Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2009. III. negyedév 


Főtt kukorica, sült gesztenye az utcáról
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szól. Az említett rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg. A rendelet sok más mellett szabályozza az automatából történő értékesítést is, amely szerint automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital, valamint szexuális termék.
Megtekinthető jogszabály: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 28.89 kB, zippelt rtf)

Végrehajtói díjszabás és pénzforgalmi számla
A 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes pénzügyi tárgyú rendeleteket módosította. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló rendelet kiegészítése szerint, ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévő összeg végrehajtás alá vonására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4000 Ft, ebben az esetben a végrehajtót a munkadíjon felül a munkadíj 10%-a illeti meg költségátalányként.
Megtekinthető jogszabály: 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.28 kB, zippelt rtf)

2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarend
A 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet, a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet határozza meg. A 2010. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend szerint, december 11., szombat munkanap, míg a december 24., péntek pihenőnap.
Megtekinthető jogszabály: 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.13 kB, zippelt rtf)

Menekültek vízummentessége
A 2009. évi XC. törvény, a menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről rendelkezik. A megállapodást aláíró kormányok, az Európa Tanács tagjai, a területükön tartózkodó, menekültként elismert személyek utazása megkönnyítése érdekében hozták létre a szerződést. A megállapodás szerint, valamely Szerződő Fél területén jogszerűen tartózkodó menekültek mentesülnek a vízum beszerzésének kötelezettsége alól egy másik Szerződő Fél területére bármely határon keresztül történő belépéshez vagy kiutazáshoz, a megállapodásban rögzített feltételek megléte esetén.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi XC. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 15.29 kB, zippelt rtf)

A Kutatási és Tudománypolitikai Tanács
A 1162/2009. (IX. 22.) Korm. határozat, a Kutatási és Tudománypolitikai Tanácsról szól. A határozat szerint, a Tanács többek között állást foglal a tudományos kutatással és a technológiai fejlesztéssel összefüggő, stratégiai jelentőségű kérdésekről, így különösen a feladatkörével érintett jelentős projektek megvalósításáról. A Tanács elnöke a miniszterelnök, alelnöke a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke.
Megtekinthető jogszabály: 162/2009. (IX. 22.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 10.77 kB, zippelt rtf)

Névkitűző és azonosítószám
A 16/2009. (IX. 24.) PM rendelet, a Vám- és Pénzügyőrség Öltözködési Szabályzatáról szóló 9/1999. (III. 31.) PM rendelet módosításáról szól. A felszerelési tárgyakat felsoroló rendelkezések kiegészültek a névkitűzővel, és hímzett azonosítószámmal, amelyeknek pontos leírását is tartalmazza a rendelet. A hímzett azonosítószám esetében a nyomozókat egy NY betű is megkülönbözteti más kollégáiktól.
Megtekinthető jogszabály: 16/2009. (IX. 24.) PM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.68 kB, zippelt doc)

Igazságügyi szakértők jogi képzése
A 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szól. A rendelet módosította az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló rendelet is, amely meghatározza a rendszeres jogi oktatás fajtáit, így az lehet a névjegyzékbe való felvételt követő első képzés, ami jogi vizsgával zárul, valamint az első képzést követően, vizsgakötelezettség nélküli rendszeres továbbképzés.
Megtekinthető jogszabály: 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 26.29 kB, zippelt rtf)

Kézbesítési vélelem és a társasházak
A 2009. évi LXXXIX. törvény, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról rendelkezik. A törvény meghatározza a kézbesítési vélelmet beálltat mikor kimondja, hogy a hátralékos tulajdonostárs részére igazoltan, postai szolgáltató útján megküldött felszólítását kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a hátralékos tulajdonostárs a legalább két alkalommal megkísérelt kézbesítés ellenére nem vette át. A másodszor megkísérelt és átvétel nélkül, „nem kereste” jelzéssel a közös képviselőhöz visszaérkezett felszólítást, a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő nyolcadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXXIX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 18.12 kB, zippelt rtf)

Közszolgák külföldi napidíja
A 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet, az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szól. Az október 1. napján hatályba lépő rendelet néhány kivétellel a központi államigazgatási szervek, azok területi és helyi szervei, valamint a Kormány általános hatáskörű területi szerve állományába tartozó személyeire terjed ki. A rendelt szerint az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró, amit külföldi kiküldetés megkezdése előtt készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.
Megtekinthető jogszabály: 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.97 kB, zippelt rtf)

Szerencsejátékhoz nem jár adókedvezmény
A 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet, a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szól. A rendelet számos esetben módosítja az adókedvezmény igénybevételi lehetőség kizártságának az eseteit, illetve új esetként rögzíti, hogy a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenységhez, szintén nem vehető igénybe adókedvezmény.
Megtekinthető jogszabály: 202/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 51.4 kB, zippelt rtf)

Ingatlan adatainak igazolása
A 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szól. Az új jogszabályban meghatározott eljárásokért, így például az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett változások, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásáért 20 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Megtekinthető jogszabály: 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.03 kB, zippelt rtf)

Szakmai gyakorlati ösztöndíj
A 198/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. A rendelet alapján lehetőség van úgynevezett szakmai gyakorlati ösztöndíj megszerzésére a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak.A rendelt meghatározása szerint a szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.
Megtekinthető jogszabály: 198/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.2 kB, zippelt rtf)

A hatósági letét szabályai
A 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet, a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól határoz. A rendelet szerint a hatósági letétbe helyezésnek célja a teljesítés vagy lefoglalt dolog megőrzése, ami után főszabály szerint őrzési díj vagy kezelési költség nem számítható fel.
Megtekinthető jogszabály: 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 15.64 kB, zippelt rtf)

Sajátos családi pótlék sajátos nevelési igényű tanulónak
A 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról határoz. A rendelet új szabálya szerint a sajátos nevelési igényű tanuló esetében, a 23. életévben korlátozott családi pótléknál magasabb életkorig való folyósításához a tanulói jogviszony fennállásának igazolása mellett a jogosult írásban bejelenti az ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát.
Megtekinthető jogszabály: 176/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 25.45 kB, zippelt rtf)

Két jogosítvány az önjáró rakodókra
A 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet, a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról rendelkezik. A rendeltben meghatározottak alapján emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. Ha az emelő- és rakodógép jogszabály alapján járműnek minősül, és a munkavégzés vagy a munkahely-változtatás során közutat vagy közforgalom elől el nem zárt magánutat vesz igénybe, és a gép kezelője járművezetési feladatokat is ellát, a gépkezelőnek a közúti jármű vezetésére jogosító, hatályos engedéllyel is rendelkeznie kell.
Megtekinthető jogszabály: 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 23.15 kB, zippelt rtf)

Vágó állatok minősítője és előállítója
A 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet, a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról szól. A módosított rendelet szerint, aki szarvasmarha, sertés, juh vagy kecske előállítással, illetve kereskedelemmel hivatásszerűen foglalkozik, minősítési tevékenységet nem végezhet. A minősítő nem minősíthet azon a melléklet szerint számított, átlagosan heti 50 állategység vágásszám feletti vágást végző vágóhídon, amelynek üzemeltetője vagy tulajdonosa. A minősítő továbbá nem lehet a minősítési tevékenységet ellenőrző hatóság tisztségviselője, alkalmazottja vagy megbízottja.
Megtekinthető jogszabály: 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.5 kB, zippelt rtf)

Pilóta egyedül egy nap 6 órát hajózhat
A 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet, a polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről határoz. A hivatkozott rendelet az eddig hatályban lévő GKM rendeletet váltja fel. A rendelet a részletesen szabályozza a felmerülő eseteket amelyek között néhányat említve, a hajózó megengedett blokkideje olyan légijárművön, amelyen a légiüzemeltetési utasításnak megfelelően egy légijármű-vezető van egy napon azaz 24 órán belül 6 óra, ugyan ezen paraméterekkel éjszakai munkavégzés esetén azonban hajózó napi blokkideje 5 óra. A rendelet külön kiemeli, hogy a munkáltató a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján nyilvántartást vezet a hajózók felszállási számáról, munka-, blokk- és pihenőidejéről.
Megtekinthető jogszabály: 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.35 kB, zippelt rtf)

Panel-program megnövelt kerettel
A 1147/2009. (IX. 4.) Korm. határozat, a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretösszegének emeléséről szól. A Kormány a Panel-program keretében két pályázat vonatkozásában is, így a Zöld Beruházási Rendszer keretében meghirdetett pályázatra rendelkezésre álló 20 milliárd forintos keretösszegét 30 milliárd forintra történő emeléséről döntött.
Megtekinthető jogszabály: 1147/2009. (IX. 4.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 10.02 kB, zippelt rtf)

Felszámoló díja közvetlenül érvényesítve
A 39/2009. (IX. 3.) IRM rendelet, a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól rendelkezik. A felszámolót a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díját az adós pénzügyi intézménynél vezetett számláján elkülönítve kell vezetni, és azt a felszámolónak a felszámolási eljárás során a felszámolási zárómérlegben külön is ki kell mutatnia. A bíróság a közbenső mérlegről (felszámolási zárómérlegről) hozott végzésében rendelkezik arról is, hogy a díjat - kiegészítve az azt terhelő általános forgalmi adó összegével megegyező összeggel - a felszámoló jogosult közvetlenül az adós pénzügyi intézménynél vezetett számlájával szemben érvényesíteni.
Megtekinthető jogszabály: 39/2009. (IX. 3.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.25 kB, zippelt rtf)

Mezőőrök sörétessel
A 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet, a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról szól. A módosított rendelet szerint a mezőőr sörétes vadászlőfegyverét lakott területen kívül kártevő riasztására, vaktölténnyel vadriasztásra, valamint más jogszabályban foglaltakkal összhangban, a seregély állományának gyérítésére használhatja. Természetesen a mezőőrnek jelentést kell írnia a fenntartónak a sörétes vadászlőfegyver használatáról, és a felhasznált lőszer mennyiségéről.
Megtekinthető jogszabály: 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 13.67 kB, zippelt rtf)

Uniós szinten egységes hitelezői értesítő
A 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet, az Európa Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szól. Az EK rendelet egységesen határozza meg a csődeljárásban valamint a felszámolási eljárásban alkalmazandó a hitelezők értesítésére használható formanyomtatványok tartalmi kellékeit. A rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően kezdeményezett csődeljárásokra és felszámolási eljárásokra kell alkalmazni.
Megtekinthető jogszabály: 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 38.13 kB, zippelt rtf)

Megismerhető a kizárt ügyvezető
A 36/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet, az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet módosításáról szól. A módosítás szerint a továbbiakban nem csak az a már megszokott cégadatok ismerhetőek meg, mint például a cég neve, székhelye, telephelye, hanem az a tény is, ha gazdasági társaság (volt) vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-a alapján nem lehet más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy cégvezető, ezen adatok megismerése érdekében a céginformációs szolgálat megfelelő keresőprogramot biztosít.
Megtekinthető jogszabály: 36/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.01 kB, zippelt rtf)

Otthonteremtési támogatás idő előtti felhasználása
A 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet, az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról határoz. A módosítás érintette a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet is, amelynek új bekezdése szerint a gyámhivatal az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőtt kérelmére, körülményei lényeges megváltozása esetén hozzájárulhat a lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatásnak a futamidő letelte előtti felhasználásához.
Megtekinthető jogszabály: 173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 38.44 kB, zippelt rtf)

Új csődeljárási kérelem formanyomtatványok
A 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet, a csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szól. Az új rendelt az adós által benyújtandó csődeljárás iránti kérelem formanyomtatványát, a vagyoni helyzetét bemutató adatlapot valamint a hitelező által benyújtandó csődeljárás iránti kérelmet tartalmazza.
Megtekinthető jogszabály: 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 16.2 kB, zippelt rtf)

Módosult a cégbejegyzési nyomtatványminta
A 34/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet, a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról rendelkezik. A rendelet 2009. szeptember 1. napjával hatályosan módosította a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelem nyomtatványmintáját.
Megtekinthető jogszabály: 34/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 137.46 kB, zippelt rtf)

Enzimek magyar nyelven
A 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet, az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról szól. A módosításra került rendelt új rendelkező része szerint, az abban megjelölt jogszabályokban előírt információkat a Magyar Köztársaság területén a nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt élelmiszerenzimek és élelmiszerenzim-készítmények csomagolásán magyar nyelven, közérthető módon kell feltüntetni. A rendelt ugyanakkor nem zárják ki a jelölések más nyelveken történő feltüntetését.
Megtekinthető jogszabály: 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.87 kB, zippelt rtf)

Megemelt kárpótlási alapösszeg
A 161/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelettel módosításra került az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény. A rendelet csupán a kárpótlás alapján járó havi életjáradék alapösszeg emeléséről rendelkezik, ami 2009. évben 70 329 Ft. Az alap összeget változatlanul meg kell szorozni a szabadságelvonás idejével elosztott várható élettartammal.
Megtekinthető jogszabály: 161/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.51 kB, zippelt rtf)

8% a jegybanki alapkamat
A 21/2009. (VIII. 24.) MNB rendelet, a jegybanki alapkamat mértékéről határoz. A rendelettel meghatározott, 2009. augusztus 25-től hatályos, jegybanki alapkamat mértéke 8,00%.
Megtekinthető jogszabály: 21/2009. (VIII. 24.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.4 kB, zippelt rtf)

Lopakodó harci repülővel a házak felett
A 12/2009. (VIII. 19.) HM rendelet, az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról rendelkezik. A rendelt szerint terepkövető, valamint lopakodó repülést, nappal a légi jármű kiképzési utasításában az adott feladatra meghatározott alsó magasság és a természetes és mesterséges akadályok feletti 100 méter közötti magasságon, éjszaka a természetes és mesterséges akadályok felett 150 méter és 300 méter közötti magasságokon szabad végrehajtani.
Megtekinthető jogszabály: 12/2009. (VIII. 19.) HM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 25.56 kB, zippelt rtf)

Idegen halfajok akvakultúrákban
A 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet, az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról határoz. A rendelet alapján a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja az idegen vagy nem őshonos halfajok akvakultúrákban való alkalmazásának engedélyezése szerinti feladatának végrehajtása érdekében hat tagú tanácsadó bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a Halászati és Öntözési Kutatóintézet, az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék, a Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az MgSzH Központ egy-egy képviselője, a bizottság elnöke az MgSzH Központjának képviselője.
Megtekinthető jogszabály: 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.08 kB, zippelt rtf)

Sörétes kényszerítő eszköz
A 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szól. A kényszerítő eszközök típusait és fajtáit a jogszabály melléklete tartalmazza. A 12-es kaliberű előágytáras ismétlő vagy öntöltő (félautomata) sörétes puskák is ezen eszközök közé tartoznak.
Megtekinthető jogszabály: 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 5.83 kB, zippelt doc)

Magánállatorvos víziállat-egészségügyi tanfolyamon
A 106/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet, a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról szól. A módosított jogszabály szerint valamennyi gazdaságban a tenyésztés típusának megfelelő, kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszert kell alkalmazni képesített víziállat-egészségőr vagy ennek hiányában az MgSzH területi szervének igénybevételével. A rendelt meghatározza tovább, hogy ki lehet víziállat-egészségőr, így egyebek mellet aki, magánállatorvosi tevékenységet folytat, vagy halászati témában dr. univ, PhD vagy kandidátusi fokozatot szerzett, és ezek melletts az MgSzH Központ által szervezett képesítő víziállat-egészségügyi tanfolyam elvégezését követően eredményes vizsgát tett.
Megtekinthető jogszabály: 106/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 13.89 kB, zippelt rtf)

Önkormányzatok kötelezettség vállalása
A 31/2009. (VIII. 14.) IRM rendelet, az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet, valamint a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosításáról szól. A megváltozott, illetve a kiegészített szabályok alapján az elektronikus árverési rendszerben az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy akkor legyen mód a települési önkormányzat részére a lakóingatlan árverésén biztosított elővásárlási jog gyakorlása érdekében az aktiválási kérelem elküldésére, ha a kérelem tartalmazza a nyilatkozattételt arról, hogy az árverező települési önkormányzat az adós kérelmére írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvásárolt lakóingatlant az adósnak bérbe adja.
Megtekinthető jogszabály: 31/2009. (VIII. 14.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.01 kB, zippelt rtf)

Árva ükunoka
A 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról határoz. A módosított jogszabály szerint az árvaellátásra való jogosultság szempontjából az unokával azonos módon kell figyelembe venni a dédunokát és az ükunokát is.
Megtekinthető jogszabály: 164/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 13.98 kB, zippelt rtf)

Gerevich Aladár ösztöndíj a sportolóknak
A 23/2009. (VIII. 5.) ÖM rendelet, az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szól. A rendelettel módosításra kerül az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 2/2009. ÖM rendelet is. Az említett rendelt új szakasszal egészült ki, amely szerint a miniszter a „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” előirányzat terhére, a Wesselényi Miklós Sportközalapítványon keresztül biztosítja az olimpiai, paralimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag sportolók, továbbá a felkészülésükben közreműködő sportszakemberek részére a Gerevich Aladár-sportösztöndíj juttatását.
Megtekinthető jogszabály: 23/2009. (VIII. 5.) ÖM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.58 kB, zippelt rtf)

Menetíró és hidegpadló
A 37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelet, a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet módosította. A rendelet módosította a menetíró, illetve a sebességkorlátozó készülék felszerelése, vizsgálatára vonatkozó tevékenység végzésének feltételeit. Az említett tevékenységhez többek között szükséges hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség, a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés, valamint szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesztésének vizsgálatára alkalmas, kalibrálható görgős próbapad.
Megtekinthető jogszabály: 37/2009. (VIII. 5.) KHEM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 24.65 kB, zippelt rtf)

Tanulókból honvédek
A 67/2009. (VIII. 7.) HM utasítás, a Magyar Honvédség humánstratégiája (2008-2017) kiadásáról szóló 53/2008. (HK 12.) HM utasítás módosításáról szól. Az utasítás szerint a Magyar Honvédség humánpolitikájának egyik központi eleme a katonai szolgálatot önként vállaló személyi állomány folyamatos biztosítása. Az utasítás a katonai toborzás alapját a külső toborzásban jelöli meg, eszerint a polgári munkaerőpiacról és a polgári oktatási intézményekből kell megszerezni a szükséges - ezen belül kiemelten a szerződéses legénységi - állományt.
Megtekinthető jogszabály: 67/2009. (VIII. 7.) HM utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 10.15 kB, zippelt rtf)

Átutalás teljesülése kikötés hiányában
A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, a pénzforgalom lebonyolításáról szól. A rendelet sok más szabályozás mellet megjelöli az átutalás teljesülésének időpontját arra az esetre, ha törvény vagy a megjelölt rendelet, illetve a felek eltérő arról nem rendelkeznek, ezek szerint a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják. A fizetési számláról történő készpénzkifizetés és a készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a készpénzt a kedvezményezett részére kifizetik vagy a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a kifizetést teljesítő pénzforgalmi szolgáltató biztosítja.
Megtekinthető jogszabály: 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 35.97 kB, zippelt rtf)

Védett eredetű egri superior bor
A 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet, az Egri borvidék védett eredetű borairól szól. A rendelet természetesen tartalmazza az Egri borvidék védett eredetű borainak listáját, ezek a „Debrői Hárslevelű”, „Eger” és az „Egerszóláti Olaszrizling”. A rendelet többek között meghatározza még a védett eredetű superior bor előállítására alkalmas új ültetvény létesítésének szakmai követelményei is, így hektáronkénti 4000 feletti tőkeszám, legalább 0,8 méteres tőketávolság, és Guyot, középmagas kordon, valamint ezeknél alacsonyabb tőke művelésmódok alkalmazása.
Megtekinthető jogszabály: 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 194.64 kB, zippelt rtf)

Hospice ellátás 3 éves gyakorlattal
A 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról határoz. A módosításra kerülő rendelet szerint, az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel rendelkező ápoló lehet, aki legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője palliatív jártassággal rendelkező szakorvos is lehet.
Megtekinthető jogszabály: 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 216.31 kB, zippelt rtf)

2010-re várható az új Ptk.
A 1131/2009. (VIII. 3.) Korm. határozat, a Polgári Törvénykönyvről szóló új törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény előkészítéséről, valamint a további jogalkotási feladatokról szól. A kormány határozatában elrendelte az új Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény előkészítésének folytatását és a további jogalkotási feladatok elvégzését. A felelősök kijelölésén túl meghatározták az új Ptk. hatálybalépésének időpontját, amit 2010. május 1. napjában határoztak meg.
Megtekinthető jogszabály: 1131/2009. (VIII. 3.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 16.65 kB, zippelt rtf)

Új influenza megelőzésének szabályai
A 64/2009. (VII. 31.) HM utasítás, az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott megbetegedések jelentéséről, és a betegségek megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szól. Az utasítás többek között meghatározza, hogy a megelőzés érdekében mely teendőket kell betartani, így többek között ajánlott a szezonális influenza elleni védőoltás, kerülni kell a zsúfoltságot, a tömeges összejöveteleket; ügyelni kell a személyi higiénés követelmények betartására, a betegek látogatása feltétlenül kerülendő.
Megtekinthető jogszabály: 64/2009. (VII. 31.) HM utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 15.57 kB, zippelt rtf)

Fesztiválok korlátozott zajkibocsátással
A 10/2009. (VII. 30.) KvVM-EüM együttes rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról szól. A módosításra került rendelet szerint a június 1. és szeptember 15. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően több, de legfeljebb nyolc napon át tartó kulturális fesztiválok esetében e rendelet alkalmazása során a zajtól védendő valamennyi területen a terhelési határérték nappali időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB.
Megtekinthető jogszabály: 10/2009. (VII. 30.) KvVM-EüM együttes rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.85 kB, zippelt rtf)

Taxiengedély nélkül végzett szállítás következménye
A 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról határoz. A rendelet szerint az a gépjárművezető, vagy szállító, aki egyebek között közúti árufuvarozói engedély, autóbuszos személyszállító engedély, taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül végzi a megadott tevékenységet 800.000,- forint bírságot köteles fizetni.
Megtekinthető jogszabály: 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 42.07 kB, zippelt rtf)

Áthidaló kölcsön állami kezességgel
A 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól határoz. A rendelet szerint a pénzügyi intézmény és a természetes személy egy hitelszerződést köthet, amelynek alapján egy vagy több lakáscélú kölcsönhöz is folyósítható áthidaló kölcsön. A természetes személy nyilatkozat megtételével igazolja azoknak a körülményeknek az átmeneti fennállását, amelyek miatt a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete, illetőleg teherviselő képessége nem teszi lehetővé a lakáscélú kölcsön szerződés szerinti törlesztését.
Megtekinthető jogszabály: 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.43 kB, zippelt rtf)

Nemzeti tehetségek finanszírozása
A 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szól. A rendelet szerint a támogatási szerződésben kell meghatározni a Nemzeti Tehetség Alapból átutalt összeget, a támogatási szerződésben kell meghatározni továbbá a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket valamint a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.
Megtekinthető jogszabály: 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.86 kB, zippelt rtf)

Előzetes konzultáció a környezethasználóval
A 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet módosította. A rendelet új eljárásként iktatta be az előzetes konzultációt, amelynek keretében az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a környezethasználó kezdeményezésére az előzetes vizsgálat helyett előzetes konzultációt folytat le, ha a környezethasználó meghatározott tevékenység megvalósítását tervezi. Az előzetes konzultáció célja, hogy a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a felügyelőség véleményt, meghatározott közigazgatási szervek és a nyilvánosság észrevételt adjon.
Megtekinthető jogszabály: 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 18 kB, zippelt rtf)

Önkormányzat, mint vevő és bérbeadó
A 1115/2009. (VII. 23.) Korm. határozat, a Bérlakás Program elindításáról és a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1124/2005. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról rendelkezik. A kiegészített határozat szerint lehetőség van a települési önkormányzat elővásárlási joga alapján történő lakásvásárlás finanszírozására, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást a korábbi tulajdonosnak bérbeadja, valamint a használt lakás megvásárlása abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást az eladónak bérbeadja.
Megtekinthető jogszabály: 1115/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.92 kB, zippelt rtf)

Rendőrségre állíthat elő a biztonsági őr
A 2009. évi LXXXIV. törvény, a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szól. Módosításra került a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény is. Az új rendelkezés értelmében a fegyveres biztonsági őr szolgálatának jogszerű teljesítése során jogosult és köteles az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő vagy a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a rendőrség megérkezéséig visszatartani vagy a rendőrségre előállítani. Akinek a fegyveres biztonsági őr intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXXIV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 31.33 kB, zippelt rtf)

Mérsékelhető a diákhitel törlesztője
A 149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról határoz. A módosítást követően az érintettek 2011. június 30-ig kérelmezhetik a Diákhitel Központnál a megállapított törlesztő részlete összegének mérséklését, ami legfeljebb 24 naptári hónapra engedélyezhető.
Megtekinthető jogszabály: 149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.6 kB, zippelt rtf)

Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel
A 146/2009. (VII. 14.) Korm. rendelet, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szól. A rendelet új szabálysértési tényállást hozott létre, amely a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétellel valósul meg. Az új rendelkezés szerint, aki a bíróság által társadalmi szervezet feloszlatásáról hozott döntésében jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Megtekinthető jogszabály: 146/2009. (VII. 14.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.71 kB, zippelt rtf)

Csalás és hitelezési csalás
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának büntető jogegységi tanácsa 3/2009. számú Büntető jogegységi határozatát adta ki. A határozat a csalás bűntette kölcsön felvételével kapcsolatos minősítésének egyes kérdéseiről szól. A Legfelsőbb Bíróság határozata szerint, nem állapítható meg a csalás bűncselekményében a bűnössége annak a terheltnek, akinek a kölcsön felvételekor szándékában áll a kölcsön visszafizetése, és ennek a reális lehetősége is adott, de a hitel megszerzése érdekében a piaci alapú kölcsön folyósításának feltételei tekintetében a hitelintézetet tévedésbe ejti és a pénzügyi intézmény e megtévesztése folytán folyósítja részére az igényelt kölcsönt. A Legfelsőbb Bíróság kifejti azonban, hogy az ilyen cselekmény egyéb feltételek megléte esetén hitelezési csalás bűntettének minősülhet.
Megtekinthető jogszabály: 3/2009. Bje
Letölthető jogszabály: (~ 30.03 kB, zippelt rtf)

Jogos védelem kitérés nélkül
A 2009. évi LXXX. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról rendelkezik. A módosítás érintette a jogellenességet kizáró okok közül a jogos védelem rendelkezéseit. A törvény szerint nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi, továbbá a megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 26.23 kB, zippelt rtf)

30 százalék az eva jövőre
A 2009. évi LXXVII. törvény, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szól. Módosításra került többek között az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény is. A legjelentősebb módosítás az eva mértékére vonatkozik, így az eva a pozitív adóalap 30 százaléka. Továbbá kiegészült a törvény azzal, hogy ha az adóalany bevétele meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, a bevételnek az értékhatárt meghaladó része után az eva mértéke 50 százalék.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXVII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 138.21 kB, zippelt rtf)

Ingatlanadó
A 2009. évi LXXVIII. törvény, az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról rendelkezik. A törvény talán legjelentősebb rendelkezése a lakóingatlanok adójáról szól, így ennek az adó nemnek a tárgya az adóköteles a lakóingatlan. Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a naptári év első napján a lakóingatlan tulajdonosa. Az adó alapja a lakóingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi értéke. Az adó évi mértéke az adóalap 30 millió forintot meg nem haladó része után 0,25%, a 30 millió forint feletti, de 50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35%, az adóalap fennmaradó része után 0,5%. A törvény számos mentességről és kedvezményről is rendelkezik.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXVIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 35.95 kB, zippelt rtf)

Többet kell dolgozni a GYED- ért
A 2009. évi LXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról határozott. Módosításra került a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény is. Az új szabály szerint a terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, illetve szintén 365 nap biztosított időszak a gyermekgondozási díjra jogosultság feltétele, az eddigi 180 nap helyett.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXIX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 33.98 kB, zippelt rtf)

Ügyvéd és ügyvédjelölt
A 2009. évi LXXV. törvény, az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról rendelkezik. Más jogszabályok mellet módosításra került az ügyvédekről szóló törvény is. Az ügyvédi törvény rendelkezik az ügyvédjelöltek foglalkoztatására való jogosultságról, így a kamara a tagjairól vezetett névjegyzékbe az ügyvédjelölt foglalkoztatására való jogosultságot bejegyzi, ha a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig folyamatosan ügyvédi tevékenységet folytatott anélkül, hogy tevékenységét szüneteltette volna és nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt. Az új rendelkezés szerint egy ügyvéd egyidejűleg legfeljebb három ügyvédjelöltet foglalkoztathat. Az ügyvédi iroda az ügyvédjelölt foglalkoztatására jogosult tagonként egyidejűleg legfeljebb három ügyvédjelölttel létesíthet munkaviszonyt.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 95.17 kB, zippelt doc)

Azonnali intézkedés a távoltartási törvényben
A 2009. évi LXXII. törvény,a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szól. A törvény szerint lehetőség van azonnali intézkedés meghozatalára, így a rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen köteles meghozni. Ha a rendőrség az eljárása során a bántalmazóval szemben az előállítás rendőri intézkedést alkalmazza, a rendőrség a határozatot legkésőbb az előállítás időtartamának lejártáig hozza meg
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXXII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 19.5 kB, zippelt rtf)

Videókonferencia a polgári perben
A 2009. évi LXVIII. törvény, a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szól. A polgári per új jogintézménye a videokonferencia, így ha annak technikai feltételei adottak, a fél nyilatkozatának beszerzésére, tanú kihallgatására és szakértő meghallgatására is sor kerülhet videókonferencia útján. Videókonferenciát nem lehet alkalmazni, ha a bíróság idézése bármely okból személyes megjelenésre való kötelezést tartalmaz.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXVIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 26.06 kB, zippelt rtf)

Országgyűlési képviselők kedvezmények és költségtérítés nélkül
A 2009. évi LXIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról rendelkezik. Az Alkotmány módosított rendelkezése szerint Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg. Az új rendelkezés elveti az eddig országgyűlési képviselők számára biztosított kedvezmények és költségek megtérítését. A módosítás 2010. január 1-jén lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LXIV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 9.41 kB, zippelt rtf)

Kapcsolat a központi rendszeren keresztül
A 2009. évi LX. törvény, az elektronikus közszolgáltatásról szól. A törvény célja, az állam szolgáltató jellegének erősítése, az állampolgárok, a gazdasági élet szereplői és a civil szervezetek információs közszolgáltatásokkal való ellátásának biztosítása, a gyorsabb, hatékonyabb közigazgatási és közszolgáltatási ügyintézés lehetővé tétele, valamint a nyilvánosság és társadalmi kontroll követelményének hatékonyabb érvényesítése. A törvény szerint a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által folytatott eljárásokban a jogi képviselő, a védő és a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság közötti írásbeli kapcsolatot, valamint törvény által meghatározott más írásbeli kapcsolatot a központi rendszer útján kell tartani.
Megtekinthető jogszabály: 2009. évi LX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 25.53 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal