Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2010. III. negyedév 


Ki lehet az OKV tagja?
A 242/2010. (IX. 24.) Korm. rendelet az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendeletet módosítja. Az új szabályozás értelmében az OKV tagjává az OKV elnöke - mérlegelés alapján - pályázat útján azt kérheti fel, aki felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint legalább hároméves közigazgatási vagy felsőoktatási oktatói, illetve közigazgatási tárgyú tudományos kutatói gyakorlattal vagy szakirányú szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az elnök az egyes oktatói és vizsgáztatói kör tekintetében a pályázati kiírásban további, illetve eltérő feltételeket is meghatározhat.
Megtekinthető jogszabály: 242/2010. (IX. 24.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.65 kB, zippelt rtf)

Megsemmisített OVB határozat
A 171/2010. (IX. 23.) AB határozatával az Alkotmánybíróság megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 368/2009. (IX. 3.) OVB határozatát és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. A megsemmisített határozatában az OVB hitelesítette egy országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét, melyen a következő kérdés szerepelt: A Magyar Országgyűlés tűzzön napirendjére és tárgyaljon meg az ifjúsággal kapcsolatos közfeladatokról szóló törvénytervezetet!
Megtekinthető jogszabály: 171/2010. (IX. 23.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 13.55 kB, zippelt rtf)

Módosult az APEH szervezete
A 241/2010. (IX. 24.) Korm. rendelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szól. A változások elsősorban az APEH szervezeti felépítését érintik. A rendelet szerint az APEH a feladatait központi szervei, területi szervei, a Kiemelt Ügyek és Adózók Főigazgatósága, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága és a Kiemelt Adózók Igazgatósága útján látja el. A jogszabály ezen kívül részletesen rögzíti az elnökre, a felettes szervekre és a felülellenőrzésekre vonatkozó szabályokat is.
Megtekinthető jogszabály: 241/2010. (IX. 24.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 18.63 kB, zippelt rtf)

Új elnök a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács élén
A 88/2010. (IX. 21.) ME határozat a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnökének és tagjainak megbízásáról szól. A nemzetgazdasági miniszter javaslatára a miniszterelnök Lepsényi Istvánt, a Knorr-Bremse Kft. vezérigazgatóját bízta meg a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöki teendőinek ellátásával a 2010. szeptember 13-tól 2010. december 31-ig terjedő időtartamra. A Tanács tagjai pedig ifj. Duda Ernő és dr. Pakucs János lettek.
Megtekinthető jogszabály: 88/2010. (IX. 21.) ME határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.47 kB, zippelt rtf)

Nemzetközi szerződés Horvátországgal
A 2010. évi XCI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szól. A Megállapodás célja, hogy biztosítsa a szállító rendszerek működésének megbízhatóságát, a szénhidrogén-ellátás biztonságát, valamint elősegítse a két ország közötti együttműködést és kereskedelmet. A Megállapodás azon későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 70. napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XCI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 14.71 kB, zippelt rtf)

AB határozat népszavazás kezdeményezéséről
A 163/2010. (IX. 15.) AB határozatban az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 418/2009. (X. 29.) OVB határozatát helybenhagyta. Az OVB a kifogásolt határozatában országos népszavazási kezdeményezés tárgyában benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta az alábbi kérdésben: Egyetért -e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmánybíróság elnökét az Országgyűlés 4 évre válassza? A kérdés azt a látszatot kelti, mintha a jelenlegi szabályozás szerint is az Országgyűlés választaná meg az Alkotmánybíróság elnökét, holott a tagok maguk közül választják meg. Tehát a kérdés az Alkotmány módosítására irányul.
Megtekinthető jogszabály: 163/2010. (IX. 15.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 15.7 kB, zippelt rtf)

Támogatás a borászoknak
A 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről szól. A rendelet tartalmaz értelmező rendelkezéseket, meghatározza a támogatás jellegét, mértékét, igénybevételének a feltételeit, valamint a kérelem benyújtásának és a támogatás kifizetésének a szabályait.
Megtekinthető jogszabály: 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 17.9 kB, zippelt rtf)

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökéről
A 239/2010. (IX. 14.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosítja. Az új szabályozás értelmében a Hatóság elnökévé az a magyar állampolgárságú, választójoggal rendelkező, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése vagy az emberi jogok védelme területén kiemelkedő tudással rendelkező jogász nevezhető ki, aki jogi szakvizsgával és legalább ötéves, jogi végzettséghez kötött munkakörben vagy a közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Elnökhelyettessé magyar állampolgárságú, választójoggal rendelkező, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése vagy az emberi jogok védelme területén kiemelkedő tudással rendelkező felsőfokú végzettségű szakember nevezhető ki.
Megtekinthető jogszabály: 239/2010. (IX. 14.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.68 kB, zippelt rtf)

Új közalapítvány születik
A 80/2010. (IX. 15.) OGY határozat a Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szól. Az Országgyűlés a Magyar Televízió Közalapítvány átalakításával létrehozta a Közszolgálati Közalapítványt, melynek Alapító Okiratát e határozat melléklete tartalmazza. A Közszolgálati Közalapítvány létrejöttével a Magyar Rádió Közalapítvány, a Hungária Televízió Közalapítvány és a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testülete megszűnik.
Megtekinthető jogszabály: 80/2010. (IX. 15.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 15.31 kB, zippelt rtf)

Költségvetési főfelügyelők kirendelése
Az 1193/2010. (IX. 14.) Korm. határozat a költségvetési főfelügyelők kirendeléséről szól. A határozattal a Kormány költségvetési főfelügyelőt rendelt ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez, az Országos Sportegészségügyi Intézethez, valamint a Munkaerőpiaci Alaphoz, és felhívta az államháztartásért felelős minisztert, hogy a költségvetési főfelügyelők megbízásáról azonnali hatállyal gondoskodjon.
Megtekinthető jogszabály: 1193/2010. (IX. 14.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.79 kB, zippelt rtf)

Módosult a Kitüntetési Bizottság összetétele
A 235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendeletet módosítja. A módosítás érinti a Bizottság elnökét, tagjait és titkárát, valamint akként rendelkezik, hogy az adományozásra irányuló javaslat jogszabályban rögzített megküldési határidejétől eltérni csak kivételesen, jelentős állami érdekből vagy más különleges alkalom esetén lehet.
Megtekinthető jogszabály: 235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 8.55 kB, zippelt rtf)

A Nemzeti Hírközlési Hatóság megszüntető okirata
Megszületett a Nemzeti Hírközlési Hatóság megszüntető okirata. Az Országgyűlés 2010. augusztus 10. napjával jogutódlással megszüntette a Nemzeti Hírközlési Hatóságot és általános jogutódjaként 2010. augusztus 11. napjával létrehozta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot autonóm jogállású szervként. A megszűnt költségvetési szerv által foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok, illetve a közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon vonatkozásában szintén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a jogutód.
Megtekinthető jogszabály: Nemzeti Hírközlési Hatóság megszüntető okirata
Letölthető jogszabály: (~ 10.62 kB, zippelt rtf)

Aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése
Az Alkotmánybíróság a 161/2010. (IX. 8.) AB határozatával az Országos Választási Bizottság 91/2010. (II. 11.) OVB határozatát helybenhagyta. Ezáltal jogerősen hitelesítésre került az alábbi kérdést tartalmazó, országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve: "Kívánja-e Ön, hogy az Országgyűlés napirendjére tűzze a köztársasági elnök megválasztása módjának kérdését, miszerint az elnökválasztás jogkörét a jövőben már közvetlenül a választópolgárok közössége, vagy továbbra is az Országgyűlés gyakorolja?"
Megtekinthető jogszabály: 161/2010. (IX. 8.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 13.98 kB, zippelt rtf)

Magyar katonai szerepvállalás
Az 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról rendelkezik. A határozat egy évvel meghosszabbítja az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalást.
Megtekinthető jogszabály: 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 11.23 kB, zippelt rtf)

A Módosított Európai Szociális Karta hatályba lépéséről
A 40/2010. (IX. 6.) KüM határozat a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 2009. évi VI. törvény 2-3. §-a hatálybalépéséről rendelkezik. Tekintettel arra, hogy Magyarország tekintetében a Kartát megerősítő okirat letétbe helyezésének időpontja: 2009. április 20. napja volt, ezért a Módosított Európai Szociális Karta hazánkban 2009. június 1. napján hatályba lépett.
Megtekinthető jogszabály: 40/2010. (IX. 6.) KüM határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.55 kB, zippelt rtf)

Közigazgatási hivatalokat érintő módosítások
A 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokat érintő egyes kormányrendeleteket módosítja. A rendelet értelmében változnak a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról, a szomszédos államokban élő magyarok diákkedvezményeiről szóló jogszabályok és számos más kormányrendelet is.
Megtekinthető jogszabály: 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 77.09 kB, zippelt rtf)

A Terrorelhárítási Központ főigazgatója
A 74/2010. (VIII. 31.) ME határozat a Terrorelhárítási Központ főigazgatójának kinevezéséről szól. A belügyminiszter javaslatára a Miniszterelnök a Terrorelhárítási Központ főigazgatójává Hajdu Jánost nevezte ki 2010. szeptember 1. napjától.
Megtekinthető jogszabály: 74/2010. (VIII. 31.) ME határozat
Letölthető jogszabály: (~ 7.82 kB, zippelt rtf)

Jelentős változások a média és a hírközlés terén
A 2010. évi LXXXII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szól. Ennek értelmében jelentősen változnak az elektronikus hírközlésről, a rádiózásról és televíziózásról, a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól, valamint a nemzeti hírügynökségről szóló törvények egyes rendelkezései.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXXXII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 69.97 kB, zippelt rtf)

Módosuló állásfoglalások
Az 5/2010. (VIII. 31.) OVB állásfoglalás az Országos Választási Bizottság egyes állásfoglalásai szövegének megállapításáról és egyes állásfoglalásainak hatályon kívül helyezéséről szól. Az Országos Választási Bizottság eddigi állásfoglalásait felülvizsgálta és megállapította, hogy azok egy része a jogszabályok változásai miatt idejétmúlt megállapításokat tartalmaz. Ezért számos eddigi állásfoglalásának a rendelkezéseit módosította, másokat pedig teljes egészében hatályon kívül helyezett.
Megtekinthető jogszabály: 5/2010. (VIII. 31.) OVB állásfoglalás
Letölthető jogszabály: (~ 50.98 kB, zippelt rtf)

Agrár-vidékfejlesztési támogatások
A 13/2010. (VIII. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez kapcsolódó benyújtási határidők módosításáról szól. Rögzíti, hogy mi az illetékes LEADER HACS, meghatározza a támogatási és a kifizetési kérelem benyújtási határidejét, a támogatás jogosulatlan igénybe vételének jogkövetkezményeit és az induló vállalkozásra vonatkozó eltérő szabályokat.
Megtekinthető jogszabály: 13/2010. (VIII. 30.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 13.78 kB, zippelt rtf)

Korszerűsítés a Honvédelmi Minisztériumban
A 82/2010. (VIII. 27.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítése, irányítási és vezetési rendje kialakításának egyes feladatairól szól. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség végrehajtásban érintett katonai szervezeteire terjed ki. Meghatározza az engedélyezett létszámot, a szervezési feladatokat és a szervezeti korszerűsítéssel kapcsolatos teendőket.
Megtekinthető jogszabály: 82/2010. (VIII. 27.) HM utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 15.32 kB, zippelt rtf)

Emlékérme Szent István tiszteletére
A 11/2010. (VIII. 18.) MNB rendelet a „Szent István intelmei” 500 000 forintos címletű emlékérme kibocsátásáról szól. A Magyar Nemzeti Bank „Szent István intelmei” megnevezéssel 500 000 forintos címletű arany emlékérméket bocsátott ki 2010. augusztus 20-án. A rendelet szerint az emlékérméből legfeljebb 500 darab készíthető.
Megtekinthető jogszabály: 11/2010. (VIII. 18.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 544.43 kB, zippelt rtf)

A statisztikai számjel elemei
A 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szól. A közlemény részletesen meghatározza a statisztikai számjel felépítését. A számjel első eleme a törzsszám, a második a gazdasági szervezetek fő tevékenységének szakágazatát, a harmadik a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását tartalmazza, negyedik eleme a gazdasági szervezetek székhelye szerinti megyét fejezi ki.
Megtekinthető jogszabály: 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 49.41 kB, zippelt rtf)

Új bizottság születik
Az 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szól. Az új bizottság a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikai tevékenység összehangolása érdekében fog tevékenykedni. Elnöke a miniszterelnök általános helyettese. A határozat rögzíti az NPTB feladataira, további tagjaira, az állandó meghívottakra és az ülésekre vonatkozó rendelkezéseket.
Megtekinthető jogszabály: 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 11.35 kB, zippelt rtf)

Törvény a Nemzeti Földalapról
A 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról szól. A Nemzeti Földalap, mint a kincstári vagyon része, az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló, vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége. A törvény általános rendelkezéseket és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetre vonatkozó szabályokat tartalmaz. Ezen kívül meghatározza a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának előírásait is.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXXXVII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 30.37 kB, zippelt rtf)

Terrorelhárítási Központ születik
A 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet a Terrorelhárítási Központról szól. A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: Központ) az ország egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, a rendészetért felelős miniszter irányítása alatt működő költségvetési szerv, amit a főigazgató vezet. Elsősorban végrehajtó, elemző és értékelő, szervező és koordináló, valamint személyvédelmi feladatokat lát el a terrorelhárítás terén.
Megtekinthető jogszabály: 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 24.52 kB, zippelt rtf)

Az első BM rendelet
Az 1/2010. (VIII. 18.) BM rendelet az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendeletet módosítja. Rendelkezik a szabálysértési őrizetben lévő elkövető elzárásának végrehajtásáról, a fiatalkorúak elhelyezéséről, az elővezetést elrendelő határozat tartalmáról, a félbeszakításról, az elkövető munkáltatásáról és a jogorvoslatokról.
Megtekinthető jogszabály: 1/2010. (VIII. 18.) BM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.29 kB, zippelt rtf)

Megszűnik a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat
Az 1/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozat a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadással történő megszüntetéséről szól. Ennek értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. július 31-én a Magyar Nemzeti Múzeumba történő beolvadással megszüntetésre kerül. A Magyar Nemzeti Múzeum a Szakszolgálat általános jogutódja annak valamennyi joga és kötelezettsége, továbbá valamennyi közfeladata jövőbeni ellátása tekintetében.
Megtekinthető jogszabály: 1/2010. (VIII. 13.) NEFMI határozat
Letölthető jogszabály: (~ 10.13 kB, zippelt rtf)

Kivételes építésügyi szabályok
A 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő kivételes építésügyi szabályokról szól. Meghatároz általános rendelkezéseket, rögzíti az eljáró hatóságokat, valamint az építési és a használatbavételi engedélyezési eljárás általánostól eltérő szabályait, az építészeti-műszaki tervdokumentáció követelményeit, a tervpályázati és tervtanácsi követelményeket és az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó eltérő rendelkezéseket.
Megtekinthető jogszabály: 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 13.79 kB, zippelt rtf)

Szociális- és egészségügy
A 2010. évi LXXXIX. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú jogszabályokat módosít. Érinti a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól, az egészségügyről, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényeket.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXXXIX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 18.51 kB, zippelt rtf)

A közbiztonság javításáért
A 2010. évi LXXXVI. törvény a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szól. Szigorítja a szabálysértésekről, a rendőrségről, a nemzetbiztonsági szolgálatokról, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényeket és a Btk. egyes rendelkezéseit.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXXXVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 17.64 kB, zippelt rtf)

A passzív választójog megnyirbálása
Az Országgyűlés 2010. augusztus 11-én módosította a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényt. A módosítás értelmében a Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet nem folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk fennállása alatt és annak megszűnését vagy megszüntetését követő három évig nem indulhatnak jelöltként az országgyűlési képviselők választásán, az európai parlamenti választáson, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.
Megtekinthető jogszabály: Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása
Letölthető jogszabály: (~ 8.25 kB, zippelt rtf)

Haladék a kilakoltatásra váróknak
A 2010. évi LXXXI. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt módosítja. Az új rendelkezés szerint a végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását - kivéve az ingatlan közös tulajdonának megszüntetése iránti ügyekben értékesített lakóingatlan kiürítését - 2011. április 15. után hajthatja végre. A törvény rendelkezéseit azokban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, melyekben a kilakoltatás foganatosítására még nem került sor.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXXXI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 9.19 kB, zippelt rtf)

Propán-bután biztonsági szabályzat
A 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról rendelkezik. E jogszabály előírásait kell alkalmazni a töltőtelep építményeire, berendezéseire, ezek alkotórészeire és tartozékaira, valamint a töltőtelep tervezése, létesítése, üzemeltetése, karbantartása, átalakítása, felújítása, felhagyása és elbontása során.
Megtekinthető jogszabály: 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 34.92 kB, zippelt rtf)

A Kormány ügyrendje
Az 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről szól. A jogszabály rögzíti a Kormány döntéseinek előkészítésével kapcsolatban az előterjesztés tartami feltételeit, véleményezését, benyújtását. Rendelkezik a módosító javaslatokkal és a képviselői önálló indítványokkal kapcsolatos kormányzati álláspont kialakításáról, a közigazgatási államtitkári értekezletről, a Kormány üléséről, döntéseiről és a döntések végrehajtásának ellenőrzéséről.
Megtekinthető jogszabály: 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 21.26 kB, zippelt rtf)

Családtámogatási ellátások
A 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról rendelkezik. A törvény szerint a családtámogatási ellátások a következők: családi pótlék, nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás. Részletes szabályokat tartalmaz a jogszabály az egyes támogatásokról, a gyermekjóléti szolgáltatás feladatairól és a védelembe vétel feltételeiről is.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 17.39 kB, zippelt rtf)

A kormánytisztviselők létszáma
Az 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik. A határozat a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek összlétszámának felső határát állapítja meg. Rögzíti azt is, hogy a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete 40 fő.
Megtekinthető jogszabály: 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 19.01 kB, zippelt rtf)

Biztonsági tanácsadók névjegyzéke
Megjelent a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának közleménye a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók 2010. július 15-én hatályos névjegyzékéről. A közlemény tartalmazza a legfontosabb általános információkat, valamint szabályozza a névjegyzékbe vételt, annak vezetését, adattartalmát, felépítését és természetesen magát a névjegyzéket.
Megtekinthető jogszabály: Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának közleménye a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók 2010. július 15-én hatályos névjegyzékéről
Letölthető jogszabály: (~ 66.28 kB, zippelt rtf)

Végrehajtási rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról
A 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szól. Elsősorban az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről határoz meg részletes szabályokat. A bejelentés az ügyfélszolgálatnál intézhető a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon.
Megtekinthető jogszabály: 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.38 kB, zippelt rtf)

Új alkotmánybírók
A 61/2010. (VII. 27.) OGY határozat az Alkotmánybíróság két tagjának megválasztásáról szól. Az Országgyűlés az Alkotmány 32/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján dr. Bihari Mihályt és dr. Stumpf Istvánt az Alkotmánybíróság tagjává választotta.
Megtekinthető jogszabály: 61/2010. (VII. 27.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 1.96 kB, zippelt rtf)

Üzemben tartási díj átvállalása
A 2010. évi LXXIX. Törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról szól. Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média törvényben meghatározott televízó készülék üzemben tartási díj 2010-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXXIX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 2.17 kB, zippelt rtf)

Feltételes szabadságra bocsátás
A 2/2010. (VII. 16.) Büntető jogegységi határozat a Btk. 47. § (4) bekezdése e) pontjának alkalmazhatóságáról, továbbá az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 17. §-a alapján hozott jogerős döntés utólagos megváltoztathatóságáról rendelkezik. A Btk. 47. § (4) bekezdés e) pontja – amely szerint nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg - csak a hatálybalépésétől (2009. augusztus 9. napjától) kezdődően alkalmazható és csak azokban az esetekben, amelyekben a szabadságvesztés letöltésére vonatkozó bírósági felhívás tartalmazza az erre vonatkozó tájékoztatást.
Megtekinthető jogszabály: 2/2010. (VII. 16.) Büntető jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 19.43 kB, zippelt rtf)

Közokirat az utazási igazolvány
Az 1/2010. (VII. 16.) Büntető-közigazgatási-polgári jogegységi határozat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosító "Nyugdíjasok utazási utalványát"közokiratnak minősítette. A határozat különös jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy a Nyugdíjasok utazási utalványának meghamisítása közokirat-hamisításnak minősül.
Megtekinthető jogszabály: 1/2010. (VII. 16.) Büntető-közigazgatási-polgári jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 14.36 kB, zippelt rtf)

Új törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról rendelkezik. E törvény szabályai szerint egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. A feleket érintő korlátozás, hogy ha a munkáltató és a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásra létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg. A jogszabály meghatározza az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony általánostól eltérő szabályait, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetést, a munkavállaló ellátásra való jogosultságát, valamint a munkáltató bejelentési és bevallási kötelezettségeit. A törvény 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Letölthető jogszabály: (~ 22.58 kB, zippelt rtf)

Újra közigazgatási hivatalok
A 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szól. A rendelet szerint a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. A jogszabály meghatározza a hivatalvezető és a közigazgatási hivatal feladatait, a koordináció és az ellenőrzés rendszerét, valamint a kormánytisztviselők és köztisztviselők képzésének, továbbképzésének követelményeit és az eljárási szabályokat. A rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet.
Megtekinthető jogszabály: 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról
Letölthető jogszabály: (~ 8.07 kB, zippelt rtf)

Módosult az ÁFA-törvény
A 2010. évi LIII. törvény módosítja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt. A legfontosabb változás a korábbiakhoz képest, hogy a törvény értelmében nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány, illetve ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket. Nem minősül ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adományozás sem.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LIII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 7.83 kB, zippelt rtf)

Zálogtárgyak értékesítése
A 194/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendeletet módosítja. E szerint a kötelezett által lakott lakóingatlan a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 257-258. § alkalmazásával 2010. december 31-ig nem értékesíthető, árverési hirdetmény csak ezen időpontot követően tehető közzé az EÁF-en.
Megtekinthető jogszabály: 194/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 1.53 kB, zippelt rtf)

Kisebbségi képviselő csökkentés
A 2010. évi LXII. törvény a kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról szól. A törvény meghatározza a kisebbségi képviselők számát, ami 4 fő, rögzíti, hogy eredménytelen a választás, ha 4-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot, valamint a közgyűlés tagjainak számáról és működéséről is új szabályokat tartalmaz.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi LXII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 4.61 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal