Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.XII.20.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet

az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1

2. § (1)2 Ha a kérelmező az engedélykiadás e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, az adópolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) a kérelmező részére az engedélyt, valamint adótanácsadók esetében az 1. számú melléklet szerinti, adószakértők esetében a 2. számú melléklet szerinti, okleveles adószakértők esetében pedig a 3. számú melléklet szerinti igazolványt kiadja, és a kérelmezőt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175/E. § (1) bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői nyilvántartásba felveszi.

(2)3

(3)4 Adótanácsadók esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen adótanácsadó szakképesítéssel.

(4)5 Adószakértők esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen

a) szakirányú (jogász; közgazdász; igazgatásszervezői szakon) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben (a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint hároméves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal; vagy

b) nem szakirányú egyetemi avagy főiskolai végzettséggel, illetve nem szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint ötéves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal.

(5)6 Okleveles adószakértők esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértő szakképesítéssel.

3. §7

4. § (1)8 Az engedély kiadása és az alapján a nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél -, az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen - benyújtani, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott mellékleteket kell csatolni. Minden engedély vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatlap mellékleteként a kérelmezőnek csatolnia kell:

a)9

b)10 1 darab 2,5x3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet,

c)11 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolatát),

d) az egyéb - a nyilvántartásba vételi feltételek között fel nem tüntetett - szakképesítéseket igazoló oklevelek, illetve nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát, amennyiben kéri e szakképesítése, illetve nyelvtudása nyilvánosságra hozatalát,

e) adótanácsadók esetében az adótanácsadói szakképesítést igazoló okirat másolatát,

f) adószakértők esetében a 2. § (4) bekezdésében meghatározott végzettséget, szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, valamint a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajzot,

g) okleveles adószakértők esetében az okleveles adószakértői szakképesítést igazoló oklevél másolatát.

(3)12 Az engedélykiadás Art. 175/B. § (1) bekezdése szerinti büntetlen előéletre és a foglalkozástól való eltiltás kizárására vonatkozó feltétele teljesülését igazoltnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező másik, a 2. § (1) bekezdése szerint kiadott engedély kiállításához már benyújtott vagy az eljáró hatóság beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítványt, és az az új kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi.

5. § Az adótanácsadói, az adószakértői, illetve az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolvány a kiállítás napját követően visszavonásig érvényes.

6. §13 A 10. § szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül kell a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal benyújtani a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél - a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott tájékoztatóban megjelölt címen -, amelyhez a 10. § szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolásokat mellékletként csatolni kell.

7. § (1)14 A kérelmező az Art. 175/E. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal köteles bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, mellékelve az igazolvány másolatát, illetve ha az adatváltozás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat, akkor magát az igazolványt is. A beküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti. Amennyiben a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről tudomást szerez, akkor a nyilvántartásban szereplő személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének pótlására, amelyre a nyilvántartásban szereplő személynek a felszólítás kézhezvételétől számított 8 nap áll rendelkezésére.

(2)15 Amennyiben az igazolvány elveszett, megsemmisült, a nyilvántartásban szereplő személy birtokából bűncselekmény vagy szabálysértés során kikerült, a nyilvántartásban szereplő személy köteles ennek tényét 30 napon belül bejelenteni. Ebben az esetben a korábban kibocsátott igazolvány a bejelentéssel érvénytelenné válik, és a nyilvántartásba vételt végző szervezet ennek tényét az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.

(3)16 Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentő személy a bejelentéssel egyidejűleg a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be az igazolvány pótlása iránti kérelemét a 4. § (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott dokumentumok csatolása mellett.

8. § (1) Vissza kell vonni annak a természetes személynek az engedélyét,17

a)18 aki kérelmezi az engedély visszavonását,

b)19 aki a 10. § szerinti továbbképzési kötelezettségének, illetve aki a 6. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget,

c)20 aki a nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatás során valótlan adatot közölt,

d)21 aki az adatváltozást a 7. § (1) bekezdésében hivatkozott hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül nem jelentette be,

e) akit bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

f) akit bíróság az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltott,

g)22 akit jogerős bírói ítélet cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett,

h) aki elhunyt.

(2)23 Amennyiben az (1) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott, az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, a nyilvántartásban szereplő személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles azt - a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított - 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban bejelenteni, mellékelve a visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.

(3)24 Az (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben az engedély visszavonására és a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv igazolása alapján kerül sor.

(4)25 Az engedély visszavonása esetén a nyilvántartásban szereplő személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy, illetőleg az örökös a 2. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolványt a visszavonási kérelem benyújtásakor, illetve a (2) bekezdés szerinti bejelentéskor köteles a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek megküldeni.

(5)26 Amennyiben az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság adószakértői tevékenységre jogosító engedély alapján vett fel valamely természetes személyt az adó és járulék szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, értesíti a nyilvántartásba vételt végző szervezetet. Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adószakértői nyilvántartásból olyan természetes személyt töröl, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe ez alapján nyert felvételt, a törlés tényéről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

9. §27 Az a természetes személy, akinek engedélyét a hatóság visszavonta, amennyiben a visszavonásra a

a) 8. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján került sor, a visszavonást követően,

b) 8. § (1) bekezdés c)-d) pontja alapján került sor, a visszavonást követő egy év elteltével,

c) 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülését követően,

d) 8. § (1) bekezdés f) pontja alapján került sor, az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,

e) 8. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően,

kérheti az engedély, illetve az igazolvány újbóli kiadását és a nyilvántartásba történő ismételt felvételét, feltéve, hogy teljesítette a visszavonást megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 10. § szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét.

9/A. §28 A 9. §-ban meghatározott továbbképzési időszak minden megkezdett évének továbbképzési kötelezettség arányos részén - a 10. § (2) és (3) bekezdése alapján - évenként 20 kreditpontot kell érteni.

10. § (1)29 A nyilvántartásban szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel.

(2)30 A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az engedély kiállítási napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

(3)31 A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt - a (4) bekezdés szerinti továbbképzésben való részvétellel - összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen. A 10. § (4) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése - ide értve annak elektronikus változatát is - csak egyszer jogosít kreditpontra.

(4) Továbbképzésnek minősül

a)32 a (12) bekezdés szerinti bizottság által minősített továbbképzési program, ami a (9) bekezdés szerint közzétett időszakban,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév, ami az adott félév lezárása napjának évében,

c)33 az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe (korábban: pénzügyminiszter ágazatába) tartozó szakképesítés megszerzése, ami a bizonyítvány kiállításának évében,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése, ami az oklevél kiállításának évében,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban doktori képzést folytató doktori iskolában doktori fokozat megszerzése, ami a fokozat odaítélésének évében számolható el kreditpontként.

(5) A (4) bekezdés szerinti továbbképzések kreditpont-értéke:

a)34 egy, a (10) bekezdés szerinti pályázat alapján minősített továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 20 lehet,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév 10 kreditpontot ér,

c)35 az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe (korábban: pénzügyminiszter ágazatába) tartozó szakképesítés megszerzése 20 kreditpontot ér,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 25 kreditpontot ér,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat 30 kreditpontot ér.

(6)36 A (4) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások:

a) minősített továbbképzési programon való részvétel esetén a továbbképzés lebonyolítására jogosult szervezet által kiállított igazolás másolata,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév esetén a leckekönyv másolata,

c)37 az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe (korábban: pénzügyminiszter ágazatába) tartozó szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése esetén az oklevél másolata,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat esetén a doktori oklevél másolata.

(7)38 A (10) bekezdés szerinti pályázat alapján minősítésre kerülő továbbképzési program kreditpont-értékének meghatározásakor figyelembe veendő szempontok többek között a program szakmai tartalma, időtartama, elméleti, illetve gyakorlati jellege.

(8)39 Ugyanazon továbbképzési program kreditpont-értéke a nyilvántartásba vétel különböző szakterületein különböző lehet.

(9)40 Az egyes továbbképzési programok kreditpont-értékét és elszámolhatóságuk időszakát a (12) bekezdés szerinti bizottság javaslatára figyelemmel a (10) bekezdés szerinti pályázatok alapján a nyilvántartásba vételt végző szervezet határozza meg. A pályázati feltételeknek megfelelő továbbképzési programok adatait, elszámolhatóságuk időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értéküket a képző szervezet megjelölésével a nyilvántartásba vételt végző szervezet havonta teszi közzé az egységes Kormányzati Portálon.

(10)41 A továbbképzési programok szervezésére és lebonyolítására a nyilvántartásba vételt végző szervezet pályázati felhívása alapján pályázatot (kreditpont-minősítési kérelmet) nyújthatnak be az adótanácsadói, az adószakértői, illetve az okleveles adószakértői szakterületen (a továbbiakban: szakterület)

a) a létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési oktatásszervezési tevékenységet folytató szervezetek, amelyek megfelelnek a (10a) bekezdésben foglalt feltételeknek,

b) a honos joga alapján létrejött olyan szakmai egyesületek, amelyeket a pályázat benyújtása évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vettek, és a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, vagy az adószakértői engedély,

c) jogszabály szerint létrejött szakmai köztestületek, amelyekben a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, vagy az adószakértői engedély.

(10a)42 A (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezet akkor nyújthat be pályázatot, ha:

a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli vagy adózási területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal,

b) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves - az adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett - pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási gyakorlattal és az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatói kapacitással,

c) rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is,

d) rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel, valamint

e) megfelel a (11a) és (11b) bekezdésben meghatározott követelménynek.

(10b)43 A (10) bekezdés szerinti pályázatot 3 példányban a nyilvántartásba vételt végző szervezet egységes Kormányzati Portálon közzétett címére kell benyújtani.

(10c)44 A (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek a pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell:

a) a létesítő okiratában feltüntetett tevékenységéről szóló írásbeli nyilatkozatot,

b) a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását, az oktatók szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát (a szaknak megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatot feltüntetve), valamint az oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben feltüntetett adataiknak - a pályázati feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében - a szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak,

c) a (10a) bekezdés e) pontjában foglaltakról szóló írásbeli nyilatkozatot.

(10d)45 A (10) bekezdés b) pontja szerinti szakmai egyesületnek a pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell az egyesület hatályos alapszabályának hitelesített másolatát.

(10e)46 A (10) bekezdés c) pontja szerinti szakmai köztestületnek a pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell a köztestület hatályos létesítő okiratának hitelesített másolatát.

(11)47 A (10) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetek e minőségükben kizárólag a saját tagjaik számára ingyenesen szervezett továbbképzések vonatkozásában nyújthatnak be pályázatot.

(11a)48 E rendelet alkalmazásában nem nyújthat be pályázatot az a (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezet, amely tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

a) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamban, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme az EU-, EGT- tagállamon kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, vagy

c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(11b)49 E rendelet alkalmazásában nem nyújthat be (10) bekezdés szerinti pályázatot az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében a (11a) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a (11a) bekezdés a) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

(12)50 A nyilvántartásba vételt végző szervezet a (10) bekezdés szerinti pályázati eljárással kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátása érdekében szakértői bizottságot hoz létre.

(13)51 A (12) bekezdés szerinti bizottság 7 tagból áll, amelyből 5 főt, köztük a bizottság elnökét, a nyilvántartásba vételt végző szervezet saját hatáskörben, 2 főt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke ajánlása alapján megbízólevéllel bíz meg. A bizottság ügyrendjét, amely tartalmazza a (7) bekezdésben meghatározott pályázati minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását, maga állapítja meg, azt a nyilvántartásba vételt végző szervezet hagyja jóvá, és teszi közzé az egységes Kormányzati Portálon.

(14)52 Nem lehet a (12) bekezdés szerinti bizottságnak tagja, aki a (10) bekezdés szerinti pályázat benyújtására jogosult szervezet tagja, tisztségviselője vagy alkalmazottja, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója, illetve élettársa.

10/A. §53 (1) A 10. § (10) bekezdése szerinti pályázatban foglalt továbbképzési program megvalósulhat elektronikus képzés formájában is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a képzésben résztvevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg.

11. § (1)54 A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáért, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásáért, a 15. § (4) bekezdés szerinti cseréjéért, illetőleg a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, az engedély visszavonásáért az engedély kiadását, az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását, valamint az engedély visszavonását kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. Minden engedély vonatkozásában külön-külön kell a díjat megfizetni.

(2)55 A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásának és az igazolvány 15. § (4) bekezdés szerinti cseréjének díja 9000 Ft, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásának, valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak díja 2000 Ft. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának díja 1000 Ft.

(3) A hatósági erkölcsi bizonyítvány adatainak a 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzése esetén az e rendelet szerinti díjon felül a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat és további 1000 Ft-ot is le kell róni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(4)56 A (2) és (3) bekezdés szerinti díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára, az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell megfizetni.

(5)57 A (2)-(3) bekezdés szerinti díj - ide nem értve a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának díját - az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.

(6) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2), illetve (3) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(7) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(8) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(9)58 A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat, és 31. § (7) bekezdésében foglaltakat, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra a 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

12. §59

13-14. §60

Átmeneti és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) hatályát veszti.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, adószakértői igazolvány kiadása iránti kérelmeket az R. szerint kell elbírálni.

(4)-(5)61

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §62 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez63

a) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

ADÓTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A nemzetgazdasági miniszter
....................................................-t.
a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján adótanácsadói
tevékenység végzése céljából

Fénykép helye ....................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
adótanácsadói tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig

Budapest,..................................................
P. H.
..........................................
aláírás

2. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez64

a) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A nemzetgazdasági miniszter
....................................................-t.
a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján adószakértői
tevékenység végzése céljából

Fénykép helye ....................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
adószakértői tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig

Budapest,..................................................
P. H.
..........................................
aláírás

3. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez65

a) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A nemzetgazdasági miniszter
....................................................-t.
a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján okleveles adószakértői
tevékenység végzése céljából

Fénykép helye ....................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
okleveles adószakértői tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:
.................................................-től
a visszavonásig

Budapest,..................................................
P. H.
..........................................
aláírás

4. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez66

Adatlap az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásához, pótlásához, cseréjéhez, visszavonásához, a nyilvántartásba való felvételhez és az abból való törléshez, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1. Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az adótanácsadói67, az adószakértői vagy az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító

- engedély kiadását

- igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén)

- igazolványa cseréjét

- engedélye visszavonását

- a nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás(ok) átvezetését, amennyiben az érinti az igazolványon feltüntetett adatokat is, új igazolvány kiadását

- a továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásban való rögzítését

kéri.

2. A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) Név: ...............................................................................................................................................

b) Születési név68: ...............................................................................................................................

c) Korábbi regisztrációs szám69: .........................................................................................................

d) Születési hely: ....................................... idő: ........ év ........... hó ..... nap

e) Anyja leánykori neve: ....................................................................................................................

f) Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám): ...........................................................................

............................................................................................................................................................

g) Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám):

............................................................................................................................................................

h) Telefonszám: .................................................................................................................................

i) Elektronikus elérhetőség: ...............................................................................................................

j) Igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:

száma kiállító intézmény neve kiállítás kelte

.............................................................. .............................................................. ..............................................................

.............................................................. .............................................................. ..............................................................

k) Egyéb szakképesítés:

oklevél, bizonyítvány megnevezése száma kiállító intézmény neve kiállítás kelte

.............................................................. ........................ ....................................... .......................................

.............................................................. ........................ ....................................... .......................................

l) Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):

nyelv típus fokozat

.............................................................. .............................................................. ..............................................................

.............................................................. .............................................................. ..............................................................

3. Nyilatkozatok:

a) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,

- nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti engedély kiadását és a nyilvántartásba történő felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.

b)70 Tudomásul veszem, hogy az adatlap 2. pont a) és g) pontjaiban szereplő, valamint az adatlap 3. pont c) pontjában a kérelmező által megjelölt adatok külön rendelkezés nélkül, az Art. 175/E. § (3) bekezdése szerint nyilvánosak.

c)71 Hozzájárulok a kérelemben rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához72:

születési név,

születési hely, idő,

anyja leánykori neve,

lakcím,

telefonszám,

elektronikus elérhetőség,

szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,

egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,

nyelvvizsga típusa, fokozata.

4. Dátum

5. A kérelmező aláírása

Az adatlaphoz csatolandó:

a)73 engedélykiadás iránti kérelem esetén

- az engedély-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat másolata,

- 1 darab 2,5 × 3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

- az egyéb szakképesítés(eke)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, figyelemmel a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjára

- adószakértők esetén a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz.

b)74 igazolvány pótlása esetén

- 1 darab 2,5 × 3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

c)75 igazolvány a Rendelet 15. § (4) bekezdése szerinti cseréje esetén

- 1 darab 2,5 × 3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

- az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet alapján kiadott adószakértői igazolvány,

d) engedély ügyfél által kérelmezett visszavonása esetén

- az igazolvány,

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

e) a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás nem érinti az igazolványon feltüntetett adatokat

- az igazolvány másolata,

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

f)76 a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat

- az igazolvány,

- 1 darab 2,5 × 3,2 cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

g) továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén

- a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.

5. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez771  Hatályon kívül helyezte: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 84. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


2  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 1. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


3  Hatályon kívül helyezte: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 84. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


4  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


5  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


6  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


7  Hatályon kívül helyezte: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 84. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


8  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §, 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 1., 2.


9  Hatályon kívül helyezte: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 85. §. Hatálytalan: 2010. I. 1-től. A 2010. I. 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Lásd: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 87. § (4).


10  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 3.


11  Módosította: 17/2010. (IV. 28.) PM rendelet 8. §.


12  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


13  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §, 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 1., 4.


14  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 3. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


15  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §, 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 5., 6.


16  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


17  Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 77. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


18  Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 77. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


19  Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 77. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


20  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


21  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 7.


22  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 8.


23  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §, 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 9.


24  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


25  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §, 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 9.


26  Beiktatta: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 77. § (2). Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 5., 10.


27  Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 78. §. Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


28  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 4. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


29  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


30  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


31  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től.


32  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 11., 12.


33  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 13.


34  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 14.


35  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 13.


36  Beiktatta: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 79. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


37  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 13.


38  Számozását módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 79. § (1). Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §, 84. §.


39  Számozását módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 79. § (1).


40  Számozását módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 79. § (1) Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 79. § (2). Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 5., 6.


41  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től.


42  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


43  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


44  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


45  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


46  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től.


47  Számozását módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 79. § (1). Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §.


48  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


49  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től.


50  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től.


51  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től.


52  Számozását módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 79. § (1). Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 83. §, 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 15., 16.


53  Beiktatta: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 6. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


54  Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 80. §. Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


55  Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 80. §. Hatályos: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


56  Megállapította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 7. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.


57  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 17.


58  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 84. §.


59  Hatályon kívül helyezte: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 84. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


60  A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 84. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től.


61  Hatályon kívül helyezte: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 9. § 1. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


62  Módosította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 84. §.


63  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 18., 19.


64  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 18., 19.


65  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 18., 19.


66  Megállapította: 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 82. §, 8. számú melléklet. Módosította: 17/2010. (IV. 28.) PM rendelet 8. §.


67  Minden engedély vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtani.


68  Igazolvány pótlásakor, cseréjekor, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentésekor az a) és c) pontban foglalt adatok megadásán túl a többi adatmező kitöltése akkor szükséges, ha az ott felsorolt adatok az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest megváltoztak, bővültek.


69  A c) ponthoz tartozó adatot akkor kell megadni, ha az adott nyilvántartásban volt már regisztrációs száma a kérelmezőnek.


70  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 20., 21.


71  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 22.


72  Hozzájárulás esetén a megfelelő személyes adat külön-külön egyértelműen megjelölendő.


73  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 3.


74  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 3.


75  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 3.


76  Módosította: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § 3.


77  Hatályon kívül helyezte: 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 9. § 2. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!