Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.4.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rend. 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet határozza meg

a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására, kiadására, pótlására, cseréjére, bevonására, visszavonására, érvénytelenségére vonatkozó eljárás részletes szabályait;

b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.

(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kérelmére kell kiállítani.

(3) Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet 1. melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(5)1

3. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére az igazságügyért felelős miniszter jogosult.

4. § Érvénytelen az igazolvány, ha

a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,

b) a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,

c) az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,

d) az abba bejegyzett adatok megváltoztak,

e)2 az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) leadta,

f)3 az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy

g)4 azt a járási hivatal határozattal visszavonta.

Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása, visszavonása

5. §5 Az igazolvány 4. § f) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt az egyéni vállalkozó, köteles haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az igazolvány érvénytelensége tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

6. §6 Amennyiben az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a járási hivatalnak, aki az így megküldött okmányt bevonja.

7. §7 Az igazolványt a járási hivatal határozattal visszavonja, ha a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19. § (1) és (3) bekezdés alapján megszűnt.

Az eljárás szabályai

8. § Az igazolvány kiállítására és kiadására irányuló eljárás során, amennyiben az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozói nyilvántartásban.

9. § (1)8 Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült. Pótlás esetén a kérelmet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani.

(2)9 Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott. A megrongálódott igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a járási hivatalnak leadja.

(3)10 A járási hivatal a vállalkozó bejelentésére az igazolványt kérelemre vagy hivatalból kicseréli, ha az anyaghibás.

10. § Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje szerint kell megállapítani.

11. §11 Az át nem vett igazolványokat - a sikertelen kézbesítést követően - a járási hivatal az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói igazolvány cseréje vagy pótlása esetén az igazolvány kiállítására az új igazolványra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)12

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdés és az 1-2. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3)-(4)13

Módosító rendelkezések

14. §14

1. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez15

Vállalkozói igazolvány törzslap

MAGYARORSZÁG

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY Okmányszám

Vállalkozó családi neve: ........................................................................................................................................................

Vállalkozó utóneve: ..............................................................................................................................................................

Adószáma: ...........................................................................................................................................................................

Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................

Statisztikai számjele: .............................................................................................................................................................

Fő tevékenységi köre: ...........................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................................................................................................................................................

Kiállító hatóság: ...................................................................................................................................................................

Az igazolvány tulajdonosa a nyilvántartásba vétel alapján egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására jogosult. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló
- egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat igazolja.

Székhelye:

..........................
Irányítószám
...........................................
Város, község
.....................
Kerület

................................
Közterület neve
...........................................
Közterület jellege
.....................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

Tevékenységi körök

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):

.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület

.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám

..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület

.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám

..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez16

Vállalkozói igazolvány pótlap

MAGYARORSZÁG

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP

Sorszám:

Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................................................................................

Név: ....................................................................................................................................................................................

Adószáma: ...........................................................................................................................................................................

Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................

Tevékenységi körök

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

Tevékenységi körök

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

.............................. ......................................................................................................................................................

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):

.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület

.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám

..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület

.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám

..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3-4. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez171  Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 13. § (4). Hatálytalan: 2010. VII. 1-től.


2  Módosította: 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § a).


3  Megállapította: 21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.


4  Módosította: 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § b).


5  Megállapította: 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 1. §. Módosította: 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § b), c).


6  Módosította: 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § d).


7  Módosította: 22/2012. (IV. 21.) KIM rendelet 5. §, 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § b).


8  Megállapította: 21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.


9  Módosította: 21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 2. § (3), 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § d).


10  Módosította: 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § b).


11  Módosította: 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 26. § b).


12  Hatályon kívül helyezte: 21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 3. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


13  Hatályon kívül helyezte: 21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet 3. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


14  Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 13. § (3). Hatálytalan: 2010. I. 2-től.


15  Módosította: 41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 32. §.


16  Módosította: 41/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 32. §.


17  Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 13. § (4). Hatálytalan: 2010. VII. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!