Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2007. I. negyedév 


Matricaköteles autóutak
A 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályák, autóutak és főutak felsorolását tartalmazza. A felsorolt utak csak díjfizetés ellenében használhatóak a külön jogszabály szerinti D4 kategóriába tartozó tehergépkocsik esetében.
Megtekinthető jogszabály: 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról
Letölthető jogszabály: (~ 7.28 kB, zippelt rtf)

Új alkotmánybírák
A 22/2007. (III. 20.) OGY határozat az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról szól. Az Országgyűlés az Alkotmány 32/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján - 2007. április 21. napjától dr. Lenkovics Barnabást és dr. Lévay Miklóst az Alkotmánybíróság tagjává megválasztotta.
Megtekinthető jogszabály: 22/2007. (III. 20.) OGY határozat

Tiszteletbeli konzulok jegyzéke
A Külügyminisztérium közleménye a tiszteletbeli konzuli képviselők névjegyzékét és a konzuli jogosítványokat tartalmazza. Például a Benini Köztársaságba akkreditált tiszteletbeli konzul Achille Djogni Dr., aki Cotonou városában található meg.
Megtekinthető jogszabály: KüM közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 20.22 kB, zippelt rtf)

Nyári időszámítás
A 8001/2007. (MK 30.) GKM tájékoztató a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkezik. A nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján 2007-ben a nyári időszámítás március 25-től (vasárnaptól) október 28-ig (vasárnapig), 2008-ban a nyári időszámítás március 30-tól (vasárnaptól) október 26-ig (vasárnapig) tart.
Megtekinthető jogszabály: 8001/2007. (MK 30.) GKM tájékoztató
Letölthető jogszabály: (~ 2.14 kB, zippelt rtf)

Áldozatsegítő határőrök
A 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól rendelkezik. A joganyag szerint a rendőrség és a határőrség minden sértettnek - akkor, amikor az adott ügyben a rendőrséggel, illetve a határőrséggel először kerülnek kapcsolatba - átadja a területi igazságügyi hivatal áldozatsegítő szolgálata által a rendőrségre és a határőrségre eljutatott tájékoztatót, egyúttal szóban felhívja figyelmüket az áldozatsegítés lehetőségére és arra, hogy az Ást. szerinti áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez szükséges igazolást a rendőrség vagy a határőrség kérelmükre kiállítja. A tájékoztató átadásáról és a szóbeli figyelemfelhívásról feljegyzést kell készíteni, amit az ügyirathoz csatolni kell.
Megtekinthető jogszabály: 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 3.56 kB, zippelt rtf)

Regadó változások
A 2007. évi XI. törvény a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szól. A módosítás egyik eleme szerint az adózó kérelmére a vámhatóság a 2007. február 5. napjától indult adóigazgatási eljárásban az e törvény hatálybalépése előtt jogerőre emelkedett döntését visszavonja és az e törvénnyel módosított Rega-tv. rendelkezéseinek megfelelő döntést hoz, amennyiben az az adózó javára szóló adókülönbözetet eredményez. Az adózó a kérelmet az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül az adó megállapítása iránti eljárásban első fokon eljárt vámhatósághoz terjesztheti elő. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.
Megtekinthető jogszabály: 2007. évi XI. törvény a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 3.1 kB, zippelt rtf)

Antennák díja
A 24/2007. (II. 23.) GKM rendelet az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjáról szól. A rendelet hatálya kiterjed - az antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak, továbbá a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmények kivételével - az elektronikus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak létesítésére (elvi engedélyeztetésére, építésére, használatbavételére, fennmaradására) és bontására. A Nemzeti Hírközlési Hatóság építésügyi hatósági eljárásaiért a rendelet mellékletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Megtekinthető jogszabály: 24/2007. (II. 23.) GKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 4.96 kB, zippelt rtf)

Alkotmányellenes elvárt adó
Az Alkotmánybíróság 8/2007. (II. 28.) sz. határozatával megállapította, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (5)-(9) bekezdései – amelyek az elvárt adó mértékéről szólnak - alkotmányellenesek, ezért azokat a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette.
Megtekinthető jogszabály: 8/2007. (II. 28.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 29.43 kB, zippelt rtf)

Ajánlott bérnövekedés
Az Országos Érdekegyeztető Tanács megállapodott arról, hogy 2007-ben a bruttó keresetek 5,5-8%-os növelését ajánlja a vállalkozási szférának, a kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek; és a megállapodás végrehajtását a 2008. évi bértárgyalások előkészítésének keretében értékeli. Az Országos Érdekegyeztető Tanács javasolja az országos és helyi kollektív tárgyalásokat folytatóknak, hogy az e megállapodásban foglaltak figyelembevételével állapodjanak meg a keresetek 2007. évi növeléséről, ha arról még nem jött létre megállapodás.

Fizikai telefonszám
A 23/2007. (II. 23.) GKM rendelet az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó műszaki követelményekről szól. A jogszabály olyan fogalmi meghatározásokat is bevezet, mint a fizikai telefonszám, amely a 112-es segélyszolgálati állomás vonatkozásában az az egyedi telefonszám, amelyre az illetékességi területén kezdeményezett, 112-es hívószámra irányuló segélyhívások továbbíthatók.
Megtekinthető jogszabály: 23/2007. (II. 23.) GKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 6.64 kB, zippelt rtf)

Új alkotmánybírák
A 8/2007. (II. 21.) OGY határozat az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról szól. Az Országgyűlés az Alkotmány 32/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján, dr. Kiss Lászlót 2007. március 11. napjától, dr. Trócsányi Lászlót 2007. március 19. napjától az Alkotmánybíróság tagjává megválasztotta.
Megtekinthető jogszabály: 8/2007. (II. 21.) OGY határozat

Megváltozott utazásközvetítés
A 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szól. A módosítás szerint nem minősül utazásszervezésnek az önállóan (nem utazási csomagban) értékesített: közlekedési szolgáltatás, a menetjegy-kiszolgálás, a szálláshelyi szolgáltatás (szobafoglalás), vendéglátó szolgáltatás, a gyógy- és egyéb szolgáltatás, a kulturális programokra és egyéb (pl. sport) rendezvényekre jegyárusítás, a helyi programszervezés, az idegenvezetői szolgáltatás, illetve az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése, továbbá a más szervezet által teljesítendő, az utazással összefüggő szolgáltatás és az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése.
Megtekinthető jogszabály: 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 10.81 kB, zippelt rtf)

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
Az Alkotmánybíróság a 3/2007. (II. 13.) számú határozatával megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azáltal, hogy a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 77. §-ában a szabálysértési őrizet szabályozásánál nem biztosította az Alkotmány 55. § (2) bekezdéséből és 57. § (5) bekezdéséből levezethető garanciális követelmények érvényesülését. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2007. december 31. napjáig tegyen eleget.
Megtekinthető jogszabály: 3/2007. (II. 13.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 17.94 kB, zippelt rtf)

Alkotmányellenes traktortáblák
Az Alkotmánybíróság a 4/2007. (II. 13.) számú határozatával megállapította, hogy a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (4) bekezdés g) pontjának "az építmények, berendezések létesítését, elhelyezését, bármely közúti jármű [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete], jármű külön jogszabály alapján parkolásnak nem minősülő egyéb célú elhelyezését, valamint" szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.
Megtekinthető jogszabály: 4/2007. (II. 13.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 7.92 kB, zippelt rtf)

Nemzet sportolója
A kormány 1005/2007. (II. 6.) számú határozatával - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. §-ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakra - Földi Imre súlyemelő részére a nemzet sportolója címet és az azzal járó életjáradékot adományozta.
Megtekinthető jogszabály: 1005/2007. (II. 6.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 1.97 kB, zippelt rtf)

Szőlőtermelési potenciál
A 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szól. A rendelet értelmező rendelkezése számos izgalmas meghatározást tartalmaz, ilyen például a művelési mód fogalma: komplex fogalom, amely magában foglalja a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát.
Megtekinthető jogszabály: 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról
Letölthető jogszabály: (~ 16.21 kB, zippelt rtf)

Óriásnyúl és parlagi szamár
A 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét állapítja meg. E körbe tartozik például a magyar parlagi szamár, a szőke, és fecskehasú mangalica, a magyar óriás nyúl , és a nyurga ponty.
Megtekinthető jogszabály: 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 6.21 kB, zippelt rtf)

Általános gyermekbiztosítás
A PM közlemény az Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási szerződés megkötéséről szól. Az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. § c) pontja alapján az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Köztársaság pénzügyminisztere 2006. december 27-én - a 2007. január 1-jétől 2009. december 31-ig terjedő időszakra - a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötötte meg.

Harmadik országbeli állampolgárok
A 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól. A jogszabály nem alkalmazható a külön törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, tehát harmadik országbeli állampolgárnak az a személy minősül, aki nem tartozik a 2007. évi I. törvény hatálya alá.
Megtekinthető jogszabály: 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
Letölthető jogszabály: (~ 49.79 kB, zippelt rtf)

Hernyó körhinta biztonsága
A 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról rendelkezik. A rendelet szerint a mutatványos berendezést úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne veszélyeztesse a személyek életét, testi épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot. A joganyag melléklete tartalmazza a mutatványos berendezések veszélyességi osztályba sorolását. A melléklet szerint a II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések körébe tartozik a hernyó körhinta és az elvarázsolt kastély (szellemvasút).
Megtekinthető jogszabály: 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról
Letölthető jogszabály: (~ 9.09 kB, zippelt rtf)

Vendégmunkások száma
Az SZMM közleménye a 2007-ben, Magyarországon engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb számáról szól. A joganyag szerint a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet 2/A. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján 2007-ben Magyarországon egyidejűleg összesen engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb száma 83 ezer fő.
Megtekinthető jogszabály: SZMM közlemény

Barlangok nyilvántartása
A 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról szól. A joganyag a következőképpen határozza meg a barlanglátogatás fogalmát: barlangba vagy annak egy részére történő személyes behatolás, a barlang egészének vagy részének bejárása, illetve az ott történő tartózkodás, ha annak kizárólagos célja a barlang, barlangszakasz megtekintése.
Megtekinthető jogszabály: 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 151.57 kB, zippelt rtf)

Csapatzászló és felségjel
A 2/2007. (I. 18.) HM rendelet a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról szól. A joganyag 3. számú melléklete tartalmazza a felségjel leírását, amely szerint a felségjel nemzeti színeket tartalmazó egyenlő szárú háromszög, amelynek magassága az alap kétszerese. A színek a háromszögben úgy helyezkednek el, hogy a háromszög mindkét szára mentén az alap 1/9-ed részének megfelelő szélességű piros színű, majd fehér színű sáv húzódik, amelyek között a háromszög fennmaradó területe zöld színű. Az így kialakult jelet egy, az alap 1/27-ed része szélességű fehér keret veszi körül.
Megtekinthető jogszabály: 2/2007. (I. 18.) HM rendelet a Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 351.06 kB, zippelt rtf)

Repülős emlékérme
A 1/2007. (I. 16.) MNB rendelet a "Libelle repülőgép" emlékérme kibocsátásáról szól. Az emlékérme kupronikkelből (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mmx28,43 mm, széle sima. A négyzet formájú emlékérme előlapjának bal felső negyedében a Libelle repülőgép motorjának ábrázolása látható a légcsavar egy részletével, amely átnyúlik az emlékérme jobb alsó negyedébe. Az emlékérme hátlapjának középső mezőjében a Libelle repülőgép látható
Megtekinthető jogszabály: 1/2007. (I. 16.) MNB rendelet a „Libelle repülőgép” emlékérme kibocsátásáról
Letölthető jogszabály: (~ 348.15 kB, zippelt rtf)

Törvényalkotási program
A Kormány közzétette törvényalkotási programját az Országgyűlés 2007. évi tavaszi ülésszakára. A program az előterjesztendő törvényjavaslatok listáját tartalmazza. Közéjük tartozik például a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokra vonatkozó törvényjavaslat.
Megtekinthető jogszabály: A Kormány törvényalkotási programja az Országgyűlés 2007. évi tavaszi ülésszakára
Letölthető jogszabály: (~ 6.82 kB, zippelt rtf)

Szabad mozgás joga
A 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szól. A jogszabály a az Európai Közösséget létrehozó szerződésben biztosított szabad mozgás és tartózkodás joga gyakorlásának biztosítása, valamint a magyar állampolgárok magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjai tekintetében az egyenlő bánásmód megteremtése érdekében született. A törvény szerint az Európai Gazdasági Térség állampolgára érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal jogosult beutazni a Magyar Köztársaság területére, és három hónap itt tartózkodásra van lehetősége.
Megtekinthető jogszabály: 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
Letölthető jogszabály: (~ 51.62 kB, zippelt rtf)

Sürgős szükség köre
A 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szól. A joganyag melléklete sorolja fel a sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek fajtáit. Ezek közé tartoznak például az életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes zavarai., vagy az eszméletlen állapotok.
Megtekinthető jogszabály: 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
Letölthető jogszabály: (~ 5.25 kB, zippelt rtf)

Szőlőfajták klónjai
A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szól. A rendelet célja, hogy a biológiai alapok fejlesztése és szervezett fenntartása útján továbbszaporításra és köztermesztésbe a felhasználói igényeknek megfelelő, gazdaságosan termeszthető, a minőségi igényeket kielégítő szőlőfajták és azok klónjainak jó minőségű, egészséges szaporítóanyaga kerüljön.
Megtekinthető jogszabály: 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról
Letölthető jogszabály: (~ 43.88 kB, zippelt rtf)

Megváltozott illetékek
A 2006. évi CXXII. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról szól. A módosítás szerint a jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 12 000 Ft.
Megtekinthető jogszabály: 2006. évi CXXII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 3.3 kB, zippelt rtf)

Szabványlevél díja
A 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjait állapítja meg. A jogszabály szerint például a szabványlevél, szabvány címzett reklámküldemény díja 95 Forint és 62 Forint.
Megtekinthető jogszabály: 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól
Letölthető jogszabály: (~ 6.33 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal