Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2010. II. negyedév 


Köztársasági elnök megválasztása
A 45/2010. (VI. 29.) OGY határozat az új köztársasági elnök választásáról szól. Az Országgyűlés az Alkotmány 29/A. §-ának (1) bekezdése alapján, 2010. augusztus 6-ai hatállyal Dr. Schmitt Pált köztársasági elnökké megválaszttotta.
Megtekinthető jogszabály: 45/2010. (VI. 29.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 1.84 kB, zippelt rtf)

Egyház és közoktatás
A 2010. évi LI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt módosítja. A módosítás értelmében. A jogszabály megkönnyíti az önkormányzati iskolák egyházi kezelésbe adását. Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény hatálya alá, és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, az ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja, köteles az átvevő egyházi jogi személy megkeresésére közoktatási megállapodást kötni.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 3.74 kB, zippelt rtf)

Három csapás törvény
A 2010. évi LVI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szól. A sokat vitatott jogszabály a médiában "három csapás törvény" néven híresült el.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 3.48 kB, zippelt rtf)

Hatósági gázárak
A 2010. évi LV. törvény a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szól. A joganyag szerint a együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő legmagasabb díjak mértékét a miniszter tételesen, országosan egységesen rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz eladási árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát a miniszter rendeletben állapítja meg
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 5.29 kB, zippelt rtf)

Módosult állami vagyonkezelés
A 2010. évi LII. törvény az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szól. A jogszabály értelmében az állami vagyont az MNV Zrt. kezeli. Az MNV Zrt. a Magyar Állam által alapított egyszemélyes részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 26.05 kB, zippelt rtf)

Áfa mentes adományok
A 2010. évi LIII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szól. A módosítás értelmében nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány, illetve ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 3.9 kB, zippelt rtf)

Módosult önkormányzati választási szabályok
A 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának új szabályait tartalmazza. A joganyag lényegesen lecsökkenti a megválasztható képviselők számát, és átalakítja a választási rendszer eddigi számítási módját is.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi L. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 9.07 kB, zippelt rtf)

Újra Polgári Törvénykönyv
A Kormány annak érdekében, hogy az új Polári Törvénykönyv korszerű, európai uniós tagságunkból származó kötelezettségeinknek megfelelő, a külföldi és hazai jogtudomány és joggyakorlat eredményeit hasznosító törvénymű legyen, amely képes betölteni a civilisztika alaptörvényének szerepét, 129/2010. (VI. 10.) számon határozatot hozott az új Ptk. megalkotásáról. Az új Kódexnek korszerűsítenie kell a személyi és vagyoni viszonyok magánjogi szabályozását, növelnie kell a jogbiztonságot, meg kell könnyítenie a jogalkalmazók és a jogkeresők eligazodását a természetes és a jogi személyek mellérendeltségi viszonyait szabályozó joganyagban. A Kódex megalkotása során figyelembe kell venni a hatályba nem lépő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hasznosítható megoldásait is.
Megtekinthető jogszabály: 129/2010. (VI. 10.) Korm. határozat az új Polgári Törvénykönyv megalkotásáról
Letölthető jogszabály: (~ 3.07 kB, zippelt rtf)

Rendbetett parkolás
A 2010. évi XLVII. törvény a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról rendelkezik. A jogszabály a közterületi parkolások körüli alkotmányossági aggályt hívatott rendezni.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XLVII. Törvény
Letölthető jogszabály: (~ 10.62 kB, zippelt doc)

Átrendezett szoboremelési hatáskör
A 2010. évi XLVIII. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvényt módosítja. A módosítás szerint a Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XLVIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 2.35 kB, zippelt rtf)

Nemzeti Összetartozás tanúságtétele
A 2010. évi XLV. törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szól. A jogszabály szövege szerint a Magyar Köztársaság Országgyűlése megállapította, hogy a trianoni békediktátum által felvetett kérdések történelemből ismert eddigi megoldási kísérletei - mind az idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb határmódosítások, mind a nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség ideológiája jegyében történt felszámolására irányuló törekvések - kudarcot vallottak.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XLV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 4.99 kB, zippelt rtf)

Miniszterelnök helyettes kijelölése
A 2/2010. (VI. 1.) ME rendelettel a miniszterelnök miniszterelnök-helyettesként dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztert és dr. Semjén Zsolt tárca nélküli minisztert jelöli ki. A miniszterelnök helyettesítésére első helyen dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter jogosult.
Megtekinthető jogszabály: 2/2010. (VI. 1.) ME rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 2.29 kB, zippelt rtf)

Miniszterelnök megválasztása
A 27/2010. (V. 29.) OGY határozat a miniszterelnök megválasztásáról és a Kormány programjának elfogadásáról szól. Az Országgyűlés az Alkotmány 33. §-ának (3) bekezdése alapján dr. Orbán Viktort miniszterelnökké megválasztotta.
Megtekinthető jogszabály: 27/2010. (V. 29.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 1.75 kB, zippelt rtf)

Életfogytig használható államtitkári cím
A 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szól. A jogszabály bevezeti a politikai vezető fogalmát. Ha a politikai vezetők - ez a cím az állami vezetők közül a miniszterelnököt, a minisztert, az államtitkárt illetik meg - megbízatása megszűnik, jogosult az e megbízatására utaló megnevezést használni, feltéve, hogy megbízatása nem választójogának elvesztése vagy összeférhetetlenségének megállapítása miatt szűnt meg.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XLIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 23.43 kB, zippelt rtf)

Minisztériumok jegyzéke
A 2010. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról rendelkezik. A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők: Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XLII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 18.54 kB, zippelt rtf)

Interparlamentáris Magyar Nemzeti Csoport
Az Magyar Köztársaság Országgyűlése 25/2010. (V. 25.) határozatával az Interparlamentáris Unió tagszervezetének nyilvánította magát.
Megtekinthető jogszabály: 25/2010. (V. 25.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 1.86 kB, zippelt rtf)

Kiválósági központ és Egyetértési megállapodás
A 63/2010. (V. 20.) HM utasítás a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központban szolgálatot teljesítő magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról rendelkezik. A joganyag szerint a Kiválósági Központban szolgálatot teljesítő magyar állomány vonatkozásában az állományilletékes parancsnoki jogköröket - ideértve az illetménymegállapítási jogkört is - az MH HEK parancsnoka gyakorolja. Az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlása nem érintheti a Katona-egészségügyi Kiválósági Központot létrehozó Egyetértési Megállapodás rendelkezéseit.
Megtekinthető jogszabály: 63/2010. (V. 20.) HM utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 3.41 kB, zippelt rtf)

Nyilvános könyvtárak jegyzéke
Az OKM közlemény a nyilvános könyvtárak jegyzékéről szól. A joganyag a 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján e közlemény mellékleteként közzéteszi a nyilvános könyvtárak jegyzékére jelentkezett újabb könyvtárat. A jegyzék tartalmazza a könyvtár nevét, címét, vezetőjét, fenntartóját és alaptevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
Megtekinthető jogszabály: OKM közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 11.89 kB, zippelt rtf)

Árvíz és vészhelyzet
A 183/2010. (V. 17.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről rendelkezik. A rendelettel a Kormány a veszélyhelyzetnek megfelelően rendkívüli készültséget rendel el a Sajó folyó Sajópüspöki-Ónod közötti szakaszára, a Bódva folyó Hídvégardó-Boldva közötti szakaszára, továbbá a Hernád folyó Hidasnémeti-Sajóhídvég közötti szakaszára. A rendelet 2010. május 17-én 18.00 órakor lépett hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 183/2010. (V. 17.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 3.15 kB, zippelt rtf)

Módosult végrehajtói kézbesítés
A 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. A rendelet a fizetési meghagyásnak a közjegyzők hatáskörébe helyezése miatt szükségessé vált, fizetési meghagyás kézbesítésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.
Megtekinthető jogszabály: 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 8.4 kB, zippelt rtf)

Felvételi pontok számítása
A 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletet módosítja. A módosítás szerint a felvételi eljárásban adható többletpontok összegét (maximum 100 pont), valamint rögzíti, hogy alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.
Megtekinthető jogszabály: 117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 2.89 kB, zippelt rtf)

Zálogtárgyak értékesítése
A 114/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet részletszabályokat tartalmaz a jogosult értesítési kötelezettségéről, az árverések lefolytatásáról és az APEH ezzel kapcsolatos feladatairól. Rögzíti továbbá, hogy a lakóingatlant az ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatóság útján, az állami adóhatóság által üzemeltetett Elektronikus Árverési Felületen kell értékesíteni.
Megtekinthető jogszabály: 114/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 7.89 kB, zippelt rtf)

Közbeszerzés és átláthatóság
A 113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodásról és az átláthatósági biztosok nyilvántartásának vezetéséről szól. A rendelet részletesen rögzíti az átláthatósági megállapodások szabályait, azok megkötésére és tartalmára vonatkozó rendelkezéseket, valamint az átláthatósági biztos kötelezettségeit.
Megtekinthető jogszabály: 113/2010. (IV. 13.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.14 kB, zippelt rtf)

Kollektív szerződések bejelentése
A 9/2010. (IV. 13.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítja. A módosított rendelet szerint a kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket a minisztérium honlapján erre a célra rendszeresített Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében található kollektív szerződés nyilvántartási menüpont alatt közzétett, a rendelet melléklete szerinti adattartalmú adatlapnak a kitöltésével és a minisztériumba postai úton történő megküldésével, vagy elektronikus kitöltésével és bejelentésével (a továbbiakban: elektronikus bejelentés) teljesítik. Meghatározza a rendelet a kollektív szerződéskötés (módosítás, megszűnés) bejelentésére szolgáló adatlap tartalmát is.
Megtekinthető jogszabály: 9/2010. (IV. 13.) SZMM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 6.84 kB, zippelt rtf)

Vízumdíj szabályai
A 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeleteknek a Vízuminformációs Rendszer alkalmazásával, valamint a Vízumkódex hatálybalépésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szól. A menekültügy szervezetrendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet kiegészül a Hivatal menekültügyi feladatainak rögzítésével. Meghatározza ezen kívül a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásért fizetendő vízumdíj, illetve igazgatási szolgáltatási díj szabályait.
Megtekinthető jogszabály: 12/2010. (IV. 2.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 4.57 kB, zippelt rtf)

Tulajdoni lap részei
A 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szól. A rendelet jelentős mértékben módosítja a tulajdoni lapra vonatkozó szabályokat, rögzíti a tulajdoni lap részeit, módosítja a jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére, a művelési ágakra és az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályokat.
Megtekinthető jogszabály: 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 24.44 kB, zippelt rtf)

Titkosszolgák napidíja 
A 3/2010. (IV. 28.) PTNM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményéről, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendeletet módosítja. A joganyag szerint a napidíj számításánál a külföldre utazás indulási és érkezési helyének az országhatárt, repülőgépen történő utazásnál a repülőteret kell tekinteni. A repülőgépen történő utazásnál a kiküldetés kezdő időpontjának a repülőgép menetrend szerinti indulási, befejező időpontjának az érkezési időpontját kell tekinteni. Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban járt, részére azon országra megállapított napidíj fizethető ki, amelyikben hosszabb ideig tartózkodott.
Megtekinthető jogszabály: 3/2010. (IV. 28.) PTNM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 17.44 kB, zippelt rtf)

Megsemmisült hatálybalépés
Az Alkotmánybíróság a 51/2010. (IV. 28.) határozatával megállapította, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése, valamint 208. §-a alkotmányellenes, ezért azokat - a határozat közzétételének napjával -megsemmisítette.
Megtekinthető jogszabály: 51/2010. (IV. 28.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 33.83 kB, zippelt rtf)

Védekezés hörcsög ellen
A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szól. A joganyag szerint a földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen csávázással, illetve talajfertőtlenítéssel azon károsítók ellen, amelyektől a növény a vegetációs időben más módon kielégítően nem védhető meg, vagy amelyek a kelő növényben különösen nagy kárt képesek okozni, továbbá a mezei rágcsálók (mezei pocok, hörcsög) és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentő károsítók ellen.
Megtekinthető jogszabály: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
Letölthető jogszabály: (~ 23.59 kB, zippelt rtf)

Postai védelmi feladatok
A 26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő postai szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szól. A postai szolgáltatási tevékenység minősített időszaki ellátásához szükséges védelmi felkészülési feladatok előkészítésében és végrehajtásában való részvételre kijelölt, valamint az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerébe bevont postai szolgáltatók felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.
Megtekinthető jogszabály: 26/2010. (III. 31.) KHEM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 4.02 kB, zippelt rtf)

Vámosok létszáma
A 1078/2010 . (III. 31.) Korm. határozat a Vám- és Pénzügyőrségnél foglalkoztatottak létszámáról szól. A Kormány a Vám- és Pénzügyőrség engedélyezett létszámát 7453 főben határozta meg.
Megtekinthető jogszabály: 1078/2010 . (III. 31.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 3 kB, zippelt rtf)

Karancs-Medves tájvédelme
A 6/2010. (III. 31.) KvVM rendelet a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről szól. Az egyik természetvédelmi célkitűzés a Karancsra és a Medves-vidékre jellemző, a táj jellegét meghatározó, a miocén, illetve pliocén kori andezit- és bazaltvulkánosság során keletkezett földtani képződmények, a vulkáni tevékenység nyomait őrző természetes felszínformák, a bányászati tevékenység eredményeként létrejött barlangok, sziklaüregek, illetve felszínre került földtani és felszínalaktani természeti értékek megőrzése.
Megtekinthető jogszabály: 6/2010. (III. 31.) KvVM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 7.68 kB, zippelt rtf)

Szabad mozgás, és Vízumkódex
A 96/2010. (III. 31.) Korm. rendelet egyes migrációs tárgyú kormányrendeleteknek a Vízuminformációs Rendszer alkalmazásával, valamint a Vízumkódex hatálybalépésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról rendelkezik. A joganyag többek között módosítja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseit.
Megtekinthető jogszabály: 96/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.35 kB, zippelt rtf)

Funkcionális internet-hozzáférés
A 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről szól. A rendelet meghatározása szerint a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internetszolgáltatás az a bármilyen technológiával megvalósuló szolgáltatás, ami legalább 9600 bit/s adatátviteli sebességgel és legfeljebb 10 a -4-ken bit hibaaránnyal lehetővé teszi az internet elérést.
Megtekinthető jogszabály: 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.92 kB, zippelt rtf)

Robbantás szabályai
A 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról rendelkezik. A joganyag szerint a robbanóanyag gyártás, forgalmazás, szállítás és a robbantási tevékenység során biztosítani kell, hogy a robbanóanyag ne vesszen el, és ne kerüljön illetéktelen személyhez. A robbanóanyagot óvatosan és kíméletesen kell kezelni és szállítani. A robbanóanyagot ideiglenesen sem szabad elhelyezni ott, ahol tárgy vagy anyag rádőlhet, vagy ahonnan leeshet.
Megtekinthető jogszabály: 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 725.34 kB, zippelt rtf)

Komplex telep-program pályázata
A 1077/2010. (III. 31.) Korm. határozat a Komplex telep-program 2010-2014 című pályázatról szól. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a fenti Korm. határozat függelékében felsorolt települések részére évente pályázati felhívást tegyenek közzé egy lakhatási, foglalkoztatási, oktatási és egészségügyi beavatkozásokból álló, a romák lakhatási és társadalmi integrációját elősegítő, a szegregált lakókörnyezet felszámolását célzó komplex telep-program megvalósítására. A komplex telep-program megvalósításának költségeit a hazai és az aktuális TÁMOP-akciótervekben lehatárolt európai uniós forrásokból kell biztosítani.
Megtekinthető jogszabály: 1077/2010. (III. 31.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 6.19 kB, zippelt rtf)

Vízen járás szabályai
A 10/2010. (III. 31.) IRM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról szól. A módosítás szerint a Balatonon, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fertő tavon minden év április elsejétől október harmincegyedikéig vihar-előrejelző és viharjelző szolgálat működik. A vihar-előrejelző rendszer technikai előkészítését, fejlesztését, létrehozását, valamint működtetését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi.
Megtekinthető jogszabály: 10/2010. (III. 31.) IRM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 2.43 kB, zippelt rtf)

Körbetartozás és tulajdonhoz való jog
A 35/2010. (III. 31.) határozatával az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 402. § (2) és (3) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti. A határozat szerint a vállalkozói körbetartozások mérséklése céljából történő törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXXVIII. Ptk.-t módosító rendelkezése a tulajdonhoz való jogot sérti.
Megtekinthető jogszabály: 35/2010. (III. 31.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 14.87 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal