Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.VIII.29.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

9/2005. (III. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 97. § (1) bekezdésének n) pontjában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdésének k) pontjában, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 50. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya a hivatásos és szerződéses katonákra, az önkéntes műveleti tartalékos katonára, az önkéntes védelmi tartalékos katonára, a honvéd tisztjelöltre, a honvéd altiszt-jelöltre, továbbá - megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után - a hadköteles katonára (a továbbiakban: tényleges állomány), a hivatásos állományból nyugállományba helyezett és a szolgálati járandóságban részesülő személyekre (a továbbiakban: nyugállományú), valamint a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. § E rendelet mellékleteként a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatát (a továbbiakban: Öltözködési Szabályzat) kiadom.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/1998. (XII. 16.) HM rendelet és a módosításáról szóló 21/2001. (VIII. 31.) HM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 9/2005. (III. 30.) HM rendelethez

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyenruha és az öltözet

1.2 A katonai egyenruházat - a hadviselésre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott követelményeknek megfelelően - kifejezi az MH-hoz való tartozást, továbbá háborúban és békében megfelel a haderőnemi, fegyvernemi sajátosságoknak és a fokozott igénybevételi kívánalmaknak, megjeleníti haladó nemzeti hagyományainkat.

Az egyenruhát e szabályzatnak megfelelően kell viselni.

Katonai egyenruhát viselők

2.3 Katonai egyenruhát - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.), és a Hjt. alapján - visel az e rendelet hatálya alá tartozó tényleges állomány, így a hivatásos és szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve a közkatona, a címzetes önkéntes tartalékos, az önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, továbbá - megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után - a hadköteles katona.

3. A Hvt. alapján katonai egyenruhát viselhet - a Hjt. 230. § (2)-(5) és (7) bekezdések kivételével - a hivatásos állományból nyugállományba helyezett személy.

Katonai öltözetek típusai viselésük szerint

4.4 A hadi- (gyakorló-) öltözet a tényleges állomány alapruházata békeidőben és békétől eltérő időszakban egyaránt. A hadi- (gyakorló-) öltözetet a hivatásos, a szerződéses, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt állomány béketámogató és az MH feladatát képező egyéb műveletek, gyakorlatok, valamint kiképzési tevékenységek során, a szolgálatot teljesítő önkéntes műveleti és önkéntes védelmi tartalékos felkészítés, megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, továbbá a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katona, valamint a próbaidős szerződéses állomány a próbaidő alatt állandó jelleggel viseli.

A hadi- (gyakorló-) ruházat általános, ejtőernyős, repülőszerelő, repülőműszaki és repülőhajózó öltözetekre tagozódik.

5.5 A köznapi öltözet - ha más öltözet nincs elrendelve - a hivatásos, a szerződéses tiszti, altiszti állomány, továbbá a honvéd tisztjelöltek ruházata, valamint az öltözetet viselheti a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a szolgálati tevékenységük ellátása során.

A köznapi ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.

6.6 Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerződéses tiszt, altiszt, valamint a honvéd tisztjelölt, viselhet a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyűlések, rendezvények alkalmával.

Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken.

Az ünnepi ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.

7.7 A társasági öltözet a hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti állomány alkalmi ruházata nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, katonai temetésen. Társasági öltözetet lehet viselni jelentősebb családi események alkalmával.

A társasági ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.

A címzetes önkéntes tartalékos katona a vele megkötött szerződés hatálya alatt általános társasági öltözetet viselhet.

8.8 Az estélyi öltözet az MH nem fegyveres külszolgálatot teljesítő hivatásos, valamint szerződéses tiszti, altiszti állományának viselete estélyek, bálok, délutáni fogadások alkalmával.

Az estélyi ruházat általános, légierő által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.

9.9 A díszelgő öltözet a Nemzeti Honvéd Díszegység - azon belül a Honvéd Koronaőrség, a Honvéd Palotaőrség és a Honvéd Díszzászlóalj (a továbbiakban: Díszzászlóalj) - valamint a katonazenekarok állományának ruházata díszelgési szakfeladataik végrehajtása során, nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, temetéseken, továbbá az elöljáró által meghatározott alkalmak esetén.

Honvéd tisztjelölti díszöltözetet visel az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) állományába tartozó honvéd tisztjelölt a tisztavatáson, az MH és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakaban: NKE) ünnepélyes katonai-, valamint kulturális eseményein.

A katonazenekarok díszruházata általános és légierő által viselt öltözetekre tagolódik.

10.10 A sport- és szabadidő öltözet az MH tényleges katona állományának ruházata sportrendezvények, sportversenyek, sportfoglalkozások és szabadidős tevékenység során.

Az egyenruha viselésének általános szabályai

11. A katonai öltözetet az igénybevételi alkalomnak, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően az Öltözködési Szabályzat szerint kell megválasztani, és azt az abban meghatározottak szerint kell viselni.

12. Alakzatban egységes öltözetet kell viselni.

13. Gyakorlat, terepen végrehajtott foglalkozás, alaki kiképzés stb. ellenőrzése, szemléje alkalmával az ellenőrző állomány a rendszeresített hadi- (gyakorló-) öltözetét viselje. Egyéb ellenőrzés alkalmával (az ellenőrzés helye és jellege szerint) az ellenőrzést elrendelő határozza meg az ellenőrzést végrehajtók öltözetét.

14.11 A Tábori Lelkészi Szolgálat tagja az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseit köteles betartani, illetve katonai rendezvényen az arra előírt (elrendelt) öltözeti változatban megjelenni. A tábori püspök az egyenruhán a püspöki keresztet, a vezető tábori rabbi és a rabbi az egyenruhához a kipát viselheti.

Ha a tábori lelkész a katonai rendezvényen egyházi feladatokat végez, katonai öltözetét - az egyházi előírásokra figyelemmel - további egyházi ruházattal is kiegészítheti.

15.12 a) A Hjt. 46. § alapján más szervezetnél szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses katona szolgálati helyén viselendő öltözetét - az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével - a más szervezet vezetője határozza meg.

b) A szervezet vezetője egyes meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseitől eltérő öltözet viselését rendelheti el

ba)13 a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),

bb)14

bc) a Honvéd Együttes Budapest,

bd)15 a Köztársasági Elnöki Hivatal,

be) a Tábori Lelkészi Szolgálat állományába tartozó hivatásos és szerződéses katonák részére.

c) A honvédelmi miniszter a hivatásos és szerződéses katonák részére a szolgálati feladatok ellátása során az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseitől eltérő öltözet viselését előírhatja.

d) A katonának az a)-c) alpontok alapján eltérő öltözet viselésének meghatározása esetén rendelkeznie kell hadi- (gyakorló-), köznapi, ünnepi, illetve társasági öltözettel is.

16.16

17. A parancsnok - a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatában (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) előírtak szerint - felelős az Öltözködési Szabályzatban meghatározottak betartatásáért.

Öltözetek katonai rendezvények alkalmával

18. A fegyverrel vagy haditechnikai eszközzel szolgálati feladatot ellátó katona hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.

19.17 Ha a parancsnok másképp nem rendelkezik, a fegyver és haditechnikai eszközök nélkül sorakozó, felvonuló hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti állomány társasági- vagy ünnepi-, a honvéd tisztjelölt honvéd tisztjelölti dísz- vagy ünnepi-, a honvéd altiszt-jelölt, a tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses katona, illetve a közkatona hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.

20.18 Katonai rendezvények alkalmával a díszzászlóalj és a katonazenekarok állománya díszelgő, illetve a rendezvény jellege szerint hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.

21.19 A csapatok alaki szemléjén, a hivatásos katona avatásán, az altiszt kibocsátó ünnepségen részt vevő állomány öltözetét, a rendezvényt szervező parancsnoknak intézkedésben kell szabályoznia.

22. Egyéb katonai rendezvény alkalmával az azt szervező parancsnok döntése szerinti öltözet viselendő.

A polgári ruha viselésének rendje

23.20 E rendelet hatálya alá tartozó katona szolgálatteljesítési időn túl polgári ruhát viselhet.

23/A.21 A katona szolgálati időben, szolgálati feladata végrehajtása során az állományilletékes parancsnok engedélyével gondozott, rendezett, a konszolidált megjelenés kritériumait kielégítő polgári ruhát viselhet. Az erre vonatkozó írásos engedélyt a katona a katonai objektumon kívül köteles magánál tartani és azt felszólításra bemutatni.

24.22 Szolgálaton kívül, szabadságon, külföldön tartózkodó katona polgári ruhát visel.

A nyugállományú katonák egyenruha viselése

25. A nyugállományú katona e Szabályzat rendelkezései szerint - a Hjt. 230. § vonatkozó előírásai betartásával - viselhet egyenruhát.

26. A nyugállományú katona polgári foglalkozás vagy más tevékenység folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás ideje alatt - a hivatalos kiküldetés kivételével -, valamint politikai rendezvényen egyenruhát nem viselhet.

27.23 A nyugállományba helyezett katona az egyenruháján nyugállományt kifejező hímzett jelvényt visel.

28. Az a rehabilitált katona, aki jogosultságot kapott egyenruha viselésére, a nyugállományúakra vonatkozó szabályok szerint viselheti az egyenruhát.

A külföldön szolgálatot teljesítő katonák egyenruha viselésének szabályai

29. A külföldön szolgálatot teljesítő tényleges állományú katona - a 30. pont szerinti eltérésekkel - az Öltözködési Szabályzat szerint viselje egyenruháját. Viselheti az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit, azonban az egyenruha alapanyagát, szabását, díszítő elemeit nem változtathatja meg.

30. Az Öltözködési Szabályzatban meghatározott hordmódok megválasztása során figyelembe kell venni a fogadó országban vagy nemzetközi katonai szervezetben szolgálatot teljesítők részére elrendelt egyenruha-viselési formákat.

A külföldön szolgálatot teljesítő katona viselheti:

a)24 az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit [csapatkarjelzés, szolgálati karszalag vagy jelzés, csapatjelvény, csapat-, illetőleg fegyvernemi (haderőnemi) sál, sapka, továbbá végzettséget tanúsító jelvény, egyéb feliratok és jelvények stb.],

b) speciális szakfegyvernemi öltözetet, illetve védőruházatot és felszerelést,

c) a külszolgálat befejezését követően az a)-b) alpontban felsorolt jelzések nem viselhetőek.

Öltözeti könnyítések

31. A katona a Szolgálati Szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint nyári időszakban a katonai objektum területén, egyéni mozgás esetén a sapkáját leveheti.

32. Az ügyeleti szolgálatot teljesítő katona az alvásra biztosított pihenőidőben levetkőzve pihenhet. Az egyéb öltözeti könnyítéseket, a szolgálat jellegének figyelembevételével, a szolgálati utasításban kell szabályozni.

33. Téli időszakban a katona - őr- és ügyeleti szolgálatban, valamint kötelékben a közvetlen elöljárója engedélyével - szabadban (épületen kívül), az időjárástól függően, a 60. pont a) alpontban meghatározottak szerint, téli sapkáját lehajtva viselheti, továbbá a kabát gallérját felhajthatja.

34. Az őrség pihenő váltásának tagja a Szolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint - levetkőzés nélkül - fekve pihenhet (alhat) oly módon, hogy sapkáját, hevederövét leteheti, zubbonyának felső gombjait kigombolhatja.

35. Vonaton, helyiérdekű vonaton (HÉV), távolsági autóbuszon, hajón, repülőgépen egyenruhában utazó katona a sapkáját leveheti, zubbonyát kigombolhatja, illetőleg leveheti, nyakkendőjét meglazíthatja, továbbá ingének felső gombját kigombolhatja, azonban a járműről történő távozás előtt e ruházati könnyítéseket köteles megszüntetni.

36. A gépjárművet vezető, illetve a gépjárműben utazó katona - a szolgálati gépjármű és a tömegközlekedési eszközök kivételével - a sapkáját, zubbonyát és nyakkendőjét leveheti, illetve zubbonyát, ingének felső gombját kigombolhatja. A gépjármű elhagyása előtt az általa végrehajtott ruházati könnyítést köteles megszüntetni.

A szolgálati gépjárművet vezető és az abban utazó katona, a gépjárműparancsnok engedélyével könnyíthet az öltözetén.

37. Gépjárművön szállított személyek az oszlop-, illetve a gépjárműparancsnok engedélyével sapkájukat levehetik, téli sapkájukat lehajthatják, illetve kabátjuk gallérját felhajthatják.

38. Télen és átmeneti időszakban, irodában és étkezdében a katona zubbonyát kigombolhatja, illetve leveheti. A helyiség elhagyása előtt a végrehajtott ruházati könnyítést köteles megszüntetni.

39. A katona fizikai munkavégzés közben a munkát irányító parancsnok engedélyével a sapkát, a kabátot, a zubbonyt, a pólót, valamint laktanyában és a gyakorlótéren az atlétatrikót is leveheti.

Tiltó rendelkezések

40. A katonának tilos:

a)25 az MH-nál rendszeresítettől eltérő anyagú, formájú és színű egyenruhát, lábbelit, rendfokozati jelzést, továbbá a katonanőknek testszínűtől eltérő színű vagy mintás harisnyát (harisnyanadrágot) hordani, az egyenruházatot a Honvédségben forgalmazott formától, kiviteltől, színtől és alapanyagtól eltérően előállítani, átalakítani, illetőleg ilyen ruházatot viselni,

b) az e szabályzatban meghatározottakon kívül kitüntetést, kitüntetési szalagsávot, jelvényt, kitűzőt, különböző emblémát, jelzést és feliratot, nem rendszeresített csapatkarjelzést viselni,

c)26 az egyenruhához ékszert - kivéve a karikagyűrűt, a pecsétgyűrűt, katonanők esetében az egyenruha szellemiségéhez illő fülbevalót, ha az a munkavégzést nem akadályozza, illetőleg, ha az a testi épséget nem veszélyezteti - látható módon viselni,

d) az öltözeti cikkeken az arra kialakított speciális célzsebek kivételével, a külső zsebekben kilátszó vagy átnyomódó tárgyat elhelyezni,

e) az egyenruházaton - a meghatározottakon kívül - könnyíteni, a hosszú ujjú ing és ingblúz, a 90 M és a 93 M gyakorlózubbony ujját felhajtani (felgyűrni),

f)27 a ruha fazonján, gallérhajtókán gyászszalagot viselni, élő vagy művirágot feltűzni,

g) a hadi- (gyakorló-) öltözethez köznapi - kivételt képez a repülőhajózó állomány - vagy társasági sapkát viselni,

h) más kereső foglalkozás folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás alatt - a hivatalos kiküldetés kivételével - egyenruhát viselni,

i) a katonai objektumon kívül - e szabályzat öltözeti könnyítéseit kivéve - a sapkát levenni,

j) a rendfokozattal rendelkező katonának rendfokozati jelzés nélküli egyenruhát - a tisztesi rendfokozat nélküli szerződéses katona kivételével - viselni,

k) egyenruhát polgári ruhával vegyes öltözetként viselni,

l) a 90 M hadi- (gyakorló-), a 93 M hadi- (gyakorló-), a 2000 M nyári, valamint a 2003 M sivatagi gyakorlózubbonyokat és gyakorlónadrágokat vegyesen viselni,

m)28 a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet - a felkészítési időszak, a búcsúztató, illetve visszafogadó ünnepség, valamint a szolgálati érdekű utazások kivételével - honi területen viselni,

n) a köznapi és hadiruházati cikkeket vegyesen viselni,

o) gyakorlópulóveren névkitűzőt elhelyezni,

p)29 a gyakorlózubbonyt és a gyakorlópólót a gyakorlónadrágon, illetve a köznapi (társasági) inget a köznapi (társasági) pantallón (szoknyán) kívül hordani,

q) politikai rendezvényen - a 16. pontban meghatározott eset kivételével - egyenruhát viselni,

r) a katonanőknek a térd középvonalától felfelé számított 10 centiméternél rövidebb, illetőleg a térd középvonalától lefelé számított 10 centiméternél hosszabb köznapi, illetve társasági szoknyát viselni,

s) az egyenruhával össze nem egyeztethető, illetve kulturálatlan táskát, reklámtasakot, csomagot vinni,

t)30 az egyenruhához esernyőt hordani,

u)31 a megengedett hosszú haját úgy hordania, hogy az a viselt rendfokozati jelzését eltakarja, illetve fedje.

41. Beteg (sérült) tényleges állományú katona a szolgálatképessége helyreállításáig egyenruhát csak a betegség (sérülés) jellege figyelembevételével viselhet.

A haj, bajusz és szakáll viselés szabályai32

42.33 a) A katona hajviseletének ki kell elégítenie a gondozott, rendezett, konszolidált megjelenés kritériumait. Haja legfeljebb olyan hosszú legyen, hogy az a sapka szegélyétől a nyak érintkezéséig lefelé haladva fokozatosan csökkenjen. A katonanőknek olyan - az egyenruhához méltó - hajat kell viselniük, hogy az ne akadályozza feladatuk végrehajtását, illetőleg tábori körülmények között is könnyen ápolható legyen, továbbá feleljen meg a 40. pont u) alpontjában előírtaknak.

b) A Szolgálati Szabályzatban meghatározott magatartási szabályokkal, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő katona szájszél vonaláig érő ápolt bajuszt, 1,5 cm-nél nem hosszabb ápolt szakállat, pofaszakállat, pajeszt viselhet.

43. Az állományilletékes parancsnok által megtiltható a szakáll viselete, ha az akadályozza a katonai tevékenység ellátását, veszélyezteti a katona életét, testi épségét, egészségét, illetve a szolgálati tevékenység biztonságát, továbbá ha az nem felel meg az általános higiénés követelményeknek.

44.34 A 43. pontban meghatározott követelmények alapján, az Öltözködési Szabályzat hatálybalépését követően, a Honvéd Vezérkar főnöke határozza meg azon katonai és szolgálati tevékenységek, illetve alkalmak körét, amikor a katona szakállt nem viselhet.

II. Fejezet

ÖLTÖZETI TÍPUSOK

Hadi- (gyakorló-) öltözet

45. A) A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli - az ejtőernyős - mélységi és csapatfelderítő -, a tűzszerész és hadihajós, a repülőszerelő és a szakfeladatot végrehajtó repülőhajózó állomány kivételével - az MH tényleges állománya. A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az állomány béketámogató és az MH feladatát képező egyéb műveletek - különösen katasztrófa-elhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás - során, harcászati gyakorlaton, terepen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás, felvonulás fegyverrel vagy haditechnikával történik.

Az öltözetet a hivatásos és a szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a tisztesi rendfokozatú szerződéses állomány és a közkatona, továbbá a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt viseli az egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatban; továbbá a próbaidős szerződéses, az önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány szolgálati idejében, továbbá őr- és ügyeleti szolgálatban.

Az öltözetet a hivatásos és a szerződéses állomány a napi szolgálati tevékenysége során is viselheti.35

Az öltözet változatai:36

Télen

1. változat

90 M téli gyakorló sapka

Csősál

0008 M gyakorló esővédő kabát

2008 M polárpulóver (kabátbélés)

Gyakorlókesztyű

90 M gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

90 M gyakorlónadrág

2008 M téli felső

2008 M téli alsó

Téli gyakorló zokni

Általános bakancs

Hevederöv

Átmeneti időszakban

2. változat 2/A. változat

Gyakorlókalap Gyakorlókalap

2008 M gyakorló esővédő kabát 90 M gyakorlózubbony

90 M gyakorlózubbony Gyakorlópóló

Gyakorlópóló 90 M gyakorlónadrág

90 M gyakorlónadrág Nyári gyakorló zokni

Nyári gyakorló zokni Általános bakancs

Általános bakancs Hevederöv

Hevederöv

Nyáron

3. változat 4. változat

Gyakorlókalap Gyakorlókalap

2000 M nyári gyakorlózubbony 2000 M nyári gyakorlózubbony

Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág

2000 M nyári gyakorlónadrág Nyári gyakorló zokni

Nyári gyakorló zokni Nyári bakancs

Nyári bakancs Hevederöv

Hevederöv

Nyáron

5. változat

Gyakorlókalap

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevederöv

B) A 93 M ejtőernyős (eje.) hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH tényleges állományú tagjainak ejtőernyős, mélységi- és csapatfelderítő, tűzszerész és hadihajós állománya viseli béketámogató és az MH feladatát képező egyéb műveletek - katasztrófaelhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás stb. - során, harcászati gyakorlaton, terepen, vízen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás (felvonulás) fegyverrel vagy haditechnikával történik. A szakállomány a 93 M ejtőernyős hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás őr- és ügyeleti szolgálatban.37

Az öltözet változatai:

Télen

6. változat

Ejtőernyős barett sapka

Csősál

Ejtőernyős gyakorlókabát

Kabátbélés

Ejtőernyős gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős gyakorlónadrág

Ejtőernyős téli gyakorlónadrág

Nadrágbélés

Gyakorlókesztyű

Téli ing

Téli alsó

Téli gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

Átmeneti időszakban

7. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős gyakorlókabát

Ejtőernyős gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

Nyáron

8. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

9. változat

Ejtőernyős barett sapka

2000 M nyári gyakorlózubbony

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

10. változat

Ejtőernyős barett sapka

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

C) A 93 M repülőszerelő (repülőműszaki) hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH, hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt repülőszerelő (re. szerelő) állománya viseli szolgálati helyén szakfeladat végrehajtásakor, egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatban.38

Az öltözet változatai:

Télen

11. változat

Repülőszerelő téli sapka

Csősál

Repülőszerelő téli gyakorlókabát

Kabátbélés

Repülőszerelő téli gyakorlónadrág

Nadrágbélés

Gyakorlókesztyű

Repülőszerelő gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Repülőszerelő gyakorlónadrág

Téli ing

Téli alsó

Téli gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

Átmeneti időszakban

12. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Repülőszerelő téli gyakorlókabát

Repülőszerelő gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Repülőszerelő gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

Nyáron

13. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Repülőszerelő gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Repülőszerelő gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

14. változat

Repülőszerelő nyári sapka

2000 M nyári gyakorlózubbony

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

15. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a)39 télen:

aa) 2008 M gyakorló esővédő kabát polárpulóverrel, zárt gallérral, csősállal,

ab) 2008 M gyakorló esővédő kabát polárpulóverrel, nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt, illetve zárt gallérral,

ac) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallérral, csősállal, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlókabát zárt gallérral, csősállal,

ad) 90 M téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral, 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony zárt gallérral,

b)40 átmeneti időszakban:

ba) 2008 M gyakorló esővédő kabát - polárpulóver nélkül - nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt, illetve zárt gallérral,

bb) 90 M téli gyakorlókabát - bélés nélkül - felső gombja kigombolva, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony zárt gallérral,

bc) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, illetve 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony nyitott gallérral, alatta póló,

c)41 nyáron:

ca) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, 93 M ejtőernyős és repülőszerelő téli gyakorlózubbony nyitott gallérral, alatta gyakorlópóló,

cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva,

cf) gyakorlópóló tépőzáras hímzett gyakorló rendfokozati jelzéssel,

d)42 nyáron és átmeneti időszakban 90 M nyári gyakorló sapkát visel

da) a nem szervezetszerű díszalegység alkalmazása során a díszalegységbe beosztott állomány,

db) a csapatzászló kísérésére kijelölt állomány,

dc) koszorúzási ünnepségeken a koszorúvivő és díszőrséget adó állomány,

dd) kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényekre kirendelt állomány,

de) a temetésen részt vevő katona, valamint a díszőrségbe és a díszalegységbe beosztott, illetve díszsortüzet adó állomány,

df) a történelmi zászlók zászlóvivői,

dg) az altisztavatáson az avatandó, a honvéd eskün az esküt tevő, továbbá a feladat végrehajtásában részt vevő,

dh) az egység, alegység sorakozón felsorakozó állomány,

e)43 a 2008 M polárpulóver, valamint a 95 M gyakorlópulóver a tényleges állomány - a gyakorlópulóver esetében a próbaidejét töltő szerződéses katona kivételével - hímzett névvel, államjelzővel és gyakorló rendfokozati jelzéssel ellátott, megengedett öltözetként viselt, felső ruhadarabja,

ea) a 2008 M polárpulóver, illetőleg a 95 M gyakorlópulóver a 90 M gyakorlózubbony helyett - a gyakorlópóló, a téli ing vagy a 2008 M téli felső fölött - a 90 M gyakorlónadrágon kívül viselendő,

eb) a 2008 M polárpulóver, illetve a 95 M gyakorlópulóver felső ruhadarabként történő viselése esetén fegyver, málha és egyéb eszköz, felszerelés nem hordható,

f)44 az állomány a hevederövet a 2008 M gyakorló esővédő kabáton, illetőleg a 90 M téli gyakorlókabáton csak külön parancsra viseli,

g)45 az MH állománya a felszerelését a málhaeszközön, a tábori pihentetési eszközeit hátizsákon viseli,

h)46 a felderítő és az ejtőernyős szakbeosztású állomány ejtőernyős szakfeladata végrehajtása során ejtőernyős bakancsot hord, valamint a gyakorlókalap helyett, hímzett felderítő, ejtőernyős jelvénnyel ellátott zöld barett sapkát viselhet,

i)47 a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állomány, valamint a tábori lelkész a gyakorlókalap helyett, hímzett harckocsizó, hadihajós, illetőleg tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet. A HM Tábori Rabbinátus állománya a gyakorlókalap, illetőleg a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet,

j)48 a tüzér, légvédelmi tüzér és a katonai rendész szakbeosztású állomány a gyakorlókalap helyett, hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve katonai rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet,

k) a fegyvernemi alegység (zászlóalj, század, szakasz) teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelő színű (pl. felderítőzászlóalj zöld, harckocsi zászlóalj fekete, tüzérosztály skarlátpiros) barett sapkát hord,

l) télen a h)-k) pontban nevesített állomány, a barett sapka helyett téli gyakorlósapkát viselhet,

m)49 az MH tényleges állománya csapadékos időjárás esetén a hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához, rendfokozatának megfelelő, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő öltönyt visel, az esővédő zubbony önállóan, felső ruhadarabként (esővédő nadrág nélkül) is viselhető,

n)50 a repülőszerelő állomány szakfeladat végrehajtásakor

na) 2000 M nyári gyakorlóöltözetet, 2008 M polárpulóvert, valamint 95 M gyakorlópulóvert felső ruhadarabként nem viselhet,

nb) megengedettként repülőszerelő nyári cipőt, szandált hordhat,

nc) a vonatkozó munkavédelmi előírások betartása mellett - a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet megkímélése céljából - munkaruhát, overallt, valamint munkalábbelit viselhet,

o) a nemzetközi kontingensekben szolgálatot teljesítő állomány zöld barett sapkát visel hímzett sapkajelvénnyel,

p)51 átmeneti időszakban az általános bakancs helyett a nyári bakancs, nyáron a nyári bakancs helyett az általános bakancs, továbbá védőlábbeliként téli védőbakancs és gumicsizma is viselhető,

q) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyű helyett ujjatlan taktikai kesztyű is viselhető,

r)52 térképtáskát (tereptarka huzattal) hord a hivatásos és a honvéd tisztjelölti, honvéd tiszthelyettes-jelölti állomány a készenlét fokozása és gyakorlatok alkalmával, amennyiben azt az állományilletékes parancsnok elrendeli,

s) a hadiöltözetet viselő állomány a 90 M téli gyakorlónadrágot és nadrágbélést, a taktikai kesztyűt, a könyök- és térdvédőt, valamint a fényvédő szemüveget kiegészítő felszerelésként hordja. A könyökvédő a gyakorlózubbonyon, illetve a térdvédő a gyakorlónadrágon viselendő,

t) nyáron és átmeneti időszakban a hadihajós katona szakfeladatai végrehajtása, ünnepi felvonulás, díszkíséret alkalmával a gyakorlópóló helyett hímzett tépőzáras rendfokozati jelzéssel ellátott matróztrikót visel,

u) télen és átmeneti időszakban a hadihajós katona szakfeladatainak hajón történő végrehajtása során hímzett hadihajós jelvénnyel ellátott kötött fekete sapkát viselhet,

v)53 sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával a 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözetet viselő állomány - télen az ab) és ad), átmeneti időszakban a ba)-bc), nyáron a ca)-ce) alpontok szerinti hordmód változathoz - fegyvernemi hovatartozását kifejező, illetőleg beosztásának megfelelő

va) légvédelmi tüzér tábornok kivételével világoskék szakmai sálat visel a légierő öltözetét viselő tábornok és zenész, a repülőszerelő, a repülésirányító, a meteorológus,

vb) sötétkék szakmai sálat visel a hadihajós,

vc) búzavirágkék szakmai sálat visel a híradó, az elektronikai harcász, az informatikus,

vd) „lövész” zöld szakmai sálat visel a lövész, a nemzetközi műveletekben résztvevő katonai szervezet - amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérő szabályozás nincs - állománya,

ve) acélzöld szakmai sálat visel a műszaki, a vegyivédelmi, a pénzügyi,

vf) fehér szakmai sálat visel a felderítő,

vg) fekete szakmai sálat visel a harckocsizó, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat teljes személyi állománya, valamint a díszelgő és zenéz állomány katonai temetés alkalmával,

vh)54 kármin szakmai sálat visel a hadtáp, a logisztikus, a térképész, a mérnök, a technikus, a jogi- és igazgatási, az egészségügyi, a gépkocsiszállító, a közlekedési, a KNBSZ szakállománya,

vi)55 a tábori lelkész tábornok kivételével skarlátpiros szakmai sálat visel az általános öltözetet viselő tábornok, a tüzér, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros, a zenész, a díszelgő, a katonai rendész, a honvéd tisztjelölt, honvéd tiszthelyettes-jelölt, továbbá a va)-vh) alpontban nem nevesített végzettséggel rendelkező, illetőleg beosztást betöltő katona,

vj) a fegyvernemi egység, alegység teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelő színű szakmai sálat viselhet,

vk) +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsok külön parancsa alapján - mellőzhető,

w) a katona a hadi- (gyakorló-) öltözethez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

x) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak,

y)56 a 2/A. változat nyáron, a 8. és a 13. változat átmeneti időszakban is viselhető,

z)57 a 90 M gyakorlózubbony és a 90 M gyakorlónadrág alatt

za) télen és átmenetei időszakban a gyakorlópólón 2008 M téli vékony felső, vagy 2008 M téli vastag felső, a 90 M gyakorlónadrág alatt 2008 M téli vékony alsó, vagy 2008 M téli vastag alsó,

zb)58 télen a gyakorlópóló és a 2008 M téli vékony felső fölött a 2008 M téli vastag felső, a 90 M gyakorlónadrág alatt a 2008 M téli vékony alsón a 2008 M téli vastag alsó viselhető.

D)59 A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözetet az MH repülőhajózó (repülőgép- és helikoptervezető, valamint fedélzeti) állománya viseli szakkiképzési feladatai végrehajtásakor, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, valamint készültségi szolgálatban.60

Az öltözet változatai:

Télen

16. változat61

Sötétkék köznapi sapka

2003 M Repülőhajózó dzseki béléssel

2003 M Repülőhajózó overall

2003 M Téli repülőhajózó ing

2003 M Téli repülőhajózó alsó

2003 M Repülőhajózó kesztyű

2003 M Repülőhajózó zokni

Repülőhajózó bakancs

Selyem nyaksál

Átmeneti időszakban

17. változat62

Sötétkék köznapi sapka

2003 M Repülőhajózó dzseki

2003 M Repülőhajózó overall

2003 M Nyári repülőhajózó ing

2003 M Nyári repülőhajózó alsó

2003 M Repülőhajózó kesztyű

2003 M Repülőhajózó zokni

Repülőhajózó bakancs

Selyem nyaksál

Nyáron

18. változat63

Sötétkék köznapi sapka

2003 M Repülőhajózó overall

2003 M Nyári repülőhajózó ing

2003 M Nyári repülőhajózó alsó

2003 M Repülőhajózó kesztyű

2003 M Repülőhajózó zokni

Repülőhajózó bakancs

Selyem nyaksál

A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözet hordmód változatai:

a) a repülőhajózó állomány a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén hímzett tépőzáras színes név- (becenévvel) és Hungary feliratot, valamint egységjelzést, a bal felkaron hímzett színes nemzeti színű pajzsot, a jobb felkaron hímzett tépőzáras századjelvényt, valamint hímzett tépőzáras rendfokozati jelzést visel,

b)64 a repülőhajózó állomány télen és átmenetei időszakban a 2003 M repülőhajózó dzsekihez, nyáron a 2003 M repülőhajózó overallhoz a századának megfelelő nyaksálat hord, továbbá sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával világoskék szakmai sálat visel,

c)65 a repülőhajózó állomány, amennyiben a terepen végrehajtott foglalkozás nem esik egybe szakfeladata teljesítésével, a 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözet megkímélése céljából - a 45. A) pontban meghatározott hordmód változatok betartásával - 90 vagy 2000 M hadi- (gyakorló-) öltözetet visel,

d) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak,

e)66 a repülőhajózó állomány a 2003 M repülőhajózó overall fölött, megengedett felső ruhadarabként, repülőhajózó fekete bőrdzsekit viselhet. A repülőhajózó fekete bőrdzseki viselésének részletes szabályait a Honvéd Vezérkar főnöke intézkedésben határozza meg.

E) A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH kijelölt hivatásos és szerződéses állománya, ENSZ, NATO, illetőleg EU műveletekben való részvétel során, extrém sivatagi időjárási körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli.67

Az öltözet változatai:

Télen

19. változat

Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi kabát (esővédő)

Kabátbélés (polárpulóver)

Gyakorlókesztyű

Sivatagi gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Sivatagi gyakorlónadrág

Téli ing

Téli alsó

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

Átmeneti időszakban

20. változat

Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi kabát (esővédő)

Sivatagi gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Sivatagi gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

Nyáron

21. változat

Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi nyári gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Sivatagi nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

22. változat

Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi nyári gyakorlózubbony

Sivatagi nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

23. változat

Sivatagi kalap

Gyakorlópóló

Sivatagi nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a)68 télen:

aa) sivatagi kabát, (esővédő) zárt gallérral,

ab) sivatagi kabát (esővédő) nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral,

b)69 átmeneti időszakban:

ba) sivatagi kabát (esővédő) - bélés nélkül - nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral,

bb) sivatagi gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

c)70 nyáron:

ca) sivatagi gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cb) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

cd) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva,

cf) gyakorlópóló tépőzáras hímzett barna rendfokozati jelzéssel,

d) laktanyai, illetve tábori körülmények között a kabátbélés (polárpulóver) felső ruhadarabként tépőzáras barna hímzett névvel, államjelzővel, rendfokozati jelzéssel, pajzzsal viselhető,

e) a 2003 M sivatagi gyakorlózubbony, illetve sivatagi nyári gyakorlózubbony a feladat függvényében a sivatagi gyakorlónadrágon, illetve sivatagi nyári gyakorlónadrágon kívül is hordható,

f) a rohamsisakon (kevlar sisak) sivatagi sisakhuzat, alatta sisaksapka viselendő,

g) a könyökvédő és a térdvédő a sivatagi gyakorlózubbonyon, illetve a sivatagi gyakorlónadrágon viselendő,

h) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyű helyett ujjatlan taktikai kesztyű is viselhető,

i) a sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözethez fényvédő napszemüveg és porvédő védőszemüveg is viselhető,

j)71 a háti italhordó (Camel Bak) a sivatagi kabát vagy a sivatagi gyakorlózubbony fölött, a háton viselendő,

k) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el,

l) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak,

m)72 a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU műveletek során, csak sivatagi körülmények között viselhető, melyet a Honvéd Vezérkar főnöke külön intézkedésben rendel el,

n)73 a 21. változat átmeneti időszakban is viselhető,

o)74 a tábori lelkész a sivatagi kalap helyett hímzett tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet,

p)75 a nemzetközi műveletekben résztvevő katonai szervezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával - amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérő szabályozás nincs - télen az ab), átmeneti időszakban a ba)-bb), nyáron a ca)-ce) alpontok szerinti hordmód változathoz „lövész” zöld, az egyéni beosztást betöltő katona - e szabályzat 45. C) pontjának v) alpontja előírásai szerint - a fegyvernemi hovatartozásának megfelelő szakmai sálat visel.

F)76 A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH kijelölt hivatásos és szerződéses állománya, ENSZ, NATO, illetőleg EU műveletekben való részvétel során, trópusi időjárási körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli.77

Az öltözet változatai:

Nyári és átmeneti időszakban

24. változat

Trópusi kalap

Necc kendő

2000 M nyári gyakorlózubbony

2000 M nyári gyakorlónadrág

Gyakorlópóló

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

25. változat

Trópusi kalap

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a)78 nyáron és átmeneti időszakban:

aa) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

ab) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

ac) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ad) 2000 M nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva,

ae) gyakorlópóló tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel,

b) a rohamsisakon (kevlar sisakon) sisakhuzat viselendő,

c) a könyökvédő és a térdvédő a 2000 M nyári gyakorlózubbonyon, illetve a 2000 M nyári gyakorlónadrágon viselendő,

d) speciális feladat végrehajtásakor ujjatlan taktikai kesztyű is viselhető,

e)79 a háti italhordó (Camel Bak) a 2000 M nyári gyakorlózubbony fölött, a háton viselendő,

f) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el,

g)80 a katona csapadékos időjárás esetén a trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához, rendfokozatának megfelelő, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő öltönyt visel, az esővédő zubbony önállóan, felső ruhadarabként (esővédő nadrág nélkül) is viselhető,

h) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak,

i)81 a trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU műveletek során, csak trópusi körülmények között viselhető, melyet a Honvéd Vezérkar főnöke külön intézkedésben rendel el,

j)82 a tábori lelkész a trópusi kalap helyett hímzett tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet,

k)83 a nemzetközi műveletekben résztvevő katonai szervezet állománya sorakozó, illetve kiemelkedő fontosságú katonai rendezvények alkalmával - amennyiben a kontingensre vonatkozó más eltérő szabályozás nincs - nyáron és átmeneti időszakban az aa)-ad) alpontok szerinti hordmód változathoz „lövész” zöld, az egyéni beosztást betöltő katona - e szabályzat 45. C) pontjának v) alpontja előírásai szerint - a fegyvernemi hovatartozásának megfelelő szakmai sálat visel.

G)84 Az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben - a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során - formaruházatként 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viselhet.

Az öltözet változatai:

Télen

26. változat

90 M téli gyakorló sapka

Csősál

90 M gyakorlókabát

90 M kabátbélés

90 M gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

90 M gyakorlónadrág

Fekete csatos bőröv

Fekete bakancs

Téli ing

Téli alsó

Fekete kesztyű

Zokni

Átmeneti időszakban

27. változat

Fekete barett sapka

90 M gyakorlókabát

90 M gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

90 M gyakorlónadrág

Fekete csatos bőröv

Fekete bakancs

Zokni

28. változat

Fekete barett sapka

90 M gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

90 M gyakorlónadrág

Fekete csatos bőröv

Fekete bakancs

Zokni

Nyáron

29. változat

Fekete barett sapka

2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Fekete csatos bőröv

Fekete bakancs

Zokni

30. változat

Fekete barett sapka

2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony

2000 M nyári gyakorlónadrág

Fekete csatos bőröv

Fekete bakancs

Zokni

Az önkéntes védelmi tartalékos által viselt 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) télen:

aa) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallérral, csősállal,

ab) 90 M téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral,

b) átmeneti időszakban:

ba) 90 M téli gyakorlókabát - bélés nélkül - felső gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral,

bb) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta póló,

c) nyáron:

ca) 90 M gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,

cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva,

cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,

ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, ujja felhajtva viselendő,

cf) az önkéntes védelmi tartalékos a 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony helyett 2000 M rövid ujjú nyári gyakorlózubbonyt viselhet,

d) télen a fűtetlen őrhelyen 96 M téli őrruha viselhető,

e) az önkéntes védelmi tartalékos csapadékos időjárás esetén a hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához PVC körgallért visel, a PVC körgallér helyett, tépőzáras hímzett beosztásjelzéssel ellátott, esővédő zubbony viselhető,

f) a 28. változat nyáron is viselhető,

g) az önkéntes védelmi tartalékos a hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvénnyel ellátott fekete barett sapka helyett 90 M nyári sapkát viselhet,

h) az önkéntes védelmi tartalékos hadi- (gyakorló-) öltözete a szolgálati beosztás ellátása során bilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, gumibottartóval, FBŐ jelvénnyel és FBŐ igazolvánnyal egészül ki,

i) az önkéntes védelmi tartalékos a rendelkezésre állás időszakában, kizárólag a szerződésében meghatározott MH objektumban végzett őrzés-védelmi alapfeladata ellátása során viselhet hadi- (gyakorló-) öltözetet. A szolgálati helyre, munkahelyre, valamint az onnan történő közlekedés, utazás alatt, továbbá a szolgálati feladattal nem összefüggő tevékenység során az öltözetet nem viselheti,

j) az önkéntes védelmi tartalékos katonanőkre az önkéntes védelmi tartalékos katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.

Köznapi öltözet

46. Az öltözetet viseli a hivatásos és a szerződéses tiszti, altiszti, viselheti a szerződéses legénységi és az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a napi szolgálati tevékenysége során, valamint viseli a honvéd tisztjelölt a tantermi foglalkozások alkalmával, ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá ügyeleti szolgálatban, ha annak jellege nem teszi szükségessé a hadi- (gyakorló-) öltözetet.85

A) Az általános köznapi öltözetet viselő katona és honvéd tisztjelölti állomány86

öltözet változatai:

Télen

1. változat

Köznapi Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

2. változat

Köznapi Bocskai-sapka

3/4-es ballonkabát

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

Átmeneti időszakban

3. változat

Köznapi Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

4. változat

Köznapi Bocskai-sapka

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

Nyáron

5. változat

Köznapi sapka

Gyakorlópulóver

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Zokni

Félcipő

Deréköv

6. változat

Köznapi sapka

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

7. változat

Köznapi sapka

Ingblúz

Köznapi pantalló

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Deréköv

B)87 A légierő köznapi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő katona állomány

öltözet változatai:88

Télen

8. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Fekete nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

9. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék 3/4-es ballonkabát

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Fekete nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

10. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

11. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Nyáron

12. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék pulóver

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete zokni

Fekete félcipő

Fekete deréköv

13. változat

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

14. változat

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék ingblúz

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Fekete deréköv

A köznapi öltözet hordmód változatai:

a)89 a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,

b)90 a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel,

c)91 a köznapi öltözet valamennyi változatához - megengedettként - a felderítő (ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány és a tábori lelkész hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát, a vezető tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka helyett kipát viselhet,

d)92 a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,

e)93 csapadékos időjárás esetén a 4-7. változat esőkabáttal, a 11-14. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki, az 5-7. változat viselése esetén az esőkabát, illetve a 12-14. változat viselése esetén a sötétkék esőkabát helyett, felső ruhadarabként, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő zubbony viselhető,

f) a 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát, a gyakorlópulóver, a sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

g)94 a köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt állományt - viselendő,

h)95 a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, nyakkendővel viselendő,

i)96 a 6. és 13. változat - megengedettként - rövid ujjú köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, nyakkendő nélkül viselhető,

j)97 a hosszú ujjú ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt - viselendő,

k)98 a 7. és 14. változat - megengedettként - rövid ujjú ingblúzzal, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt állományt - viselhető,

l)99 az általános köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

m)100 a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

n) az 5. változatnál a gyakorlópulóver, a 12. változatnál a sötétkék pulóver felső ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendő,

o) a 5. és 12. változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi Bocskai-sapkával (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával), 3/4-es ballonkabáttal, nyaksállal, bőrkesztyűvel, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhető,

p) a 6., 7., 13. és 14. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhető,

q) az 1-2. és a 8-9. változat bokacipővel is viselhető,

r) a nyári változatok - megengedettként - nyári (lukacsos) félcipővel is viselhetőek,

s)101 a légierő által viselt és a hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

t) a katona a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

u)102 az általános köznapi öltözetet viselő állomány - a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt kivételével - a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai sapkát is viselhet,

v)103 a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú köznapi ing, valamint a hosszú és rövid ujjú ingblúz bal zsebére gomboltan keresztet visel,

w)104 a főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és tisztes egészségügyi (orvosi, ápolói) szakállomány gyógyító szaktevékenysége alkalmával, a rendelőintézeten belül, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névkitűzővel ellátott egészségügyi munkaruházatot (ing, köpeny, nadrág) visel,

x)105 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.

C) Az általános köznapi öltözetet viselő katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány106

öltözet változatai:

Télen

15. változat

Női kalap

Női köpeny béléssel

Női köznapi zubbony

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

Átmeneti időszakban

16. változat

Női kalap

Női ballonkabát

Női köznapi zubbony

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

17. változat

Női kalap

Női köznapi zubbony

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

Nyáron

18. változat

Köznapi sapka

Gyakorlópulóver

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Harisnya

Cipő

Deréköv

19. változat

Köznapi sapka

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

20. változat

Köznapi sapka

Női ingblúz

Női köznapi szoknya

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

D)107 A légierő női köznapi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő katonanői állomány

öltözet változatai:108

Télen

21. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köpeny béléssel

Sötétkék női köznapi zubbony

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

22. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék női köznapi zubbony

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

23. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köznapi zubbony

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

Nyáron

24. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék pulóver

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Harisnya

Fekete cipő

Fekete deréköv

25. változat

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

26. változat

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék női ingblúz

Sötétkék női köznapi szoknya

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

A női köznapi öltözet hordmód változatai:

a)109 a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanői állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,

b)110 télen és átmeneti időszakban a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt katonanői szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel,

c)111 a köznapi öltözet valamennyi változatához - megengedettként - a felderítő (ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány és a tábori lelkésznő hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a légvédelmi tüzér, illetve a rendész szakállomány hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet,

d)112 csapadékos időjárás esetén a 17-20. változat női esőkabáttal, a 23-26. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki, a 18-20. változat viselése esetén a női esőkabát, illetve a 24-26. változat viselése esetén a sötétkék női esőkabát helyett, felső ruhadarabként, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő zubbony viselhető,

e) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát, a sötétkék női esőkabát, a gyakorlópulóver, a sötétkék pulóver, a női mellény és a sötétkék női mellény hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

f)113 a női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselendő,

g)114 a hosszú ujjú női köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt -, női köznapi nyakkendővel viselendő,

h)115 a 19. és 25. változat - megengedettként - rövid ujjú női köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt -, női köznapi nyakkendő nélkül viselhető,

i)116 a hosszú ujjú női ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselendő,

j)117 a 20. és 26. változat - megengedettként - rövid ujjú női ingblúzzal, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselhető,

k)118 az általános női köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

l)119 a légierő által viselt és a hadihajós női köznapi öltözetet viselő katonanői állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

m) a 18. változatnál a gyakorlópulóver, a 24. változatnál a sötétkék pulóver felső ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendő,

n) a 18. és 24. változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül női kalappal (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány fekete női kalappal), női ballonkabáttal, nyaksállal, bőrkesztyűvel, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhető,

o) a 19., 20., 25. és 26. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával (a légierő állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhető,

p) megengedettként, katonai objektumon belül, a köznapi zubbony helyett mellény, a sötétkék köznapi zubbony helyett sötétkék mellény - a női mellény épületen belül kigombolható, épületen kívül begombolva, köznapi sapkával (sötétkék köznapi sapkával) -, a köznapi szoknya helyett női köznapi pantalló, a sötétkék köznapi szoknya helyett sötétkék köznapi pantalló viselhető,

q) a nyári változatok harisnya nélkül is viselhetőek,

r) a 15. és a 21. változat csizmával is viselhető,

s) a 17-20. és a 23-26. változathoz - megengedettként - szandál is viselhető,

t) a légierős és a hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

u) a katonanő a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

v) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet,

w)120 az általános köznapi öltözetet viselő katonanő - kivétel a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katonanő, valamint a honvéd tisztjelölt nő - a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett női kalapot is viselhet,

x)121 a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú női köznapi ing, valamint a hosszú és rövid ujjú női ingblúz bal zsebére gomboltan keresztet visel,

y)122 a főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és tisztes egészségügyi (orvosi, ápolói) katonanői szakállomány gyógyító szaktevékenysége alkalmával, a rendelőintézeten belül, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névkitűzővel ellátott egészségügyi munkaruházatot (női ing, tunika, női köpeny, női nadrág, szoknya) visel,

z)123 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.

Ünnepi öltözet

47. Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerződéses tiszti, altiszti, viselhet a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány, valamint viseli a honvéd tisztjelölt a laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyűlések, rendezvények, továbbá külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas találkozók, valamint egyéb kulturális események alkalmával.

Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentősebb családi eseményeken (különösen házasságkötés, keresztelő).124

A) Az általános ünnepi öltözetet viselő katona és honvéd tisztjelölti állomány125

öltözet változatai:

Télen

1. változat

Köznapi Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

Átmeneti időszakban

2. változat

Köznapi Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

3. változat

Köznapi Bocskai-sapka

Köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

Nyáron

4. változat

Köznapi Bocskai-sapka

Társasági fehér ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

B)126 A légierő ünnepi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő katona állomány

öltözet változatai:127

Télen

5. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Fekete nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

6. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

Sötétkék köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

7. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Nyáron

8. változat

Sötétkék köznapi sapka

Társasági fehér ing

Sötétkék nyári pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Az ünnepi öltözet hordmód változatai:

a)128 a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,

b)129 a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel,

c)130 a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,

d) csapadékos időjárás esetén a 3-4. változat esőkabáttal, a 7-8. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki,

e) a 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

f)131 a köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt állományt - viselendő,

g)132 a hosszú ujjú társasági fehér ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, köznapi nyakkendővel viselendő,

h)133 a honvéd tisztjelölt a társasági fehér inget nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, katonai temetés, jelentősebb családi események (házasságkötés, keresztelő stb.) alkalmával - hivatásos állományt kifejező társasági hímzett jelvény nélkül - névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, köznapi nyakkendővel viseli,

i)134 a 4. és 8. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér inggel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, nyakkendő nélkül, a g) és h) pontok előírásai szerinti hímzett rendfokozati jelzéssel viselhető,

j)135 az általános ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

k)136 a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

l) az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető,

m) az l. és 5. változat bokacipővel is viselhető,

n)137 a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

o) a katona az ünnepi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

p) az állomány a fehér kesztyűt, katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli,

q)138 a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet visel,

r)139 a vezető tábori rabbi és a rabbi az ünnepi öltözet valamennyi változatához a köznapi Bocskai-sapka helyett kipát viselhet,

s)140 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.

C) Az általános ünnepi öltözetet viselő katonanői és honvéd tisztjelölt női állomány141

öltözet változatai:

Télen

9. változat

Női kalap

Női köpeny béléssel

Női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

Átmeneti időszakban

10. változat

Női kalap

Női ballonkabát

Női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

11. változat

Női kalap

Női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

Nyáron

12. változat

Női kalap

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

D)142 A légierő női ünnepi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő katonanői állomány

öltözet változatai:143

Télen

13. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köpeny béléssel

Sötétkék női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

14. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

15. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

Nyáron

16. változat

Sötétkék köznapi sapka

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

A női ünnepi öltözet hordmód változatai:

a)144 a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanői állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,

b)145 a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt katonanői szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel,

c) csapadékos időjárás esetén a 11-12. változat női esőkabáttal, a 15-16. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki,

d) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát, illetve a sötétkék női esőkabát hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő,

e)146 a női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt - viselendő,

f)147 a hosszú ujjú női társasági fehér ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölt női állományt -, női köznapi nyakkendővel viselendő,

g)148 a honvéd tisztjelölt nő a társasági fehér inget nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, katonai temetésen, jelentősebb családi események (házasságkötés, keresztelő stb.) alkalmával - hivatásos állományt kifejező társasági hímzett jelvény nélkül - névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, női köznapi nyakkendővel viseli,

h)149 a 12. és 16. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel - kivéve a honvéd tisztjelölti állományt -, névkitűzővel, női köznapi nyakkendő nélkül, az f) és g) pontok előírásai szerinti hímzett rendfokozati jelzéssel viselhető,

i)150 az általános női ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztjelölt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

j)151 a légierő által viselt és a hadihajós női ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a tisztes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

k) az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető,

l) a 9. és a 13. változat csizmával is viselhető,

m)152 a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

n) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli,

o) a katonanő az ünnepi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

p) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet,

q)153 a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet visel,

r)154 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.

Társasági öltözet

48. Az öltözetet az MH hivatásos és szerződéses főtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti állománya viseli nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, ha a sorakozás, felvonulás fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentősebb családi - különösen keresztelő, házasságkötés - eseményeken.

Általános társasági öltözetet viselhet a címzetes önkéntes tartalékos nemzeti és állami ünnepségek katonai rendezvényein, kiemelkedő katonai és katonai vonatkozású társadalmi eseményeken, valamint katonai temetéseken.155

A) Az általános társasági öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen

1. változat

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

2. változat

Társasági Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Nyáron

3. változat

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

4. változat

Társasági Bocskai-sapka

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

B)156 Az általános társasági öltözetet viselő altiszti állomány

öltözet változatai:

Télen

5. változat

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

Átmeneti időszakban

6. változat

Társasági Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

Nyáron

7. változat

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

8. változat

Társasági Bocskai-sapka

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

C) A légierő társasági öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány

öltözet változatai:157

Télen

9. változat

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék társasági zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

10. változat

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

Sötétkék társasági zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Nyáron

11. változat

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék társasági zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

12. változat

Sötétkék tányérsapka

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

A társasági öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék tányérsapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós társasági tányérsapkát, a sötétkék társasági zubbony helyett hadihajós (kétsoros gombolású), hadihajós rendfokozati jelzéssel és hadihajós fegyvernemi jelvénnyel ellátott társasági zubbonyt visel,

b) csapadékos időjárás esetén a 3-4. és a 7-8. változat esőkabáttal, a 11-12. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki,

c) a 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esőkabát és a sötétkék esőkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

d) a hosszú ujjú társasági fehér ing hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendővel viselendő,

e) a 4., 8. és a 12. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendő nélkül viselhető,

f)158 az általános társasági öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

g)159 az általános társasági öltözetet viselő altiszt a társasági öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

h) a társasági öltözet valamennyi változatához csak zárt félcipő viselhető,

i)160 a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag (kivétel a hadihajós társasági zubbony) megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

j) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli,

k)161 a katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonuláson), külön intézkedés szerint, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós fekete színű díszövet aranyszínű csattal, az altiszt barna színű - a repülő és a hadihajós fegyvernemhez tartozó fekete színű - díszövet ezüstszínű csattal visel a társasági zubbonyon,

l) a katona a társasági öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

m)162 a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, továbbá az 1-3. és a 9-11. változat elrendelése esetén a társasági fehér ing és a társasági nyakkendő helyett papi inget hordhat,

n)163 a vezető tábori rabbi és a rabbi a társasági öltözet valamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett kipát viselhet,

o)164 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.

D) Az általános társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen

13. változat

Fekete női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

14. változat

Fekete női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

Nyáron

15. változat

Fekete női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

16. változat

Fekete női kalap

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

E) Az általános társasági öltözetet viselő női altiszti állomány165

öltözet változatai:

Télen

17. változat

Női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Téli bőrkesztyű

Társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

Átmeneti időszakban

18. változat

Női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Bőrkesztyű

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

Nyáron

19. változat

Női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági szoknya

Társasági fehér női ing

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

20. változat

Női kalap

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

F) A légierő női társasági öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány

öltözet változatai:166

Télen

21. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női köpeny béléssel

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

22. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

Nyáron

23. változat

Fekete női kalap

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

24. változat

Fekete női kalap

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

A női társasági öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel,

b) csapadékos időjárás esetén a 15-16. és a 19-20. változat női esőkabáttal, a 23-24. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki,

c) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát és a női sötétkék esőkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

d) a hosszú ujjú társasági fehér női ing, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendővel viselendő,

e) a 16., 20. és a 24. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér női inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendő nélkül viselhető,

f)167 az általános női társasági öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós női társasági öltözetet viselő állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós női társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

g)168 az általános női társasági öltözetet viselő altiszt állomány a társasági öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

h) a társasági öltözet valamennyi változatához csak zárt cipő viselhető,

i) a 13. és a 21. változat fekete, a 17. változat barna csizmával is viselhető,

j) télen és átmeneti időszakban temetésen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvényen a társasági szoknya helyett női társasági pantalló, a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló, a sötétkék társasági szoknya helyett sötétkék női társasági pantalló viselhető,

k)169 a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

l) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli,

m) a katonanő a társasági öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről,

n) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet,

o)170 a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, továbbá a 13-15. és a 21-23. változat elrendelése esetén a társasági fehér ing és a társasági nyakkendő helyett papi inget hordhat,

p)171 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.

Estélyi öltözet

49. Az estélyi öltözet az MH nem fegyveres külszolgálatot teljesítő (katonai attasé, NATO beosztást betöltő, külképviseleten dolgozó stb.) hivatásos, valamint szerződéses tiszt, altiszt állományának viselete estélyek, bálok, délutáni fogadások alkalmával. Ezt az öltözetet viselheti a külföldön, hivatalos látogatáson tartózkodó delegáció tagja, amennyiben a hivatalos meghívó programjában az esemény szerepel.172

A) Az általános estélyi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen

1. változat

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Fekete társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

2. változat

Társasági Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Fekete társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Nyáron

3. változat

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Fekete társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

B) Az általános estélyi öltözetet viselő altiszti állomány173

öltözet változatai:

Télen

4. változat

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Kézelőgomb

Deréköv

Átmeneti időszakban

5. változat

Társasági Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Deréköv

Nyáron

6. változat

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Deréköv

C) A légierő estélyi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány

öltözet változatai:174

Télen

7. változat

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék társasági zubbony

Fehér szmokinging

Sötétkék társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

8. változat

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

Sötétkék társasági zubbony

Fehér szmokinging

Sötétkék társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Nyáron

9. változat

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék társasági zubbony

Fehér szmokinging

Sötétkék társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

Az estélyi öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék tányérsapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós társasági tányérsapkát, a sötétkék társasági zubbony helyett hadihajós (kétsoros gombolású), hadihajós rendfokozati jelzéssel és hadihajós fegyvernemi jelvénnyel ellátott, társasági zubbonyt visel,

b) a ballonkabát, a sötétkék ballonkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

c)175 az általános estélyi öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet viselő állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

d)176 az általános estélyi öltözetet viselő altiszt az estélyi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

e) az estélyi öltözet valamennyi változatához csak zárt félcipő viselhető,

f)177 a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

g)178 a tábori lelkész a fehér szmokinging és a fekete csokornyakkendő helyett papi inget hordhat,

h)179 a vezető tábori rabbi és a rabbi az estélyi öltözet valamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett kipát viselhet,

i)180 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a 4/4-es ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.

D) Az általános estélyi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

öltözet változatai:

Télen

10. változat

Fekete női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Fehér szmokinging

Fekete társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

11. változat

Fekete női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Fehér szmokinging

Fekete társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

Nyáron

12. változat

Fekete női kalap

Társasági kosztümkabát

Fehér szmokinging

Fekete társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

E) Az általános estélyi öltözetet viselő női altiszti állomány181

öltözet változatai:

Télen

13. változat

Női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Téli bőrkesztyű

Társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

Átmeneti időszakban

14. változat

Női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Bőrkesztyű

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

Nyáron

15. változat

Női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági szoknya

Fehér női szmokinging

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

F) A légierő női estélyi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány.

A légierő által viselt és a hadihajós estélyi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány

öltözet változatai:182

Télen

16. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női köpeny béléssel

Sötétkék társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Sötétkék társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

Átmeneti időszakban

17. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Sötétkék társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

Nyáron

18. változat

Fekete női kalap

Sötétkék társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Sötétkék társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

A női estélyi öltözet hordmód változatai:

a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel,

b) a női ballonkabát, a sötétkék női ballonkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő,

c)183 az általános női estélyi öltözetet viselő altiszt az estélyi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

d)184 az általános női estélyi öltözetet viselő állomány - az altiszt kivételével -, valamint a légierő által viselt és a hadihajós női estélyi öltözetet viselő állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierő által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselő altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

e) az estélyi öltözet valamennyi változatához csak zárt cipő viselhető,

f)185 a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

g) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet,

h)186 a tábori lelkésznő a fehér női szmokinging és a fekete csokornyakkendő helyett papi inget hordhat,

i)187 a hivatásos, szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt és altiszt katonanő átmeneti időszakban, az időjárás függvényében a női ballonkabát helyett női posztóköpenyt, a sötétkék női ballonkabát helyett sötétkék női posztóköpenyt viselhet.

G)188 A katonadiplomaták, illetve azok is, akik külföldön tartós, 1 évet meghaladó kiküldetésen vesznek részt, külföldi fogadások, estélyek, bálok alkalmával megengedett ruházatként nagyestélyi öltözetet viselhetnek.

Díszelgő öltözet189

A díszzászlóalj díszelgő öltözete190

50.191 Az öltözetet az MH központi díszalegysége viseli a nemzeti és állami ünnepeken, az államfők, kormányfők, miniszterek fogadásakor és búcsúztatásakor, Magyarország zászlajának őrzésekor, a koszorúzási ünnepségeken, a kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, továbbá a hősi halott, illetve a Magyar Honvédség halottja minősítés esetén történő kirendelés alkalmával.192

A)193 A díszelgő öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány194

öltözet változatai:

Télen

1. változat

Díszsapka

Díszköpeny

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna lovaglónadrág

Fekete bokszcsizma

Fekete díszöv arany (ezüst) csattal

Arany (ezüst) díszzsinór

Fehér téli kesztyű

Fehér póló

Nadrágtartó

Zokni

Átmeneti és nyári időszakban

2. változat

Díszsapka

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna lovaglónadrág

Fekete bokszcsizma

Fekete díszöv arany (ezüst) csattal

Arany (ezüst) díszzsinór

Fehér nyári kesztyű

Fehér póló

Nadrágtartó

Zokni

B) A díszelgő öltözetet viselő szerződéses legénységi állomány195

öltözet változatai:

Télen

1. változat196

Díszsapka

Díszköpeny

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna dísznadrág

Barna bőrtalpú bakancs

Barna díszöv ezüst csattal

Ezüst színű díszzsinór

Fehér téli kesztyű

Póló

Nadrágtartó

Zokni

Átmeneti és nyári időszakban

2. változat197

Díszsapka

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna dísznadrág

Barna bőrtalpú bakancs

Barna díszöv ezüst csattal

Ezüst színű díszzsinór

Fehér nyári kesztyű

Póló

Nadrágtartó

Zokni

A díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) átmeneti időszakban a díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

b) a díszegység állománya a díszzsinórt csak a tábori barna díszzubbonyon viseli,

c)198 ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, a díszegység állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színű szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzhető,

d)199 a díszelgő altiszti állomány a barna díszövet ezüst színű csattal viseli,

e)200 a díszalegység állománya a tábori barna díszzubbony megkímélése érdekében, a díszelgés helyszínére történő utazás alatt, valamint a helyszínen a díszelgési feladat megkezdéséig a díszzubbony helyett az e szabályzatban előírt ékítményekkel ellátott

ea) télen és átmeneti időszakban polárpulóvert,

eb) nyáron ingblúzt

viselhet.

A Honvéd Koronaőrség díszelgő öltözete201

50/A.202 Az öltözetet a Honvéd Koronaőrség állománya viseli a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények protokolláris díszelgési szakfeladattal egybekötött őrzése során.

A) A koronaőri díszelgő öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány

öltözete:

Télen, nyáron és átmeneti időszakban

1. változat

Koronaőri díszsapka

Tábori barna koronaőri díszzubbony

Tábori barna lovaglónadrág

Fekete koronaőri díszcsizma

Fekete díszöv arany (ezüst) csattal

Koronaőri mellzsinór

Fehér kesztyű

Gyakorlópóló

Nadrágtartó

Névkitűző

Zokni

A koronaőri díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) a tábori barna koronaőri díszzubbony díszelgő paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - a Szent Koronát ábrázoló - koronaőr fegyvernemi jelvénnyel, koronaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, névkitűzővel, koronaőri karjelzéssel és koronaőri mellzsinórral viselendő,

b) a koronaőr állomány a kitüntetést a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,

c) a koronaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állománya fekete díszövet, aranyszínű stilizált Szent Koronával díszített, aranyszínű csattal, a fekete koronaőri díszcsizmát aranyzsinóros díszítéssel viseli,

d) a koronaőr altiszti állomány a fekete díszövet, ezüstszínű stilizált Szent Koronával díszített, ezüstszínű csattal, a fekete koronaőri díszcsizmát feketebőr szegélyfonattal díszítve viseli,

e) a koronaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állomány koronaőri díszelgő öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.

B) A koronaőri díszelgő szolgálati öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány

öltözete:

Télen, nyáron és átmeneti időszakban

2. változat

Koronaőri köznapi Bocskai sapka

Koronaőri köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Deréköv

Félcipő

Zokni

Koronaőri mellzsinór

Nadrágtartó

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

A koronaőri díszelgő szolgálati öltözet hordmód változatai:

a) a koronaőri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - a Szent Koronát ábrázoló - koronaőr fegyvernemi jelvénnyel, névkitűzővel, koronaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, koronaőri karjelzéssel és koronaőri mellzsinórral viselendő,

b) a koronaőr állomány a kitüntetést a koronaőri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,

c) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, koronaőri állományt kifejező hímzett színes selyem jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendővel - a főtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínű, az altiszt részére ezüstszínű nyakkendőcsíptetővel és kézelőgombbal kiegészítve - viselendő,

d) a koronaőr állomány a koronaőri díszelgő szolgálati öltözetéhez barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

e) a koronaőr állomány, a szolgálati helyiségben történő tartózkodása ideje alatt, a koronaőri díszelgő szolgálati öltözetét a koronaőri köznapi Bocskai sapka és a koronaőri köznapi zubbony nélkül viselheti,

f) a koronaőri díszelgő szolgálati öltözet a biztonsági feladatok végrehajtása során patentbilinccsel és bilincstartóval egészül ki,

g) a koronaőri díszelgő szolgálati öltözet csak a speciális őrzésvédelmi feladatok teljesítése alkalmával viselhető.

A Honvéd Palotaőrség díszelgő öltözete203

50/B.204 Az öltözetet a Honvéd Palotaőrség állománya viseli a Sándor Palotával kapcsolatos protokolláris díszelgési és egyéb speciális szakfeladata végrehajtása során.

A) A palotaőri díszelgő öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és szerződéses legénységi állomány

öltözet változatai:

Télen

1. változat

Palotaőri díszsapka

Palotaőri díszköpeny

Tábori barna palotaőri díszzubbony

Tábori barna palotaőri lovaglónadrág

Fekete bokszcsizma

Fekete díszöv arany, vagy ezüst csattal

Palotaőri mellzsinór

Palotaőri vállfődísz

Fehér téli kesztyű

Gyakorlópóló

Nadrágtartó

Névkitűző

Zokni

Télen, nyáron és átmeneti időszakban

2. változat

Palotaőri díszsapka

Tábori barna palotaőri díszzubbony

Tábori barna palotaőri lovaglónadrág

Fekete bokszcsizma

Fekete díszöv arany, vagy ezüst csattal

Palotaőri mellzsinór

Palotaőri vállfődísz

Fehér nyári kesztyű

Gyakorlópóló

Nadrágtartó

Névkitűző

Zokni

A palotaőri díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) átmeneti időszakban a palotaőri díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

b) a tábori barna palotaőri díszzubbony díszelgő paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló - palotaőr fegyvernemi jelvénnyel, palotaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, névkitűzővel, palotaőri karjelzéssel, palotaőri mellzsinórral és palotaőri vállfődísszel viselendő,

c) a palotaőr állomány a kitüntetést a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,

d) a palotaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állomány a fekete díszövet, aranyszínű stilizált, Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerével díszített, aranyszínű csattal viseli,

e) a palotaőr altiszti és a szerződéses legénységi állomány a fekete díszövet, ezüstszínű stilizált, Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerével díszített, ezüstszínű csattal viseli,

f) a palotaőri díszelgő öltözet az időjárási körülményektől függően kiegészíthető téli inggel és téli alsóval, továbbá téli fekete bokszcsizmával,

g) a palotaőr főtiszti, tiszti, zászlósi állomány palotaőri díszelgő öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval és rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.

B) A palotaőri díszelgő szolgálati öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti és szerződéses legénységi állomány

öltözet változatai:

Télen

3. változat

Palotaőri köznapi Bocskai sapka

Palotaőri díszköpeny

Palotaőri köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Deréköv

Zokni

Félcipő

Palotaőri mellzsinór

Palotaőri vállfődísz

Téli bőrkesztyű

Nadrágtartó

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Télen, nyáron és átmeneti időszakban

4. változat

Palotaőri köznapi Bocskai sapka

Palotaőri köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Deréköv

Félcipő

Zokni

Palotaőri mellzsinór

Palotaőri vállfődísz

Nadrágtartó

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

A palotaőri díszelgő szolgálati öltözet hordmód változatai:

a) átmeneti időszakban a palotaőri díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

b) a palotaőri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínű - Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló - palotaőr fegyvernemi jelvénnyel, névkitűzővel, palotaőri állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel, palotaőri karjelzéssel, palotaőri mellzsinórral és palotaőri vállfődísszel viselendő,

c) a palotaőr állomány a kitüntetést a palotaőri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,

d) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, palotaőri állományt kifejező hímzett színes selyem jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendővel - a főtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínű, az altiszt és a szerződéses legénységi állomány részére ezüstszínű nyakkendőcsíptetővel és kézelőgombbal kiegészítve - viselendő,

e) a palotaőr állomány a palotaőri díszelgő szolgálati öltözetéhez barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, az altiszt és a szerződéses legénységi állomány ezüstszínű stilizált címerrel díszítve,

f) a palotaőr állomány, a szolgálati helyiségben történő tartózkodása ideje alatt, a palotaőri díszelgő szolgálati öltözetét a palotaőri köznapi Bocskai sapka és a palotaőri köznapi zubbony nélkül viselheti,

g) a palotaőri díszelgő szolgálati öltözet az időjárási körülményektől függően kiegészíthető téli inggel, téli alsóval.

A honvéd tisztjelölti díszöltözet205

50/C.206 Az öltözetet az MH LZ másod-, harmad- és negyedévfolyamos honvéd tisztjelölti állománya viseli nemzeti és állami ünnepeken, a tisztavatáson, a Ludovika Fesztivál alkalmával, az MH és az NKE kiemelkedő katonai-, oktatási-, társadalmi- és kulturális rendezvényein, valamint az MH LZ parancsnokának külön engedélye alapján, családi eseményeken.

A) A honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselő állomány

öltözete:

Honvéd tisztjelölt

alapváltozat

Hallgatói díszcsákó

Hallgatói díszzubbony

Nyakgallér

Fekete társasági pantalló

Fekete deréköv

Fekete félcipő

Fekete zokni

Fehér kesztyű

Nadrágtartó

Gyakorlópóló

Honvéd tisztjelölt nő

alapváltozat

Hallgatói díszcsákó

Hallgatói női díszzubbony

Nyakgallér

Fekete női társasági pantalló

Fekete deréköv

Fekete női cipő

Harisnya

Fehér kesztyű

Nadrágtartó

Gyakorlópóló

A honvéd tisztjelölti díszöltözet hordmód változatai:

a) a hallgatói díszzubbony évfolyamjelzővel viselendő,

b) honvéd tisztjelölti díszöltözet alapváltozata az időjárási körülményektől és a rendezvény típusától függően kiegészíthető téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), 4/4-es ballonkabáttal, fekete bőrkesztyűvel,

c) honvéd tisztjelölt női állomány díszöltözetének alapváltozata az időjárási körülményektől és a rendezvény típusától függően kiegészíthető téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), női ballonkabáttal, fekete bőrkesztyűvel.

Zenekarok díszelgő öltözete

51.207 Az öltözetet a katonazenekar állománya viseli a nemzeti és állami ünnepen, az államfők, kormányfők, miniszterek fogadásakor és búcsúztatásakor, a kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényen végrehajtott zenés feladatai végrehajtása során, valamint zenekari fesztiválon, külföldi szereplésen, hangversenyen, térzenén, katonai temetésen a hősi halott, illetve a Magyar Honvédség halottja minősítés esetén történő kirendelés alkalmával, továbbá a polgári lakosság körében rendezett zenés eseményen.

A) A zenekari díszelgő öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt állomány208

öltözet változatai:

Télen

1. változat

Zenész díszsapka

Díszköpeny

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete deréköv

Fekete társasági nyakkendő

Nyakkendőcsíptető arany (ezüst)

Kézelőgomb arany (ezüst)

Fekete társasági félcipő

Fekete társasági zokni

Névkitűző

Fehér kesztyű

Arany (ezüst) mellzsinór

Arany (ezüst) karjelzés

Átmeneti és nyári időszakban

2. változat

Zenész díszsapka

4/4-es ballonkabát

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete deréköv

Fekete társasági nyakkendő

Nyakkendőcsíptető arany (ezüst)

Kézelőgomb arany (ezüst)

Fekete társasági félcipő

Fekete társasági zokni

Névkitűző

Fehér kesztyű

Arany (ezüst) mellzsinór

Arany (ezüst) karjelzés

3. változat

Zenész díszsapka

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete deréköv

Fekete társasági nyakkendő

Nyakkendőcsíptető (arany/ezüst)

Kézelőgomb (arany/ezüst)

Fekete társasági félcipő

Fekete társasági zokni

Névkitűző

Fehér kesztyű

Arany (ezüst) mellzsinór

Arany (ezüst) karjelzés

A zenekari díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) az öltözet csak zárt rendben - fellépés alkalmával - viselhető,

b) átmeneti időszakban a díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

c) a főtiszt, tiszt, zászlós karmester minden öltözeti típushoz a zenész díszsapka helyett társasági Bocskai-sapkát visel,

b) nyáron, valamint koncertteremben a 3. változat társasági zubbony nélkül - társasági fehér ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendőcsíptetővel, kézelőgombbal, arany (ezüst) mellzsinórral - is viselhető,

e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett - megengedettként - a rövid ujjú társasági fehér ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral, társasági nyakkendő nélkül viselhető,

f)209 a főtiszt, a tiszt, a zászlós a fekete derékövet aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli,

g) a „légierő zenekarok” állománya a 48. C) pont 9-11. változatban meghatározott társasági öltözetet arany (ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjelzéssel kiegészítve viseli,

h) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt félcipő viselhető,

i)210 ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színű (a „légierő zenekar” állománya világoskék színű) szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzhető.

B) A zenekari díszelgő öltözetet viselő női főtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti állomány211

öltözet változatai:

Télen

4. változat

Fekete női kalap

Női zenészköpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete deréköv

Fekete társasági női nyakkendő

Fekete társasági cipő

Harisnya

Névkitűző

Fehér kesztyű

Arany (ezüst) mellzsinór

Arany (ezüst) karjelzés

Átmeneti és nyári időszakban

5. változat

Fekete női kalap

Női zenészballonkabát

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete deréköv

Fekete társasági női nyakkendő

Fekete társasági cipő

Harisnya

Névkitűző

Fehér kesztyű

Arany (ezüst) mellzsinór

Arany (ezüst) karjelzés

6. változat

Fekete női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete deréköv

Fekete társasági női nyakkendő

Fekete társasági cipő

Harisnya

Névkitűző

Fehér kesztyű

Arany (ezüst) mellzsinór

Arany (ezüst) karjelzés

A zenekari női díszelgő öltözet hordmód változatai:

a) az öltözet csak zárt rendben - fellépés alkalmával - viselhető,

b) a női zenészköpeny, illetve a női zenészballonkabát színe megegyezik a díszköpeny, illetve a 4/4-es ballonkabát színével,

c) átmeneti időszakban a női zenészköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt,

d) nyáron, valamint koncertteremben a 6. változat társasági kosztümkabát nélkül - társasági fehér női ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral - is viselhető,

e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett - megengedettként - a rövid ujjú társasági fehér női ing hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral, társasági nyakkendő nélkül viselhető,

f)212 a főtiszt, a tiszt, a zászlós a fekete derékövet aranyszínű, az altiszt ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli,

g) a „légierő zenekarok” katonanői állománya a 48. F) pont 21-23. változatban meghatározott társasági öltözetet arany (ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjelzéssel kiegészítve viseli,

h) télen és átmeneti időszakban temetésen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvényen a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló viselhető,

i) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt cipő viselhető,

j)213 ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színű (a „légierő zenekar” állománya világoskék színű) szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. +25 °C feletti hőmérséklet esetén a szakmai sál viselése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzhető.

Sport- és szabadidő öltözet

52.214 A tényleges állománynak az alábbi sport- és szabadidő öltözettel rendelkeznie:

Sport- és szabadidő öltözet

Hosszú ujjú szabadidő felső

Hosszú szárú szabadidő alsó

Edzőpóló

Sporttrikó

Edzőnadrág

Sportzokni

Sportcipő

52/A.215 A hosszú ujjú szabadidő felső és a hosszú szárú szabadidő alsó helyett sportkabát, kétrészes sportruha, melegítő, tréningruha, jogging, szabadidőruha viselhető. Az edzőpóló és a sporttrikó helyett sporting, sportpóló, az edzőnadrág helyett sportnadrág, a sportcipő helyett az adott sportág gyakorlásához, űzéséhez szükséges speciális edzőcipő, futócipő, futballcipő, kosárcipő, szabadidőcipő hordható, továbbá egyéni védőfelszerelés, különösen boka-, térd-, combvédő gumi alkalmazható. A sportöltözet kialakítása, színe, mintája, esetleges felirata nem veszélyeztetheti, illetve nem sértheti az MH szolgálati érdekeit.

III. Fejezet

KIEGÉSZÍTŐ ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK, FELSZERELÉSEK

A nem szervezetszerű díszalegységek, díszkíséretek öltözete és felszerelése

53.216 A nem szervezetszerű díszalegység, díszkíséret, díszőr, koszorúvivő, zászlóvivő és zászlókíséret a fegyvernemi sajátosságokat figyelembe véve, a 45. A)-E) pont szerinti hadi- (gyakorló-) öltözetet visel az elöljáró fogadásakor és a katonai rendezvényeken az alábbi módosítással:

- gyakorlósapka vagy rohamsisak, tereptarka sisakborítóval,

- gyakorlókesztyű helyett fehér kesztyű,

- fehér jelsípzsinór,

- fehér derékszíj,

- pisztoly, pisztolytáska (csak a hivatásos és a szerződéses főtiszti, tiszti, zászlós, altiszti állománynak),

- gépkarabély egy tárral (csak a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses katonáknak).

A nem szervezetszerű díszalegységek, díszkíséretek öltözetének hordmód változatai:

a) télen és átmeneti időszakban a kabát begombolt gallérral viselendő,

b) nyáron a gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló viselendő,

c) az állomány a fehér jelsípzsinórt a hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli,

d) a díszalegység és a díszkíséret azonos öltözetet visel.

A rendész, forgalomszabályozó, diszpécser és az ellenőri beosztású katonák felszerelése

54.217 Szakfeladat végrehajtásakor a rendész, a forgalomszabályozó, a közúti komendáns, a diszpécser, az ellenőrző áteresztő ponton szolgálatot teljesítő ellenőri beosztású hivatásos és szerződéses katona a hadi- (gyakorló-) öltözetét - a 45. A) pontban meghatározott öltözeti és hordmód változatok betartásával - az évszaknak megfelelően, a következő megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel kiegészítve viseli:

Az öltözet változatai:218

Rendész beosztású állomány

Skarlátpiros barett sapka

Skarlátpiros szakmai sál

Skarlátpiros rendész karszalag

Rendészjelvény

Fehér jelsíp zsinórral

Fehér hevederöv

Fehér kesztyű (téli, nyári)

Pisztolyhoz rendszeresített pisztolytartó

Irattartó táska

Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenőr beosztású állomány

Rohamsisak jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal

Skarlátpiros szakmai sál

Jó láthatóságot biztosító kantár (mellény)

Jó láthatóságot biztosító kézelő

Fehér jelsíp zsinórral

Fehér hevederöv

Fehér kesztyű

Fehér pisztolytáska (combtok)

Irattartó táska

Forgalomirányító bot (világító jelzőbot)

Motorkerékpáros beosztású forgalomszabályzó állomány

Bukósisak

Motorkerékpáros védőszemüveg

Motorkerékpáros kabát és nadrág

Motorkerékpáros kesztyű

A hordmód változatai:

a) az állomány a rohamsisakot sisakhuzattal (rossz látási viszonyok között jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal) rendezvények, gyakorlatok alkalmával vagy külön parancsra viseli,

b) az állomány a rendészjelvényt a hadi- (gyakorló-) kabát, illetve zubbony bal zsebtakarójának közepére varrt gombra gombolva viseli,

c) a szakfeladatot ellátó állomány a fehér jelsíp zsinórját a hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb kabát-, illetve zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli,

d) a végrehajtandó feladat függvényében a rendész szakállomány felszerelése - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - kiegészíthető jó láthatóságot biztosító kantárral (mellénnyel), patentbilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, gumibottartóval, zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartótokkal és térképtáskával,

e) a forgalomszabályozó, a közúti komendáns, a diszpécser, az ellenőrző áteresztő ponton szolgálatot teljesítő ellenőri beosztású katona felszerelése külön parancsra kiegészíthető zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartótokkal,

f) a rendész szakállomány nemzetközi gyakorlatok alkalmával a bal felkaron NATO karszalagot viselhet,

g) a jó láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisakon, a jó láthatóságot biztosító kantárt (mellényt) és kézelőt a gyakorlókabáton, illetve a gyakorlózubbonyon kell viselni,

h) a motorkerékpáron utazók a motorkerékpáros öltözeti cikkek helyett az időjárásnak megfelelően őrruhát, esővédő öltözetet, valamint vízhatlan kesztyűhuzatot is viselhetnek,

i) a rendész járőr egységes hadi- (gyakorló-) öltözetet visel,

j) a katonai rendész +25 °C felett a skarlátpiros szakmai sál viselését - a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján - mellőzheti.

A vasúti katonai parancsnoki beosztású, illetve szállítmánykísérő katonák felszerelése

55.219 Szakfeladat végrehajtásakor a vasúti kommendáns parancsnoki beosztású állomány, valamint a szállítmánykísérő katona általános hadi- (gyakorló-) öltözetet visel az alábbi megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel:

Az öltözet változatai:

Vasúti katonai parancsnoki (VKP) beosztású állomány

VKP jelvény

VKP karszalag

Fehér derékszíj

Pisztolytáska

Térképtáska tereptarka huzattal

Szállítmánykísérő állomány

Szállítmánykísérő jelvény

Fehér derékszíj

Jelsíp fehér zsinórral

Gumibot

A hordmód változatai:

a) a VKP jelvényt az állomány a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet bal zubbonyzseb belső gombjára gombolva viseli,

b) a fehér jelsípzsinórt az állomány a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli,

c) a köznapi öltözeten az állomány a VKP-jelvényt a bal zubbonyzseb gombjára gombolva, a fehér jelsípzsinórt a jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb gombjára gombolva viseli,

d) a feladat függvényében az előírt öltözet kiegészíthető jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal ellátott rohamsisakkal, továbbá jó láthatóságot biztosító kantárral és kézelővel.

IV. Fejezet

EGYES DÍSZÍTŐELEMEK, RUHADARABOK, RENDFOKOZATI JELZÉSEK ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK VISELÉSÉNEK RENDJE

Névkitűző, hímzett feliratok

56.220 Az MH hivatásos és szerződéses tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlós, altiszti állományú tagja - a pulóver kivételével - a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz, valamint a honvéd tisztjelölti állomány - a pulóver kivételével - a köznapi és ünnepi öltözeti változatokhoz névkitűzőt visel. Az MH teljes állománya a hadi- (gyakorló-) öltözetekhez, így a 90 M és 2000 M általános, 93 M ejtőernyős és repülőszerelő, a 2003 M repülőhajózó, a 2003 M sivatagi öltözethez a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren hímzett államjelzőt és hímzett nevet visel.

57. A feliratok formája, tartalma és viselésük módja:

a) a névkitűző, valamint a hímzett név a viselőjének nyomtatott nagy betűtípussal írott vezetéknevét (pl.: KOVÁCS, DR. KOVÁCS; nők esetében: Kovácsné Nagy Mária névvariáció esetén első vezetéknevet, azaz KOVÁCSNÉ, a Kovács Istvánné, illetve Kovács Istvánné Nagy Mária névvariációk esetén a katonanő egyéni választásnak megfelelően, KOVÁCSNÉ vagy KOVÁCS nevet) tartalmazó,

- a köznapi, ünnepi és társasági öltözeteken, a jobb mellen közvetlenül a hivatásos állományt kifejező hímzett jelvény alatt - vagy az ennek megfelelő helyen - feltűzve viselendő, 65x15 mm méretben készülő, fekete felületű, fehér színű műanyag lapba gravírozott felirat,

- a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a jobb mellen, közvetlenül a zseb felett vízszintesen - a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren az arra kialakított helyen - viselendő, 105 x 25 mm méretben készülő, hímzett felirat;

b)221 az államjelző 105 x 25 mm méretben készülő hímzett felirat, amely hímzett „HUNGARY” megnevezést tartalmaz. Az államjelző a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a gyakorlópulóveren és a sötétkék pulóveren a bal mellen vízszintesen, közvetlenül a zseb felett viselendő úgy, hogy az államjelző középvonala a zseb középvonalával egybeessen;

c)222 a hímzett név és államjelző a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, valamint a gyakorlópulóveren barna színnel, zöld alapra, a sötétkék pulóveren barna színnel, sötétkék alapra, a sivatagi öltözeten barna színnel, barna alapra hímzett;

d) az állandó belépési engedélyt, belépőkártyát, tanfolyam-azonosító kártyát a nyakba akasztva, vagy a gyakorló-, köznapi társasági zubbony, a köznapi társasági ing, az ingblúz és a gyakorlópulóver bal zsebtakarójára csíptetve kell hordani;

e)223 az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során

ea) az a) alpontban részletezett hímzett név felirat helyett 105 x 25 mm méretben készülő hímzett „FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR” feliratot visel, továbbá a 90 M gyakorlókabát, a 90 M és a 2000 M gyakorlózubbony bal zsebtakarója alá gombolva FBŐ jelvényt, jobb zsebtakarója alá gombolva FBŐ igazolványt hord,

eb) a „FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR” felirat fehér színnel, olívzöld alapra hímzett.

Nemzeti színű pajzs, szalag, kokárda224

58.225 Az MH állománya a hímzett színes nemzeti színű pajzsot a 2008 M gyakorló esővédő kabát, a 90 és 93 M gyakorlózubbony, a 90 és 93 M téli gyakorlókabát, a 2000 M nyári gyakorlózubbony, a 2003 M sivatagi gyakorlózubbony és a 2003 M sivatagi kabát bal ujján viseli. A pajzsot a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy a pajzs középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el.

58/A.226 A hivatásos, a szerződéses, az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona, továbbá a honvéd tisztjelölt a köznapi- és a sötétkék köznapi-, a társasági- és a sötétkék társasági-, valamint a hadihajós társasági zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, a női és a sötétkék női társasági kosztümkabáton a nemzeti hovatartozást kifejező, 35x20 mm méretű, nemzeti színű szövött szalagot visel. A nemzeti színű szalagot a bal vállcsúcstól 4 cm-re úgy kell vízszintesen rögzíteni, hogy a nemzeti színű szalag középvonala a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el.

58/B.227 Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett állami és katonai rendezvényen nemzeti színű kokárdát viselhet

a) a társasági öltözetet viselő katona állomány

aa) a társasági-, a sötétkék társasági-, és a hadihajós társasági zubbony, továbbá a női társasági- és a sötétkék női társasági kosztümkabát bal paroli alatti kihajtójára rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,

ab) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felső gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

ac) a női posztóköpeny és a sötétkék női posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a női ballonkabát és a sötétkék női ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középre rögzítve,

b) az ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány

ba) a köznapi-, a sötétkék köznapi-, a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtójára rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,

bb) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felső gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

bc) a női posztóköpeny és a sötétkék női posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallércsúcsának metszéspontjára, a női ballonkabát és a sötétkék női ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középen rögzítve,

c) a honvéd tisztjelölt

ca) az általános ünnepi öltözettel ellátott állomány a köznapi és a női köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtóján, továbbá a női köznapi kosztümkabát bal kihajtóján rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,

cb) a 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

cc) a női posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a női ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltővarrás között középen rögzítve,

cd) a honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselő állomány a hallgatói díszzubbony, a hallgatói női díszzubbony bal felső két vízszintes irányú zsinór között középen, a felső zsinór középvonalához igazítottan rögzítve,

d) Az egyenruházaton formai megkötés nélkül viselhető kokárda, amely az 5 cm-es sugarú képzeletbeli kör méretét nem haladhatja meg.

e) hadi- (gyakorló-) öltözeten a kokárda nem viselhető.

Csapatkarjelzés, karfelirat228

59.229 A csapatkarjelzés az adott katonai szervezethez való tartozás jelképe.

a) hímzett színes köznapi és társasági, csapatkarjelzés:

aa) a hímzett színes csapatkarjelzést a hivatásos, valamint a szerződéses tiszt, altiszt állomány a köznapi- és a társasági-, a honvéd tisztjelölti állomány a köznapi zubbony bal ujján felvarrva viseli,

ab) azon csapatkarjelzés, amely a katona korábbi szolgálati helyére utal, az aa) pontban meghatározott öltözeti cikkeken, a zubbony jobb ujján felvarrva viselhető,

ac) a koronaőr és a palotaőr állomány a tábori barna koronaőri-, palotaőri díszzubbony, valamint a koronaőri-, palotaőri köznapi zubbony bal ujján felvarrva koronaőri, illetve palotaőri karjelzést visel,

ad) a csapatkarjelzés a vállcsúcstól 13 cm-re, hossztengelye a zubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedik el,

b) hímzett gyakorló csapatkarjelzés:

ba) az MH hivatásos és szerződéses állománya gyakorló, illetve missziós - az ENSZ, EU, AU (Afrikai Unió), illetőleg NATO béketámogató műveletekben résztvevő kontingensnek megfelelően - csapatkarjelzést visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján,

bb) az önkéntes védelmi tartalékos állomány békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, gyakorló karjelzést visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján,

bc) a gyakorló csapatkarjelzést, illetve gyakorló karjelzést a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy hossztengelye a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony ujjának hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre helyezkedjen el,

c) a katona a köznapi- és a társasági zubbony ujjain egy-egy, a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján egy csapatkarjelzést viselhet,

d) a külön parancs alapján adományozott karfelirat, a megszerzett különleges katonai képesség jelképe:

da) a katonaállomány a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett színes karfeliratot a köznapi és a társasági zubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással viselheti,

db) az MH hivatásos és szerződéses állománya a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett gyakorló karfeliratot a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással viselheti,

dc) több megszerzett különleges katonai képesség esetén csak kettő - a használó által kiválasztott - karfelirat viselhető úgy, hogy az első a bal, a második a jobb karon kerüljön elhelyezésre,

e) speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratok:

ea) az önkéntes műveleti tartalékos állomány „ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS” feliratú, az önkéntes védelmi tartalékos állomány „ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS” feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a köznapi zubbony, gyakorló karfeliratot visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony bal ujján,

eb) a címzetes önkéntes tartalékos állomány „CÍMZETES ÖNKÉNTES TARTALÉKOS” feliratú, hímzett színes karfeliratot a társasági zubbony bal ujján,

ec) a szolgálaton kívüli állomány „KÖZSZOLGÁLAT” feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a köznapi és a társasági zubbony bal ujján,

ed) a speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratokat a zubbony vállcsúcsától 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követően kell felvarrni.

Sapka, fejfedő, csősál

60. a)230 Gyakorló sapka, gyakorló kalap:

aa) úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen, és a sapkaernyő széle egy ujjnyival a szemöldök felett helyezkedjen el,

ab) az MH tényleges állománya a 90 M nyári és téli gyakorló sapkán hímzett tépőzáras gyakorló rendfokozati jelzést, az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során gyakorló beosztásjelzőt visel,

ac) a 90 M téli gyakorló sapka -5 °C alatt lehajtva viselhető.

b) Köznapi és társasági Bocskai-sapka, tányérsapka, díszsapka:

- úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen és a sapkaernyő széle egy ujjnyival a szemöldök felett legyen.

c) Köznapi sapka, női kalap:

- úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen.

d) Ejtőernyős, harckocsizó, hadihajós, tüzér barett sapka:

- úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény középvonala a bal szem bal sarkával, a szabályozó zsinór a tarkó középvonalával egybeessen, alsó széle legyen párhuzamos a szem vonalával, felső része pedig boruljon a jobb fül felé.

e) Sisak (fejvédő):

- úgy kell viselni, hogy az elülső széle a szemöldök vonalával egy magasságban, vízszintesen legyen.

f) Csősál:

- úgy kell viselni, hogy a félbehajtott csősál a fejre felhúzva a téli gyakorlósapka alatt, több rétegben összehajtva a nyakban legyen.

Nyaksál, szakmai sál231

61.232 a) A nyaksál a nyakban, a posztóköpeny, illetve a 3/4-es ballonkabát alatt, kisimított csomókötés nélkül viselendő úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

A katonanők a selyem nyaksálat a nyakban, a női köpeny alatt laza, kisimított egyszeri csomókötéssel viselik úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

b) A szakmai sál nyáron és átmeneti időszakban - télen csak abban az esetben, ha csősál nincs elrendelve - viselhető.

A szakmai sál a nyakban, a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony alatt laza, kisimított egyszeri csomókötéssel viselendő úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

Posztóköpeny, női köpeny

62. A posztóköpeny begombolt gombokkal, a női köpeny becsatolt övvel viselendő. A köpenyeken posztóköpeny rendfokozati jelzést kell viselni.

3/4-es és 4/4-es ballonkabát, női ballonkabát

63. Becsatolt övvel viselendők. A ballonkabátot változó időjárási viszonyok között, ha a katona leveti, színével kifelé, hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. A ballonkabáton hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

Esőkabát

64. Becsatolt övvel viselendő. Az esőkabátot változó időjárási viszonyok között, ha a katona leveti, tasakjában elhelyezve vagy hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. Az esőkabáton hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

Pulóver

65. A gyakorlópulóver hímzett névvel, államjelzővel és rendfokozati jelzéssel ellátott felső ruhadarab.

a) A gyakorlópulóvert önállóan, pólón, téli ingen, a gyakorlónadrágon kívül kell hordani, hozzá hímzett gyakorló rendfokozati jelzést kell viselni.

A gyakorlópulóveren fegyver, málha és egyéb eszköz nem viselhető.

b) A köznapi öltözethez használt gyakorlópulóver, illetve sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, a köznapi ingen, kihajtott inggallérral, a köznapi nadrágon kívül kell viselni.

Hadi- (gyakorló-) nadrág, zubbony

66. a) A gyakorlónadrágot a bakancson kívül úgy kell viselni, hogy a bakancs szárának felső kétharmad részét fedje.

b) A gyakorlózubbony begombolt gombokkal a nadrágon belül viselendő.

Hevederöv, deréköv, díszöv

67. Az öveket úgy kell felcsatolni, hogy a csat a bal oldali ágon a test középvonalában helyezkedjen el.

Fehérnemű, zokni, harisnya233

68.234 a) A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítéséhez szükséges mennyiségű, nemének és az Öltözködési Szabályzat előírásainak megfelelő fehérneművel.

b) Az egyenruhához csak a rendszeresített téli-, nyári gyakorló, köznapi, társasági zokni viselhető.

c) A katonanők a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz testszínű harisnyát, harisnyanadrágot viselnek.

Lábbeli

69.235 a) Az egyenruhához csak a rendszeresített lábbeli viselhető.

b) Orvosi javaslat alapján - a parancsnok engedélyével - a rendszeresített színben gyógycipő is viselhető.

c) A katonának rendelkeznie kell a szolgálatteljesítéséhez szükséges, az egyéni higiéniát biztosító tusolópapuccsal.

Női táska

70. a)236 Az általános köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi öltözetéhez barna, társasági, estélyi öltözetéhez fekete - az altiszt barna - női táskát hordhat.

b)237 A légierő által viselt és a hadihajós köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetéhez fekete női táskát hordhat.

c) A női táskát a bal kézben vagy a bal vállon kell hordani.

Térképtáska (tereptarka huzattal)

71. A jobb vállról balra átmenően kell hordani.

Pisztolytáska, tiszti zsebkés

72. a) A pisztolytáska a köznapi ruházaton a hevederöv csatjától jobbra, egy tenyérnyire, a gyakorló ruházaton, a jobb oldalon a test oldalvonalában vagy a málhaeszközön az arra kialakított helyen viselendő.

b) A pisztoly combtok a gyakorlónadrág jobb combjára, valamint a hevederövre csatolva viselendő.

c) A tiszti zsebkés a gyakorló ruházaton, a hevederövön, a jobb oldalon, a pisztolytáska mögött viselendő.

d) A tiszti zsebkés egységes bevezetéséről, illetve a végrehajtás rendjéről egy későbbiekben kiadásra kerülő utasítás fog rendelkezni.

Karszalag

73. a) A szolgálati karszalagot a szolgálati személyek a bal felkaron viselik.

b) A gyászkarszalagot a temetésen résztvevők mind alakzatban, mind alakzaton kívül a bal felkaron viselik. Hozzátartozó halála esetén a gyászkarszalag csak a temetési ceremónia idején viselhető.

Kesztyű

74. Az öltözetekhez csak a rendszeresített színű és kivitelű kesztyűt lehet hordani.

Az időjárás változása esetén a kesztyű a kézben is vihető (fogható).

Nyakkendőcsíptető, kézelőgomb

75.238 Nyakkendőcsíptető és kézelőgomb a hosszú ujjú köznapi és társasági ingen együttesen viselendő kiegészítők, melyeken stilizált nemzetiszín pajzs található. A tábornok, a főtiszt, a tiszt, a zászlós és a honvéd tisztjelölt aranyszínű, az altiszt ezüstszínű nyakkendőcsíptetőt és kézelőgombot visel.

A nyakkendőcsíptetőt a hosszú ujjú ing zsebfedőjének aljával egyvonalban, a nyakkendőre és az ingre csíptetve kell felhelyezni, és rögzíteni.

Fegyvernemi jelvények, fegyvernemi színek

76. a)239 Rendszeresített fegyvernemi jelvények, jelzések

tábornok

légvédelmi lokátoros

repülő

elektronikai harcász

térképész

egészségügyi

felderítő

tábori lelkész (csillag)

tábori lelkész (kereszt)

tüzér

zenész

informatikai

hadihajós

mérnök, technikus

gépkocsiszállító

harckocsizó

gépesített lövész

vegyivédelmi

légvédelmi tüzér

KNBSZ

híradó

hadtáp

jogi- és igazgatási

közlekedési

műszaki

pénzügyi

koronaőr

palotaőr

címzetes önkéntes tartalékos

b)240 Fegyvernemi színek és a hozzájuk tartozó fegyvernemek, állománykategóriák

sötétkék

hadihajós

fehér

felderítő

„lövész” zöld

gépesített lövész

világoskék

repülő tábornok

repülő

légierő

acélzöld

műszaki

vegyivédelmi

pénzügyi

fekete

harckocsizó

tábori lelkész

búzavirágkék

informatikus

híradó

elektronikai harcász

skarlátpiros

tábornok

tüzér

légvédelmi tüzér

légvédelmi lokátoros

zenész

díszelgő

(díszzászlóalj)

katonai rendész

koronaőr

címzetes önkéntes tartalékos

kármin241

hadtáp

térképész

mérnök, technikus

jogi- és igazgatási

egészségügyi

gépkocsiszállító

közlekedési

KNBSZ

logisztika

palack zöld

palotaőr

c)242 A korábban a légierőnél szolgálatot teljesített és a légierő öltözetével ellátott állomány a sötétkék köznapi és társasági öltözetét megtarthatja, illetve hordhatja, melyen a saját fegyvernemi jelvényét világoskék színű fegyvernemi parolin viseli.

77. A fegyvernemi jelzések viselési rendje:

Fegyvernemi jelvényt, jelzést a köznapi, társasági zubbonyon, posztóköpenyen kell viselni. A honvéd tisztjelöltek a fegyvernemüknek, a tényleges állomány pedig szakmai végzettségének megfelelő jelvényt visel.243

a) tábornoki ezüstszínű tölgy és babér ágat visel a tábornok a köznapi és társasági parolin,

b) tábornoki hímzett aranyszínű tölgyfalombot visel a tábornok a posztóköpenyen,

c) tábornoki hímzett aranyszínű stilizált címert visel a tábornok a posztóköpeny ujján, közvetlenül a rendfokozati jelzés felett,

d)244 aranyszínű fegyvernemi jelvényt visel

da) a főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány a hadihajós társasági zubbony hajtókáján,

db) a Díszzászlóalj és a katonazenekarok főtisztje, tisztje és zászlósa a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján,

dc) a Honvéd Koronaőrség teljes állománya a díszelgő parolin és a koronaőri köznapi zubbony paroliján,

dd) a Honvéd Palotaőrség főtiszt, tiszt, zászlós állománya a díszelgő parolin, a palotaőri köznapi zubbony és a palotaőri díszköpeny paroliján,

de) a címzetes önkéntes tartalékos a címzetes önkéntes tartalékos társasági parolin,

e)245 ezüstszínű fegyvernemi jelvényt visel

ea) az altiszt a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány a hadihajós társasági zubbony hajtókáján,

eb) a Díszzászlóalj altiszti és szerződéses legénységi állománya, továbbá a katonazenekarok altisztje a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján,

ec) a Honvéd Palotaőrség altiszti és szerződéses legénységi állománya a díszelgő parolin, a palotaőri köznapi zubbony és a palotaőri díszköpeny paroliján.

Sapkajelvények és díszítések

78. a) Tábornoki sapkadíszt visel az általános társasági öltözetet viselő tábornok a köznapi és a társasági Bocskai-sapkán.

b) Aranyszínű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő tábornok a köznapi sapkán.

79. a) Aranyszínű sapkadíszt visel az általános társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt és zászlós a társasági Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon.

b) Aranyszínű ovális sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő főtiszt, tiszt és zászlós a köznapi Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon.

c)246 Aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos főtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanő, a honvéd tisztjelölt és a honvéd tisztjelölt nő a köznapi sapkán.

80. a)247 Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel az általános társasági öltözetet viselő altiszt a társasági Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon.

b)248 Ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő altiszt a köznapi Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon.

c)249 Ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos, szerződéses és önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos altiszt, tisztes katona és katonanő a köznapi sapkán.

81.250 a) Repülő tábornoki sapkadíszt visel a légierő által viselt társasági öltözetet viselő tábornok a sötétkék társasági tányérsapkán.

b) Aranyszínű hímzett repülő tábornoki sapkajelvényt visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő tábornok a sötétkék köznapi sapkán.

82. a) Aranyszínű repülő sapkadíszt és aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve aranyszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete női kalapon.

b) Aranyszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású főtiszt, tiszt, zászlós és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

83. a)251 Ezüstszínű repülő sapkadíszt és ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve ezüstszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete női kalapon.

b)252 Ezüstszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású altiszt és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

84.253 a) Aranyszínű sapkadíszt visel a légierő által viselt társasági öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - főtiszt, tiszt és zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon.

b)254 Aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - hivatásos, szerződéses és önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, valamint a hadihajós köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos főtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

85.255 a)256 Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a légierő által viselt társasági öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon.

b)257 Ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő - nem a repülő fegyvernemhez tartozó - hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos altiszt, tisztes, valamint a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állományú altiszt, tisztes katona és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

86. a) Aranyszínű kerek sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós fegyvernemhez tartozó főtiszt, tiszt, zászlós a hadihajós társasági tányérsapkán.

b) Aranyszínű ovális sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós a hadihajós köznapi tányérsapkán, illetve aranyszínű ovális sapkajelvényt visel a katonanő a fekete női kalapon.

c) A hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós katonanő a sötétkék társasági öltözetéhez a fekete női kalapon aranyszínű sapkadíszt, a sötétkék köznapi öltözetéhez a sötétkék köznapi sapkán aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel.

87. a)258 Ezüstszínű kerek sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós fegyvernemhez tartozó altiszt a hadihajós társasági tányérsapkán.

b)259 Ezüstszínű ovális sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós altiszt a hadihajós köznapi tányérsapkán, illetve ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel a katonanő a fekete női kalapon.

c)260 A hadihajós altiszt katonanő a sötétkék társasági öltözetéhez, a fekete női kalapon ezüstszínű kerek sapkajelvényt, a sötétkék köznapi öltözetéhez, a sötétkék köznapi sapkán ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel.

88.261 a) Aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a díszzászlóaljnál a főtiszt, a tiszt, a zászlós a díszsapkán, a katonazenekarnál a zászlós a zenész díszsapkán, a zenész főtiszt, tiszt, zászlós katonanő a fekete női kalapon.

b)262 Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a díszzászlóaljnál az altiszt és a szerződéses legénységi állomány a díszsapkán, a katonazenekarnál az altiszt a zenész díszsapkán, a zenész altiszt katonanő a fekete női kalapon.

88/A.263 a) Szent Koronát ábrázoló aranyszínű koronaőr sapkajelvényt visel a koronaőr főtiszt, tiszt, zászlós a koronaőri díszsapkán és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,

b) Szent Koronát ábrázoló ezüstszínű koronaőr sapkajelvényt visel a koronaőr altiszt a koronaőri díszsapkán és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán.

88/B.264 a) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló aranyszínű palotaőr sapkajelvényt visel a palotaőr főtiszt, tiszt, zászlós a palotaőri díszsapkán és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán,

b) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló ezüstszínű palotaőr sapkajelvényt visel a palotaőr altiszt és a palotaőr szerződéses legénységi állomány a palotaőri díszsapkán és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.

88/C.265 Aranyszínű csákódíszt, valamint aranyszínű színes csákórózsát visel a honvéd tisztjelölt és honvéd tisztjelölt nő a hallgatói díszcsákón.

89.266 Barna színű színes hímzett kerek sapkajelvényt visel az MH tényleges katona állománya267

a) a gyakorló-, a sivatagi- és a trópusi kalapon,

b) a tábornok kivétel a 90 M nyári- és téli gyakorlósapkán,

c) barna színű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel a tábornok a 90 M nyári- és téli gyakorlósapkán.

90. Barna színű hímzett felderítő (ejtőernyős) sapkajelvényt visel a felderítő (ejtőernyős) állomány a zöld barett sapkán.

91. Barna színű hímzett harckocsizó sapkajelvényt visel a harckocsizó állomány a fekete barett sapkán.

92. Barna színű hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzér sapkajelvényt visel a tüzér és a légvédelmi tüzér szakbeosztású állomány a skarlátpiros barett sapkán.

93. Barna színű hímzett hadihajós sapkajelvényt visel a hadihajós állomány a fekete barett sapkán.

93/A.268 Barna színű, hímzett tábori lelkészi sapkajelvényt visel a tábori lelkész a fekete barett sapkán.

93/B.269 Az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben - a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során - a fekete barett sapkán olívzöld alapra hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvényt viselhet.

94. Barna színű hímzett fegyvernemi sapkajelvényt visel az ENSZ, NATO, illetve EU béketámogató műveletekben résztvevő szakkontingens állománya a zöld barett sapkán.

95.270 Az általános öltözetet viselő tábornok hímzett tábornoki aranydíszítést, a főtiszt, tiszt, zászlós hímzett aranydíszítést, az altiszt hímzett ezüstdíszítést visel a társasági Bocskai-sapka sapkaernyőjén.

Topán, topánalátét

96.271 Topánt és topánalátétet visel a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt a köznapi és társasági Bocskai sapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaőr a koronaőri díszsapkán és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőr a palotaőri díszsapkán és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.

a) A topán a tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére arany, az altiszt, valamint a szerződéses legénységi állománya részére ezüstszínű,

b) A topánalátét a paroli rendfokozati jelzés fegyvernemi színével megegyező színű, csúcsára állított egyenlő szárú háromszög.

Sapkazsinór, vállzsinór, mellzsinór, díszzsinór

97. Aranyszínű - pirossal átszőtt - tábornoki sapkazsinórt visel a tábornok a társasági Bocskai-sapkán.

98. Aranyszínű tábornoki sapkazsinórt visel a tábornok a köznapi Bocskai-sapkán.

99.272 A főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű - pirossal átszőtt - sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és a hadihajós társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaőr a koronaőri díszsapkán, valamint a palotaőr a palotaőri díszsapkán.

100.273 A főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán, a koronaőr a koronaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőr a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.

101.274 Az altiszt ezüstszínű - pirossal átszőtt - sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és a hadihajós társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaőr a koronaőri díszsapkán, valamint a palotaőr és a palotaőr szerződéses legénységi állomány a palotaőri díszsapkán.

102.275 Az altiszt ezüstszínű sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán, a koronaőr a koronaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőr és a palotaőr szerződéses legénységi állomány a palotaőri köznapi Bocskai sapkán.

103.276 Barna színű viharszíjat visel a díszzászlóalj állománya a díszsapkán.

104. a) Aranyszínű - pirossal átszőtt - és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós a társasági, sötétkék társasági és a hadihajós társasági zubbony vállain.

b)277 A Díszzászlóalj főtiszt, tiszt, zászlós állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, illetve a sötétkék társasági zubbony, továbbá a koronaőr a tábori barna koronaőri díszzubbony bal vállán aranyszínű - pirossal átszőtt - és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel.

c)278 A Díszzászlóalj altiszti állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, illetve a sötétkék társasági zubbony, továbbá a koronaőr a tábori barna koronaőri díszzubbony bal vállán ezüstszínű - pirossal átszőtt - és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel.

d)279 A Honvéd Palotaőrség főtiszt, tiszt, zászlós állománya aranyszínű, altiszti és szerződéses legénységi állománya ezüstszínű, hármas zsinórfonatból készült, Magyarország koronás címerét ábrázoló gombbal díszített és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállfődíszt visel a tábori barna palotaőri díszzubbony és a palotaőri köznapi zubbony bal vállán, valamint a palotaőri díszköpeny mindkét vállán az ujja bevarrástól 1 cm-re keresztben elhelyezve.

105. a)280 Aranybevonatú szárnysegédi díszzsinórt visel a köznapi és a társasági zubbonyon a Köztársasági Elnök főhadsegédje, a parancsőrtiszt és a Honvéd Vezérkar főnökének segédtisztje.

b)281 Aranyszínű díszzsinórt visel a főtiszt, tiszt, zászlós, ezüstszínű díszzsinórt visel az altiszt a díszzászlóaljnál, a katonai zenekarnál a díszzubbonyon.

c)282 Aranyszínű mellzsinórt visel a Honvéd Vezérkarnál, ezüstszínű mellzsinórt visel az MH ÖHP-n, bronzszínű mellzsinórt visel a csapatnál szolgálatot teljesítő vezénylő zászlós a köznapi és a társasági zubbonyon.

d)283 Fegyvernemi színű koronaőri mellzsinórt visel a koronaőr a tábori barna koronaőri díszzubbonyon és a koronaőri köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon, palotaőri mellzsinórt visel a palotaőr a tábori barna palotaőri díszzubbonyon és a palotaőri köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon.

e)284 A szárnysegédi díszzsinórt, a díszzsinórt, a koronaőri és palotaőri mellzsinórt, valamint a mellzsinórt a köznapi és a társasági zubbony, valamint a tábori barna díszzubbony jobb vállcsúcsára, illetve a zubbony felső, a díszelgő állomány esetében a díszzubbony második gombjára gombolva kell viselni.

Rendfokozati jelzések

106.285 a) Aranydíszítésű, aranyszínű köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a tábornok a köznapi- és a társasági zubbonyon, a sötétkék köznapi- és a sötétkék társasági zubbonyon,

b) Aranydíszítésű, fegyvernemi színű címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfokozati jelzést visel a címzetes önkéntes tartalékos tábornok a társasági zubbonyon.

107.286 a)287 Aranydíszítésű, fegyvernemi színű

aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi női zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a főtiszt, tiszt a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon,

ac) címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfokozati jelzést visel a címzetes önkéntes tartalékos főtiszt, tiszt a társasági zubbonyon.

b) Aranydíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó főtiszt, tiszt a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton.

c)288 Aranydíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, aranydíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos főtiszt, tiszt a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon.

108.289 a)290 Ezüst- és aranydíszítésű, fegyvernemi színű

aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselő zászlós a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi női zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a zászlós a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.

b) Ezüst- és aranydíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó zászlós a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton.

c)291 Ezüst- és aranydíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, ezüst- és aranydíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon.

109.292 a)293 Ezüstdíszítésű, fegyvernemi színű

aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselő altiszt a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanő a köznapi női zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel az altiszt a Honvéd Koronaőrségnél, a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.

b)294 Ezüstdíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó altiszt a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon.

c)295 Ezüstdíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, ezüstdíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos altiszt a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon.

d)296 Szürkedíszítésű, fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselő, szürkedíszítésű, világoskék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állományú tisztes a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a női köznapi- és a sötétkék női köznapi zubbonyon.

110. a)297 A hadihajós főtiszt, tiszt aranydíszítésű, a zászlós ezüst- és aranydíszítésű, az altiszt ezüstdíszítésű (sötétkék fegyvernemi színű) paroli rendfokozati jelzést visel a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék női köznapi zubbonyon.

b)298 Hadihajós társasági rendfokozati jelzést visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt a hadihajós társasági zubbony ujjain, valamint a hadihajós katonanő a sötétkék társasági kosztümkabát ujjain.

c)299 A hadihajós önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos főtiszt, tiszt aranydíszítésű, a zászlós ezüst- és aranydíszítésű, az altiszt ezüstdíszítésű, a tisztes és a szerződéses legénységi állományú tisztes szürkedíszítésű, sötétkék fegyvernemi színű köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék női köznapi zubbonyon.

111.300 Fehérselyem díszítésű, fegyvernemi színű díszelgő paroli rendfokozati jelzést visel a szerződéses legénységi állomány a Honvéd Palotaőrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.

112.301 A honvéd tisztjelölt és a honvéd tisztjelölt nő az évfolyamának megfelelő

a) sárgadíszítésű barna paroli évfolyamjelzést visel a köznapi zubbonyon, illetve a köznapi női zubbonyon,

b) aranydíszítésű meggypiros hallgatói évfolyamjelzést visel a hallgatói díszzubbonyon, illetve a hallgatói női díszzubbonyon.

113.302 a) Aranydíszítésű, aranyszínű hímzett rendfokozati jelzést visel a tábornok a 3/4-es és a 4/4-es ballonkabáton, az esőkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi és a társasági ingen, valamint az ingblúzon,

b) Aranydíszítésű hímzett címzetes önkéntes tartalékos rendfokozati jelzést visel az önkéntes tartalékos tábornok a 4/4-es ballonkabáton és a társasági ingen.

114.303 a)304 Aranydíszítésű hímzett

aa) rendfokozati jelzést visel a főtiszt, tiszt,

ab) címzetes önkéntes tartalékos rendfokozati jelzést visel a címzetes önkéntes tartalékos főtiszt, tiszt,

b) ezüst- és aranydíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel a zászlós,

c)305 ezüstdíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel az altiszt,

d)306 szürkedíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel szerződéses legénységi és az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állományú tisztes,

e)307 sárgadíszítésű hímzett hallgatói évfolyamjelzést visel a honvéd tisztjelölt a 3/4-es és 4/4-es ballonkabáton, a női ballonkabáton, az esőkabáton, a női esőkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi- és társasági ingen, a női köznapi- és társasági ingen, az ingblúzon, a női ingblúzon és a női mellényen.

115. A hímzett rendfokozati jelzés a társasági ingen fehér, a 3/4-es és 4/4-es (női) ballonkabátokon, a (női) esőkabátokon, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi (női) ingen, a (női) ingblúzon, a női mellényen barna - a repülő és a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány részére sötétkék -, a gyakorlópulóveren zöld alapra hímzett.

116.308 A tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a katonanő posztóköpeny rendfokozati jelzést - a honvéd tisztjelölt nő az évfolyamának megfelelő posztóköpeny évfolyamjelzést - visel a posztóköpeny, illetve a női köpeny két ujján zöld, a légierő által viselt öltözetet viselő és a hadihajós öltözetet viselő állomány a sötétkék posztóköpeny, illetve a női sötétkék köpeny két ujján sötétkék alapszínben.

117.309 a) Az MH állománya barna színű gyakorló paroli rendfokozati jelzést - a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az évfolyamának megfelelő gyakorló paroli évfolyamjelzést - visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlózubbony és a gyakorlókabát, valamint barna alapszínre hímzetten a sivatagi gyakorlózubbony gallérján,

b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló paroli rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra hímzett gyakorló paroli beosztásjelzést visel.

118.310 a) Az MH állománya barna színű gyakorló rendfokozati jelzést - a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az évfolyamának megfelelő gyakorló évfolyamjelzést - visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlósapkán, a 2008 M gyakorló esővédő kabát és az esővédő zubbony mellrészén, a gyakorlópóló, a matróztrikó, a 2008 M polárpulóver, a 2003 M repülőhajózó overall és dzseki ujján, továbbá barna alapszínre hímzetten a sivatagi kabát mellrészén, valamint a sivatagi kabátbélés (polárpulóver) és a sivatagi öltözethez viselt gyakorlópóló ujján az arra kialakított helyen,

b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidőben, a rendelkezésre állás időszakában, a szerződésében meghatározott őrzés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra hímzett gyakorló beosztásjelzést visel.

119-120.311

Gombok

121.312 Aranyozott gombot visel:

a) az általános köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, valamint a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen,

b)313 a főtiszt, tiszt, zászlós

ba) a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és a díszsapkán,

bb) koronaőr Szent Koronát ábrázoló aranyozott gombot visel a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri díszsapkán, a koronaőri köznapi zubbonyon és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,

bc) palotaőr Magyarország koronás címerét ábrázoló aranyozott gombot visel a palotaőri díszköpenyen, a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, a palotaőri díszsapkán, a palotaőri köznapi zubbonyon és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőri vállfődíszen,

c) a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék társasági tányérsapkán, valamint a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a sötétkék női köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női mellényen.

122.314 Aranyszínű gombot visel:

a)315 az általános köznapi és társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, a katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen, a honvéd tisztjelölt a köznapi zubbonyon, a honvéd tisztjelölt nő a női köznapi zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen,

b) a katonazenekaroknál a zenész főtiszt, tiszt, zászlós a társasági zubbonyon, a posztóköpenyen és a díszsapkán,

c)316 a légierő által viselt köznapi- és társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és társasági zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női társasági kosztümkabáton, a sötétkék női mellényen, továbbá a hadihajós köznapi öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női mellényen,

d)317 az általános köznapi öltözetet, illetve a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a női és a sötétkék női köpenyen, a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női mellényen.

123.318 Ezüstszínű gombot visel:

a)319 az általános köznapi és társasági öltözetet viselő altiszt a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, a katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen,

b)320 az altiszt

ba) és a szerződéses legénységi állomány a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és a díszsapkán,

bb) a katonazenekaroknál a posztóköpenyen, a zenész társasági zubbonyon és a zenész díszsapkán,

bc) koronaőr Szent Koronát ábrázoló ezüstszínű gombot visel a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri díszsapkán, a koronaőri köznapi zubbonyon és a koronaőri köznapi Bocskai sapkán,

bd) és a szerződéses legénységi állományú palotaőr Magyarország koronás címerét ábrázoló ezüstszínű gombot visel a palotaőri díszköpenyen, a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, a palotaőri díszsapkán, a palotaőri köznapi zubbonyon és a palotaőri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaőri vállfődíszen,

c)321 a légierő által viselt köznapi- és társasági öltözetet viselő altiszt a sötétkék társasági tányérsapkán, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi- és társasági zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női társasági kosztümkabáton, a sötétkék női mellényen, továbbá a hadihajós köznapi öltözetet viselő altiszt a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék köznapi zubbonyon, a katonanő a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női köznapi zubbonyon, a sötétkék női mellényen,

d)322 az általános köznapi öltözetet, illetve a légierő által viselt köznapi öltözetet viselő önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és szerződéses legénységi állományú altiszt, tisztes a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő a női és a sötétkék női köpenyen, a női és a sötétkék női köznapi zubbonyon, valamint a női és a sötétkék női mellényen.

124.323 A hadihajós öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, az altiszt ezüstszínű - hadihajós jelvénnyel díszített - gombot visel a köznapi- és a társasági hadihajós tányérsapkán, a hadihajós társasági zubbonyon, a katonanő a sötétkék női társasági kosztümkabáton.

125.324 Barna színű (puskás) gombot visel az MH tényleges állománya - a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével - a nyári és téli gyakorlósapkán.

126.325 Barna színű gombot visel a Honvédség tényleges állománya - a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével - a 90 M és a 93 M hadi- (gyakorló-) öltözeteken, valamint a 2000 M nyári gyakorlóöltözeten.

127.326 Homokszínű gombot visel az MH tényleges állománya a 2003 M sivatagi öltözeteken.

Csillagok

128.327 Ezüstszínű 17 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierő által viselt öltözetet viselő tábornok a köznapi és a társasági parolin.

129.328 Ezüstszínű 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierő által viselt köznapi és társasági öltözetet viselő főtiszt és altiszt a köznapi- és a társasági parolin, tisztes a köznapi parolin, a hadihajós köznapi öltözetet viselő főtiszt, altiszt és tisztes a köznapi parolin, a díszzászlóaljnál a főtiszt és altiszt a díszelgő parolin, valamint a katonazenekaroknál a zenész főtiszt és altiszt a társasági parolin.

130.329 Aranyszínű 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierős öltözetet viselő tiszt és zászlós a köznapi és a társasági parolin, a hadihajós öltözetet viselő tiszt és zászlós a köznapi parolin, a díszzászlóaljnál a tiszt és zászlós a díszelgő parolin, valamint a katonazenekaroknál a tiszt és zászlós zenész a társasági parolin.

131.330 20 mm-es hímzett hatágú csillagot visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós arany, a hadihajós altiszt ezüstszínben a társasági zubbony mindkét ujján.

V. Fejezet

KITÜNTETÉSEK, SZOLGÁLATI JELEK ÉS JELVÉNYEK VISELÉSÉNEK RENDJE

Kitüntetések, szolgálati jelek, kitüntető címek, miniatűr jelvények viselésének rendje

132.331 a)332 A köztársasági elnök, a Kormány, a honvédelmi miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított és adományozott kitüntetést, szolgálati jelet, kitüntető címet, miniatűr jelvényt a Honvédség állománya az egyenruhán viseli.

b)333 Külföldi kitüntetést csak az hordhat, aki erre a honvédelmi minisztertől, illetve átruházott jogkörben a Honvéd Vezérkar főnökétől engedélyt kapott.

c) Az adományozott kitüntetéseket szalagsávon kell viselni, azonban ezen elismerések eredeti formában - kivéve az 1948-1990 között alapítottakat - a g) alpontban meghatározottak szerint is viselhetőek.

d) A kitüntetések szalagsávon és eredeti formában együtt nem viselhetők.

e) Az elismerések viselésének sorrendjét a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló jogszabály külön szabályozza.

f) A kitüntetések szalagsávon történő viselésének szabályai:

- A kitüntetési szalagsávokat a köznapi és a társasági zubbonyon - kivéve a h) alpontban meghatározott esetet - kell viselni.

- A szalagsávot közvetlenül a zubbony bal felső zsebtakarójának felső része felett - annak szélével párhuzamosan - úgy kell felerősíteni, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen. Több sor esetén a felső sor mindig 4 szalagsávból álljon. A négynél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon alulra kell elhelyezni.

- A szalagsávot a viselési sorrendnek megfelelően belülről kifelé, több sorban, felülről lefelé haladva kell elhelyezni.

g) A kitüntetések eredeti formában történő viselésének szabályai:

- A kitüntetések eredeti formában csak nemzeti és állami ünnepeken, továbbá csapatünnep, illetve fegyvernemi nap alkalmával rendezett ünnepi rendezvényeken viselhetők.

- Egy kitüntetést a társasági zubbony bal oldalán, a felső zseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy a kitüntetés ékítménye a zsebtakaró felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebtakaró középvonalával egybeessen.

- Két kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra a viselési sorrendnek megfelelően úgy kell feltűzni, hogy a magasabban sorolt kitüntetés kerüljön a zubbony kihajtásához közelebb, és az alacsonyabban sorolt kitüntetés szalagjából 2 cm látható legyen. Ha a kitüntetések hossza különböző, akkor a zsebtakaró felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének alsó széle érintse, a szalagok felső szélét pedig egymással azonos magasságban kell elhelyezni.

- Több kitüntetés esetén a fenti szabályokat úgy kell alkalmazni, hogy az első kitüntetés szalagjából a zubbony kihajtása alól 2 cm látható legyen, a legszélső kitüntetés szalagja pedig a zseb bal oldali varrásával egybeessen.

- Egy sorban általában 6 kitüntetést szabad elhelyezni. Ebben az esetben a 2 cm távolságot - a kitüntetések számának megfelelően - arányosan csökkenteni kell. A kitüntetéseket két sorban úgy kell viselni, hogy az első sor egyezzen meg az egysoros viselési formával, a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítménye az alsó sorban feltűzött szalagok közepéig érjen.

- 12-nél több kitüntetés esetén egy sorban 6-nál több kitüntetés is elhelyezhető. Ebben az esetben a 2 cm távolságot - a kitüntetések számának megfelelően - arányosan csökkenteni kell. A kitüntetések számát a sorok között egyenlő arányban kell megosztani, páratlan számú kitüntetés esetén a felső sorban eggyel több kitüntetést kell elhelyezni.

h)334 A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” arany, ezüst és bronz fokozata, továbbá a sebesülések számának megfelelő „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” a hadi- (gyakorló-) zubbony, valamint a sivatagi gyakorlózubbony baloldalán közvetlenül az államjelző felett, gyakorló kivitelű szalagsáv (gyakorló változata barna színű zöld alapszínre, sivatagi változata barna színű barna alapszínre hímzett) formában - az f) pontban meghatározott módon - viselendő.

i) A honvédelmi miniszter által alapított díjak bármelyikével elismert katona jogosult az arra utaló miniatűr jelvényt kitűzni. A miniatűr jelvény a köznapi és a társasági zubbony fazon részén, a baloldali kihajtó széleitől 1-1 cm-re feltűzve viselhető.

Jelvények viselésének rendje

133. A tényleges állomány tagja a miniszter által adományozott jelvényt, hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt, iskolai végzettséget tanúsító jelvényt, csapatjelvényt visel, illetve külföldi katonai tanintézményben hivatalosan, oklevéllel adományozott végzettséget kifejező jelvényt viselhet.

134.335 A hivatásos állomány közvetlenül a jobb zsebtakaró fölött hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt visel a következők szerint:

a)336 a köznapi és társasági zubbonyon, női köznapi zubbonyon, női társasági kosztümkabáton, női mellényen a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós arany, az altiszt ezüst alapszínben, színes kivitelben, az általános öltözetet viselő állomány részére barna, a légierő által viselt és a hadihajós öltözetet viselő állomány részére sötétkék alapra hímzetten felvarrva,

b)337 a társasági fehér ingen a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós sárga, az altiszt szürke színben, műselyemmel hímzett színes kivitelben fehér alapra hímzetten felvarrva,

c)338 a köznapi ingen, ingblúzon a tábornok, tiszt, zászlós sárga, az altiszt szürke színben, egyszínű műselyemmel hímzett kivitelben, az általános öltözetet viselő állomány részére barna, a légierő által viselt és a hadihajós öltözetet viselő állomány részére világoskék alapra hímzetten felvarrva,

d)339 a hivatásos állományt kifejező hímzett jelvény helyett

da) a nyugállományú katona nyugállományt kifejező hímzett jelvényt,

db) a szerződéses állományú katona szerződéses állományt kifejező hímzett jelvényt,

dc) az önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katona önkéntes tartalékos állományt kifejező hímzett jelvényt,

dd) a címzetes önkéntes tartalékos katona címzetes önkéntes tartalékos állományt kifejező hímzett jelvényt visel az a)-c) alpontban meghatározottak szerint,

de) a koronaőr koronaőri állományt kifejező színes jelvényt visel a tábori barna koronaőri díszzubbonyon, a koronaőri köznapi zubbonyon és a köznapi ingen skarlátpiros alapra hímzetten,

df) a palotaőr palotaőri állományt kifejező színes jelvényt visel a tábori barna palotaőri díszzubbonyon, a palotaőri köznapi zubbonyon és a köznapi ingen palack zöld alapra hímzetten.

135. A hivatásos állomány iskolai végzettséget tanúsító jelvényt visel a jobb zsebtakaró alatt a zsebközépre helyezve a köznapi és társasági zubbonyon, női köznapi zubbonyon, női társasági kosztümkabáton:

a) a tábornok, főtiszt, tiszt a hazai felsőfokú oktatási intézményben (vezérkari tanfolyam, egyetem, főiskola, polgári egyetem és főiskola) szerzett, oklevéllel (diplomával) tanúsított végzettséget kifejező jelvényt arany, illetve ezüst kivitelben, az intézményt megjelenítő jelzéssel,

b)340 a zászlós és altiszt a Magyar Honvédség altiszt-képző katonai oktatási intézményben szerzett végzettséget kifejező jelvényt,

c) a végzettséget tanúsító képzettségi jelvények közül csak egy, a legmagasabb végzettséget tanúsító viselhető.

136. A külföldi oktatási intézmény által adott, oklevéllel tanúsított képzettségi - az önkényuralmi jelképek használatáról szóló 1993. évi XLV. törvény előírásaiba nem ütköző -jelvényt visel a hivatásos katona a bal zsebtakaró alatt a zsebközépre helyezve a köznapi és társasági zubbonyon.

137. Az MH tényleges állományának tagja, ha beosztásában a rendszeresített haditechnikai eszközt kezeli (vezeti stb.), és az osztályba sorolás követelményeinek eleget tett, osztályos kezelői fokozatot kifejező jelvényt visel az alábbiak szerint:341

a)342 a repülőhajózó hivatásos szakállomány a Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött az Aranykoszorús Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén, illetve a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén elhelyezve, hímzett kivitelben viseli,

b)343 a repülőfedélzeti beosztást ellátó hivatásos szakállomány a Repülőfedélzeti beosztást ellátó szakszemélyzet jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött az Aranykoszorús Repülőfedélzeti beosztást ellátó szakszemélyzet jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén, illetve a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén elhelyezve, hímzett kivitelben viseli,

c)344 a repülő-műszaki beosztású hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a Repülő-műszaki jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött a Mester fokozatú Repülő-műszaki jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén viseli,

d)345 a vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a Vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött a Mester fokozatú Vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén viseli,

e)346 a hivatásos állomány a szárazföldi osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (Mester, I., II., III. osztályú) a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebének gombján, a zsebtakaró alá gombolva, illetve a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján hímzett kivitelben, a tisztesi rendfokozattal rendelkező, valamint a közkatona a szárazföldi osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (I., II., III. osztályú) a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján hímzett kivitelben viseli,

f)347 az ejtőernyős szakbeosztású hivatásos állomány az ejtőernyős osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (Aranykoszorús, I., II., III. osztályú) a köznapi és társasági zubbony bal felső zseb zsebtakarója alatt a zsebközépre helyezve, illetve a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján, hímzett kivitelben, a tisztesi rendfokozattal rendelkező, valamint a közkatona az ejtőernyős osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (I., II., III. osztályú) a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján, hímzett kivitelben viseli.

138.348 Csapatjelvényt visel a hivatásos és a szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, altiszt állomány a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér ing, az ingblúz és világoskék ingblúz, továbbá a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér női ing, a női ingblúz és világoskék női ingblúz bal zseb gombján a zsebtakaró alá gombolva. A csapatjelvény a csapatkarjelzés kicsinyített jelvényváltozata.

139.349 A vezénylő zászlósi beosztást betöltő állomány

a) vezénylő zászlósi jelvényt visel a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér ing, az ingblúz és világoskék ingblúz, továbbá a köznapi- és világoskék köznapi-, valamint a társasági fehér női ing, a női ingblúz és világoskék női ingblúz jobb zseb gombján a zsebtakaró alá gombolva,

b) textil kivitelű színes vezénylő zászlósi jelvényt visel a köznapi- és sötétkék köznapi-, a társasági- és sötétkék társasági-, valamint a női köznapi- és sötétkék női köznapi zubbony, a női társasági- és sötétkék női társasági kosztümkabát bal ujján úgy, hogy a jelvény középvonala a zubbony, illetve a kosztümkabát ujjának a vállcsúcsból kiinduló hossztengelyétől 1 cm-rel előbbre, alsó csúcsa az ujja aljától 9 cm-re helyezkedik el, továbbá a hadihajós társasági zubbony és a női társasági kosztümkabát bal ujján a hímzett hatágú csillag helyett,

c) textil kivitelű gyakorló vezénylő zászlósi jelvényt visel a gyakorló zubbony bal zsebtakaróján középre felvarrva,

d)350 a vezénylő zászlósi jelvény megkülönbözteti a Honvéd Vezérkar, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és csapatszintű vezénylő zászlósi beosztásokat.

140. A külön rendeletben meghatározott katonai vámügyi szerv katonai állományú tagja - a rendelet szerinti - jelvényét a köznapi és társasági zubbony bal felső zseb gombján, illetve a gyakorlózubbony bal zseb belső gombján, a zsebtakaró alá gombolva viseli.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

141. Nyári, téli és átmeneti időszak:

a) nyári időszak: május 1-jétől-szeptember 30-ig,

b) téli időszak: november 1-jétől-február 28/29-ig,

c) átmeneti időszak: március 1-jétől-április 30-ig,

október 1-jétől-október 31-ig.

142. Katonai objektumon kívül az öltözetet az időjárástól függően általában a helyőrségparancsnok és az állományilletékes parancsnok együttesen határozza meg. Időjárás-változás esetén a változásnak megfelelő öltözetet az állományilletékes parancsnok is meghatározhatja, télen az időjárástól és a hőmérséklettől függően intézkedhet a téli ruházati cikkek bármelyik változatának egységes viselésére.

143. A védőcikkek - őrruha, szerelőoverall, téli védőbakancs, gumicsizma stb. - viselésének elrendeléséről az állományilletékes parancsnok, illetve munkahelyi vezető saját hatáskörében határoz.

144.351 A légierőtől, illetve a hadihajós fegyvernemtől áthelyezett állomány az új szolgálati helyén, az állományilletékes parancsnok engedélyével a légierő által viselt, illetve a hadihajós köznapi és társasági öltözetet viselheti.

VII. Fejezet

KIHORDÁS ALATT LÉVŐ ÖLTÖZETEK ÉS RUHÁZATI CIKKEK

145. Hadi- (gyakorló-) öltözetek

A)352 A 65 M hadi- (gyakorló-) öltözetet (zöld) a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses állomány, továbbá a honvéd tisztjelölt viselheti kiképzési feladatai során, elsősorban a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.

Az öltözet változatai:

Télen

1. változat

Műszőrmés téli sapka

Gyakorlókabát

Kabátbélés

Kötött kesztyű

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Téli ing

Téli alsó

Téli zokni

Bakancs

Hevederöv

Átmeneti időszakban

2. változat

Nyári sapka

Gyakorlókabát

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Nyári zokni

Bakancs

Hevederöv

Nyáron

3. változat

Nyári sapka

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Nyári zokni

Bakancs

Hevederöv

B) A 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözetet a repülőszerelő állomány viselheti, elsősorban a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.

Az öltözet változatai:

Télen

4. változat

Repülőszerelő téli sapka

Repülőszerelő téli zubbony

Repülőszerelő zubbonybélés

Repülőszerelő téli nadrág béléssel

Gyakorlópóló

Kötött kesztyű

Téli ing

Téli alsó

Téli zokni

Bakancs

Hevederöv

Átmeneti és nyári időszakban

5. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Repülőszerelő nyári zubbony

Gyakorlópóló

Repülőszerelő nyári nadrág

Nyári zokni

Bakancs

Hevederöv

C) A 87 M ejtőernyős hadi- (gyakorló-) öltözetet a felderítő és az ejtőernyős szakállomány viselheti, elsősorban a 93 M ejtőernyős hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.

Az öltözet változatai:

Télen

6. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős téli zubbony

Ejtőernyős zubbonybélés

Ejtőernyős téli nadrág

Ejtőernyős nadrágbélés

Kötött kesztyű

Gyakorlópóló

Téli ing

Téli alsó

Téli zokni

Ejtőernyős bakancs

Hevederöv

Átmeneti és nyári időszakban

7. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős nyári zubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős nyári nadrág

Nyári zokni

Ejtőernyős bakancs

Hevederöv

A 65 M általános, a 87 M ejtőernyős és a 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) télen:

- téli gyakorlókabát begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát zárt) gallérral, csősállal,

- téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), csősál nélkül, gyakorlózubbony begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlózubbony zárt) gallérral;

b) átmeneti időszakban:

- téli gyakorlókabát - bélés nélkül - felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), gyakorlózubbony begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlózubbony zárt) gallérral,

- gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló;

c) nyáron:

- gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló,

- gyakorlópóló tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel;

d) a harckocsizó állomány a téli gyakorlókabát helyett páncélos kabátot visel,

e) a repülőszerelő állomány szakfeladat végrehajtásakor - megengedettként - nyári cipőt (szandált) viselhet,

f) a bakancs helyett védőlábbeliként gumicsizma viselhető,

g) télen az időjárási viszonyoktól függően gyapjú fejvédő is viselhető,

h) a katonanőkre a férfi katonákkal azonos előírások vonatkoznak,

i) a 65 M általános, a 87 M ejtőernyős és a 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet 2006. december 31-ig viselhető,

j)353 a 2000 M rövid ujjú nyári gyakorlózubbony 2018. december 31-ig viselhető,

k)354 a 65 M és 85 M bakancs 2014. december 31-ig viselhető.

D) A 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözetet az MH tényleges repülőhajózó, helikoptervezető szakállománya viseli szakfeladat végrehajtásakor, készültségi szolgálatban, továbbá a 2003 M repülőhajózó hadi-(gyakorló-) öltözet kímélése céljából.355

Az öltözet változatai:

Télen

8. változat

Repülőhajózó sapka

Repülőhajózó téli zubbony

Repülőhajózó téli nadrág

Téli bőrkesztyű

Repülőhajózó téli ing

Repülőhajózó téli alsó

Téli zokni

Nyaksál

Gyakorlópulóver

Repülőhajózó téli bakancs

Átmeneti és nyári időszakban

9. változat

Repülőhajózó sapka

Repülőhajózó nyári zubbony

Repülőhajózó nyári nadrág

Nyári bőrkesztyű

Repülőhajózó nyári ing

Repülőhajózó nyári alsó

Nyári zokni

Nyaksál

Gyakorlópulóver

Repülőhajózó nyári bakancs

A 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) a gyakorlópulóver a téli, illetve a nyári hajózó zubbony alatt viselendő,

b) a 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözet 2008. december 31-ig viselhető.

E)356 A 90 M és 2000 M általános hadi-(gyakorló-) öltözethez a 90 M téli gyakorlókabát béléssel, a 95 M gyakorlópulóver, valamint a téli ing és téli alsó 2018. december 31-ig viselhető.

Ingblúz

146-150.357

Köznapi kosztümkabát358

150/A.359 Az általános, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő katonanő a köznapi kosztümkabátot, illetőleg a sötétkék köznapi kosztümkabátot (a hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós arany, a tiszthelyettes ezüst színű) hímzett hivatásos állományt kifejező jelvénnyel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel 2010. december 31-ig, a honvéd tisztjelölt nő a köznapi kosztümkabátot hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel 2014. december 31-ig viselheti.

VIII. Fejezet

ÖLTÖZETEK, RUHÁZATI CIKKEK RENDSZERESÍTÉSE, RENDSZERBŐL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA

151.360 A gyakorló, a köznapi, az ünnepi, a társasági, az estélyi, a díszelgő, valamint a sportöltözet körébe tartozó ruházati cikkek viselésének szabályozását, rendszeresítését, a rendszerből történő kivonását, a kihordás alatt lévő öltözetek és ruházati cikkek viselésének szabályozását a Honvéd Vezérkar főnöke javaslata alapján a honvédelmi miniszter végzi.1  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 1. §. Hatályos: 2012. X. 19-től.


2  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. a).


3  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2012. X. 19-től.


4  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2012. X. 19-től.


5  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 3. Hatályos: 2012. X. 19-től.


6  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 4. Hatályos: 2012. X. 19-től.


7  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 5. Hatályos: 2012. X. 19-től.


8  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a), 98. b).


9  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 6. Hatályos: 2012. X. 19-től.


10  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


11  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 2. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


12  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 1. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


13  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 7. Hatályos: 2012. X. 19-től.


14  Hatályon kívül helyezte: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 99. Hatálytalan: 2012. X. 19-től.


15  Megállapította: 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 3. §. Hatályos: 2010. V. 12-től.


16  Hatályon kívül helyezte: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (1). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.


17  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 8. Hatályos: 2012. X. 19-től.


18  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 3. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


19  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


20  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 2. §. Hatályos: 2005. XII. 7-től.


21  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 9. Hatályos: 2012. X. 19-től.


22  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 3. §. Hatályos: 2005. XII. 7-től.


23  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 2. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


24  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 4. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


25  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. c).


26  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (1). Hatályos: 2005. XII. 7-től.


27  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 10. Hatályos: 2012. X. 19-től.


28  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (2). Hatályos: 2005. XII. 7-től.


29  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (3). Hatályos: 2005. XII. 7-től.


30  Beiktatta: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 4. § (4). Hatályos: 2005. XII. 7-től.


31  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 3. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


32  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 4. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


33  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 4. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


34  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. a).


35  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 11. Hatályos: 2012. X. 19-től.


36  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 5. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


37  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


38  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c), 98. b)


39  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


40  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


41  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


42  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 12. Hatályos: 2012. X. 19-től.


43  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


44  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


45  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


46  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.


47  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.


48  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.


49  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (4). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


50  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (3). Hatályos: 2010. I. 1-től.


51  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 13. Hatályos: 2012. X. 19-től.


52  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. d).


53  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (4). Hatályos: 2010. I. 1-től.


54  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 96.


55  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. b).


56  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


57  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 6. § (5). Hatályos: 2010. I. 1-től.


58  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 14. Hatályos: 2012. X. 19-től.


59  Az első mondat szövegét megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (4). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


60  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


61  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) c).


62  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) c).


63  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) c).


64  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 7. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


65  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (9). Hatályos: 2005. XII. 7-től.


66  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 7. § (2). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. b).


67  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. d).


68  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


69  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


70  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


71  Módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (11).


72  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. c).


73  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (5). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


74  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (5). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


75  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 8. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.


76  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5).


77  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. d).


78  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 9. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


79  Módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (11).


80  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 5. § (13). Hatályos: 2005. XII. 7-től.


81  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. c).


82  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 5. § (6). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


83  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 9. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.


84  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 15. Hatályos: 2012. X. 19-től.


85  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 16. Hatályos: 2012. X. 19-től.


86  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) d), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


87  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) e).


88  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (1). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


89  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 17. Hatályos: 2012. X. 19-től.


90  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 11. § (1). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


91  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


92  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 18. Hatályos: 2012. X. 19-től.


93  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 19. Hatályos: 2012. X. 19-től.


94  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. a).


95  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


96  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


97  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


98  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. a).


99  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) f), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. a), 95. b).


100  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4), 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) g), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


101  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


102  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 20. Hatályos: 2012. X. 19-től.


103  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (3). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


104  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (3). Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) h), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


105  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 21. Hatályos: 2012. X. 19-től.


106  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) i), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


107  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) j).


108  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (4). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


109  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 22. Hatályos: 2012. X. 19-től.


110  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 12. § (1). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


111  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (5). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


112  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 23. Hatályos: 2012. X. 19-től.


113  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


114  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


115  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


116  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


117  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


118  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 24. Hatályos: 2012. X. 19-től.


119  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4), 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) l), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


120  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 25. Hatályos: 2012. X. 19-től.


121  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (6). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


122  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 6. § (6). Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) m), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


123  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 26. Hatályos: 2012. X. 19-től.


124  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 27. Hatályos: 2012. X. 19-től.


125  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) o), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


126  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) p).


127  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (1). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


128  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 28. Hatályos: 2012. X. 19-től.


129  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 13. § (1). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


130  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 29. Hatályos: 2012. X. 19-től.


131  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. a).


132  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


133  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. a).


134  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


135  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 30. Hatályos: 2012. X. 19-től.


136  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4), 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) r), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


137  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


138  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


139  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


140  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 31. Hatályos: 2012. X. 19-től.


141  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) s), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


142  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) t).


143  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (3). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


144  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 32. Hatályos: 2012. X. 19-től.


145  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 14. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


146  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


147  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. f).


148  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. g).


149  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. e).


150  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 33. Hatályos: 2012. X. 19-től.


151  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4), 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) v), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


152  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


153  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 7. § (4). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


154  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 34. Hatályos: 2012. X. 19-től.


155  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 35. Hatályos: 2012. X. 19-től.


156  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


157  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (1). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


158  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 36. Hatályos: 2012. X. 19-től.


159  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


160  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


161  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


162  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


163  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


164  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 37. Hatályos: 2012. X. 19-től.


165  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


166  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (3). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


167  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 38. Hatályos: 2012. X. 19-től.


168  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


169  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


170  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 8. § (4). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


171  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 39. Hatályos: 2012. X. 19-től.


172  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c), 98. b).


173  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


174  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (1). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


175  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 40. Hatályos: 2012. X. 19-től.


176  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


177  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


178  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


179  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


180  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 41. Hatályos: 2012. X. 19-től.


181  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


182  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (3). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


183  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


184  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 42. Hatályos: 2012. X. 19-től.


185  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


186  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 9. § (4). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


187  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 43. Hatályos: 2012. X. 19-től.


188  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 15. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


189  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


190  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


191  Az első mondat szövegét megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


192  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 93., 98. b).


193  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5).


194  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


195  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 44. Hatályos: 2012. X. 19-től.


196  Módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 8. § (1).


197  Módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 8. § (1).


198  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 45. Hatályos: 2012. X. 19-től.


199  Beiktatta: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 8. § (2). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


200  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 46. Hatályos: 2012. X. 19-től.


201  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 47. Hatályos: 2012. X. 19-től.


202  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 47. Hatályos: 2012. X. 19-től.


203  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 47. Hatályos: 2012. X. 19-től.


204  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 47. Hatályos: 2012. X. 19-től.


205  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 47. Hatályos: 2012. X. 19-től.


206  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 47. Hatályos: 2012. X. 19-től.


207  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 11. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


208  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


209  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


210  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 48. Hatályos: 2012. X. 19-től.


211  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


212  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


213  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 49. Hatályos: 2012. X. 19-től.


214  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 16. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


215  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 17. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


216  Módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 10. §, 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. a).


217  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 12. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


218  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) w).


219  Módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 10. §.


220  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 50. Hatályos: 2012. X. 19-től.


221  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 13. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


222  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 13. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


223  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 51. Hatályos: 2012. X. 19-től.


224  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 52. Hatályos: 2012. X. 19-től.


225  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 18. §. Végre nem hajtható módosítására lásd: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (5). Módosítva: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. e) alapján.


226  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 53. Hatályos: 2012. X. 19-től.


227  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 54. Hatályos: 2012. X. 19-től.


228  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 55. Hatályos: 2012. X. 19-től.


229  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 55. Hatályos: 2012. X. 19-től.


230  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 56. Hatályos: 2012. X. 19-től.


231  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5).


232  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (5).


233  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 20. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


234  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 20. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


235  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 21. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


236  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


237  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


238  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 57. Hatályos: 2012. X. 19-től.


239  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) x), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 92. a), 96.


240  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3), (6), 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (3) x), y), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 92. b), c), 96.


241  Módosította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 40. § (4).


242  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 22. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


243  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. c).


244  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 58. Hatályos: 2012. X. 19-től.


245  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 58. Hatályos: 2012. X. 19-től.


246  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 59. Hatályos: 2012. X. 19-től.


247  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


248  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


249  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 24. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89., 95. c).


250  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


251  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


252  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


253  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


254  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 25. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89.


255  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


256  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


257  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 60. Hatályos: 2012. X. 19-től.


258  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


259  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


260  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


261  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 16. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


262  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b), c).


263  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 61. Hatályos: 2012. X. 19-től.


264  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 61. Hatályos: 2012. X. 19-től.


265  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 61. Hatályos: 2012. X. 19-től.


266  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 27. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


267  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


268  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 17. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


269  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 62. Hatályos: 2012. X. 19-től.


270  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


271  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 63. Hatályos: 2012. X. 19-től.


272  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 64. Hatályos: 2012. X. 19-től.


273  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 65. Hatályos: 2012. X. 19-től.


274  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 66. Hatályos: 2012. X. 19-től.


275  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 67. Hatályos: 2012. X. 19-től.


276  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3).


277  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 68. Hatályos: 2012. X. 19-től.


278  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 69. Hatályos: 2012. X. 19-től.


279  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 69. Hatályos: 2012. X. 19-től.


280  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 70. Hatályos: 2012. X. 19-től.


281  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3), 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


282  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 18. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. d).


283  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 71. Hatályos: 2012. X. 19-től.


284  Beiktatta: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 72. Hatályos: 2012. X. 19-től.


285  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 73. Hatályos: 2012. X. 19-től.


286  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 11. §. Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3).


287  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 74. Hatályos: 2012. X. 19-től.


288  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 28. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89.


289  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 11. §. Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3).


290  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 75. Hatályos: 2012. X. 19-től.


291  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 29. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89.


292  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 11. §. Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3).


293  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 76. Hatályos: 2012. X. 19-től.


294  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


295  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 77. Hatályos: 2012. X. 19-től.


296  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 77. Hatályos: 2012. X. 19-től.


297  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


298  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


299  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 31. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89., 95. b).


300  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 78. Hatályos: 2012. X. 19-től.


301  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 78. Hatályos: 2012. X. 19-től.


302  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 78. Hatályos: 2012. X. 19-től.


303  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 32. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


304  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 79. Hatályos: 2012. X. 19-től.


305  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


306  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89.


307  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 80. Hatályos: 2012. X. 19-től.


308  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 81. Hatályos: 2012. X. 19-től.


309  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 82. Hatályos: 2012. X. 19-től.


310  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 82. Hatályos: 2012. X. 19-től.


311  Hatályon kívül helyezte: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (2). Hatálytalan: 2008. VI. 6-tól.


312  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


313  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 83. Hatályos: 2012. X. 19-től.


314  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


315  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. a), g).


316  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 33. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.


317  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 33. § (2). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89.


318  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


319  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


320  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 84. Hatályos: 2012. X. 19-től.


321  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 34. § (1). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


322  Beiktatta: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 34. § (2). Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 89., 95. c).


323  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 35. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


324  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


325  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 21. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


326  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


327  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


328  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 36. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


329  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (3).


330  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


331  Megállapította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 22. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


332  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 94.


333  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. e).


334  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 85. Hatályos: 2012. X. 19-től.


335  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


336  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


337  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


338  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


339  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 86. Hatályos: 2012. X. 19-től.


340  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


341  Módosítva: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. e) alapján.


342  Megállapította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 13. §. Hatályos: 2005. XII. 7-től.


343  Beiktatta: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 13. §. Hatályos: 2005. XII. 7-től.


344  Beiktatta: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 13. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


345  Beiktatta: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 13. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


346  Jelölését módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 13. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 97.


347  Jelölését módosította: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 13. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 97.


348  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 38. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. c).


349  Megállapította: 21/2009. (XII. 29.) HM rendelet 38. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.


350  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. f).


351  Módosította: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 24. § (4).


352  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. a). Végre nem hajtható módosítására lásd: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. b).


353  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 87. Hatályos: 2012. X. 19-től.


354  Beiktatta: 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet 14. §. Hatályos: 2005. XII. 7-től.


355  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 98. b).


356  Megállapította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 88. Hatályos: 2012. X. 19-től.


357  Hatályon kívül helyezte: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 99. Hatálytalan: 2012. X. 19-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 95. b).


358  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 23. §. Hatályos: 2008. VI. 6-tól.


359  Beiktatta: 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 23. §. Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 90. g).


360  Módosította: 21/2012. (X. 11.) HM rendelet 2. §, 1. melléklet 91. g).A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!