Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2008. I. negyedév 


Vásárlói panasz
A 63/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosította az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletet. A módosított jogszabály szerint a csomagküldő kereskedő köteles a termék ismertetőjében, illetve a termékről szóló tájékoztatóban feltüntetni többek között a cégnevét (nevét), székhelyét, ha üzlettel rendelkezik, az üzlet címét, ha elektronikus elérhetőséggel rendelkezik, az elektronikus levelezési címét, telefonszámát. A beérkező vásárlói panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni.
Megtekinthető jogszabály: 63/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Lágy szárú energiaültetvények telepítése
A 30/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendeletet módosította. A módosított rendelet alapján a támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A támogatási kérelmet 2008. évben március 28. és április 30. között, valamint október 1. és november 2. között, 2009. évtől évente október 1. és november 2. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.
Megtekinthető jogszabály: 30/2008. (III. 27.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Bírósági ügyintéző feladatai
Az 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szól. A polgári, a gazdasági, a közigazgatási és a munkaügyi peres eljárás során a bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban, többek között hiánypótlásra felhívó, keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés i) és j) pontja alapján elutasító végzést hozhat. A polgári, a gazdasági, a közigazgatási és a munkaügyi nemperes eljárás során ellátható feladatok közül, első fokon eljárhat például a bírósági letéti eljárásban. Igazgatási feladatok közül jegyzőkönyvbe foglalhatja a jogi képviselő által nem képviselt félnek a polgári eljárást kezdeményező keresetét vagy kérelmét, valamint a per megindítását megelőző kérelmét.
Megtekinthető jogszabály: 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Hajók alkalmassági vizsgálata
A 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról rendelkezik. A módosított rendelet szerint, a hajózási hatóság üzembe helyezés előtti szemlét tart, amelynek során az úszólétesítmény üzembe helyezése előtt, továbbá átépítése után ellenőrzi az úszólétesítmény jóváhagyott terv szerinti építését, az úszólétesítmény berendezésének és felszerelésének üzembiztos működését, továbbá azt, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi és egyéb előírásoknak.
Megtekinthető jogszabály: 9/2008. (III. 21.) GKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Művészetoktatás támogatása
A 8/2008. (III. 20.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szól. A támogatást többek között a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások igényelhetik és az alapfokú művészetoktatási intézmények számára meghatározott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt eszközök és felszerelések beszerzésére, ezen jegyzékben szereplő meglévő eszközök cseréjére használható fel.
Megtekinthető jogszabály: 8/2008. (III. 20.) OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Elektronikus letét
A 2008. évi VIII. törvény a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzésével, valamint a közjegyzői és a konzuli tevékenységgel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szól. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény szerinti közjegyzői levéltár kiegészül az elektronikus letéti tárral. A fél kérelmére a közjegyző az elektronikus letéti tárban helyezi el a kérelemben megjelölt okirat elektronikus hiteles másolatát. A letéti tárból csak a letevő fél vagy a meghatalmazottja részére adható ki papír alapú vagy elektronikus másolat. A másolatot bármely közjegyző kiadhatja.
Megtekinthető jogszabály: 2008. évi VIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Támogatott málna
A 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet a feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szól. A rendelet alapján támogatást vehetnek igénybe a feldolgozóipari szerződés keretében málnát és földiepret termelők. A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap. A málna- és földieper-feldolgozó üzemek a feldolgozóipari támogatási rendszerbe a végrehajtási rendelet 171db cikkében meghatározott jóváhagyás iránti kérelemnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a tárgyév április 30-ig történő benyújtásával jelentkezhetnek.
Megtekinthető jogszabály: 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Adótörvények változása
A 2008. évi VII. törvénnyel módosították az egyes adótörvényeket. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény többek között az 57. §, a következő (2) bekezdéssel egészült ki. Bírósági vagy más hatósági eljárás keretében bíróságnak vagy más hatóságnak nyújtott szolgáltatás esetében, ha az ennek fejében járó ellenértéket a bíróság vagy más hatóság határozattal (végzéssel) állapítja meg, teljesítés az ellenértéket megállapító jogerős határozatnak (végzésnek) a szolgáltatás nyújtójával történő közlése. Módosításra került még az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvényt is.
Megtekinthető jogszabály: 2008. évi VII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Felsőoktatás finanszírozása
A 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról rendelkezik.A rendelet, az állami felsőoktatási intézményekre, az egyházi felsőoktatási intézményekre, valamint külön megállapodás alapján magán, illetve alapítványi felsőoktatási intézményekre terjed ki. Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív képzési, tudományos célú és fenntartói támogatással történik, amit kiegészít egyes speciális feladatok támogatása.
Megtekinthető jogszabály: 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Támogatott közszféra
A 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szól. A támogatás a 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszámban szereplő foglalkoztatottak után - beleértve a havi átlagban hatvan óránál rövidebb időtartamban foglalkoztatottak létszámát is - igényelhető.
Megtekinthető jogszabály: 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Széchenyi Kártya folytatása
A Kormány 1015/2008. (III. 12.) számú határozata a Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről szól. A határozat alapján, a 2008. január 1. és 2008. december 31. között a Széchenyi Kártya Program keretében kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást biztosít. A 2010. december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a Hitelgarancia Zrt. által vállalt éves garancia díjának 50 százalékáig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás a jelen határozat hatálybalépését követően kibocsátott kártyák esetében nem haladhatja meg garanciadíj vetítési alap 0,75 százalékának megfelelő összeget.
Megtekinthető jogszabály: 1015/2008. (III. 12.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Vadgazdálkodás támogatása
Az FVM 27/2008. (III. 12.) rendeletében a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról határozott. A támogatás célja a vadgazdálkodás feltételeinek javítása, továbbá a vadon élő állatokhoz, a vadászathoz kapcsolódó ismeretek bővítése. A vissza nem térítendő támogatás, meghatározott célterületekre, pályázat útján, a teljesítést követően utólagos finanszírozással, igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható nettó költségek legfeljebb 50%-a. A támogatás a feltételek megléte esetén pályázat útján igényelhető.
Megtekinthető jogszabály: 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Gabonaintervenció
A 24/2008. (III. 7.) FVM rendelet a gabona intervenciójáról szól. Intervencióra felajánlhat a meghatározott mennyiségi előírásoknak megfelelő (pl. búzából minimálisan 80 tonna), az Európai Unió területén betakarított, homogén, per-, teher- és igénymentes gabonát, többek között annak tulajdonosa ajánlati formanyomtatvány kitöltésével. A gabonaintervencióban történő részvétel feltétele, hogy a felajánló rendelkezzen Tv. szerinti regisztrációval. Az intervenciós készletek értékesítésére vonatkozó ajánlattételi felhívásokat az MVH az internetes honlapján, a Központi Hivatalában, valamint a kirendeltségeken teszi közzé.
Megtekinthető jogszabály: 24/2008. (III. 7.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Fejlesztik a földművelést
A 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről rendelkezik. A támogatás célja, hogy javítsa a kertészeti ágazat technológiai színvonalát, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. A támogatás a rendelet 2. számú mellékletben meghatározott gépkatalógus szerinti gépváltozatokhoz tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzésére vehető igénybe. A támogatás mértéke támogatási időszakonként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.
Megtekinthető jogszabály: 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Kábítószerrel összefüggő vagyonelkobzás
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának büntető jogegységi tanácsa által 1/2008. szám alatt kiadott Büntető jogegységi határozata, a kábítószerrel visszaélés bűncselekményének elkövetőjével szemben történő vagyonelkobzásról rendelkezik. A határozat a kábítószerrel visszaélés bűncselekményének elkövetőjével szemben a kábítószer értékesítésével összefüggő vagyonra vagyonelkobzást kell elrendelni. A vagyonelkobzás nem korlátozható az értékesítéssel elért nyereségre. Azt a bűncselekménnyel összefüggő teljes vagyonra el kell rendelni, függetlenül a kábítószer megszerzésére fordított vagyon mértékétől, illetve attól, hogy a kábítószer értékesítése az elkövető számára nyereséges vagy veszteséges volt-e; a vagyonelkobzás mértéke nem csökkenthető a kábítószer megszerzésével összefüggő kiadásokkal.
Megtekinthető jogszabály: 1/2008. Büntető jogegységi határozata
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Önkormányzati zenekarok támogatása
Az OKM, 7/2008. (III. 5.) rendeletében a helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok működésére adható 2008. évi támogatások igénybevételének rendjéről határozott. A rendelet a hivatásos önkormányzati zenekart vagy énekkart fenntartó vagy hivatásos önkormányzati zenekart vagy énekkart támogató helyi önkormányzatokra terjed ki. A központi költségvetés által az együttesek működési kiadásaira a 2008. évre előirányzott 1010 millió Ft-ot az érintett helyi önkormányzatok, a rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett, olyan célok megvalósításához igényelhetik, amelyek elősegítik a hivatásos együttesek művészi színvonalának emelését és javítják azok tevékenységének feltételeit.
Megtekinthető jogszabály: 7/2008. (III. 5.)OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Távolsági járatok díjai
A 4/2008. (II. 29.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról szól. A rendelet szerint a havi bérlet a tárgyhónap 5. napjáig váltható, és a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napján 24 óráig érvényes. A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon 0 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít utazásra. Az árakból példaként, 100 kilométernyi távolság, teljes árú menetjegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben 1500 Ft.
Megtekinthető jogszabály: 4/2008. (II. 29.) GKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Kollektív szerződés bejelentése
A 1/2008. (II. 29.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról szól. A kollektív szerződést a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a szerződést kötő felek együttes bejelentése alapján nyilvántartásba veszi. A kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket az erre a célra szolgáló, a rendelet 1-5. számú mellékletekben szereplő adatlapnak a kitöltésével és a minisztériumba postai úton történő megküldésével, vagy elektronikus bejelentés útján teljesítik.
Megtekinthető jogszabály: 1/2008. (II. 29.) SZMM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Kormányzati negyed
A 1010/2008. (II. 29.) Korm. határozat a Kormányzati Negyed projekttel kapcsolatos döntések módosításáról szól. A határozattal a Kormány a Kormányzati Épületegyüttes projekt megvalósítását felfüggeszti. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy az MNV Zrt. útján vizsgálja meg a Nyugati tér-Teréz körút (Nagykörút)-Podmanicky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Ferdinánd híd-Westend City Center-Váci út-Nyugati tér által határolt terület hasznosításának lehetőségeit, és azokról tegyen javaslatot a Kormánynak. A javaslat elkészítése során be kell vonni az illetékes önkormányzatokat és figyelembe kell venni a terület eddigi fejlesztésével kapcsolatos koncepciókat és beruházásokat is.
Megtekinthető jogszabály: 1010/2008. (II. 29.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Szennyvizek felhasználása
A 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletet módosítja. A rendelet a szabályozás célját a következőkben határozza meg. Egyes szennyvizek, kezelt iszapok, ideértve a szennyvíziszap komposztokat, mezőgazdasági területen való szakszerű felhasználásával elkerülhetővé váljanak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra gyakorolt káros hatások.
Megtekinthető jogszabály: 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Támogatott tenyésztés
A 21/2008. (II. 26.) FVM rendelet a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szól. A támogatás célja a tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése, és amely támogatás többek között törzskönyvezésre és teljesítményvizsgálat végzésére vehető igénybe. A támogatás mértéke a szarvasmarha törzskönyvi nyilvántartás esetében 1.000,- Ft egyedenként.
Megtekinthető jogszabály: 21/2008. (II. 26.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Aprópénz kerekítés
A 2008. évi III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szól. A törvény szerint, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.
Megtekinthető jogszabály: 2008. évi III. törvény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Márciusi Ifjak Díj
A 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a „Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról szól. A rendelet szerint, a díj többek között, azoknak a 35 év alatti, magyar állampolgárságú személyeknek adományozható, akik az alkotó- és előadóművészet, a kultúra, vagy a tudomány területén kifejtett tevékenységükkel öregbítették Magyarország hírnevét, elősegítették kulturális gyarapodását. A díjjal egyszeri, nettó 500 000 forint összegű pénzjutalom is jár.
Megtekinthető jogszabály: 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Múzeumok támogatása
A 3/2008. (II. 19.) OKM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szól. A támogatás többek között nagyszabású - 10 millió forintnál nagyobb forrásigényű - állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására, illetve korszerűsítésére, beleértve a roma kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven előállított katalógusok, illetve kiállítási vezetők, ismertetők megjelentetésére igényelhető.
Megtekinthető jogszabály: 3/2008. (II. 19.) OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Nemzetiségi oktatás támogatása
A 4/2008. (II. 19.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szól. A támogatás akkor igényelhető, ha az intézmény kisebbségi nevelést, oktatást biztosító feladat-ellátási helyén a programban részt vevő tanulók aránya legalább kilencven százalék. A támogatás mértéke tagintézményenként legfeljebb 30 millió forint.
Megtekinthető jogszabály: 4/2008. (II. 19.) OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Itt van az Ebp törvény
Kihirdették az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvényt. A törvény kimondja, hogy a kötelező egészségbiztosítási rendszer országosan egységes és minden biztosítottra vonatkozóan azonos feltételek mellett terjed ki. A törvény szerint azonos szakmai tartalommal, bármilyen megkülönböztetés nélkül illetik meg az egészségügyi szolgáltatások a biztosítottakat. A törvény továbbá garantálja a pénztárak közötti átlépés lehetőségét.
Megtekinthető jogszabály: 2008. évi I. törvény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

A tej vizsgálata
A 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet a nyers tej vizsgálatáról szól. A rendelet szerint, valamennyi állatfaj nyers tejét a termelőnek, vagy a nyers tejet termelő megbízása alapján a felvásárlónak, az önellenőrzési rendszer keretén belül a nyers tejet rendszeresen, legalább havonta két alkalommal akkreditált laboratóriumban kell megvizsgáltatnia és minősíttetnie összcsíraszám, gátlóanyag és zsírtartalom tekintetében, illetve nyers tehéntej esetében szomatikus sejtszám és fehérjetartalom tekintetében is.
Megtekinthető jogszabály: 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Támogatott kultúra
A 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szól. A rendelet szerinti támogatást az alkotóművészeti, az előadóművészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységekre lehet nyújtani. A felsorolt tevékenységeken belül, többek között a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására, és kulturális vidékfejlesztésre adható a támogatás.
Megtekinthető jogszabály: 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Engedélyezési Hivatal
A 25/2008. (II. 14.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szól. A rendelet szerint Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el, többek között az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával kapcsolatos külön jogszabályban előírt hatósági nyilvántartási feladatokban, illetve az utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel kapcsolatos külön jogszabályokban előírt közhitelű nyilvántartási feladatokban.
Megtekinthető jogszabály: 25/2008. (II. 14.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Kerettanterv benyújtása
A 2/2008. (II. 8.) OKM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról szól. A módosítások szerint kerettantervet a többek között a következő esetekben lehet jóváhagyásra benyújtani: a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelő iskolaszakaszokra, az iskolaszakasz meghatározott részére, részeire (pl. bevezető és kezdő szakasz), egyes pedagógiai feladatok végrehajtásához, továbbá több iskolai évfolyam különböző tantárgyait, tananyagát érintő tananyaghoz is.
Megtekinthető jogszabály: 2/2008. (II. 8.) OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Ügyvédek munkadíja
A 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet, a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról szól. A módosítás szerint a díjmegállapodás érvényesítése esetében az ügyvéd díját a végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtható okiratban állapítja meg. A bíróság a végrehajtási kérelem elkészítéséért díjat csak akkor állapít meg, ha azt a díjmegállapodás külön meghatározza, egyébként a díjmegállapodásban foglalt díj a végrehajtási eljárás foganatosítása során elvégzett jogi képviseleti tevékenységért jár.
Megtekinthető jogszabály: 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Kormány perbeli képviselete
A 20/2008. (II. 7.) Korm. rendelet, a Kormánynak a közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggő jogorvoslati eljárás során való képviseletéről szól. A rendelet szerint, ha a Magyar Köztársaság Kormánya közigazgatási hatósági ügyben jár el, úgy az esetleges jogorvoslatokkal kapcsolatos intézkedések megtétele, valamint a peres eljárás során a Kormányt a hatósági ügy tárgya szerint feladatkörrel rendelkező miniszter képviseli.
Megtekinthető jogszabály: 20/2008. (II. 7.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Internetes pályázat
A 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról szól. A jogszabály lehetővé teszi a civil szervezetek számára az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül történő támogatás iránti kérelem benyújtását, ebben az esetben kötelezettségét az előírt dokumentum oldalhű digitális másolatának megküldésével teljesíti. Az Alapprogram kezelő szerve a támogatási szerződés megkötésekor ellenőrzi a digitális másolat és az eredeti dokumentum megegyezőségét.
Megtekinthető jogszabály: 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Széf a betegeknek
A 7/2008. (II. 7.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról szól. A jogszabály az ESzCsM rendelet 4. §-ának (1) bekezdését egészíti ki azzal, hogy minden 24 óránál hosszabb folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál biztosítani kell minden beteg részére személyes használatú tárgyainak biztonságos őrzésére alkalmas, önálló széf elhelyezését.
Megtekinthető jogszabály: 7/2008. (II. 7.) EüM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Telefonon kötött szerződés
A 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szól. A jogszabály többek között rendelkezik arról az esetről, ha a vállalkozás az ügyféltől megbízást telefonon, telefaxon vagy egyéb elektronikus úton is elfogad. Ha a vállalkozás a megbízást hangfelvételen rögzíti, az üzletszabályzatnak rendelkeznie kell a hangfelvételhez történő hozzáférési jogosultságról.
Megtekinthető jogszabály: 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Katonák lakásszerzése
A 2/2008. (I. 30.) HM rendelettel a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról szól. A módosított rendelet 158. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: Munkáltatói kölcsön adható az igénylőnek: „g) lakástulajdonnak az a) és b) pontok szerinti megszerzéséhez igénybe vett lakáscélú pénzintézeti kölcsönből fennálló tartozás összegének csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, amennyiben a kölcsönszerződés megkötésétől számított két év még nem telt el.”
Megtekinthető jogszabály: 2/2008. (I. 30.) HM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Természetvédelmi kezelési tervek
A 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szól. Az országos jelentőségű védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv előkészítéséért az a nemzeti park igazgatóság felelős, amelynek a külön jogszabályban meghatározott működési területén a tervezési terület található.
Megtekinthető jogszabály: 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Hallépcső az Ipolyon
A 18/2008. (II. 1.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek az Ipoly határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy települések térségében felépítésre kerülő hallépcső létesítése és üzemeltetése céljából történő ideiglenes igénybevételéről szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről szól. A megállapodás szerint, az Ipoly határfolyón, valamint annak közvetlen közelében szlovák és magyar államterületen hallépcső létesül, amelynek beruházója a magyar Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
Megtekinthető jogszabály: 18/2008. (II. 1.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Várólistás időpontok
A 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosításáról szól. A joganyag szerint a biztosított a betegfogadási lista alapján az ellátást a betegfogadási listán meghatározott időpontban jogosult az azt vezető szolgáltatónál igénybe venni. Az igénybevétel időpontját a betegfogadási listára történő felvétel időpontja alapján kell meghatározni azzal, hogy a biztosított kérésére ettől az időponttól - az igénybevétel időpontjaként - későbbi időpont is meghatározható.
Megtekinthető jogszabály: 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet

Ittas tilalom
A 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szól. A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha]a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §], a közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó [Btk. 187. § (2) bekezdés], illetve a járművezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk. 188. §] bűncselekményt követett el, továbbá ha a jármű vezetője az egyes szabálysértésekről szóló Kormány rendeletben meghatározott ittas vezetés szabálysértésének elkövetésével gyanúsítható.
Megtekinthető jogszabály: 2/2008. (I. 12.) IRM rendelet

Teller emlékérme
A 1/2008. (I. 12.) MNB rendelet a Teller Ede születésének 100. évfordulója emlékérme kibocsátásáról szól. Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett. Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Teller Ede portréja látható. Az emlékérme szélén köriratban, a portrétól balra a Teller Ede, jobbra pedig az 1908-2003 felirat olvasható. A jobb oldali felirat és a portré között Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye található.
Megtekinthető jogszabály: 1/2008. (I. 12.) MNB rendelet

Zöldkártya tájékoztató
A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról szól. A tájékoztató szerint, a magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója által a Magyarországon a kötelező felelősségbiztosítás művelésére jogosult biztosítóval kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés területi hatálya az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területére - a Magyar Köztársaság területét is beleértve -, valamint Svájcra terjed ki. Kiterjed továbbá a biztosítási szerződés területi hatálya a nemzetközi Zöldkártya Rendszer azon országai területére, amelyek irodájával a Magyar Nemzeti Iroda kétoldalú megállapodást kötött.
Megtekinthető jogszabály: PSZÁF tájékoztató

Szovjet oklevelek
A 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről rendelkezik. A joganyag szerint feltétel nélkül el kell ismerni azon okiratokat, amelyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést Észtország esetében 1991. augusztus 20-a előtt, Lettország esetében 1991. augusztus 21-e előtt, Litvánia estében 1990. március 11-e előtt kezdték meg.
Megtekinthető jogszabály: 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

Vízművek díjai
A 1/2008. (I. 11.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról szól. A díjtételeket a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza. Például a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác) alapdíja fogyasztási helyenként 183 Ft/hónap.
Megtekinthető jogszabály: 1/2008. (I. 11.) KvVM rendelet

Kötelező patikai gyógyszerek
A 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékeket határozza meg. A joganyag szerint kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók többek között a gyógyászati célra engedélyezett, a hatályos Magyar, illetve Európai Gyógyszerkönyvben szereplő gyógyszeranyagok, drogok; a Gyógyszerkönyvben és a hatályos Szabványos Vényminták Gyűjteményében (Formulae Normales) szereplő magisztrális gyógyszerek, orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerek; valamint azok a tápszerek, melyek árához - ha a külön jogszabályban meghatározott hatóság társadalombiztosítási támogatást állapított meg - támogatást vesznek igénybe.
Megtekinthető jogszabály: A 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.51 kB, zippelt doc)

Kisegyházak számai
Az APEH közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról rendelkezik. A Dávid Sátora Gyülekezet technikai száma 1658, az ATMA - A Szeretet Egyháza száma 1665.
Megtekinthető jogszabály: APEH közlemény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Az OVB és a határidők
Az 1/2008. (I. 22.) OVB állásfoglalás a határidők, határnapok számításáról szól. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. a határidők meghatározásánál helyenként a "... napig", máshol a "... napon" kifejezést használja. Az Országos Választási Bizottság a jogszabályhelyek egységes értelmezése érdekében úgy foglalt állást, hogy a határidő a megjelölt napon 16.00 órakor jár le.
Megtekinthető jogszabály: 1/2008. (I. 22.) OVB állásfoglalás
Letölthető jogszabály: (~ 2.19 kB, zippelt rtf)

Kitűzött népszavazás
Az Országgyűlés a 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatában országos ügydöntő népszavazást rendelt el a következő kérdésben: "Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?" Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörömben - tekintettel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 122. §-ra is - az országos ügydöntő népszavazás időpontját a Köztársasági Elnök 2008. március 9. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
Megtekinthető jogszabály: 29/2008. (I. 24.) KE határozat

Rendőrségi hatáskörök
A 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szól. A joganyag szerint a Rendőrség mint nyomozó hatóság központi, területi és helyi nyomozó hatóságokra, a nyomozó hatóságok pedig - a szervezeti és működési szabályzatuk szerint - nyomozó szervezeti egységekre tagozódnak. Központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság területi nyomozó hatóság a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Nyomozó Iroda, valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, helyi nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság.
Megtekinthető jogszabály: 3/2008. (I. 16.) IRM
Letölthető jogszabály: (~ 13.77 kB, zippelt rtf)

Mandula és aflatoxin
A 4/2008. (I. 12.) FVM rendelet bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyeződésének kockázata miatti különleges feltételekről szól. A rendelet hatálya alá tartozik többek között az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feladott, a Kaliforniai Mandula-terméktanács által 2006 májusában létrehozott önkéntes aflatoxin-vizsgáló rendszer keretében megvizsgált következő termékek: közül a 0802 11, illetve a 0802 12 KN-kód alá tartozó héjas vagy héjatlan mandula.
Megtekinthető jogszabály: 4/2008. (I. 12.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 15.37 kB, zippelt rtf)

Új számlaszabályok
A 47/2007. (XII. 29.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról szól. A rendelet tartalmazza a számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályait is.
Megtekinthető jogszabály: 47/2007. (XII. 29.) PM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.02 kB, zippelt rtf)

Bunkerolaj felelősség
A 2007. évi CLXV. törvény a Londonban, 2001. március 23-án kelt, a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szól. Az egyezmény címében szereplő bunkerolaj a hajó üzemeltetésére, illetve meghajtására használt vagy szánt, szénhidrogén eredetű ásványolaj, a kenőolajat is beleértve, valamint az ilyen olaj maradékai.
Megtekinthető jogszabály: A 2007. évi CLXV. törvény

Baromfitartó egységek
A 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szól. A joganyag szerint a madárinfluenza a baromfi és más, fogságban tartott madarak olyan A típusú influenza vírus által okozott fertőzése, amely influenza vírus a H5 vagy H7 altípusba tartozik, vagy hathetes csirkékben 1,2-nél nagyobb intravénás patogenitási indexszel rendelkezik. A rendeletben van még néhány izgalmas meghatározás, mint például a "baromfitartó egység vagy más, fogságban tartott madarakat tartó egység". Ezek közös járványvédelmi irányítási rendszerbe tartozó gazdaság vagy gazdaságok, amelyben a madárinfluenza tekintetében meghatározott állategészségügyi státuszú, megfelelő megfigyelésnek, ellenőrzésnek és járványvédelmi intézkedéseknek alávetett baromfi vagy más, fogságban tartott madarak alpopulációját tartják.
Megtekinthető jogszabály: 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal