Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2009. I. negyedév 


2009. június 7-e EP választás
A 43/2009. (III. 26.) KE határozat, az Európai Parlament tagjai választásának kitűzéséről szól. A határozat az Európai Parlament tagjainak választását 2009. június 7-ére (vasárnapra) tűzte ki.
Letölthető jogszabály: (~ 9.28 kB, zippelt rtf)

Európai Parlamenti választás rendje
A 16/2009. (III. 26.) ÖM rendelet, az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról rendelkezik. A rendelet szerint az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 2009. április 30. napjáig kérheti a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől a névjegyzékbe vételét. A helyi választási iroda vezetője az uniós polgárt - kérelem alapján - 2009. május 4-ig felveszi a névjegyzékbe, ha a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásában nem szerepel.
Megtekinthető jogszabály: 16/2009. (III. 26.) ÖM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 13.47 kB, zippelt rtf)

Fogyasztóvédelem a hitelfelvevőkért
Az Országgyűlés 22/2009. (III. 25.) számú határozata a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről szól. Az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy vizsgálja meg számos javaslatának törvényekbe és más jogszabályokba való beépítésének lehetőségét. Igényként merült fel a pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztók védelmét teljesebbé tévő - a közösségi jogi rendelkezéseket is szem előtt tartó - szabályozás kialakítása, különös tekintettel az ügyfelek előzetes tájékoztatására, a szerződési feltételek ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására, az előtörlesztés, valamint a pénzügyi termékek közvetítésének szabályaira.
Megtekinthető jogszabály: 22/2009. (III. 25.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 10.48 kB, zippelt rtf)

Jogegységi határozat felülvizsgálat lehetőségéről
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Polgári Jogegységi Tanácsa 1/2009. szám alatt Polgári jogegységi határozat adott ki. A határozat a vagyonjogi ügyben hozott jogerős közbenső ítélet elleni felülvizsgálat lehetőségéről ad iránymutatást. A jogegységi határozat szerint, nincs helye felülvizsgálatnak az olyan vagyonjogi ügyben hozott jogerős közbenső ítélet ellen, amelyben a keresettel érvényesített követelés értéke nem haladja meg az egymillió forintot.
Megtekinthető jogszabály: 1/2009. Polgári jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 12.94 kB, zippelt rtf)

Kárkötelem és a nemzetközi magánjog
A 2009. évi IX. törvény, a nemzetközi magánjogról szóló, 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkezik. A módosítás érintette többek között a szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyok szabályozását is. A törvényerejű rendelet kimondja, hogy a szerződésen kívül okozott kárért fennálló felelősségre a károkozó tevékenység vagy mulasztás helyén és idején irányadó jogot kell alkalmazni, és ha ez a károsultra kedvezőbb, annak az államnak a jogát kell irányadónak tekinteni, amelynek területén a kár bekövetkezett.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi IX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 11.59 kB, zippelt rtf)

Bruttó átlagkereset: 198 900 Ft/fő/hó
A KSH közleményét adott ki a 2008. évi főbb statisztikai adatokról. A különböző ellátások megállapításának alapjául több statisztikai adat szolgál, ezért a KSH 2008. évre vonatkozóan az ehhez szükséges főbb adatokat (kerekített formában) az alábbiakban tette közzé. A bruttó átlagkereset: 198 900 Ft/fő/hó, ennek megfelelően, a nettó átlagkereset: 122 000 Ft/fő/hó.
Megtekinthető jogszabály: KSH közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 9.74 kB, zippelt rtf)

„Álomsziget”
Az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet, a Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról határoz. A rendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással - beleértve az ahhoz kapcsolódó Budapest III. kerület közigazgatási területén megvalósuló járulékos beruházásokat - függenek össze.
Megtekinthető jogszabály: 7/2009. (III. 17.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 19.14 kB, zippelt rtf)

Orvosi fizetési felszólítás
Az 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról határozott. A módosítást követően a jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy a nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését, ha a jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizeti meg
Megtekinthető jogszabály: 58/2009. (III. 18.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 29.19 kB, zippelt rtf)

Fenntartható genetikai minőségért
A 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet, a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szól. A támogatás célja a tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül. A Támogatás igénybe vehető többek között törzskönyvezés, valamint teljesítményvizsgálat végzése célterületen.
Megtekinthető jogszabály: 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 27.84 kB, zippelt rtf)

Bírságból fedezhető költségek
Az 54/2009. (III. 12.) Korm. rendelet, a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szól. Az ORFK a meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára befolyt összeget a Rendőrség közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, illetve e feladatok ellátásához szükséges eszközállomány fejlesztésére, valamint, a Rendőrségnek a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos eljárása során ténylegesen felmerült, igazolt költségeinek fedezésére fordítja.
Megtekinthető jogszabály: 54/2009. (III. 12.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.2 kB, zippelt rtf)

Szexuális termék a piacon
Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet, a vásárokról és a piacokról szól. A rendelet számos más mellett, meghatározza, hogy vásáron és piacon, mely termékek forgalmazhatók kizárólag működési engedéllyel. Többek között a veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények, továbbá a jövedéki termék, a számítógépes játékszoftver, videojáték-gép, valamint látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék.
Megtekinthető jogszabály: 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 18.13 kB, zippelt rtf)

APEH ügyintézés telefonon
A 3/2009. (III. 12.) PM rendelet, az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet és az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról határozott. A rendelt szerint az ügyfél tájékoztató és ügyintéző rendszerbe ügyfél azonosító szám igénybevételével történt bejelentkezést, valamint az adózó és képviselője azonosítását követően, a beszélgetés rögzítése mellett, az adózó vagy képviselőjének telefonon előterjesztett kérelme alapján intézi, az egyedi ügyben a tájékoztatást megadja. Többek között lehetőség lesz telefonon keresztül is intézni az adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetést is.
Megtekinthető jogszabály: 3/2009. (III. 12.) PM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 13.26 kB, zippelt rtf)

Zacskós víz és lajtos kocsi
A 3/2009. (III. 10.) KvVM rendelet, a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szól. Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybejelentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak, amelyeket az ÁNTSz határozatban kötelezett arra, hogy a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítsák. A rendelkezésre álló összeg mértékéről a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter 2009. május 10-ig dönt.
Megtekinthető jogszabály: 3/2009. (III. 10.) KvVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 20.2 kB, zippelt rtf)

Állami kezesség a lakáscélú hiteleseknek
A 2009. évi IV. törvény, a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről határoz. A törvény célja, hogy a gazdasági lehetőségekkel összhangban a gazdasági válság hatásainak tompítása és a rászorult, lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személyek terheinek mérséklése. A törvény szerint a Magyar Állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel a meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személy részére pénzügyi intézmény által folyósított áthidaló kölcsön szerinti tőketartozás és kamattartozás összegéért.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi IV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 16.36 kB, zippelt rtf)

Végrendelet elektronikus nyilvántartása
A 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet, a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról határoz. A rendelet szerint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működteti az adatok nyilvántartásba való rögzítésére, tárolására és törlésére, valamint a lekérdezések teljesítésére szolgáló, folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informatikai alkalmazást. A nyilvántartásba adat bejegyzése az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével történik. Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az adatlap kitöltőjének nevét és székhelyét, valamint a bejegyzés időpontját a nyilvántartásban automatikusan rögzítse.
Megtekinthető jogszabály: 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 16.12 kB, zippelt rtf)

Madárinfuenza elleni megállapodás
A 42/2009. (III. 4.) Korm. rendelet, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaságnak Kormánya között az állategészségügy és a karanténozás területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről határoz. Az egyezmény szerint a felek, többek között, azonnal tájékoztatják egymást a saját országaikban előforduló, a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal meghatározott listáján szereplő fertőző állatbetegségekkel kapcsolatos részletekről, beleértve a betegség nevét, a fertőzött állatok faját és számát, az érintett területek elhelyezkedését, a diagnózist és az ezeknek megfelelő szabályozó intézkedéseket.
Megtekinthető jogszabály: 42/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.29 kB, zippelt rtf)

Szent Sír Rend az árvákért
A 39/2009. (III. 4.) Korm. rendelet, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend között a Rend Budapesti Képviselete számára nyújtandó kiváltságokról, mentességekről és kedvezményekről szóló megállapodás kihirdetéséről határoz. A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend megállapodást kötött, hogy a Szent Sír Rend évszázados magyarországi tevékenysége ismét helyreállítassék. A képviselet működéséhez szükséges berendezések, gépek és eszközök, valamint a gépjárművel behozatalakor, illetve ezeknek a későbbiekben történő kivitelekor vám-, adó és illetékmentességben részesül.
Megtekinthető jogszabály: 39/2009. (III. 4.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.18 kB, zippelt rtf)

Szövetségesi együttműködési pótlék a NATO-ban
A 2009. évi I. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról rendelkezett. A módosításra került törvény szerint, a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Magyarországra települő többnemzeti katonai szervezetnél az állomány szolgálatot teljesítő tagja a szervezetnél teljesített szolgálat időtartamára szövetségesi együttműködési pótlékra jogosult, melynek havi mértéke a beosztási illetmény 50%-a.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi I. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 15.6 kB, zippelt rtf)

EP választás informatikai háttérrel
A 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról szól. A választás informatikai rendszerét - állami feladatként - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala működteti. Az informatikai rendszert számos esetben kell alkalmazni, így többek között a névjegyzék és az értesítő elkészítéséhez szükséges adatállományoknak a helyi választási irodák részére történő biztosításához, a névjegyzék összeállításához, a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék kezeléséhez, valamint az ajánlószelvények ellenőrzéséhez.
Megtekinthető jogszabály: 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 112.04 kB, zippelt rtf)

Akadálymentesített busszal járhatnak a gyerekek
A 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről határoz. A rendelet szerint Közösségi busz beszerzésének támogatásra a költségvetési törvényben meghatározott társulások pályázhatnak. A Társulások a támogatást legfeljebb három, olyan közösségi busz beszerzésére igényelhetik, amely legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas, és valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik, valamint akadály mentesítve van.
Megtekinthető jogszabály: 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 38.5 kB, zippelt rtf)

Csak vény nélkül reklámozhatóak a gyógyszerek
A 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szól. A rendelet szerint fogyasztóknak olyan gyógyszer reklámozható, amely összetételére és alkalmazási céljára tekintettel az orvos - akár a diagnózis felállítása, akár a kezelés elrendelése vagy nyomon követése céljából történő - közreműködése nélkül, szükség szerint gyógyszerész tanácsa alapján alkalmazható.
Megtekinthető jogszabály: 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 16.24 kB, zippelt rtf)

Útlevelet a növényeknek
A 10/2009. (II. 25.) FVM rendelet, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról határoz. A módosítást követően növényútlevelet kell kiállítani annak igazolására, hogy a növény, növényi termék előállítása, feldolgozása, forgalmazása és tárolása során a növény-egészségügyi követelményeket, illetve a rendelet melléklete szerinti különleges előírásokra vonatkozó rendelkezéseket a nyilvántartásba vett termelők betartották.
Megtekinthető jogszabály: 10/2009. (II. 25.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 38.43 kB, zippelt rtf)

Látogatók után kapnak támogatást a kőszínházak
A 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet, a helyi önkormányzatok által fenntartott kőszínházak, bábszínházak 2009. évi támogatásáról szól. A rendelet szerint, az egyes színházakat megillető, a művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás összegét a beküldött adatok alapján az önkormányzati színház-támogatási előirányzatok, illetve a 2008. évben realizált fizető nézők számának arányában, az oktatási és kulturális miniszter állapítja meg.
Megtekinthető jogszabály: 6/2009. (II. 25.) OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.93 kB, zippelt rtf)

Vasutasok elektronikus fuvarlevéllel
A 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról szól. A rendelet kimerítően szabályozza a belföldi vasúti árufuvarozási szerződések egyes feltételeit. A rendelet lehetővé teszi akár az elektronikus fuvarlevél alkalmazását is, ebben az esetben a vasúti társaság az áru átvételét és fuvarozásra való felvételének idejét, a fuvarlevél adatait tartalmazó fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időpecséttel ellátott elektronikus üzenettel ismeri el.
Megtekinthető jogszabály: 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 24.34 kB, zippelt rtf)

Egységes óvoda-bölcsőde
A 4/2009. (II. 18.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosította. A rendelet új intézményként bevezeti az egységes óvoda-bölcsődét. A rendelet szerint, óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait önálló intézményként ellátó egységes óvoda-bölcsőde akkor létesíthető, ha a települési önkormányzat illetékességi területén a bölcsődei nevelés nem biztosított vagy elégséges gyermek hiányában a bölcsődei gyermekcsoport nem alakítható ki, és az óvodai nevelés igénybevételére jogosult gyermekekből sem alakítható ki olyan óvodai csoport, amelynek létszáma eléri a húsz főt.
Megtekinthető jogszabály: 4/2009. (II. 18.) OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.66 kB, zippelt rtf)

Differenciáltabb keresetpótlás
A 3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról rendelkezik. A módosított rendelet új szakasszal egészült ki, amely szerint keresetpótló juttatás összegét a kötelező legkisebb munkabér összegén belül magasabb összegben kell megállapítani annak részére, aki első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vagy a munkaerőpiacon keresett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, vagy egy vagy több 18. életévét be nem töltött gyermeket egyedül tart el.
Megtekinthető jogszabály: 3/2009. (II. 18.) SZMM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 16.42 kB, zippelt rtf)

OVB az ajánlószelvényekről
Az OVB 1/2009. (II. 18.) szám alatt adta ki állásfoglalását az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról. Az állásfoglalás szerint az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánló szelvényre.
Megtekinthető jogszabály: 1/2009. (II. 18.) OVB állásfoglalás
Letölthető jogszabály: (~ 11.96 kB, zippelt rtf)

Biztonságosabb Bankjegyek
A 8/2009. (II. 14.) MNB rendelet, az új biztonsági elemmel ellátott 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról határoz. Az új bankjegy papír anyagában, a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható. A vízjelmező alapnyomatában és a szövegtükör jobb oldali mezőjében 1 mm átmérőjű sárga színű körök találhatók. A kibocsátás időpontja: 2009. április 15.
Megtekinthető jogszabály: 8/2009. (II. 14.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 1.62 MB, zippelt rtf)

Magasabb diákhitel árváknak
A 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet, a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról szól. A rendelet új, különös szabályok alkalmazását teszi lehetővé álláskereső szülők gyermekeinek esetében. Az új szabály szerint, annak a hitelfelvevőnek, akinek mindkét szülője álláskereső, vagy aki árva, illetve aki félárva és az élő szülője álláskereső, a 2008/2009. tanév II. tanulmányi félév kezdetétől a felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft, költségtérítéses képzésben havi 60 000 Ft.
Megtekinthető jogszabály: 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 125.69 kB, zippelt rtf)

Munkahelyteremtés
A 2/2009. (II. 10.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosításáról szól. A rendelet alapján, beruházásösztönző képzési célú támogatásban részesíthető a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amellyel - a Kormány támogatásra vonatkozó határozata alapján - a szociális és munkaügyi miniszter a támogatás alapvető feltételeire vonatkozóan keretmegállapodást ír alá.
Megtekinthető jogszabály: 2/2009. (II. 10.) SZMM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 18.77 kB, zippelt rtf)

Támogatjuk a gyermekek jogait
A 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti fejlesztési együttműködésről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről határoz. A megállapodás többek között, az Egyesült Nemzetek Gyermekalapjának támogatása érdekében jött létre, azért, hogy kiálljanak a gyermekek jogainak védelme mellett, segítsék alapvető szükségleteiket kielégíteni, és bővítsék tehetségük teljes kiteljesedését szolgáló lehetőségeket. A megállapodás szerint, a Magyar Köztársaság részt vesz az UNICEF minden év januárjában, a Végrehajtó Tanács első rendes ülésszakával együtt megrendezésre kerülő éves felajánlási konferenciáján, ahol bejelenti a rendszeres forrásokhoz való többéves vagy egy évre szóló hozzájárulását
Megtekinthető jogszabály: 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 17.84 kB, zippelt rtf)

Gyanúsított fizeti az előállítás költségeit
A 2/2009. (II. 10.) IRM rendelet, az egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szerinti kísérés jogintézményének a megszüntetésével összefüggő módosításáról szól. A rendelet módosította többek között a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletet is. A rendelet szerint, a büntetőügyben az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az általa alkalmazott elővezetéssel, valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban felmerült költség megfizetésére a terheltet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel.
Megtekinthető jogszabály: 2/2009. (II. 10.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 15.98 kB, zippelt rtf)

Az iskolákat társulásra ösztönzik
A 4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás igénybevételének részletes feltételeiről határoz. A rendeletben meghatározott előirányzat a kistelepülések közoktatási feladatai társulásban történő ellátásának ösztönzését szolgálja. Támogatást egyéb feltételek megléte esetén a többcélú kistérségi társulás, az intézményi társulás székhely települési önkormányzata, továbbá a települési önkormányzat igényelhet, az általa fenntartott közoktatási intézmény működési kiadásaihoz.
Megtekinthető jogszabály: 4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 18.35 kB, zippelt rtf)

Finomítják a biodízel szabályokat
A 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szól. A biodízelgyártás tűzvédelmének műszaki követelményei között szabályozza a rendelet az gyárépület műszaki követelményeit.A középmagas vagy magas technológiai jellegű épületek esetében például, ha az épületben huzamos tartózkodás történik, az épületszerkezeteknek legalább II. tűzállósági fokozatúaknak kell lenniük, és az OTSZ szerinti füstmentes lépcsőházat is ki kell alakítani.
Megtekinthető jogszabály: 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 21.78 kB, zippelt rtf)

Drága lehet szmogban autózni
A 16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő módosításáról határoz. A módosítást követően, aki szmogriadó elrendelése esetén vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat vagy intézkedéseket megsérti, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Megtekinthető jogszabály: 16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 15.75 kB, zippelt rtf)

Leolvasható benzinárak
A 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szól. A rendelet előírja, hogy a gépjármű-üzemanyagok közül legalább az MSZ EN 228 szabvány szerinti 95-ös és 98-as oktánszámú motorbenzin, valamint az MSZ EN 590 szabvány szerinti dízelgázolaj egységárát az üzemanyagtöltő állomás területén vagy más arra alkalmas helyen (oszlopon vagy táblán) is fel kell tüntetni, olyan magasságban és méretben, hogy az a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen.
Megtekinthető jogszabály: 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.79 kB, zippelt rtf)

A földgáz szállítás feltételei
A 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szól. A rendelet alapján a földgázszállítási működési engedélyt kérelmező az általa üzemeltetni kívánt szállítóvezeték egészére köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú és az üzemeltetési szerződés alapján működtetett szállítóvezeték-részeket is. A kérelmező jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb 2 milliárd forintnál. A kérelmezőnek rendelkeznie kell, többek között 3 évre szóló, könyvvizsgáló által a megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgázszállítási tevékenységet a hozzá kapcsolódó költségeket, pénzforgalmat.
Megtekinthető jogszabály: 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 198.01 kB, zippelt doc)

Támogatott hitelek
A 13/2009. (I. 28.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról határoz. Az állam a támogatott személyek részére nyújtott lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával támogatást nyújt. A támogatást a kibocsátó jelzálog-hitelintézet azon jelzáloglevelei után jogosult igénybe venni, amelyekkel finanszírozott jelzáloghitel-ügylet a rendeltben felsorolt feltételeknek megfelel.
Letölthető jogszabály: (~ 30.93 kB, zippelt rtf)

Kormány az egyenlőség élén
A 1008/2009. (I. 28.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről rendelkezik. A rendelet szerint a Kormány annak érdekében, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét megvalósítani kívánó szemlélet a jogalkotás, illetőleg a cselekvési programok kidolgozása során fokozottabban érvényre juthasson, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsot működtet.
Megtekinthető jogszabály: 1008/2009. (I. 28.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 11.96 kB, zippelt rtf)

Jelölt tojások a boltokban
A 5/2009. (I. 27.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról határoz. A rendelet kiegészült azzal, hogy az Európai Unió tagállamába vagy harmadik országba történő szállítás esetén a tenyész- és keltetőtojásoknak a termelőtelep azonosító számát tartalmazó egyedi jelölését a termelőtelepen kell elvégezni, és az azonosító számot a tenyész- és keltetőtojásokon fel kell tüntetni.
Megtekinthető jogszabály: 5/2009. (I. 27.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.75 kB, zippelt rtf)

Félre tett parkolási bírság
A 2/2009. (I. 23.) számú határozatával az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény 63. § (10) bekezdése alkotmányellenes, azt a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabályhely a parkolási pótdíjak egy éven túli igényérvényesíthetőségének jogvesztő jellegét mondta ki.
Megtekinthető jogszabály: 2/2009. (I. 23.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 32.81 kB, zippelt rtf)

Kidobott hamis pénz
A 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szól. A rendelet szerint aki bankjegy valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén - a fellelést követően - köteles a bankjegyet szakértői vizsgálat céljából a hitelintézetnek, a postának vagy az MNB-nek átadni. Az MNB szakértői vizsgálata szerint hamis vagy meghamisított bankjegy értéket nem képvisel, ezért az ilyen bankjegy ellenértékének megtérítése sem az azt fellelő vagy szakértői vizsgálat céljából továbbító pénzfeldolgozótól, illetve pénzforgalmazótól, sem az MNB-től nem igényelhető.
Megtekinthető jogszabály: 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 27.35 kB, zippelt rtf)

Kelta magaslati település védelme
Az 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről határoz. A rendelet kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítja Bátán (Tolna megye), az Öreg-hegyen és az Öreg-hegy feletti fennsíkon található számos ingatlant, az ott található késő bronzkori és kelta magaslati település maradványainak megőrzése, illetve a lelőhely kutathatóságának biztosítása érdekében.
Megtekinthető jogszabály: 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 15.57 kB, zippelt rtf)

Köztisztviselők utazási támogatása
Az 1/2009. (I. 16.) KüM utasítás a köztisztviselők juttatásaira vonatkozik. A Külügy Minisztérium a köztisztviselő részére a saját gépjárművel történő munkába járáshoz költségtérítést biztosít, ha a köztisztviselő többek között, lakó- vagy tartózkodási helye és munkahelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz; munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem, vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe venni.
Megtekinthető jogszabály: 1/2009. (I. 16.) KüM utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 12.46 kB, zippelt rtf)

Szigorodó pályázati feltételek a vadgazdálkodásban
A 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosításáról szól. A módosítást követően a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő hatályú. A pályázat kiegészítésére, illetve hiánypótlásra e határidő utolsó napjáig van lehetőség. A határidőn túl benyújtott, formailag vagy tartalmilag hiányos, illetve a valótlan adatot közlő pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.
Megtekinthető jogszabály: 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 20.85 kB, zippelt rtf)

Éves beszámoló a KKV-k állámai támogatásáról
A 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szól. A rendelet kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról határoz. A rendelet szerint a PSZÁF, a Központi Statisztikai Hivatal és a Közbeszerzések Tanácsának elnöke a mikro-, kis- és középvállalkozások érdekében és javára váló intézkedéseket tartalmazó rövid, szöveges beszámolót tartozik benyújtani. Az rendelet mellékleteiben részletesen meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek részben előzetes információkat, másrészt az előző évre visszamenőleges adatokat is tartalmaznak.
Megtekinthető jogszabály: 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.34 kB, zippelt rtf)

Közokiratok külföldi felhasználásáról
Az 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet a külpolitikáért felelős miniszter által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának szabályairól szól. A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény szerinti tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet írásban, személyesen kell benyújtani a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz. A kérelemnek többek között tartalmaznia kell a kérelmező nevét és lakóhelyét, a tanúsítvánnyal ellátni kért közokiratot kiállító szerv vagy személy megnevezését, a tanúsítvánnyal ellátni kért közokirat felhasználási országát.
Megtekinthető jogszabály: 1/2009. (I. 9.) KüM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.46 kB, zippelt rtf)

Új nemzetközi reptér Sármelléken
A 2/2009. (I. 9.) Korm. rendelet a Sármellék országos jelentőségű polgári repülőtéren állandó nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító légi határátkelőhely megnyitásáról határoz. A rendelet alapján Sármellék országos jelentőségű polgári repülőtér állandó nemzetközi személy- és áruforgalmat lebonyolító légi határátkelőhely.
Megtekinthető jogszabály: 2/2009. (I. 9.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 7.99 kB, zippelt rtf)

Közalkalmazott gyakornoki idő nélkül
A 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szól. A rendelet alapján a Kjt. által meghatározott körnek sem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben többek között a besorolás alapjául jogi szakvizsga, szakorvosi diploma vagy doktori fokozat (PhD, DLA) figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.
Megtekinthető jogszabály: 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 30.93 kB, zippelt rtf)

Elhalasztott munkanap
A 1/2009. (I. 7.) SZMM rendelet a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.) SZMM rendelet módosításáról határoz. A rendelet alapján a január 10., szombat helyett, március 28., szombatján kell ledolgozni az újév másnapi pihenőnapot.
Megtekinthető jogszabály: 1/2009. (I. 7.) SZMM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.34 kB, zippelt rtf)

A földgáz biztonsági készletének felhasználása
A 1/2009. (I. 7.) KHEM rendelet a földgáz biztonsági készlet felhasználásának engedélyezéséről határoz, tekintettel arra, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti gázvita közvetlenül veszélyezteti az ország import földgáz beszerzését. A földgáz biztonsági készlet felhasználása a zsanai földgáztárolóból és a szőregi földgáztárolóból 500 millió m3 földgáz értékesítése útján történik. A meghatározott földgázmennyiség 80%-ának kijelölt vásárlója az E. ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közüzemi nagykereskedelmi engedélyes, 20%-ának kijelölt vásárlója az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A földgáz elszámoló ára általános forgalmi adó nélkül 80 Ft/m3.
Megtekinthető jogszabály: 1/2009. (I. 7.) KHEM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.08 kB, zippelt rtf)

Díjköteles utak díjmentes használata
A 47/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról szól. A módosítás többek között érintette a díjköteles utak díjmentes használatának eseteit is. Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának (elterelésének) időtartama alatt azon az egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a meghatározott szervek terelőútként jelöltek ki. Nem kell díjat fizetni a díjköteles főútszakasz felújításának időtartama alatt, ha a felújítás a díjköteles útszakasz hosszának legalább 30%-ára kiterjed. Ebben az esetben a közút kezelője gondoskodik a közlekedők megfelelő és a Nemzeti Közlekedési Hatóság kellő időben történő, megfelelő, lehetőleg előzetes, írásbeli tájékoztatásáról.
Megtekinthető jogszabály: 47/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.11 kB, zippelt rtf)

Pedagógusok próbaideje
A 323/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosította. A rendelet kiegészült többek között két új ponttal is, amelyek a pedagógus munkakörben való elhelyezkedés esetén kikötött próbaidő alól adnak mentességet, így a továbbiakban, nem állapítható meg próbaidő annak a részére sem, aki pedagógus-munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése mellett magasabb vezetői megbízást kap, illetőleg magasabb vezetői munkakörre nevezik ki, továbbá annak sem aki, a pedagógiai intézet alaptevékenysége szerinti munkakörben legalább tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy magasabb vezetői munkakörre nevezik ki.
Megtekinthető jogszabály: 23/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 16.95 kB, zippelt rtf)

71 500 forint a minimálbér
A 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról határoz. A rendelet szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2009. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 71 500 forint, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 87 000 forint.
Megtekinthető jogszabály: 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.53 kB, zippelt rtf)

Teáor 08, szakágazati besorolás nélkül
A 30/2008. (XII. 23.) IRM rendelet a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szól. A rendelet szerint a Cégbejegyzési kérelem nyomtatványának általános részében a cég tevékenységi köreit szakágazati besorolás nélkül kell feltüntetni. A cég főtevékenységéhez tartozó, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozás négy számjegyű szakágazati besorolását - a szakágazat után feltüntetve a (08) megjelölést is - a Nyilatkozat az APEH számára - adatlapon kell feltüntetni. A rendelet 2008. december 27-én lép hatályba

Tizenharmadik havi illetmény szabályok változása
A 2008. évi CX. törvény egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról rendelkezik. A rendelet többek között a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezéseit módosította. A rendelet szerint, a munkaviszony megszűntetésekor kiadandó munkáltatói igazolásnak a 98. § (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően tartalmaznia kell többek között a a tizenharmadik havi munkabérnek a munkaviszony megszűnése évében történő kifizetését, összegét, valamint a tizenharmadik havi illetményre jogosító időtartamot, illetve - jogosító időtartam hiányában - a kifizetés elmaradását is.
Megtekinthető jogszabály: 2008. évi CX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 25.18 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal