Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VIII.28.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

1. §1 E rendelet hatálya

a)2 munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és

b)3 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és

c)4 a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény), és

d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra

terjed ki.

2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik.

(2)-(4)5

(5)6 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni.

(6)7

(7)8

(8)9 Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik.

3. §10 (1)11 A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.

(2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg.

4. § (1)-(2)12

(3)13 A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani.

5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani.

(2)14 Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő.

6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

(2)15 Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el.

(3)16 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

7. § (1)17 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)18

1. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

1.1.19 A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak20

1.1.1. A munkáltató által eltérő megállapodás hiányában fizetendő díjak:

„D” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

5 000 Ft/fő/év

„C” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

6 800 Ft/fő/év

„B” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

8 400 Ft/fő/év

„A” foglalkozás-egészségügyi
osztály esetében

10 000 Ft/fő/év

1.1.2.21 Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a szakképző intézmény által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak:

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy22

1.23

2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése érdekében 2500 Ft/fő/eset;

3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése érdekében 2800 Ft/fő/eset;

4.24

1.1.3.25

1.2. Munkahigiénés vizsgálatok

1.2.1. Munkakörnyezeti műszeres vizsgálatok:

a) munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyeződés)

- mennyiségi,

- minőségi

vizsgálata;

b) munkahelyi fizikai kóroki tényezők közül

- zajszint,

- infra- és ultrahang szintek

- (egész test) rezgésterhelés,

- kéz-kar rezgésterhelés,

- a megvilágítás világítástechnikai jellemzőinek,

- elektromágneses tér jellemzői,

- magas légköri nyomáson végzett munka,

- ionizáló és nem ionizáló sugárzásszintek

meghatározása;

c) zárt, telepített munkahelyeken a klímatényezők meghatározása;

d) fizikai megterhelés-igénybevétel vizsgálata.

1.2.2. Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján:26

Biológiai expozíciós mutató

Vegyi anyag vizeletben vérben

Anilin p-aminofenol met Hb.

Arzén arzén

Benzon fenol

Dimetilformamid N-metil-formamid

Etil-benzol mandulasav

Fenol fenol

Fluorid vegyületek fluorid

Halotán halotán

trifluorecetsav

Higany (szervetlen) higany

Kadmium kadmium kadmium

Króm króm

Kobalt kobalt

n-Hexán 2,5-hexán-dion

Nikkel nikkel

Nitrobenzol p-nitrofenol

Ólom (szervetlen) D-ALA ólom

ZPP

Pentaklórfenol pentaklórfenol

Szelén szelén

Szén-monoxid CO Hb

Szerves foszforsavészter tart. peszticidek vörösvérsejt vagy teljes vér acetil-kolineszteráz

Sztirol mandulasav

Toluol hippursav

o-krezol

Triklóretilén triklórecetsav

Xilol metilhippursavak

2. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

Jelentés a munkavállalói létszámról

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

neve:

címe:

orvosok száma: főállású:

részállású:

ápolók száma:

alkalmazott egyéb személyek száma:


Osztály
Jelenleg ellátott létszám
199... év ..... hó ... naptól
..... hó ... napig
Várható növekedés (+),
illetve csökkenés (-)
199... év ..... hó ... naptól
..... hó ... napig

A

B

C

D

szabad kapacitás (fő) várható kapacitás (fő)

Kelt: ........................................

...................................

a szolgálat vezetője

3. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez27

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által ellátandó munkavállalói létszámok

A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét:

a) „A” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként,

b) „B” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként,

c) „C” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként,

d) „D” foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként.

Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani:

ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A-D foglalkozás-egészségi osztályokból, A, B, C, D az A-D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak számértékei.

Ha F=100±20, akkor egy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell biztosítani.

4. melléklet a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelethez

A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása

„A” foglalkozás-egészségi osztály


gazdasági tevékenységek
ágazati
számjelek

1. Bányászat C 10-14

2. Kohászat D 27

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az „A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

3. Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

3.1. rákkeltőkkel exponáltak,

3.2. sugárzó anyagokkal,

3.3. ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,

3.4. állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,

3.5. korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,

3.6. munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,

3.7. a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók,

függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

„B” foglalkozás-egészségi osztály


gazdasági tevékenységek
ágazati
számjelek

1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás
A 01-02

2. Építőipar F 45

3. Élelmiszerek és italok gyártása D 15

4. Dohánytermékek gyártása D 16

5. Textíliák gyártása D 17

6. Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés
D 18

7. Bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása
D 19

8. Fafeldolgozás D 20

9. Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás D 23

10. Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
D 24

11. Gumi és műanyag termékek gyártása D 25

12. Nemfém ásványi termékek gyártása D 26

13. Nyersanyag visszanyerése hulladékból D 37

14. Szárazföldi és csővezetékes szállítás I 60

15. Vízi szállítás 161

16. Légi szállítás I 62

17. Bútorgyártás D 361

18. 28 Egészségügyi és szociális ellátás N 85

19. Állategészségügyi tevékenység N 852

20. Nyomdaipari termékek gyártása D 2221

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„C” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az „A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

1. ipari,

2. szolgáltató,

3. kutató,

4. számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos

fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a „C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

„D” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

1. kutatás-szervezési,

2. kulturális,

3. oktatási,

4. egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az „A”, a „B” és a „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.1  Megállapította: 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 1999. II. 4-től.


2  Módosította: 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 5., 142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet 2. §.


3  Megállapította: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §. Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) a).


4  Megállapította: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.


5  Hatályon kívül helyezte: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


6  Beiktatta: 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2). Hatályos: 2007. IV. 15-től.


7  Hatályon kívül helyezte: 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (1). Hatálytalan: 2010. IV. 1-től.


8  Hatályon kívül helyezte: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


9  Számozását módosította: 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. § (2).


10  Megállapította: 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1). Hatályos: 2010. IV. 1-től.


11  Megállapította: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §. Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) b).


12  Hatályon kívül helyezte: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


13  Módosította: 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 4. §.


14  Módosította: 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 7. § (3) a), 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) c).


15  Megállapította: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. §. Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) d).


16  Megállapította: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. §. Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) d).


17  Módosította: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1411.


18  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1411. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


19  Megállapította: 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 3.§, Melléklet. Hatályos: 1999. II. 4-től.


20  Megállapította: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.


21  Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 14. § (2), 2. melléklet.


22  Helyesbítette: Magyar Közlöny 1999/23.


23  Hatályon kívül helyezte: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § b). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


24  Hatályon kívül helyezte: 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (1). Hatálytalan: 2010. IV. 1-től.


25  Hatályon kívül helyezte: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § c). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


26  Megállapította: 70/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 7. § (3) c). Hatályos: 2007. IV. 15-től.


27  Módosította: 9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet 4. §.


28  Indokolt esetben az ÁNTSZ illetékes intézetének egyedi elbírálása alapján az orvosok, illetve állatorvosok is besorolhatók a B kategóriába.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!