Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.4.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a közfürdők létesítéséről és működéséről

A Kormány a közfürdők létesítéséről és működéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a pihenés, az üdülés, a testedzés, az oktatás, a tisztálkodás, a gyógyítás célját szolgáló közfürdőkre, továbbá azok üzemeltetőire.

(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:

a)1 az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;

b)2

c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:

ca) a külön jogszabály3 szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és

cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;

d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.

(3)4 E rendelet hatálya nem terjed ki a saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem vehető fürdőre, valamint a külön jogszabályban meghatározott természetes fürdővízre és természetes fürdőhelyre.

2. §5

3. § (1)6 Új fürdőmedence csak vízforgató berendezéssel létesíthető. Töltő-ürítő rendszerű medence felújításakor gondoskodni kell vízforgató berendezés létesítéséről, továbbá arról, hogy vízáramlási szempontból holtterek ne alakuljanak ki. Felújításnak minősül a medencével kapcsolatos minden olyan javítási, illetve átalakítási munka, amelynek keretében a medence mélységét vagy alakját megváltoztatják, a bukóélt átalakítják vagy a burkolatot kicserélik. Vízforgató berendezéssel ellátott fürdőmedencében a megfelelő vízminőséget a vízforgató berendezés üzemeltetése útján kell biztosítani.

(2)7 Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal kérelemre felmentést adhat vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól az Országos Vízügyi Hatóság szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai kialakítása esetén, ha8

a) az elismert gyógyvízzel üzemelő gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítaná,

b) a gyógymedence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a vízforgatásra megfelelő technológia nem áll rendelkezésre,

c) a vízösszetétel alapján vélelmezhető a gyógyvízzé minősítés és az a) pont szerinti felmentési feltétel,

d)9

e) a gyógymedence vízforgatással történő üzemelése során, amennyiben a fürdő szakorvosa a betegek vizsgálata alapján megállapítja, hogy a víz forgatása az elismert gyógyvíz hatását csökkentette vagy megszüntette.

(3) A (2) bekezdés b) pontjára tekintettel adott egyedi felmentést ötévenként felül kell vizsgálni.

(4)10 A (2) bekezdés szerinti felmentéssel nem rendelkező töltő-ürítő rendszerű medence a vízforgató berendezés felszereléséig a következő feltételekkel üzemeltethető:11

a) az üzemeltető a medence vizének a külön jogszabályban kéthavonkénti gyakorisággal előírt bakteriológiai vizsgálatát legalább kéthetente köteles elvégeztetni,

b) a vizsgálati eredményt a fürdő bejáratánál, jól láthatóan nyilvánosságra kell hozni,

c)12 bakteriológiai kifogásoltság esetén soron kívül bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, a medence napi üzemelési idejét a felére kell csökkenteni és erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal) értesíteni kell,

d)13 három egymást követő kifogásoltság esetén a medence üzemeltetését - a járási hivatalnak egyidejű értesítésével - fel kell függeszteni, majd takarítás, fertőtlenítés és újratöltés után bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni és annak megfelelő eredménye esetén a medence üzemeltetése folytatható.

4. § (1) Közfürdőt az üzemeltethet, aki biztosítja az üzemeltetéshez szükséges - jogszabályban meghatározott - közegészségügyi, tárgyi és személyi feltételeket.

(2) A közfürdő üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és közegészségügyi követelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a közfürdő tisztántartásáról, a hulladék gyűjtéséről és szállításáról.

(3) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, valamint az egyes közfürdőkre vonatkozó speciális közegészségügyi előírásokat az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.

5. § (1) A közfürdő vízellátását biztosító kutak és források védelmére védőterületet kell létesíteni és fenntartani.

(2)14 Az (1) bekezdés alkalmazásában védőterület: a víznyerőhely (kút, forrás, vízkivételi mű) védelmére szolgáló, több zónából álló védelmi rendszer, illetve védőidom felszíni része, amelyen korlátozások, tilalmak, továbbá műszaki létesítmények szolgálják a kitermelendő, valamint a fürdésre használt víz mennyiségének és minőségének védelmét.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)-(6)15

(7)16 Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter arra, hogy a közfürdők létesítésére, üzemeltetésére, valamint a közfürdők és kútjaik védőterületére vonatkozó részletes szakmai előírásokat, továbbá az üzemeltetéshez szükséges képesítési előírásokat rendeletben szabályozza.171  Módosította: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) aa).


2  Hatályon kívül helyezte: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) ab). Hatálytalan: 2002. I. 1-től.


3  1972. évi II. törvény 60. §-a, 1997. évi CLIV. törvény 240-242. §-a, 63/1984. (XII. 19.) MT rendelet, 7/1986. (VIII. 10.) EüM rendelet, 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 10-12. §-a.


4  Megállapította: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (5) a). Hatályos: 2002. I. 1-től.


5  Hatályon kívül helyezte: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) 72. Hatálytalan: 2009. III. 1-től.


6  Az utolsó mondatot beiktatta: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (5) b). Hatályos: 2002. I. 1-től.


7  Módosította: 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §.


8  Megállapította: 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 19. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Lásd még: ugyane rendelet 18. § (1).


9  Hatályon kívül helyezte: 273/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2003. I. 1-től.


10  Beiktatta: 77/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2005. V. 6-tól.


11  Megállapította: 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §. Hatályos: 2006. I. 1-től.


12  Módosította: 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § a), 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 20. § a).


13  Módosította: 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § b), 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 20. § b).


14  Módosította: 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (6) ad).


15  Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1377. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.


16  Számozását módosította: 273/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (2).


17  Lásd: 37/1996. (X. 18.) NM rendelet, 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!