16. napjával lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
Letölthető jogszabály: (~ 13.57 kB, zippelt rtf)

Közvetítői névjegyzék
A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény felhatalmazása alapján a 3/2003. (III. 13.) IM rendelet részletesen meghatározza a közvetítői névjegyzék vezetésének szabályait. A névjegzékbe felkerülni szándékozó természetes személy és jogi személy postai úton vagy személyesen nyújthatja be a névjegyzékbe történő felvétel iránti írásos kérelmet az Igazságügyi Minisztériumhoz, egy eredeti és egy fénymásolati példányban. A kérelem mellékleteként a természetes személynek csatolnia kell a felsőfokú végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát, a szakmai gyakorlat időtartamát igazoló okiratot és három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Megtekinthető jogszabály: 3/2003. (III. 13.) IM rendelet a közvetítői névjegyzék vezetéséről
Letölthető jogszabály: (~ 3.12 kB, zippelt rtf)

Hatályba lépett közvetítői tevékenység
2003. március 17. napjával hatályba lépett a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény. A törvény célja, hogy a közvetítés intézményével elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza. A közvetítés sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás. Célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett közvetítő bevonása mellett a vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
Megtekinthető jogszabály: 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
Letölthető jogszabály: (~ 11.74 kB, zippelt rtf)

Terrorizmusellenes megállapodás
A 28/2003. (III. 11.) Korm. rendelet kihirdeti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1999. szeptember 20-án aláírt Megállapodást. A Megállapodás teljes szövegét az alábbiakban elolvashatjuk.
Megtekinthető jogszabály: Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről
Letölthető jogszabály: (~ 6.36 kB, zippelt rtf)

Anyakönyvi igazgatás
A Belügyminisztérium a 6/2003. (III. 7.) számú rendeletével megállapítja az anyakönyvezés, a házasságkötési eljárás és a névviselés részletes szabályait. A rendelet szerint például a külföldi helységnevet az illető országban használatos módon kell anyakönyvezni. A hivatalos külföldi helységnév mellett - ha ismert - járulékosan (zárójelben) a magyar elnevezést is fel kell tüntetni, ha a településnek volt hivatalos magyar elnevezése.
Megtekinthető jogszabály: 6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
Letölthető jogszabály: (~ 33.91 kB, zippelt rtf)

Terhelt körözése
Az 1/2003. (III. 7.) IM rendelet meghatározza az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályait. A rendelet egy igen nehezen követhető körmondattal határozza meg az intézkedésre jogosult szerv fogalmát: az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt felkutatása érdekében a tartózkodási hely megállapítását célzó megkeresésre, illetőleg a körözés, valamint az elfogató parancs kibocsátását elrendelő határozat hozatalára jogosult szerv vagy személy.
Megtekinthető jogszabály: 1/2003. (III. 7.) IM rendelet az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 6.51 kB, zippelt rtf)

Hosszabbított szavazás
A 2003. évi IX. törvény egy bekezdéssel kiegészíti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt. A módosítás értelmében a Választási eljárási törvény 61. § (1) és 71. § (1) bekezdését a 2003. április 12-én megtartásra kerülő országos népszavazáson azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy szavazni 21 óráig lehet, és a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazóhelyiséget 21 órakor zárja be.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi IX. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 1.64 kB, zippelt rtf)

Villamosmű elhelyezésének előmunkálati joga
A 10/2003. (III. 4.) GKM rendelet szerint a villamosmű, illetőleg a csatlakozó berendezés idegen ingatlanon történő elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 70-74. §-aiban meghatározott előmunkálati jogot és vezetékjogot első fokon a területi műszaki biztonsági felügyeletek engedélyezik. Az előmunkálati és vezetékjogi engedély iránti ügyekben másodfokon a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet jár el.
Megtekinthető jogszabály: 10/2003. (III. 4.) GKM rendelet az előmunkálati jogot és a vezetékjogot engedélyező hatóság meghatározásáról
Letölthető jogszabály: (~ 2.27 kB, zippelt rtf)

Találmányok külföldi bejegyzésének támogatása
A 2003. (II. 28.) GKM rendelet szabályozza "a magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat" felhasználásával történő támogatás feltételeit. A támogatás célja elősegíteni a gazdaságon belüli innovációs folyamatokat, ezen belül a találmányok, a növényfajták, a használati minták oltalmának külföldön történő megszerzését és fenntartását, valamint a formatervezési minták oltalmának külföldön történő megszerzését és megújítását.
Megtekinthető jogszabály: 9/2003. (II. 28.) GKM rendelet az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzatból történő támogatásáról
Letölthető jogszabály: (~ 6.23 kB, zippelt rtf)

Hadkötelesek költségtérítése
A 10/2003. (II. 26.) HM rendelet részletesen meghatározza a hadkötelesek megjelenési kötelezettségével, sorozás előtti orvosi vizsgálatával, sorozásával és bevonulásával összefüggő egyes költségek megtérítésére és díjazások folyósítására vonatkozó szabályokat. Például a rendelet szerint útiköltség címén vonatközlekedés esetén a 2. osztályú vasút, vonatközlekedés hiányában a menetrend szerinti autóbusz menetdíja fizethető.
Megtekinthető jogszabály: 10/2003. (II. 26.) HM rendelet a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével összefüggő egyes költségek megtérítéséről és díjazások folyósításáról
Letölthető jogszabály: (~ 5.31 kB, zippelt rtf)

Szabadalmi ügyvitel
A 2003. évi VI. törvény átfogóan módosítja a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényt. Az egyik beiktatott új bekezdés szerint ha a szabadalmi ügyvivő a törvényben meghatározott iparjogvédelmi ügyekben külföldön jár el, tevékenységére a külföldi jogszabályok előírásai az irányadók, azonban az ilyen tevékenységére e törvény rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell. Külföldi jogszabályon az eljárás helye szerinti államra kötelező nemzetközi szerződéseket, ha pedig a szabadalmi ügyvivő az Európai Unió valamely tagállamában jár el, az európai közösségi jogszabályokat is érteni kell. Az alábbiakban a módosító jogszabály tölthető le.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi VI. törvény a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 13.5 kB, zippelt rtf)

Ebzárlat időtartama
Az egyes állat-egészségügyi jogszabályok módosításáról 19/2003. (II. 25.) FVM rendelet módosítja a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet egyik mondatát. Ezentúl a korábbi tizennégy nap helyett a helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A módosítás 2003. március 5. napján lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet a rókák veszettség elleni immunizálásáról
Letölthető jogszabály: (~ 5.73 kB, zippelt rtf)

Módosított fogyatékosság-minősítés
A 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet részleteiben módosítja a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendeletet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet. Az alábbiakban a módosító jogszabály tekinthető meg.
Megtekinthető jogszabály: 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 14.15 kB, zippelt rtf)

Sertések hólyagos betegsége
A 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet megállapítja a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályait. A rendelet szerint Enterovírus okozta hólyagos betegségben (SVD) beteg az a sertés, amely ragadós száj- és körömfájásra(RSZKF) vagy annak gyanújára utaló tüneteket mutat, de a tőle vagy környezetéből vett vizsgálati anyagokból az RSZKF vírustípusának meghatározására irányuló vizsgálatok egyértelműen negatív eredményt adtak és az SVD vírusának kimutatására irányuló vizsgálat pozitív.
Megtekinthető jogszabály: 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 15.56 kB, zippelt rtf)

Biodízel forgalmazása és támogatása
A mezőgazdasági termelésszerkezet váltása, a vidékfejlesztési célok és a megújuló energiaforrások felhasználása növelésének elősegítése, a biodízel hazai gyártásának és felhasználásához szükséges tapasztalatok megszerzése érdekében a 18/2003. (II. 19.) Korm. rendelet részletesen meghatározza a biodízel magyarországi kísérleti forgalmazásának, felhasználásának feltételeit és állami támogatásának szabályait.
Megtekinthető jogszabály: 18/2003. (II. 19.) Korm. rendelet a biodízel magyarországi kísérleti forgalmazásának, felhasználásának feltételeiről és állami támogatásának szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 7.55 kB, zippelt rtf)

Foglalkoztatott külföldiek száma
A FMM közleménye szerint a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet 2/A. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján, 2003-ban Magyarországon egyidejűleg engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb száma 81 ezer fő.

Marhahús kötelező címkéje
A 13/2003. (II. 12.) FVM rendelet szabályozza a marhahús és marhahúskészítmények egyedi, címkézéssel történő jelölését és nyilvántartásba vételét. A rendelet a marhahúst, mint fogalmat egy teljesen új szemszögből közelíti meg: marhahús a vágás során kitermelt zsigerek nélküli olyan csontos fél test, amely tartalmazza a benne lévő inakkal és hártyákkal, valamint zsiradékkal együtt a teljes izomzatot, friss állapotban, fagyasztott vagy hűtött formában.
Megtekinthető jogszabály: 13/2003. (II. 12.) FVM rendelet a marhahús és marhahúskészítmények kötelező címkézéséről
Letölthető jogszabály: (~ 4.87 kB, zippelt rtf)

Tizenharmadik havi nyugdíj
A második nekifutásra elfogadott 2003. évi IV. törvény részletekben módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényt, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt. Az utóbbi jogszabály módosítása iktatja be a 13. havi nyugdíj intézményét.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi IV. törvény az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 23.26 kB, zippelt rtf)

Futárok és bekapcsolt szervek
A 6/2003. (II. 7.) HM rendelet a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálatát szabályozza. A joganyag tele van figyelemre méltó nyelvezetű meghatározásokkal, mint például a "Belföldi katonai futárszolgálat", amelynek a pontos katonai körülírása a következő: a rendeletben meghatározott feladatokat végrehajtó futárszervek, a bekapcsolt szervek és a köztük levő küldeményforgalmi kapcsolatok összessége.
Megtekinthető jogszabály: 6/2003. (II. 7.) HM rendelet a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről
Letölthető jogszabály: (~ 10.02 kB, zippelt rtf)

A ló fertőző arteritise elleni védekezés
A 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet részletesen meghatározza ló fertőző arteritise (a jogszabály rövidítésében: EVA) elleni védekezés szabályait. Az EVA elleni védekezésben azon állattartók kötelesek részt venni, akik fedező méneket és kancákat tartanak. A védekezéssel kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik.
Megtekinthető jogszabály: 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet a ló fertőző arteritise elleni védekezésről
Letölthető jogszabály: (~ 4.81 kB, zippelt rtf)

Hivatásos katonák alkalmassága
A 4/2003. (I. 31.) HM rendelet részletesen meghatározza a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minősítési követelményeit. A rendelet vonatkozó melléklete szerint egy 35 éves férfi hivatásos katona akkor nyújt 100%-os teljesítményt, ha 72 db. mellső fekvőtámasz karhajlítás-nyújtást tud folyamatosan végezni.
Megtekinthető jogszabály: 4/2003. (I. 31.) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának minősítéséről
Letölthető jogszabály: (~ 401.54 kB, zippelt doc)

Frekvenciák árverése
A 11/2003. (I. 30.) Korm. rendelet részletesen meghatározza a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályait. Az árverés, illetve a pályázat kiírásáról szóló hirdetményt, illetve felhívást a Hírközlési Területi Hivatal a Hírközlési Értesítőben, legalább két országos napilapban, valamint elektronikus úton a Hírközlési Felügyelet honlapján teszi közzé. A közzétett hirdetménynek, illetve felhívásnak tartalmaznia kell az árverés és a pályázat legfontosabb adatait, hivatkozást a jogszabályra, amely alapján a kiírás történik, valamint a kiírási dokumentáció megszerzésének módját és feltételeit.
Megtekinthető jogszabály: 11/2003. (I. 30.) Korm. rendelet a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 12.15 kB, zippelt rtf)

Pályázat értékbecslőknek
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) pályázatot hirdet a kezelésében lévő, illetve kezelésébe kerülő termőföldek ingatlanforgalmi értékbecslését végző szakértők részére. A pályázat célja: az NFA részére ingatlanforgalmi értékbecslés végzésére jogosult szakértők névjegyzékének összeállítása. A pályázat benyújtásának határideje: 2003. február 15.
Megtekinthető jogszabály: FVM pályázati felhívás termőföld értékelését végző ingatlanforgalmi szakértők részére
Letölthető jogszabály: (~ 4.47 kB, zippelt rtf)

Zálogtárgy értékesítése
A 12/2003. (I. 30.) Kormányrendelet részletesen meghatározza a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályait. E rendeletet kell alkalmazni, ha a zálogtárgyat a Ptk. 257. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti megállapodás alapján a zálogjogosult vagy az általa megbízott személy bírósági végrehajtás mellőzésével értékesítheti. A Ptk. 257. §-ának (1) bekezdése szerinti közös értékesítésben való megállapodás esetén e rendeletet az abban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
Megtekinthető jogszabály: 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 6.75 kB, zippelt rtf)

Védett régészeti lelőhelyek
A 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyeket védetté nyilvánít, illetőleg más helyek vonatkozásában régészeti védettség megszüntetéséről rendelkezik. Fokozottan védett régészeti lelőhellyé vált például a Tiszaalpári Várdomb és Templomdomb területén található bronzkori és Árpád-kori földvár, középkori templom és temető, valamint a várhoz kapcsolódó őskori telep. A fokozottan védetté nyilvánított ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
Megtekinthető jogszabály: 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség megszüntetéséről
Letölthető jogszabály: (~ 3.29 kB, zippelt rtf)

Pályázat tankönyvkiadásra
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a felsőoktatásban széles körben használható új alaptankönyvek és szakkönyvek nyomtatott vagy elektronikus kiadásának támogatására. A pályázatok beküldési határideje: 2003. február 10. A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus formátumban is elérhető a következő címeken: http://www.fpi.hu; http://www.om.hu
Megtekinthető jogszabály: OM pályázati felhívás
Letölthető jogszabály: (~ 2.4 kB, zippelt rtf)

Megváltozott illetékesség
A 2/2003. (I. 14.) KE határozat részlegesen módosítja a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvénynek a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, a helyi bíróságok és a munkaügyi bíróságok illetékességi területéről rendelkező melléklete I. részét. A módosítás értelmében például Szorgalmatos község ezentúl a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékessége alá tartozik.
Megtekinthető jogszabály: 2/2003. (I. 14.) KE határozat a bíróságok illetékességi területének módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 1.69 kB, zippelt rtf)

Anyanyelv-tanítási verseny
A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke országos anyanyelv-tanítási versenyt hirdet olyan magyar szakos tanárjelölt hallgatók számára, akik tudományegyetemen, valamelyik tudományegyetem tanárképző főiskolai karán vagy tanárképző főiskolán tanulnak. Az országos verseny időpontja: 2003. április 28-29. A benevezés határideje: 2003. január 30. A felhívás teljes szövege az alábbiakban letölthető.
Megtekinthető jogszabály: Felhívás III. Országos Anyanyelv-tanítási Versenyre az egyetemi és a főiskolai magyar szakos hallgatók számára
Letölthető jogszabály: (~ 2.73 kB, zippelt rtf)

Jegybanki alapkamat
A 2/2003. (MK 6.) MNB közlemény szerint a jegybanki alapkamat mértéke - 2003. január 17. napjától - 6,50%.

Zöldkártya tájékoztató
A PSZÁF tájékoztatója részletes ismertetést ad a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról. A tájékoztató szerint külföldre utazáskor minden esetben ajánlott a Zöldkártya kiváltása. Különösen javasolt a Zöldkártya kiváltása Albániába, Bosznia-Hercegovinába, Görögországba, Jugoszláviába, Lengyelországba, Macedóniába, Olaszországba és Romániába történő utazáskor.
Megtekinthető jogszabály: PSZÁF tájékoztató
Letölthető jogszabály: (~ 4.35 kB, zippelt rtf)

Hallássérült diákok számítástechnikai versenye
A Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola megrendezi a hallássérült általános és középiskolai 9-11. osztályos tanulók számítástechnikai versenyét. A verseny helye és ideje: Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, 1095 Budapest, Soroksári út 75-77. 2003. március 1. (szombat) 8-15 óráig. A nevezési határidő: 2003. február 7. A versenyen iskolánként 2 fő vehet részt.
Megtekinthető jogszabály: Felhívás a hallássérült tanulók Országos Szabóky Adolf számítástechnikai versenyére
Letölthető jogszabály: (~ 1.64 kB, zippelt rtf)

Autópályák díjai
A 2/2003. (I. 14.) GKM rendelet tételesen meghatározza az állami kezelésű autópályák használatának díjait, és felsorolja azokat az autópálya szakaszokat, amelyek díjmentesen használhatók. Egy tíznapos matrica ára személygépkocsi esetében 1 520 Ft + áfa.
Megtekinthető jogszabály: 2/2003. (I. 14.) GKM rendelet az állami kezelésű autópályák használatának díjáról
Letölthető jogszabály: (~ 6.82 kB, zippelt rtf)

Módosuló büntető jogszabályok
A droggal kapcsolatos büntető szabályok enyhítése miatt politikai viharokat is kavart Btk. módosítást az államfő aláírta, és rövid időn belül közzé is tették. A megjelent jogszabály nemcsak a Büntető Törvénykönyvet, hanem néhány hozzá kapcsolódó egyéb törvényt, például az új Büntetőeljárási törvényt is módosítja. Az alábbiakban a 2003. évi II. törvényt, a módosító jogszabályt tölthetjük le. A módosítások, kivételekkel, 2003. március 1-jével lépnek hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi II. törvény a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 29.38 kB, zippelt rtf)

Higiénikus tejgyártás
A 1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet meghatározza a nyers tej, a hőkezelt tej és a tej alapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeit. A rendelet tartalmazza az emberi fogyasztásra szánt tej és a tej alapú termékek előállítására, forgalomba hozatalára, élelmiszer-higiéniai követelmények teljesítésére, a létesítmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásaira vonatkozó előírásokat. A joganyag nyelvi leleményeként megemlítjük, hogy a rendellenes nyers tej a kifogástalan nyers tejtől bármely okból eltérő érzékszervi tulajdonságú vagy összetételű tej.
Megtekinthető jogszabály: 1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet a nyers tej, a hőkezelt tej és a tej alapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről
Letölthető jogszabály: (~ 45.78 kB, zippelt rtf)

Kereskedelmi Vámtarifa 2003-as alkalmazása
Az 1/2003. (I. 6.) KüM-PM együttes rendelet részletesen meghatározza a Kereskedelmi Vámtarifa 2003. évi alkalmazását. A rendelet I. sz. melléklete szerint kedvezőbb vámtétellel vámkezelhető vámkontingensek keretébe tartozik többek között 500 db. fajtatiszta tenyészló és 350 db. szarvasmarha embrió.
Megtekinthető jogszabály: 1/2003. (I. 6.) KüM-PM együttes rendelet a Kereskedelmi Vámtarifa 2003. évi alkalmazásáról
Letölthető jogszabály: (~ 22.57 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal