Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.XII.27.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.
Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. )

 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. §-ának 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. § (1)2 A rendelet 1-11. mellékletei a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)-(3)3

(4)4 Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer) keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. §5 (1) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1-11. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2) Az adatgyűjtések 1-11. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését a hivatalos statisztikai szolgálat adott, adatgyűjtést végrehajtó szerve jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik.

4. § Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a KSH alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)6

(3)7 A 2013. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2014-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket - kivéve az 1019, 1021, 1023, 1039, 1071, 1072, 1074, 1077, 1156, 1206, 1210, 1373, 1775, 1845, 2157, 2239, 2241, 2257, 2258 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket - e rendelet 2013. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

(4)8

6. §9

7. §10 E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 5.) Korm. rendelethez11

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

* ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtés

Adatgyűjtés - Adatátvétel

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós
jogi aktus

Központi Statisztikai Hivatal

* 1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika AGY Havonkénti külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 8. 2223/96/EK Rendelet
98/715/EK Határozat

1006 Fogyasztói árösszeírás AGY Havonkénti kijelölt üzletek, szervizek, piacok tárgyhó 27-29. 2494/95/EK Rendelet

* 1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése AGY Havonkénti a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyhót követő hó 8. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet

1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset Havonkénti Országos Rendőr-Főkapitányság a tárgyhót követő 40. nap 93/704/EK Határozat

* 1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról AGY Évenkénti Országos Mentőszolgálat, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Légimentő Nonprofit Kft a tárgyévet követő március 20.

* 1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési intézmény, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat a tárgyévet követő január 31.

* 1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről AGY Évenkénti háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok a tárgyévet követő január 31.

* 1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés AGY Évenkénti az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1614/2002/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2701/98/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet

* 1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről AGY Eseményhez kötődő az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok az eseményt követő 15 napon belül 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

* 1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről AGY Évenkénti utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői engedéllyel rendelkező, 4 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások a tárgyévet követő május 31. 692/2011/EU Rendelet

* 1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről AGY Havonkénti gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők a tárgyhót követő hó 6. 692/2011/EU Rendelet

1037 Szabálysértési jelentés Évenkénti Belügyminisztérium a tárgyévet követő március 31.

* 1039 Éves termékstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1893/2006/EK Rendelet
3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet

1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások a tárgyhót követő hó 20. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

* 1054 Jelentés a fürdők forgalmáról AGY Évenkénti valamennyi közfürdő üzemeltetője a tárgyévet követő április 20.

* 1058 Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról
AGY Évenkénti a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő április 15. 2003/54/EK Irányelv

* 1059 Jelentés a települések gázellátásáról AGY Évenkénti a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások a tárgyévet követő március 1. 90/377/EGK Irányelv
91/296/EGK Irányelv

* 1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról AGY Évenkénti a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások a tárgyévet követő január 25. 2004/8/EK Irányelv

* 1061 Települési hulladékgazdálkodás AGY Évenkénti köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 25. 2150/2002/EK Rendelet

* 1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás AGY Évenkénti a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek a tárgyévet követő március 24. 2000/60/EK Irányelv
91/271/EGK Irányelv
93/481/EGK Határozat

* 1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési intézmények a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet

* 1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.) a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet

* 1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól AGY Évenkénti kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek a tárgyévet követő március 16. 1608/2003/EK Határozat
995/2012/EU Rendelet

* 1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos

* 1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő AGY Évenkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyévet követő január 15.

* 1078 Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről AGY Eseményhez kötődő külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok folyamatos 1165/98/EK Rendelet

* 1080 Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről AGY Évenkénti önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok a tárgyévet követő március 1.

* 1081 Építési engedélyek AGY Havonkénti külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a tárgyhót követő hó 7. 1165/98/EK Rendelet

* 1082 Földterület és vetésterület, május 31. AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet június 6. 543/2009/EK Rendelet

* 1084 A kalászos gabonák terméseredménye AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek augusztus 13. 543/2009/EK Rendelet

* 1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek november 25. 543/2009/EK Rendelet

* 1087 Állatállomány június 1., december 1. AGY Évenként kétszeri állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet június 12., december 12. 1165/2008/EK Rendelet

* 1097 Jelentés a felvásárlásról AGY Havonkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyhót követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet

* 1099 Áruforgalmi mérleg AGY Évenkénti a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak a tárgyévet követő február 28. 138/2004/EK Rendelet

1108 Piaci felhozatal és árjelentés AGY Havonkénti budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok a tárgyhót követő hó 5. 138/2004/EK Rendelet

* 1117 Munkaerőköltség-felvétel AGY Évenkénti megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 224/2007/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
530/1999/EK Rendelet

1119 Sztrájkstatisztikai jelentés AGY Eseményhez kötődő az eseményben érintett gazdasági szevezetek az eseményt követő 3 héten belül

* 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről AGY Évenkénti Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, vallási tevékenységet végző egyesület, sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, közalapítványok, pártalapítványok, érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok, állami alapok, szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított intézmények május 31.

1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról AGY Eseményhez kötődő egészségügyi intézmények az eseményt követő hó 10.

* 1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról AGY Évenkénti televízió és rádió műsorszolgáltatók a tárgyévet követő április 15.

* 1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1192/2003/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet

* 1183 A közúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgyévet követő március 31.

* 1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények AGY Negyedévenkénti városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 15.

* 1190 A csővezetékes szállítás adatai AGY Évenkénti kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő március 31.

1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról AGY Havonkénti NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság (folyami vámhivatal) a tárgyhót követő hó 4. 1304/2007/EK Rendelet
1365/2006/EK Rendelet
425/2007/EK Rendelet

* 1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól AGY Évenkénti valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény a tárgyévet követő január 31.

* 1203 Bölcsődei kérdőív AGY Évenkénti valamennyi bölcsőde a tárgyévet követő január 31.

* 1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól AGY Évenkénti a települési önkormányzatok, járási (fővárosi kerületi) hivatalok a tárgyévet követő március 31.

* 1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól AGY Évenkénti szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó települési önkormányzatok és intézményt fenntartó gazdasági szervezetek a tárgyévet követő január 31.

* 1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről AGY Évenkénti gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálózatok a tárgyévet követő január 31.

* 1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről AGY Évenkénti a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok a tárgyévet követő január 31.

* 1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről AGY Évenkénti a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) gyámhivatalok és a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai a tárgyévet követő január 31.

* 1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól AGY Eseményhez kötődő a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője külön értesítés szerint

1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról Évenkénti Földművelésügyi Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet a tárgyévet követő február 7.

1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások AGY Negyedéven-
kénti
a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is) a tárgynegyedévet követő hó 15. 184/2005/EK Rendelet
555/2012/EU Rendelet
707/2009/EK Rendelet

1475 Egységes vámokmány (import) Hetenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét első munkanapja 113/2010/EU Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
2913/92/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet

1476 Egységes vámokmány (export) Hetenkénti Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét első munkanapja 113/2010/EU Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
2913/92/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet

* 1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről AGY Évenkénti javítóintézetek a tárgyévet követő január 31.

1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései Évenkénti a Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete a tárgyévet követő július 31. 2223/96/EK Rendelet

1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról Évenkénti helyi önkormányzatok a tárgyévet követő március 20.

* 1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról AGY Évenkénti vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1.

1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása Havonkénti Szerencsejáték Zrt. a tárgyidőszakot követő hó 23. munkanap 2223/96/EK Rendelet

1638 Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról AGY Évenkénti Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a tárgyévet követő június 1.

* 1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények AGY Negyedéven-
kénti
a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 30. 451/2008/EK Rendelet

* 1640 A távközlés területi adatai AGY Évenkénti távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek a tárgyévet követő április 10.

* 1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként AGY Negyedéven-
kénti
a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 20. 1287/2003/EK Rendelet
1553/89/EGK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

* 1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról AGY Negyedéven-
kénti
időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 15.

1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól AGY Negyedéven-
kénti
Országos Széchényi Könyvtár a tárgynegyedévet követő hó 15.

1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei AGY Negyedéven-
kénti
véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők folyamatos 2163/2001/EK Rendelet
6/2003/EK Rendelet
70/2012/EU Rendelet

* 1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak részére AGY Évenkénti bevett egyházak a tárgyévet követő június 30.

* 1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok június 30.

* 1690 Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai AGY Évenkénti távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31.

* 1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai AGY Évenkénti családsegítő szervezeti egységek a tárgyévet követő január 31.

1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához AGY Eseményhez kötődő cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők az eseményt követő 15 napon belül

1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról Havonkénti Nemzeti Adó-és Vámhivatal a tárgyhónapot követő hó 10.

1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései Havonkénti, negyedéven-
kénti
Magyar Nemzeti Bank hitelintézetek és fióktelepek esetében: a tárgyhót követő második hó 5. munkanap, többi szervezet esetében: a tárgynegyedévet követő második hó 5. munkanap 2223/96/EK Rendelet

1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai Évenkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő május 30.

* 1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről AGY Évenkénti a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások a tárgyévet követő február 25. 91/271/EGK Irányelv

* 1725 Repülőterek forgalmi adatai AGY Évenkénti repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek a tárgyévet követő március 10. 1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet

* 1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról Évenként kétszeri települési önkormányzatok a tárgyfélévet követő hó 31. 295/2008/EK Rendelet

* 1728 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról AGY Évenkénti települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője a tárgyévet követő január 31.

1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai Havonkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyhót követő 2. hónap 15.

1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a tárgyhót követő második hó 30.

* 1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 10. 1893/2006/EK Rendelet
3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet

* 1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei AGY Évenkénti mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi gazdasági szervezet a tárgyévet követő május 31. 138/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

* 1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai AGY Negyedéven-
kénti
internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 30.

* 1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről AGY Évenkénti települési önkormányzatok a tárgyévet követő február 26. 692/2011/EU Rendelet

* 1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő február 28. 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól Évenkénti önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak a tárgyévet követő április 30.

* 1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai AGY Évenkénti gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (Gyermekjóléti szolgálatok, Biztos kezdet gyerekházak, Napközbeni ellátást biztosítók, Átmeneti gondozást biztosítók) a tárgyévet követő január 31.

1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő március 1.

* 1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról AGY Évenkénti internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 1.

* 1791 Baromfikeltetés AGY Havonkénti baromfikeltető állomások a tárgyhót követő hó 12. 1234/2007/EK Rendelet
617/2008/EK Rendelet

* 1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet

* 1824 Takarmányok értékesítési ára AGY Negyedéven-
kénti
a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet

* 1826 Növényvédő szerek értékesítési ára AGY Negyedéven-
kénti
a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet

* 1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára AGY Negyedéven-
kénti
az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követő hó 12. 138/2004/EK Rendelet

* 1831 Építőipari árstatisztika AGY Évente négyszeri a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások a tárgynegyedév középső hónap 23. 1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
98/715/EK Határozat

* 1832 Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről AGY Évenkénti Szociális és Gyámhivatalok július 15.

* 1840 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek január 20. 1006/2009/EK Rendelet
808/2004/EK Rendelet

* 1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

* 1846 Telepi adatok AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 15. 177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
696/93/EGK Rendelet

* 1852 Üzletek és más telepek adatai AGY Évenkénti a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások a tárgyévet követő június 15. 295/2008/EK Rendelet

* 1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről AGY Félévenkénti a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi vállalkozások a tárgyfélévet követő hó 31.

* 1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása AGY Havonkénti tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyhót követő hó 15. 2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat

* 1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele AGY Évenkénti tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet a tárgyévet követő január 31. 2003/107/EK Irányelv
2005/288/EK Határozat
2011/142/EU Határozat
96/16/EK Irányelv 97/80/EK Határozat

* 1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő május 31. 295/2008/EK Rendelet

1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól Évenkénti a Magyar Államkincstár a tárgyévet követő február 28.

1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai Negyedéven-
kénti
a Magyar Nemzeti Bank Negyedéves: a tárgynegyedévet követő második hó 10. munkanapja (I-III. negyedév), ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév) 2223/96/EK Rendelet

1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai Évenkénti a Magyar Államkincstár a tárgyévet követő április 5.

1921 Családtámogatási ellátások havi adatai Havonkénti a Magyar Államkincstár a tárgyhót követő hó 30.

* 1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1392/2007/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján AGY Évenként kétszeri Budapesten, - kijelölt üzletek, szervizek, piacok Eurostat igénye szerint 1445/2007/EK Rendelet

* 1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről AGY Évenkénti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői a tárgyévet követő március 14. 692/2011/EU Rendelet

1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról AGY Havonkénti az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek) a tárgyhót követő hó 25. 1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet

2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához Negyedéven-
kénti
a Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő második hó 15. 1889/2002/EK Rendelet
448/98/EK Rendelet

* 2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról AGY Negyedéven-
kénti
a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 12. 1062/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet

2010 Intrastat kiszállítás AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

2012 Intrastat beérkezés AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített AGY Havonkénti az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 15. 1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

* 2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételei és kiadásai AGY Többévenkénti nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve közhasznú szervezet és külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet) reprezentatív mintája a tárgyévet követő június 1. 1338/2008/EK Rendelet

* 2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról AGY Évenkénti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők a tárgyévet követő január 31.

2037 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése Negyedéven-
kénti
Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő
45. nap

2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérlegjelentése és költségvetési jelentése Negyedéven-
kénti
Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára Félévenkénti Magyar Államkincstár a tárgyfélévet követő 90. nap

2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója Évenkénti Magyar Államkincstár a tárgyévet követő 150. nap 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése Évenkénti Magyar Államkincstár az adott év 3. hónap vége 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai Negyed-
évenkénti
Nemzetgazdasági Minisztérium a tárgynegyedévet követő 45. nap 1221/2002/EK Rendelet

2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követő 150. nap 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója Évenkénti Országos Nyudíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyévet követő150. nap 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a tárgyévet követő 8. hónap 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról Havonkénti Nemzeti Adó-és Vámhivatal a tárgyhót követő hó 10. nap 264/2000/EK Rendelet

2048 Éves költségvetési törvényjavaslat Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a benyújtást követő 30. nap 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium a benyújtást követő 30. nap 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói Évenkénti Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM-hez való beérkezést követő 1 hónap 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2057 Nemzetközi kormányzati szolgáltatások Negyedéven-
kénti
Balassi Intézet, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal a tárgynegyedévet követő hó 20. 184/2005/EK Rendelet
555/2012/EU Rendelet
707/2009/EK Rendelet

2062 Állománystatisztikai adatoka nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés előtt és emelés után) Évenként háromszori Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a tárgyév május 31., augusztus 31., szeptember 30.

2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint Évenkénti Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a tárgyévet követő március 31. 1338/2008/EK Rendelet
349/2011/EU Rendelet

2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról Évenkénti Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a tárgyévet követő május 31.

2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai Évenkénti Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szeptember 30.

2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével Negyedéven-
kénti
települési önkormányzatok a tárgynegyedévet követő hó 15.

2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése Évenkénti Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet a tárgyévet követő március 31.

2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói Évenkénti Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a tárgyévet követő április 30

2086 A pszichiátriai gondozók jelentése Évenkénti Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a tárgyévet követő március 31.

2087 Védőnői jelentés összesítője Évenkénti Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a tárgyévet követő március 31.

2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő március 31.

2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról Évenkénti Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság a tárgyévet követő január 31.

2096 Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.

2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról Évenkénti Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a tárgyévet követő december 20.

2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő április 30.

2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről Évenkénti Országos Tisztifőorvosi Hivatal a tárgyévet követő június 15.

2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről Évenkénti Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a tárgyévet követő április 30.

* 2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok AGY Évenkénti Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak; Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a tárgyévet követő május 31. 1338/2008/EK Rendelet

2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyed-
évenkénti
Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő második hó 10. 2002/990/EK Határozat

2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól Negyed-
évenkénti
Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő második hó 10. 2002/990/EK Határozat

2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek Havonkénti Magyar Államkincstár, európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a tárgyhót követő 30. nap 1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

* 2128 Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai AGY Évenkénti mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek, kivéve a csak mezőgazdasági szolgáltatást végzők a tárgyévet követő január 31. 1185/2009/EK Rendelet
138/2004/EK Rendelet
408/2011/EU Rendelet
543/2009/EK Rendelet
656/2011/EU Rendelet

2129 Magzati veszteség adatai Negyed-
évenkénti
Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követő harmadik hó 30.

* 2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése AGY Negyed-
évenkénti
üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 8. nap 1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
2002/990/EK Határozat 2223/96/EK Rendelet
98/715/EK Határozat

* 2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai AGY Negyedéven-
kénti
országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet

* 2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről AGY Többévenkénti a kijelölt vállalkozások a tárgyévet követő szeptember 30. 1450/2004/EK Rendelet
1608/2003/EK Határozat 540/2009/EK Rendelet
995/2012/EU Rendelet

2134 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai Évenkénti Nemzeti Adó-és Vámhivatal a tárgyévet követő március 1.

* 2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete AGY Évenkénti a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások a tárgyévet követő május 5. 1158/2005/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet

2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévet követő május 31.

* 2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
696/93/EGK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása Évenkénti Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet a tárgyévet követő június 30.

* 2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények AGY Negyedéven-
kénti
csővezetékes szállítás és légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági sazervezetek valamint a MOL NYRt. a tárgynegyedévet követő hó 15.

* 2161 A vasúti személyszállítás adatai AGY Évenkénti az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet

2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája Évenkénti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a tárgyévet követő január 30.

2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésbiztonsági Szervezet a tárgyévet követő április 30. 1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet
996/2010/EU Rendelet

2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája Negyedéven-
kénti
Nemzeti Közlekedési Hatóság a tárgynegyedévet követő hó 20.

2168 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29 Évenként kétszeri Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő szeptember 20. és a tárgyévet követő második év március 20. 364/2008/EK Rendelet
58/97/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
747/2008/EK Rendelet
834/2009/EK Rendelet

2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Negyedéven-
kénti
Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 80 nap 2223/96/EK Rendelet

2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról AGY Havonkénti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett, kijelölt vállalkozások a tárgyhót követő hó 15. 113/2010/EU Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet

2196 Külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet

2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri Országos Egészségbiztosítási Pénztár január 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet

2198 Központi költségvetési szervek költségvetési jelentése Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhót követő hó 10. nap 1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről Negyedéven-
kénti
Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2014. május 5., június 10., augusztus 5., szeptember 10., november 5., december 10., 2015. február 5., március 10. 2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről AGY Évenkénti költségvetési fejezetgazda szervezetek március 16. 1608/2003/EK Határozat 995/2012/EU Rendelet

2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz Egyéb Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követő 8,5. hónap, tárgyévet követő 15. hónap, tárgyévet követő 20,5. hónap 2223/96/EK Rendelet

2214 Biztosítók statisztikai mérlege Negyedéven-
kénti
Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követő 20. munkanap

2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok június 15. 1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet

2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása AGY Évenkénti mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok december 15. 1165/2008/EK Rendelet
138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet

2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai Évenként kétszeri Közigazgatási és Elektronikus Közsszolgáltatások Központi Hivatala március 31. és október 30. 862/2007/EK Rendelet

2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól Havonkénti Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. a tárgyhót követő hó 7.

2233 Fogvatartotti jelentés Évenkénti Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága január 31.

2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről AGY Évenkénti Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül a KSH által kijelöltek tárgyévet követő február 28. 479/2009/EK Rendelet

* 2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 20. 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
586/2001/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet

* 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Negyedéven-
kénti
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

* 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés AGY Negyedéven-
kénti
a megfigyelésbe bevont költségvetési, társadalombiztosítási, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követő hó 20. 1392/2007/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

* 2238 Havi munkaügyi jelentés AGY Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követő hó 12. 1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
329/2009/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet

* 2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő június 1. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés AGY Évenkénti a megfigyelésbe bevont költségvetési, társadalombiztosítási, nonprofit és gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

* 2241 Éves munkaügyi jelentés AGY Évenkénti a megfigyelése bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

* 2253 Jelentés a magyarországi mozikról AGY Évenkénti mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31.

* 2254 Jelentés a befejezett filmekről AGY Évenkénti filmgyártó gazdasági szervezetek tárgyévet követő január 31.

2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként AGY Havonkénti az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyhót követő 30. nap

2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként AGY Évenként kétszeri az EU-támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR (egységes monitoring információs rendszer) működtetéséért felelős szervezet(ek) tárgyévet követő, február 28. és augusztus 5.

* 2257 A támogatott lakhatás adatai AGY Évenkénti támogatott lakhatást nyújtó szervezetek tárgyévet követő január 31.

2258 Igénybe vevői nyilvántartás Évenkénti Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal tárgyévet követő március 31.

2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi és morbiditási adatai Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévet követő március 20.

2260 Növényvédőszerek mezőgazdasági felhasználása Többévenkénti Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a tárgyévet követő május 31. 1185/2009/EK Rendelet
408/2011/EU Rendelet
656/2007/EK Rendelet
656/2011/EU Rendelet

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás
Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma cím adatkör

Központi Statisztikai Hivatal

1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

1006 Fogyasztói árösszeírás A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai

1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése (1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői egységára és mennyisége;
(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke

1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset (1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint
(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai
(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai
(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai
(5) Közúttal kapcsolatos információk

1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és a betegszállításról (1) Működési adatok (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok)
(2) A mentőszolgálat működésének személyi feltételei
(3) Mentési esetek száma ok szerint
(4) Mentési esetek száma helyszín szerint
(5) Tömeges balesetek adatai
(6) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai
(7) Betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint
(8) Működési adatok (betegszállító állomások száma)
(9) Betegszállítási feladatok száma
(10) Betegszállítási feladatok száma a szállítás célja szerint

1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása (1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/
osztály-szakrendelés) szerint

1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint
(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként
(3) A háziorvosi szolgálat működtet kislaboratóriumot, fiziotherápiás ellátást; internet alkalmazás, elektronikus betegnyilvántartás
(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként
(5) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
(6) A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott ápolók tevékenysége
(7) A háziorvos/házi gyermekorvosi praxis ügyeleti szolgáltatásainak formája

1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés (1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként
(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként

1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről (1) Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül)

(2) Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül)

(3) Beruházás tervezett értéke

(4) Mérlegfőösszeg várható értéke (a megalakulástól számított egy éven belül)

(5) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)

(6) Tőkebefektetés (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban (a megalakulástól számított egy éven belül)

(7) Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú)

(8) Mezőgazdasági haszonállat tartása

(9) Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, ennek célja (feldolgozási vagy továbbértékesítési)

(10) Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére

(11) Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása

(12) Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett)

(13) Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára

(14) Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel

(15) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez

1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről (1) Az utazásszervezés adatai:

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

b) árbevétel adatok

c) utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatok

d) utazásközvetítésre vonatkozó információk

1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről (1) A kereskedelmi szálláshelyek adatai:

a) üzemeltetésére vonatkozó általános adatok

b) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

c) kapacitás adatok (szobák és férőhelyek száma)

d) árbevétel, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatok

1037 Szabálysértési jelentés (1) A szabálysértési ügyben eljáró hatóságok/bíróság megnevezése

(2) Az ügyben kitöltött szabálysértési adatlapok száma

(3) Az ügyben korábban áttételre került sor

(4) A szabálysértés minősítése

(5) Az időpontokra és helyszínekre vonatkozó adatok (elkövetés helye, elkövetés ideje, feljelentés ideje, eljárás megindításának ideje, eljárás befejezésének ideje)

(6) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben a feljelentést elutasították

(7) Azon eljárás alá vont személyek száma, akikkel szemben az eljárást megszüntették

(8) Azon eljárás alá vont személyek száma, akiket elmarasztaltak

(9) Az eljárás alá vont személyek életkorára és nemére vonatkozó adatok

(10) Az eljárás alá vont személyek állampolgárságára vonatkozó adatok

(11) Az alkalmazott kényszerintézkedésekre vonatkozó adatok (elővezetés, szabálysértési őrizet, lefoglalás, rendbírság)

(12) Az eljárás befejezésének módjaira vonatkozó adatok (feljelentés-elutasítások, felfüggesztések, eljárás-megszüntetések)

(13) A szabálysértési hatóság határozatával szembeni panaszokra vonatkozó adatok

(14) Az előkészítő eljárásra vonatkozó adatok

(15) Az ügydöntő határozat meghozatalának módjára vonatkozó adatok (a szabálysértési hatóság által meghallgatás nélkül hozott határozat, a szabálysértési hatóság által tartott meghallgatás, a bíróság által meghallgatás nélkül hozott határozat, bíróság által tartott tárgyalás, bíróság elé állítás)

(16) A jogkövetkezményekre vonatkozó adatok (szabálysértési elzárás, pénzbírság, közérdekű munka, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kitiltás, figyelmeztetés)

(17) A meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok

(18) A nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárásra vonatkozó adatok

(19) A pénzbírság megváltása közérdekű munkával adatai

(20) A kifogásokra vonatkozó adatok

(21) A fellebezésekre vonatkozó adatok

(22) A szabálysértési elzárásra vonatkozó adatok (a szabálysértési elzárás jogcíme, a szabálysértési elzárás hossza, a büntetés-végrehajtási intézetből elbocsátás oka)

(23) A helyszíni bírság kiszabására vonatkozó adatok

1039 Éves termékstatisztikai jelentés 1) Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

2) Bérmunkában termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

3) Értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

4) Bérmunkában értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

5) Értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

6) Bérmunkában értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

7) Export értékesítés nettó árbevétele

8) Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele

9) Belföldi értékesítés nettó árbevétele

10) Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele

11) Regisztrációs, jövedéki és energiaadó

1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról (1) A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele

(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom

(3) Üzemeltetett egységek száma

(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma

1054 Jelentés a fürdők forgalmáról (1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai

(2) Üzemeltetési és terhelési adatok

1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról (1) Településsoros adatok:

a) a villamos energia mennyiségének fogyasztásáról,

b) a fogyasztók számáról,

c) a villamosenergia-szolgáltatás, és a közvilágítás villamosenergia-hálózati adatairól

1059 Jelentés a települések gázellátásáról (1) Lakossági díjbevétel

(2) Településsoros adatok:

a) a fogyasztók számáról

b) a csőhálózat hosszáról

c) az értékesített gázmennyiségéről

d) a gáz fűtőértékéről

1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról (1) Díjbevétel

(2) Településsoros adatok:

a) a szolgáltatott hőmennyiségről

b) az ellátott lakások számáról

c) az ellátott fogyasztók számáról

d) a hőközpontok számáról

e) a távhővezeték-hálózat hosszáról

f) a szolgáltatott melegvíz mennyiségéről

1061 Települési hulladékgazdálkodás (1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai

(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele

(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása

(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai

(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai

1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás (1) Közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

(2) Az ivóvízellátás díja, díjbevételek

(3) Szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

(4) Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei

(5) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint

(6) Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjbevételek

(7) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások

1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek
kutatási, fejlesztési adatairól
(1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól (1) A kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

(3) A külföldi kutatók száma

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér, anyag, igénybe vett szolgáltatás és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

(10) A kutatás, fejlesztési projektek száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról (1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata és az épületnagyság szerint

(2) A megszűnt lakások felszereltsége, közműellátottsága

1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő (1) A korábbi években kiadott, még érvényben levő építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(2) Az év során kiadott új építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(3) Az év során használatba vett lakások, üdülőegységek településenkénti száma
(4) Az év végén folyamatban levő lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(5) Az év végéig el nem kezdett lakás-, üdülőépítések településenkénti száma
(6) Az év során megszűnt lakások településenkénti száma

1078 Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről (1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg és építési forma szerint
(2) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, kivitelezők, falazat szerint
(3) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők közműellátottsága, fűtése
(4) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők szobaszám szerinti nagysága, helyiségei, felszereltsége
(5) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők építésének időtartama
(6) A használatbavételi engedélyt kapott lakóépület nagysága, külső jellemzői

1080 Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről (1) Az önkormányzat tulajdonában levő lakóépület- és lakásállomány száma
(2) Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány adatai
(3) Az ingatlangazdálkodás bevételei
(4) Kiadások a lakáságazatban
(5) Lakóházjavítás, -fenntartás
(6) Privatizáció
(7) Lakbérek
(8) Lakásigénylők

1081 Építési engedélyek (1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek száma
(2) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek beépítendő hasznos alapterülete
(3) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületekben létesítendő lakások száma

1082 Földterület és vetésterület, május 31. (1) Földterület használat szerint
(2) Földforgalmi adatok
(3) Üvegház és fólia alapterülete
(4) Gombatermesztésre használt alapterület
(5) Szántóterület hasznosítása
(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
(7) A gazdaság által használt földterület megyénkénti elhelyezkedése

1084 A kalászos gabonák terméseredménye A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége

1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei (1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége
(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete

1087 Állatállomány június 1., december 1. (1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
(2) Értékesített állatállomány és eladási ár

1097 Jelentés a felvásárlásról A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára

1099 Áruforgalmi mérleg (1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)

(2) Felvásárlás mennyisége megyék szerinti bontásban

1108 Piaci felhozatal és árjelentés A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára

1117 Munkaerőköltség-felvétel (1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint

(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai

(3) A munkáltató által alapokba történő befizetések

(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások

(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

(6) Létszám és munkaóra

(7) Egyéb, munkáltatót terhelő költség és Szja

(8) Foglalkoztatást segítő támogatások

1119 Sztrájkstatisztikai jelentés (1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatosan kieső munkaidő

(2) Sztrájkeseményben résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások

(3) Sztrájk típusa, célja, eredménye

1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek (1) A nonprofit szervezetek regiszer adatai:

tevékenységéről a) A szervezetek elérhetőségi adatai, képviselők adatai

(2) A nonprofit szervezetek tevékenységi alapadatai:

a) A nonprofit szervezetek jogi formája, közhasznúsága, tevékenységi köre

b) A szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munkaóra

(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei

a) Központi állami támogatások források szerint

b) Önkormányzati támogatások források szerint

c) Belföldi magántámogatások források szerint

d) Külföldi támogatások összege források szerint

e) Tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint

(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban

(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása források szerint, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

(6) A szervezet alapítóinak, vezetőségének adatai

(7) A foglalkoztatottak, speciális helyzetű munkavállalók demográfiai adatai, foglalkoztatási formák

(8) A pénzbeni, természetbeni adományozás jellemzői, az adományozottak köre, az adományozás célja, módja rendszeressége

(9) A szervezet által végzett tevékenység speciális jellemzői

(10) A szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátottak köre, működési jellemzők

1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai

1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról (1) Éves adásidő nyelv szerinti bontásban
(2) A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(3) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória szerint)
(4) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése)
(5) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)
(6) Nemzetközi kereskedelem (bevétel, kiadás)

1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai (1) Országos vasúti árutovábbítási működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek:
a)
vasúti szállítási teljesítmények (vasúti kimenő és bejövő áruszállítás országonként, tonna, tkm, tranzitáruszállítás, árunemenként, veszélyes áruk, kilométer-övezetek szerint, vasúti vonatmozgás)
b)
kombinált és konténeres fuvarozás
c)
bevételek

1183 A közúti személyszállítás adatai (1) A közúti és kötöttpályás személyszállítást folytató vállalkozások éves adatai:
a)
járműállomány
b)
pályaállomány
c)
teljesítmény
d)
bevételek

1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények (1) Helyközi és helyi személyszállítás negyedéves adatai:
a)
helyi személyszállítási teljesítmények
b)
helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrendszerinti bontásban)
c)
menetdíjbevétel
d)
összes megtett kocsikilométer

1190 A csővezetékes szállítás adatai (1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai:
a)
áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
b)
üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
c)
a kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
d)
bevételek

1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról (1) A Duna magyarországi tranzit hajóforgalmának adatai:
a)
a hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye
b)
a szállított árú fajtája, súlya; ADN-osztályozás
c)
a berakodás és a kirakodás hely
d)
a hajó utazási iránya (lejt vagy hegymenet)

1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól (1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint

(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjainak száma nem, korcsoport és fogyatékosság típusa szerint, ellátástípusonként

(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekből tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként

(4) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként

(5) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként

(6) Idősek otthonában lévő demens betegek száma

(7) Demens betegek közül tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint

(8) Demens betegek közül tárgyévben felvételt nyertek száma

(9) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjai közül térítési díjat fizetők száma

(10) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díj bevétele

(11) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési költsége, felhalmozási célú kiadásai, egyéb kiadásai

(12) Szenvedélybetegek a betegség típusa szerint

(13) Foglalkoztatottak száma

1203 Bölcsődei kérdőív (1) A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során

(2) Engedélyezett férőhelyek száma

(3) Működő férőhelyek száma

(4) Tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én

(5) Az év folyamán létesült férőhelyek száma

(6) Az év folyamán megszűnt férőhelyek száma

(7) Az év folyamán lehetséges gondozási napok száma

(8) Az év folyamán teljesített gondozási napok száma

(9) Az év folyamán beíratott gyermekek napi száma

(10) Nyitvatartási napok száma

(11) A bölcsődét igénybe vevő gyermekek adatai

(12) Bölcsődei csoportok adatai

(13) A szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma

(14) A beíratott gyermekek adatai május 31-én

(15) A bölcsőde ún. OM-azonosítószáma (ha van ilyen)

(16) A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek adatai

(17) Bölcsődével integráltan működő családi napköziben gondozott gyermekek száma

(18) Bölcsődével integráltan működő házi gyermekfelügyeletben gondozott gyermekek száma

(19) Álláshelyek, foglalkoztatottak adatai

(20) Egyéb szakemberek adatai

(21) Adatok a bölcsődei gondozási díjakról

(22) Bölcsődei felvételt nyert gyermekek családi körülményei

1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól (1) Rendszeres szociális ellátásban részesülők számának változása (megállapított és megszűnt támogatások száma, jogosultak december 31-ei száma)

(2) Rendszeres szociális ellátások (támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatásra felhasznált összeg)
(3) Az aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor és nem szerint, családjaik száma családszerkezet szerint)

(4) Rendszeres szociális segélyre jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint

(5) Az aktív korúak ellátásában részesítettek együttműködésének jellemzői (résztvevők száma foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)

(6) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek száma életkor szerint

(7) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyerekek száma szerint

(8) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint

(9) Rászorultságtól függő egyéb ellátások (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)

(10) Adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás összege szerint

(11) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma a megállapított támogatás havi összege szerint

(12) A lakásfenntartási támogatásban és önkormányzati segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint

(13) Az egy főre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem szerint az ellátásban részesített személyek száma

(14) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)

(15) Lakáscélú támogatások (személyek száma, kifizetett összeg)

(16) Szociális ügyintézők száma

1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól (1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma

(2) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (az engedélyezett férőhelyek száma tárgyév végén, előző év végén, év közben megszűnt ill. létesült férőhelyek száma)

(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma„ az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

(4) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál (foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma)

(5) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (foglalkoztatottak száma a foglalkoztatottak közül ápolási munkát végzők; az ápolási munkát végzők közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak; az ápoló-gondozók közül a szakképzett foglalkoztatottak száma, a szakképzett foglalkoztatottak közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak, önkéntesek)

(6) Népkonyha, nappali melegedő, kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka (kapacitása, napi átlagforgalma)

(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,

(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)

1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és (1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.

a külső férőhelyek helyzetéről (2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint

(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)

(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg) és speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermekek száma

(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai

(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint

(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok

(8) A gyermekotthonokban működő gyermekcsoportok száma korcsoportos bontásban

(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok

(10) A tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekek száma

(11) Azon gyermekek száma, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak

(12) A gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekek száma a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban és a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma

(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban

(14) A különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekek száma kor és gondoskodási forma szerinti bontása

(15) A 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyák száma, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyák száma a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma

(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszáma, végzettség szerint

(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint)

(18) A gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, külső férőhely által utógondozottak száma kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)

1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről (1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),

(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,

(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadás-utánkövetések adatai),

(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),

(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),

(6) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által utógondozottak száma (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát),

(7) a tárgyév december 31-én nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élők egyéb adatai (családi viszonyok, ellátási szükséglet és sajátos nevelési igény szerint),

(8) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).

1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről Jegyző: (1) Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
Járási gyámhivatal:

(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)

(2) ügykezelők száma,

(3) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

(4) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),

(5) adatok a védelmbe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)

(6) adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,

(7) adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről

(8) adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)

(9) adatok a családi jogállás rendezéséről,

(10) adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)

(11) szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,

(12) a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,

(13) adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,

(14) adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)

(15) a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,

(16) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban

(17) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)

(18) adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett)),

(19) gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),

(20) a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),

(21) a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)
Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai.

(22) adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),

(23) otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,

(24) adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei és a sajátos nevelési igénye szerint),

(25) a mediáció elrendelésének adatai,
Kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai:

(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)

(2) koordinátorok száma iskolai végzettség szerint

(3) ügykezelők száma,

(4) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

(5) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott) egyaránt

(6) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele az intézmény típusa szerint

(7) a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenységek (a bűnmegelőzési programok helye szerinti bontásban) és a közreműködések száma szerint bontásban,

(8) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendőrség, jegyző, fővárosi és megyei kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),

(9) a tárgyévben kiszabott gyermekvédelmi igazgatási bírságok összege az eset típusa szerint (és az egyeztető beszélgetések alapszáma),

(10) Alkalmazott hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók adatai

1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.

1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.

1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.

1475 Egységes vámokmány (import) Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

1476 Egységes vámokmány (export) Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint

1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről (1) A javítóintézetek férőhelyeinek száma

(2) A javítóintézetekben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint

(3) A javítóintézetekben előzetes letartóztatásba elhelyezettek száma éltekor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, a feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint

(4) A tárgyévben az intézetbe befogadottak száma a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely, iskolai végzettség, és munkaviszony szerint

(5) A tárgyévben a javítóintézetbe befogadottak száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban való részvétel szerint

(6) A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma

(7) Egyéb munkakörben alkalmazottak száma

(8) A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint

1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves mérleg és eredménykimutatás adatai, hitelintézetek mérleg és eredménykimutatás adatai

1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról (1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői

(2) A földterület alapadatai

(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai

(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői

(5) Strand, fürdő, uszoda

(6) Közlekedési területek és műtárgyaik

(7) Köztemetők jellemző adatai

(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői

(9) Közoktatási intézmények jellemzői

(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői

(11) Sportlétesítmények

(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői

(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői

(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői

(15) Üzemi épületek és jellemzői

(16) Egyéb önálló építmények jellemzői

(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői

(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői

1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról (1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
(3) Szolgáltatott programcsomagok és műsorok
(4) Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása

1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása (1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
(2) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból kifizetett nettó nyereményösszeg

1638 Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról (1) A rádió-műsorszórásra felhasznált analóg és digitális adóberendezések
(2) A televíziós műsorszórásra felhasznált berendezések

1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények (1) Belföldön felvett táviratok száma
(2) Műsorszórás adásideje
(3) Vezetékes telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája és az előfizető típusa szerint
(4) Mobil telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája szerint
(5) Mobil adatforgalom, típus szerint
(6) A távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétel
(7) Vezetékes vonalak ill. mobiltelefon előfizetések száma
(8) Kiinduló nemzetközi hívások időtartama a hívott ország szerint

1640 A távközlés területi adatai Telefonvonalak településszintű bontása az előfizető típusa szerint

1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként (1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként

1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról (1) A sajtótermékek megjelenési száma, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint
(2) A sajtótermékek példányszám adatai, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint

1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól (1) A kiadott művek száma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint
(2) A kiadott művek példányszáma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint

1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherkategóriájú tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei

1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett (1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint

egyházak részére (2) Pénzügyi adatok

a) bevétel főtevékenység szerint

b) kiadás főtevékenység szerint

c) beruházás főtevékenység szerint

(3) Munkaügyi adatok

a) főállásban foglalkoztatottak száma

b) keresete

c) részmunkaidősök száma

d) keresete

e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma

f) keresete

1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén A települési önkormányzat illetékességi területén

működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről (1) köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai,

(2) ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai,

(3) fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai,

(4) kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai

1690 Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai (1) Távközlési bevételek

(2) Közcélú mobil rádiótelefon és mobil továbbítási szolgáltatás díjbevétele

(3) A távközlési tevékenység költségei és tárgyévi távközlési célú beruházások

1696 A családsegítő szolgálatok működési adatai (1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)

(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint

(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint

(4) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők a család összetétele szerint

(5) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők iskola végzettség szerint

(6) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték

(7) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban

(8) A családsegítő szolgálatok éves forgalma

(9) A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma

(10) Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben részt vettek száma

(11) A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége

1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének (1) Új szervezet azonosító adatainak bekérése/megadása (név, adószám, székhelycím)

összeállításához (2) Új szervezet elérési adatainak bekérése/megadása (levelezési és email cím, telefonszám)

(3) Felelős vezető adatai

(4) Létszám (megalakulás első évében)

(5) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez

1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)

1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.

1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai (1) Biztosítottak létszáma (fő)

(2) Táppénzre jogosultak létszáma (fő)

(3) Táppénzkiadás összesen (ezer Ft)

(4) GYÁP táppénzkiadás (ezer Ft)

(5) Baleseti (ÜB+F) táppénzkiadás (ezer Ft)

Alkalmazásban állók, egyéni és társas vállalkozók, közfoglalkoztatottak esetén:

(6) Táppénzre jogosultak létszáma

(7) Táppénzesek napi átlagos létszáma

(8) Táppénzes napok száma

(9) Táppénzes esetek száma

(10) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(11) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

(12) GYÁP-táppénzes napok száma

(13) GYÁP-táppénzes esetek száma

(14) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(15) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

(16) ÜB- és F-táppénzes napok száma

(17) Úti baleseti napok száma

(18) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

(19) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes napjainak száma

(20) Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénzes eseteinek száma

(21) Táppénzes napok, táppénzes esetek és táppénzkiadás beteség-csoportok (3 jegyű BNO kód) szerint

(22) Betegszabadságra jogosultak létszáma

(23) Betegszabadság naptári napjainak száma

(24) Betegszabadság naptári napjaiból a munkanapok száma

(25) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok alapján

(26) Betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma munkanapok alapján

(27) Betegszabadságra kifizetett összeg

(28) Egy munkanapra jutó kifizetett összeg

(29) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők havi átlagos száma

(30) Terhességi-gyermekágyi segélyt igénybe vevők esetén igénybe vett napok száma

(31) Terhességi-gyermekágyi segélyre kifizetett összeg

(32) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma

(33) Gyermekgondozási díjra kifizetett összeg

(34) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők főbb adatai korcsoportonként (igénybe vevők száma, havi bruttó átlagkereset, havi bruttó gyed összeg, a gyed maximális összegében részesülők aránya)

1723 Jelentés a településtisztasági tevékenységről A települési folyékony hulladékok gyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása

1725 Repülőterek forgalmi adatai (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:

a) légi járatok adatai

b) utasforgalmi adatai

c) áru- és postai küldemények forgalmának adatai

1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról (1) A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei, vagy a tevékenység helyszíne, a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint

(2) A kereskedelmi tevékenység alapjául szolgáló termékkörök

(3) Az üzletek alapterülete

1728 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások

és területváltozásokról

1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai (1) Táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(2) Táppénzes napok száma

(3) Táppénzes esetek száma

(4) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(5) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

(6) GYÁP-táppénzes napok száma

(7) GYÁP-táppénzes esetek száma

(8) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

(9) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

(10) ÜB- és F-táppénzes napok száma

(11) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

(12) Baleseti táppénzes napok száma

(13) Baleseti táppénzes esetek

(14) Terhességi-gyermekágyi segély

(15) Gyermekgondozási díj

(16) Táppénzes adatok területi (megyés) bontásban

(17) Terhességi- gyermekágyi segélyt igénybe vevők száma megyés bontásban

(18) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők száma megyés bontásban

1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások (1) Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma

Ebből (1)-ből:

(2) Öregségi nyugdíj

(3) Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj

(4) Életkoron alapuló ellátások

(5) Rokkantsági ellátás

(6) Rehabilitációs ellátás

1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati (1) Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati termelők és szolgáltatók ráfordításai és nettó árbevétele

tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei (2) Mezőgazdasági termékek feldolgozásának nettó árbevétele

(3) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások mennyisége és nettó árbevétele

1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai (1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve

(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve

1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről (1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek adatai:

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban

b) kapacitás adatok (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)

1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához 1) A szervezet azonosító adatainak javítása/pontosítása

2) A szervezet elérési adatainak bekérése/pontosítása

3) A szervezet működési állapota

4) Tárgyév összes árbevétele

5) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

6) Tárgyévet megelőző év összes árbevétele

7) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

8) Éves átlagos létszám

9) Hozzájárulás a szervezet felelős nevének, telefonszámának közzétételéhez

1765 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban

1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai Gyermekjóléti szolgálatok

(1) A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és munkakör szerinti bontásban

(2) Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban)

(3) A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, gondozási típus szerint

(4) Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint

(5) A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma

(6) A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint

(7) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység típusa és az ellátott gyermekek száma szerint

(8) A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

(9) A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

(10) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek

(11) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a bántalmazás módja és elkövetője szerinti bontásban)

(12) Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az elhelyezés formája és az ellátásban részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)

(13) adatok a veszélyeztetett kiskorúakról (a veszélyeztetettség oka és lakó/származási hely szerinti bontásban)

Biztos kezdet gyerekházak

(1) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete)

(2) A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete és a gazdasági aktivitás szerint)

(3) A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)

(4) A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai

Napközbeni ellátást biztosítók

(1) Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak, térítési díjak)

(2) A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)

(3) Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)

(4) A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)

(5) A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai

Átmeneti gondozást biztosítók

(1) Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint

(2) Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban

(3) Ellátottak száma nem és korcsoport szerint

(4) Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)

(5) Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint

(6) Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint

(7) Adatok a helyettes szülőkről

(8) Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai

1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők (1) A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban részesülők száma az év végén és átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás)

(2) Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre folyósított ellátások) szerint az év végén

1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról (1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel
(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
(3) Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint

1791 Baromfikeltetés (1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint

1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról (1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
(4) Környezetvédelmi beruházások
(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
(6) Melléktermékekből származó bevételek
(7) A szervezet jellemzői

1824 Takarmányok értékesítési ára Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára

1826 Növényvédő szerek értékesítési ára Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára

1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára

1831 Építőipari árstatisztika Építési tételek egységára és mennyisége

1832 Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
(1) törzsszáma
(2) székhelyei,
(3) telephelyei,
(4) a telephelyeken működő szolgáltatások
(5) a szolgáltatások működési formája,
(6) a fenntartó típusa,
(7) a fenntartó törzsszáma.

1840 Az információs és kommunikációs technológiák 1) Változatlan adatkörök:

állományának minőségi és mennyiségi adatai a) számítógépek állománya

b) elektronikus számlázás

c) honlap megléte, és alkalmazásának lehetőségei

d) a vállalkozáson belüli automatizált információcsere

e) elektronikus kereskedelem: számítógépes hálózaton történő megrendelések és értékesítések nagysága, a számítógépes hálózaton keresztül történő vásárlás

f) az internet letöltési sebessége

(2) Változó adatkör:

a) számítógépek és számítógépes hálózatok használata

b) internet-felhasználás: az internetkapcsolat típusa

c) felhő alapú számítástechnika

d) automatikus feldolgozásra alkalmas EDI-alapú üzenetek használata

e) az ellátásilánc-menedzsment információinak elektronikus megosztása

f) rádiófrekvencián alapuló beazonosító (Radio Frequency Identification, RFID) technológia használata

1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés (1) Éves átlagos létszám

(2) Éves munkajövedelem

(3) Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma

(4) Értékesítés nettó árbevétele

(5) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel

(6) Anyag- és energiaköltség

(7) Eladott áruk beszerzési értéke

(8) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

(9) Egyéb költségek

(10) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

(11) Belföldi és import gépek, berendezések beruházási értéke

(12) Belföldi és import gyártású járművek beruházási értéke

(13) Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

1846 Telepi adatok (1) Éves átlagos állományi létszám

(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés

1852 Üzletek és más telepek adatai (1) Üzletek és telepk adatai:

a) telepek száma, éves átlagos állományi létszáma, valamint a telep éves munkajövedelme

b) üzletek száma, hasznos alapterülete (eladótere) és éves forgalma

1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről (1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek

(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány

(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek és támogatások

(4) Lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején

1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása (1) Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők

(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése

1870 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó (1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők

árbevétele (2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel

1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi (1) A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek

termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról (2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó ráfordítások

(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása

(4) Környezetvédelmi beruházások

(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása

(6) Melléktermékekből származó bevételek

(7) A szervezet jellemzői

(8) Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált

(9) Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások

1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól (1) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében

(2) A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében

(3) A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások

(4) A támogatást kérő, elutasított személyek száma

(5) A támogatásban részesítettek átlagos száma

(6) A támogatásra felhasznál összeg

(7) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a fogyatékosság jellege szerint

(8) A december folyamán támogatásban részesítettek száma a támogatás mértéke szerint

(9) A december folyamán támogatásban részesítettek száma kor és nem szerint

1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési (1) MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:

költségei, ráfordításai a) ebből: anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások

1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai (1) Gyermekgondozási segély

(2) Gyermeknevelési támogatás

(3) Anyasági támogatás

(4) Családi pótlék

(5) EU-s családi ellátás

(6) Átmeneti keresetkiegészítés

(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj

1921 Családtámogatási ellátások havi adatai (1) Gyermekgondozási segély
(2) Gyermeknevelési támogatás
(3) Anyasági támogatás
(4) Családi pótlék
(5) EU-s családi ellátás
(6) Átmeneti keresetkiegészítés
(7) Apákat megillető munkaidő-kedvezmény, távolléti díj (negyedéves adatok)

1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről (1) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának értéke építménycsoportonként
(2) Újonnan létesített épületek és egyéb építmények beruházásának várható teljes használati időtartama építménycsoportonként
(3) Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
(4) Belföldi új gép-, járműberuházások értéke termékcsoportonként
(5) Import új és használt gép-, járműberuházások éréke termékcsoportonként
(6) Belföldi új és import új és használt gép-, járműberuházások várható teljes használati időtartama termékcsoportonként
(7) Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke
(8) Felújítások értéke
(9) Selejtezett tárgyi eszközök értéke a várható használati idő végén
(10) Selejtezett tárgyi eszközök értéke kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb okból
(11) Kár, baleset, erkölcsi avulás miatt vagy más egyéb ok esetén a selejtezést megelőző állag %-ban

1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai

1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről (1) A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai:
a)
üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
b)
SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
c)
kapacitás (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
d)
vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban havonta

1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról (1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:
a)
légi járatainak adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, menetrend szerinti, illetve nem menetrend szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok száma
b)
utasforgalom
c)
áru- és postai küldemények forgalma
d)
rendelkezésre álló férőhelyek

2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel és betétállományok és hitel- és betétkamatok

2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról (1) A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma
(2) Üres álláshelyek száma a
FEOR főcsoportok szerinti bontásban

2010 Intrastat kiszállítás Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2012 Intrastat beérkezés Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók (1) Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint

bevételei és kiadásai (2) Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint

(3) Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint

2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek

a) törzsszáma

b) székhelye

c) telephelyei

d) a telephelyeken működő szolgáltatások

e) a szolgáltatások működési formája

f) a bevont települések neve

g) a bevont településeken működő ellátások típusa

h) a bevont településeken működő ellátások működési formája

i) a fenntartó neve, típusa, törzsszáma

j) a szervezetek gazdálkodásának módja

k) az intézmények szervezeti felépítése (integráltsága)

l) a foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma

m) a foglalkoztatottak természetes létszáma

n) a foglalkoztatottak szakképzettsége

2037 Központi költségvetési szervek mérleg-jelentése (1) Mérleg-jelentés részei:

a) eszközök és források alakulása

b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

c) közteher-bevételek adósainak alakulása

2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-jelentése és (1) Mérleg-jelentés részei:

költségvetési jelentése a) eszközök és források alakulása

b) részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

c) közteher-bevételek adósainak alakulása

(2) Költségvetési jelentés részei:

a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és

b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.

2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára A költségvetési szervek azonosítása név, költségvetési fejezet, megyekód, szakágazatkód szerint

2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

beszámolója a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési beszámolója (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2042 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves (1) A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai:

adatai a) költségvetési kapcsolatai

b) bevételei

c) kiadásai

2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési beszámolója (1) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) költségvetési jelentés,

b) maradvány kimutatás

c) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

d) adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről

e) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

f) mérleg

g) eredménykimutatás

h) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás

i) kiegészítő melléklet

2046 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai A Nemzetgazdasági Minisztérium AHIR statisztikai adatbázisa, ahol az államháztartás költségvetésének pénzforgalmi adatai szerepelnek az egyes alanyok legutoljára előforduló címrendi hely és megnevezés adminisztratív osztályozása szerint, gyakorlatilag a beszámoló űrlap-garnitúrájának részletességében

2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban

2048 Éves költségvetési törvényjavaslat Éves költségvetési törvényjavaslat

2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat Éves zárszámadási törvényjavaslat

2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalap beszámoló (1) Az adatszolgáltatók éves beszámoló jelentése:

jelentése, rábízott vagyonnal kapcsolatos tranzakciói a) mérleg

b) eredménykimutatás

c) kiegészítő melléklet

d) hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos műveletek

2057 Nemzetközi kormányzati szolgáltatások Kormányzati szolgáltatások értéke a kijelölt adatszolgáltatókra (Balassi Intézet, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt., Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Innovációs Hivatal) vonatkozóan, az időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, EBOPS-kód, ország (országkód) szerint

2062 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről (január-emelés előtt és emelés után) (1) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)

(2) A januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és településenként

(3) A januári, nyugdíjemelés előtti állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel)

2063 A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint
(1) A munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma
(2) A sérült foglalkozása, életkora, neme, állampolgársága, foglalkoztatási státusa
(3) A sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész
(4) A baleset dátuma, ideje és földrajzi helye
(5) A munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat
(6) Konkrét fizikai tevékenység, különleges esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük

2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról (1) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal forgalmi statisztikai kimutatásai. Új rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban
(2) Felülvizsgált rokkantak, járadékosok száma, aránya, az ÖEK szerint, betegség főcsoportok és korcsoportok szerint és férfi-nő bontásban valamint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban

2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek
a)
ágazati azonosító
b)
székhelyei
c)
telephelyei
d)
a telephelyeken működő szolgáltatások
e)
a szolgáltatások működési formája
f) a fenntartó típusa
g)
férőhely

2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével (1) A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:
a)
a nyilvántartásba vétel indoka
b)
a szálláshely nyilvántartási száma
c)
a nyilvántartásba vétel időpontja
d)
a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése
e)
a szálláshely neve, címe, nyitvatartása
f)
szobaszám
g)
férőhelyszám
h)
a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma

2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és korcsoport szerint

2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói Bőr- és nemibeteg-gondozók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint

2086 A pszichiátriai gondozók jelentése Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és terület szerint

2087 Védőnői jelentés összesítője (1) Várandós anyák, 0-11 hónapos csecsemők, 12-35 hónapos, 3-6 éves illetve 7-18 éves gyermekek védőnői gondozása családgondozás, egészségnevelés
(2) 1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei
(3) 1. életévüket betöltő gyermekek táplálása
(4) Védőnői állások száma

2088 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról Addiktológiai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, korcsoportok, kórformák és terület szerint

2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok (1) Szakorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

egészségügyi szakvizsgáiról (2) Szakfogorvosok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

(3) Szakgyógyszerészek száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

(4) Klinikai szakpszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerinti bontásban

2096 Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről A bőr-és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport és terület szerint

2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról (1) Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok (iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemő-gyermekgyógyász, háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma

(2) Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az iskolaorvos által végzett vizsgálatok beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások, szűrések)

(3) Az iskolaorvos által végzett szakmai és diáksport alkalmassági vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás, előzetes, időszakos)

(4) A szűrővizsgálaton résztvett tanulók száma (beíratkozottak száma)

(5) A tanulók növekedése és tápláltsági állapota a védőnői vizsgálatok és értékelés alapján (növekedés elmaradás, átlagot meghaladó növekedés, tápláltsági állapot, alultáplált, sovány, túlsúlyos, elhízott)

(5) A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon

2101 Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) (1) A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek száma, nemenként, betegség csoportonként (BNO-10 szerint)

(2) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma születési hónap szerint

(3) A veleszületett rendellenességgel sújtott esetek száma területi bontásban

2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről (1) Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai

a) Az év során megjelentek összesen és az újonnan gondozásba vettek

b) A regisztrált fogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószerfajtája és az elfogyasztás módja, gyakorisága) és területi bontásban

(2) Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószerfajtája szerint és nemek szerinti bontásban.

(3 A kábítószerfogyatás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai

a) a kezelés típusa szerint, nemek és életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban

b) elterelésben résztvevők adatai terület és nemek szerinti bontásban

2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről (1) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az ellátás típusa szerint

(2) Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a teljesített vizitek száma és megoszlása a tíz leggyakoribb betegség szerint

(3) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint

(4) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport szerint

(5) A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma a tíz leggyakoribb betegség szerint

2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok (1) Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a szolgáltatás jellege szerint:

a) gyógyító ellátás

b) rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás

c) kiegészítő szolgáltatások

d) egészségügyi termékek a járóbeteg ellátásban

e) prevenció és népegészségügyi ellátás

f) egészségügyi adminisztráció

g) egyéb és tőkefelhalmozás

(2) a szolgáltató intézmény szerint:

a) kórházak és ápolási intézetek

b) járóbeteg ellátás

c) egészségügyi termékek szolgáltatói

d) népegészségügyi intézmények

e) nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények

(3) egészségügyi bevétel a finanszírozás forrásai szerint

a) államháztartás

b) magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)

2123 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól (1) Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:

a) beavatkozások száma (db)

b) pontok száma

c) finanszírozás összege

2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós (1) Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva:

teljesítményadatairól a) aktív finanszírozási eset (db)

b) aktív súlyszám (db)

c) aktív finanszírozási díj (eFt)

d) ápolás átlagos tartama (nap)

e) kórházi halálozás (db)

f) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)

g) más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db)

h) más osztályra történő áthelyezés (db)

i) egynapos ellátási esetek száma (db)

(2) A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva:

a) krónikus eset (db)

b) súlyozott krónikus nap (db)

c) krónikus díj (eFt)

d) nosocomiális fertőzés előfordulása (db)

2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett (1) Befizetések az EU költségvetésébe:

transzferek a) ÁFA alapú befizetés

b) GNI alapú befizetés

c) Brit korrekció

(2) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU-s támogatásokkal kapcsolatos kifizetései hazai termelőknek:

a) támogatás-típusonként

b) EU-s és hazai forrás kifizetése

c) intervenciós műveletek

(3) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter EMIR adatbázisához hozzáférés

2128 Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, (1) A szántóterület hasznosítása

termelés eredményeinek éves adatai (2) Faiskolai termesztés területe és árbevétel

(3) Gyepgazdálkodás és nádtermelés területe és betakarított termésmennyiség

(4) Szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele

(5) Vetőmagtermelés területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele

(6) Gombatermesztés területe és termésmennyisége

(7) Gyümölcs- és szőlőtermelés (betakarított terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel) és telepítés-kivágás

(8) Agrotechnika (szerves és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem)

(9) A gazdaság állatállományának változása és vágóállat termelés

(10) Állati termékek termelése és felhasználása, árbevétele

(11) A mezőgazdasági termelés ráfordításai (munkaerő input; beruházások mennyisége és értéke)

2129 Magzati veszteség adatai A magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhesség megszakításokra) vonatkozó kórházankénti betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának időpontja és a terhességével kapcsolatos betegség-kódok) leválogatása az OEP adatbázisa alapján

2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése (1) A reprezentáns szolgáltatások tárgyidőszaki és előző időszaki kibocsátási (egység)ára, és a szolgáltatás-csoportok TEÁOR’08 6 és 4 számjegyű előző évi árbevétele az alábbi szolgáltatási területekre vonatkozóan:

a) közúti áruszállítás (Teáor’08 4941)

b) raktározás, tárolás (Teáor’08 5210)

c) rakománykezelés (Teáor’08 5224)

d) postai tevékenység (Teáor’08 5310)

e) egyéb postai, futárpostai tevékenység (Teáor’08 5320)

f) távközlés (Teáor’08 61)

g) információ-technológiai szolgáltatás és információs szolgáltatás (Teáor’08 62 és 63 ágazatok)

h) jogi tevékenység (Teáor’08 6910)

i) számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (Teáor’08 6920)

j) üzletviteli tanácsadás (Teáor’08 702)

k) építészmérnöki tevékenység és mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (Teáor’08 7111 és 7112)

l) műszaki vizsgálat, elemzés (Teáor’08 7120)

m) reklám (Teáor’08 7311 és 7312)

n) piac-, közvélemény-kutatás (Teáor’08 7320)

o) munkaerőpiaci szolgáltatás (Teáor’08 78)

p) biztonsági, nyomozói tevékenység (Teáor’08 80)

r) takarítás (Teáor’08 812)

2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai Személyszállítási, szállítási teljesítmények (utas és utaskilométer) belföldi és nemzetközi bontásban

(3) Bevételek (Bruttó fuvardíj-és menetdíjbevétel)

2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről (1) A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka)

(2) Az eljárásinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, az eljárás újdonságfoka)

(3) A folyamatban lévő vagy félbehagyott innovációk száma

(4) A termék és eljárásinnovációval összefüggő tevékenységek, ráfordítások és támogatások

(5) Az innovációs tevékenységet segítő információforrások és azok jelentősége

(6) Az innovációs együttműködésben résztvevő partnerek típusai

(7) Az innováció céljai, a célok fontossága

(8) A szervezeti innovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)

(9) A marketinginnovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)

(10) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel)

2134 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó, energia adó

2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete (1) Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint

(2) A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is, valamint a nem lakosság felé történő értékesítést

2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről (1) Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott betegek száma, ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok és terület szerint;

(2) PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PIC-be felvett újszülöttek közül életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és megoszlása súly szerint

(3) Pszichiátriai osztályokon ápoltak diagnózis és nemek szerint

2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott (1) Átlagos állományi létszám

egységekről (2) Értékesítés (összes) árbevétele

(3) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

(4) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

(5) Vállalkozáson belül átadott termékek és szolgáltatások értéke

(6) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

(7) Eladott áruk beszerzési értéke

(8) A felhasznált anyagok, energiahordozók igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke

(9) Ebből: a vállalkozáson belül átvett termékek és szolgáltatások értéke

(10) Munkavállalói jövedelem

(11) Saját termelésű készletek állománya összesen

(12) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

(13) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

(14) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

(15) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

(16) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

(17) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

(18) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

(19) Ültetvények, erdők beruházási értéke

(20) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

(21) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

(22) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

(23) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

(24) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

(25) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

(26) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

(27) Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis tárgyévi változásai

(28) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

(29) Licenc, know-how tárgyévi változásai

(30) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

(31) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai

2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása (1) Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma

(2) Járóbeteg szakellátás beavatkozásainak száma

(3) Járóbeteg szakellátásban teljesített szakorvosi munkaórák száma

(4) Járóbeteg szakellátásban teljesített nem szakorvosi munkaórák száma szakmafőcsoportok és terület szerint

2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények (1) Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban

(2) Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban

2161 A vasúti személyszállítás adatai (1) Vasúti szállítási teljesítmények vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként (utas, utaskilométer, kilométer-övezetek és kocsiosztály szerint, vasúti vonatmozgások)

(2) Bevételek

2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező (1) Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája

gazdálkodási szervezetek listája (2) MKEH által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok

a) törzsszám

b) vállalkozás irányítószáma

c) vállalkozás neve

d) székhelye

e) email-címe

f) telefonszáma

g) vagyoni biztosíték mértéke

h) tevékenység típusa (utazásszervező/utazás követítő)

i) engedélyállapot

j) iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító száma

k) irodavezető neve, email-címe, telefonszáma

2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai (1) A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai

(2) A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai

(3) Áruszállító hajóval történt balesetek adatai

2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája

2168 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS R01, R29 (1) Befektetés: A külföldi közvetlen tőkebefektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése és a saját tőke, és az FDI publikációjához szükséges adatok

(2) Kifektetés: A külföldi közvetlen tőkekifektetés adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkekifektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok

(3) FATS

a) Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai

b) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló tőkebefektetés adatai

c) Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai

d) A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok

e) Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban álló szervezetek teljesítmény, munkaügyi és beruházási adatai

2169 Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Éves adatok:

(2) Befektetések jövedelmei: Közvetlen befektetések jövedelme., Portfólió befektetések jövedelme., Egyéb befektetések jövedelme

(3) TB hozzájárulások

(4) Egyéb viszonzatlan átutalások

(5) Tőkeadók

(6) Adósságelengedés

(7) Egyéb tőketranszferek

(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak

(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók

2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

2196 Külföldi állampolgárok adatai A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez (belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó adatok az idegenrendészeti nyilvántartások alapján

2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok adatai A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa), valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége) külföldi biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa az OEP adatbázisa alapján.

2198 Központi költségvetési szervek költségvetési jelentése (1) Költségvetési jelentés részei:

a) az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és

b) a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.

2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről (1) Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban

(2) Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban

2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és kifizetett összegekről A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban

2212 Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz (1) Negyedéves adatok:

(2) Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme

(3) TB hozzájárulások

(4) Egyéb viszonzatlan átutalások

(5) Tőkeadók

(6) Adósságelengedés

(7) Egyéb tőketranszferek

(8) Nem termelt, nem pénzügyi javak

(9) Közvetlen tőkebefektetéseket érintő tranzakciók

2214 Biztosítók statisztikai mérlege (1) Biztosítók statisztikai mérleg adataiadatai

a) Belföldi követelések

b) Külföldi követelések

c) Egyéb pénzügyi eszközök

d) Nem pénzügyi eszközök

e) Eszközök összesen

f) Saját tőke

g) Alárendelt kölcsöntőke

h) Céltartalék

i) Biztosítástechnikai tartalék

j) Viszontbiztosítóktól kapott letét

k) Egyéb források

l) Források összesen

2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (1) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban

(2) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás

(3) Élőállat-vágás

(4) Földterület használat szerint

(5) Földforgalmi adatok

(6) Üvegház és fólia alapterülete

(7) Gombatermesztésre használt alapterület

(8) Szántóterület hasznosítása

(9) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete

2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (1) Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása

(2) Gyepgazdálkodás és nádtermelés

(3) Faiskolai termékek területe

(4) Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás

(5) Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása

(6) Bortermelés

(7) Agrotechnika

(8) Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban

(9) Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás

(10) Élőállat-vágás

(11) Tyúktojás termelés

(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése

(13) Munkaerő

(14) Mezőgazdasági szolgáltatás

(15) Mezőgazdasági beruházások

(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása

2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, lakóhely) valamint a személyiadat- és lakcím nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok

2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól (1) Az Erzsébet utalvány kibocsátási és állományi adatai

a) a tárgyhónapban igényelt utalványok értéke (ezer Ft), az utalványos állandó lakcíme szerinti statisztikai régiónként, ezen belül megyénként

b) az érvényes Erzsébet utalványok értéke a hónap végén (ezer Ft)

c) az érvényes Erzsébet utalványok értékéből a Szociális Erzsébet utalvány értéke (ezer Ft)

(2) Az Erzsébet utalvány felhasználási adatai

a) az elfogadóhelyek száma a hónap végén statisztikai régiónként, ezen belül megyei bontásban, valamint turisztikai régiók szerint (db)

b) az Erzsébet utalványok tárgyhavi felhasználásának értéke statisztikai régiónként, ezen belül megyénként, valamint turisztikai régiók szerint (ezer Ft)

2233 Fogvatartotti jelentés (1) A fogva tartás helyére vonatkozó adatok

(2) A fogva tartás jogcímére vonatkozó adatok

(3) A fogvatartottak befogadására vonatkozó adatok

(4) A fogvatartottak várható szabadulásával kapcsolatos adatok

(5) A fogvatartott nemére és életkorára vonatkozó adatok

(6) A fogvatartottak állampolgárságára vonatkozó adatok

(7) A fogvatartottak iskolázottságára vonatkozó adatok

(8) A fogvatartottak foglalkozására vonatkozó adatok

(9) A fogvatartottak előéletére vonatkozó adatok

(10) A fogvatartottak lakóhelyére vonatkozó adatok

(11) A fogvatartottak külső kapcsolattartására vonatkozó adatok

(12) A fogvatartottak által elkövetett bűncselekményekre vonatkozó adatok

(13) A fogvatartottak által elkövetett fegyelmi vétségekre és jutalmazásokra vonatkozó adatok

(14) A fogvatartottak intézeti munkáltatására vonatkozó adatok

(15) A fogvatartottak intézeti iskolai képzésben való részvételére vonatkozó adatok

(16) Az előzetes letartóztatásra vonatkozó adatok (jogcím, időtartam)

(17) A jogerős szabadságvesztésre vonatkozó adatok (büntetés-végrehajtási fokozat)

(18) A szigorúbb, illetve enyhébb fokozatba helyezésre vonatkozó adatok

(19) A büntetésfélbeszakításra vonatkozó adatok

(20) A rövidtartamú eltávozásra és a kimaradásra vonatkozó adatok

(21) A speciális büntetés-végrehajtási csoportokra vonatkozó adatok (átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport)

(22) A pártfogói felügyeletre és a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó adatok

2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer

2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés 1) Ipari tevékenység nettó árbevétele

2) Iparon kívüli tevékenység árbevétele

3) Építőipari tevékenység árbevétele

4) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele

5) Értékesítés összes árbevétele

6) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

7) Eladott áruk beszerzési értéke

8) Ebből: értékesítésre, elosztásra átvett energia és víz értéke

9) Közvetített szolgáltatások értéke

10) Ebből: Az ipari tevékenységhez tartozó közvetített szolgáltatások értéke

11) Fizetett bérmunkadíj

12) Ebből: A külföldieknek fizetett bérmunkadíj

13) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

14) Saját termelésű készletek állománya

15) Összes termelési érték

16) Építőipari tevékenység termelési értéke

17) Vásárolt készletek állománya

18) Anyag-és energiaköltség

19) Igénybe vett szolgáltatások értéke

20) Egyéb szolgáltatások értéke

21) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó

22) Rendelés- és szerződésállomány adatok

2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 1) Értékesítés összes árbevétele

2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

3) Eladott áruk beszerzési értéke

4) Közvetített szolgáltatások értéke

5) Fizetett bérmunkadíj

6) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

7) Saját termelésű készletek állománya

8) Összes termelési érték

9) Vásárolt készletek állománya

10) Anyag-és energiaköltség

11) Igénybe vett szolgáltatások értéke

12) Egyéb szolgáltatások értéke

13) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó

2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 1) Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata

2) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

3) Belföldi gyártású gépek és berendezések beruházási értéke

4) Belföldi gyártású járművek beruházási értéke

5) Import gépek és berendezések beruházási értéke

6) Import járművek beruházási értéke

7) Ültetvények, erdők beruházási értéke

8) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

9) Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

10) Összes beruházás értéke

2238 Havi munkaügyi jelentés (1) Átlagos állományi létszám

(2) Összes bruttó kereset

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

(4) Teljesített munkaórák száma

2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)

1) Értékesítés (összes) árbevétele

2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

3) Értékesítés (összes) árbevételéből: export árbevétel

4) Ebből: külföldi vállalkozások hazai áfa-regisztrációinak értékesítése (csak B-E ágazat)

5) Ebből: a hazai vállalkozások külföldi áfa-regisztráción keresztüli export értékesítése (csak B-E ágazat)

6) Egyéb bevételek

7) Ebből: biztosítóintézetektől kapott kártérítések

8) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

9) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása

10) Anyag- és energiaköltség

11) Ebből: üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a villamosenergia értéke (csak B-F ágazat)

12) Igénybe vett szolgáltatások értéke

13) Ebből: munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések

14) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

15) Eladott áruk beszerzési értéke

16) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó

17) Egyéb szolgáltatások értéke

18) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó:

19) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)

20) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

21) Bérköltség

22) Személyi jellegű egyéb kifizetések

23) Bérjárulékok

24) Értékcsökkenési leírás

25) Egyéb ráfordítás

26) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

27) Értékesítés árbevételéből, T/1. tábla 01. sorából (alvállalkozói) szerződések alapján alvállalkozóként végzett építőipari tevékenység(csak F ágazat)

28) Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések) (csak B-F ágazat)

29) Kiszervezett tevékenység

30) Saját termelésű készletek állománya összesen

31) Ebből: késztermékek

32) Ebből: félkész termékek és befejezetlen termelés

33) Anyagok

34) Áruk és szolgáltatások

35) Vásárolt készletek

2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés 1) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

2) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

3) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

4) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

5) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

6) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

7) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

8) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

9) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

10) Ültetvények, erdők beruházási értéke

11) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

12) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

13) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

14) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

15) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

16) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

17) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke

18) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

19) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai

20) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

21) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

22) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

23) Licenc, know-how tárgyévi változásai

24) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

25) Egyéb immateriális javak tárgyévi változásai

26) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

27) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

2241 Éves munkaügyi jelentés (1) Átlagos állományi létszám

(2) Összes bruttó kereset

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

(4) Teljesített munkaórák száma

(5) Összes kereset

(6) Összes munkajövedelem

2253 Jelentés a magyarországi mozikról (1) A mozi jellege

(2) A mozitermek (vetítővásznak) száma

(3) A mozi befogadóképessége

(4) A működés módja

(5) A működés jellege

(6) A gazdálkodás módja

(7) A fenntartó/üzemeltető típusa

(8) A vetített filmek száma

(9) Előadások száma

(10) Látogatások száma

(11) Jegybevétel

(12) Pénzügyi adatok, bevétel, kiadás

(13) A mozi forgalmazási adatai

2254 Jelentés a befejezett filmekről (1) Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként

(2) A filmek műsorideje

(3) Koprodukciós filmek száma

(4) Az elkészült filmek cím szerinti felsorolása

2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként Működési célú és felhalmozási célú támogatási bevételek és kiadások

(1) Előirányzat-felhasználási Keretszámlán (EFK) tárgyhónapban jóváírt EU támogatási összeg(ek), ebből: előleg kifizetések rendezése; nem előleg típusú kifizetések rendezése

(2) Mikori kifizetés(ek) rendezésére vonatkoznak a fenti jóváírások (év, hónap)

(3) EU támogatási részt érintő KHR (közösségi hozzájárulás rendezése) visszarendezések a tárgyhónapban

(4) A programozási időszakban EFK számlán jóváírt uniós támogatások kumulált KHR-ei

(5) Ebből: KHR-ezett, elszámolt előlegek

(6) A prioritáshoz tartozó, hó végén hatályos támogatási szerződések szerinti állományok, hazai rész; EU-s rész

(7) Időszaki kumulált, EFK-n terhelésre került forráslehívások, a forráslehívás visszarendezésekkel korrigálva, hazai rész; EU-s rész

(8) A tárgyhónapban folyósított támogatások a kedvezményezettjeik gazdálkodási formája szerint: Hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások; EU közösségi hozzájárulások terhére elszámolható folyósított támogatások

(9) Tárgyhónapban folyósított szállítói előlegek, támogatási program előlegek, fordított Áfa-előlegek pénzforgalmi adatai

(10) Időközi vagy záró kifizetési igénylésekre elszámolt összegekből: Számla alapú támogatás kifizetések pénzforgalmi adatai, előlegelszámolások

(11) Kifizetett támogatásokból: utolsó EU-s rész megelőlegezése

(12) Kifizetett támogatásokból: EU-s fedezet nélküli OP-számla helyetti előfinanszírozásra jóváhagyott kifizetések

(13) A korábban folyósított, de még nem bevételezett, nem elszámolható kifizetések EU-s része; a kifizetés éve, hónapja

2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.

2257 A támogatott lakhatás adatai (1) Engedélyezett férőhelyek száma

(2) Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint

(3) Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma

(4) Térítési díjat fizetők száma

(5) Térítési díjból eredő bevétel

(6) Működési költség alakulása

(7) Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők

(8) Az ingatlan adatai

2258 Igénybe vevői nyilvántartás (1) Igénybe vevők száma

(2) Igénybe vevők neme, korcsoportja, születési éve, igénybe vevő lakóhelye

(3) Igénybe vett szolgáltatások típusa, a szolgáltatást nyújtó fenntartója, a szolgáltatás időtartama

2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok betegforgalmi (1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint

és morbiditási adatai (2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként

(3) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként

(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai

(5) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján) nemenként, korcsoportonként

(6) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai

(7) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok gondozási adatai

(8) Szakrendelésre utalások száma

(9) Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2260 Növényvédőszerek mezőgazdasági felhasználása (1) Kijuttatott növényvédőszer mennyisége

(2) Növényvédőszerrel kezelt alapterület nagysága

2. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez12

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek13

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós
jogi aktus

Belügyminisztérium

1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika AGY Évenkénti központi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján) a tárgyévet követő február 18.

1222 Személy- és járműforgalmi jelentés AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5. 692/2011/EU Rendelet

1223 Szabálysértési statisztika Évenkénti Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a tárgyévet követő január 31.

1224 Közlekedésrendészeti statisztika AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap

1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó nyolcadik munkanap

1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika AGY Havonkénti rendőrség a tárgyidőszakot követő hó 5.

1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (BM és a Legfőbb Ügyészség közös adatgyűjtése) AGY Eseményhez kötődő rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap

1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás AGY Évenkénti 1. regionális vízművek, vízitársulatok, mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek
2. vízügyi igazgatóságok
1. a tárgyévet követő január 31.
2. a tárgyévet követő március 31.
2000/60/EK Irányelv
91/676/EGK Irányelv

1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége AGY Évenkénti azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb mint 100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet kitermelő ivóvíz-szolgáltatók, valamint a vízügyi igazgatóság által kijelölt víztermelők a tárgyévet követő március 31. 2000/60/EK Irányelv
2006/118/EK Irányelv

1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai AGY Évenkénti víz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek a tárgyévet követő március 31. 91/271/EGK Irányelv
98/83/EK Irányelv

1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz használatot elérő, ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai AGY Évenkénti az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvíz-használatot elérő gazdasági tevékenységet folytató, kijelölt vízhasználók a tárgyévet követő április 30. 2000/60/EK Irányelv

1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai AGY Évenkénti az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok a tárgyévet követő január 31. 2000/60/EK Irányelv

1740 A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája AGY Évenkénti központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek a tárgyévet követő február 18.

1741 Beépített tűzvédelmi berendezések AGY Évenkénti központi szerv (a központi, területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai alapján) a tárgyévet követő február 18.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás
Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma cím adatkör

Belügyminisztérium

1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint

(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint

(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban

1222 Személy- és járműforgalmi jelentés A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok

1223 Szabálysértési statisztika (1) Tárgyidőszakban szereplő szabálysértési feljelentések (ügyek) száma (db)

(2) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt feljelentett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]

(3) Elővezetés kényszerintézkedéssel érintett személyek száma (fő)

(4) Megszüntetéssel érintett személyek száma (fő) (szabálysértés hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma, bizonyítottság hiánya miatt történt megszüntetéssel érintett személyek száma)

(5) Szabálysértési büntetéssel sújtott személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (elzárással büntetett személyek száma, pénzbírsággal sújtott személyek száma, közérdekű munka büntetéssel sújtott személyek száma)

(6) Szabálysértési intézkedéssel érintett személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban], ezen belül (járművezetéstől eltiltással sújtott személyek száma, elkobzás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, kitiltás kényszerintézkedéssel érintett személyek száma, figyelmeztetésben részesült személyek száma)

(7) Tárgyidőszakban szabálysértés miatt elmarasztalt személyek száma (fő) [ügytípusok szerinti bontásban]

(8) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) elzárás tartama (összesen és teljesített elzárás tartama)

(9) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) pénzbírság eFt (összesen és befizetett pénzbírság)

(10) Tárgyidőszakban kiszabott (jogerőre emelkedett) közérdekű munka tartama óra (összesen és teljesített közérdekű munka tartama)

(11) Közérdekű munka büntetés helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)

(12) A pénzbírságot önkéntes közérdekű munkával teljesítő személyek száma (fő), valamint teljesített közérdekű munka tartama (óra)

(13) Pénzbírság helyébe lépő elzárással érintett személyek száma (fő), valamint teljesített elzárás tartama (nap)

1224 Közlekedésrendészeti statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma

(2) Büntetőfeljelentések száma

(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)

(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyek,forgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma

(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások

(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal kapcsolatos adatok [Kkt. 20. § (1) bekezdés c), d) pontok]

(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20. (1) bekezdés k) pont]

(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. § (1) bekezdés a), b), f) g), h), i) j) pontok]

(9) Alkoholos állapot vizsgálat

(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)

(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)

(12) Légirendészeti tevékenység

(13) Vízirendészeti tevékenység

1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika (1) Szabálysértési feljelentések száma

(2) Büntető feljelentések száma

(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági engedélyek száma

(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)

(5) Alkoholos állapot vizsgálat

(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés, túlittas személy ellátásra tett intézkedés)

(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok

(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok

(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások) száma

(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)

(11) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága

(12) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása

(14) Egyéb tevékenységi adatok (rendőr által a helyszínen alkalmazott figyelmeztetés, közúti balesetek, helyszínén tett intézkedések, igazoltató lap kitöltése)

(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)

1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika (1) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések

(2) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések bűncselekmény- főcsoportok szerint

(3) Nyomozás elrendelések

(4) Feljelentés elutasítások

(5) Folyamatban maradt nyomozások időtartam szerint

(6) Folyamatban maradt nyomozások időtartama bűncselekmény főcsoportok szerint

(7) További nyomozási cselekmények

(8) Nyomozásbefejezések a büntetőeljárás időtartama és bűncselekmény-főcsoportok szerint

(9) Nyomozásbefejezések szolgálati ágak és bűncselekmény- főcsoportok szerint

(10) Nyomozásbefejezések a befejezés módja és bűncselekmény- főcsoportok szerint

(11) Szignalizációk és a szignalizációra okot adó mulasztások száma

(12) Körözés elrendelések

(13) Elfogatóparancs alapján, eltűnés miatt elrendelt körözések

(14) Körözött személyek elfogása, tartózkodási helyének megállapítása

(15) Elfogatóparancs alapján elfogott személyek száma

(16) Eltűnés miatt felkutatott személyek száma

(17) Őrizetbe vételek, öngyilkosságok, üzemi balesetek, bűnügyi megkeresések száma

(18) Figyelmeztető levelek tárgyuk szerint, kezdeményező szolgálat szerint

(19) Rendőri szervekhez érkezett tulajdon elleni szabálysértési feljelentések száma

(20) Rendőri intézkedések a tulajdon elleni szabálysértési feljelentések alapján megyénként és tényállások szerint

1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi (1) Nyomozó hatóságok és eljáró ügyészségek megnevezése

statisztika (BM és a Legfőbb Ügyészség közös (2) Bűncselekmények száma és megnevezése

adatgyűjtése) (3) Bűncselekmények büntetőtörvény szerinti minősítése

(4) Bűncselekmények stádiuma

(5) Büntetőeljárást kezdeményezők

(6) A büntetőeljárás érdemi befejezésére vonatkozó adatok

(7) A bűncselekmények elkövetésének idejére, a feljelentés idejére, a feljelentés elutasítás, a nyomozáselrendelés és a nyomozásbefejezés idejére vonatkozó adatok

(8) Bűncselekmények elkövetésének helyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)

(9) A bűncselekmény elkövetésének, helyszínére, módszerére, eszközére, tárgyára, valamint az elkövetési magatartásra vonatkozó adatok

(10) Bűncselekmények természetes személy sértetteire vonatkozó adatok (természetes személy sértettek kilétének megállapíthatósága, száma, neme, állampolgársága, életkora, foglalkozása, a bűncselekmény helyén tartózkodásának a jellege)

(11) A bűncselekmény természetes személy sértetteinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságára vonatkozó adatok

(12) A bűncselekmény jogi személy sértetteire vonatkozó adatok (a jogi személy sértett gazdasági tevékenysége ágazati osztályozás szerint)

(13) Az elkövető és a sértett kapcsolatára vonatkozó adatok

(14) A bűncselekménnyel okozott kárra, vagyoni hátrányra, a bűncselekmény elkövetési értékére, az adóbevétel csökkenés mértékére és a megtérülésre vonatkozó adatok

(15) A bűncselekmény elkövetőinek számára vonatkozó adatok

(16) A bűncselekmény elkövetőinek állampolgárságára vonatkozó adatok

(17) A bűncselekmény elkövetői alakzatára vonatkozó adatok (tettesség, közvetett tettesség, közvetlen tettesség, társtettesség, részesség, bűnszövetségi tagság, bűnszervezeti tagság, csoportosság)

(18) A bűncselekmény elkövetőinek családi állapotára vonatkozó adatok

(19) A bűncselekmény elkövetőinek iskolai végzettségére vonatkozó adatok

(20) A bűncselekmény elkövetőinek foglalkozására vonatkozó adatok

(21) A bűncselekmény elkövetőinek lakóhelyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)

(22) A bűncselekmény elkövetőinek a bűncselekmény elkövetése helyén tartózkodása jellegére vonatkozó adatok

(23) A bűncselekmény elkövetőinek előéletére vonatkozó adatok (büntetlen előéletű, intézkedés hatálya alatt áll, büntettet előéletű)

(24) A bűncselekmény elkövetőinek alkoholos/kábítószeres befolyásoltságával kapcsolatos adatok

(25) A kábítószerek fajtájára és típusára vonatkozó adatok

(26) A bűncselekmény (büntetendő cselekmény) gyermek- vagy fiatalkorú elkövetőjével összefüggő adatok (tartózkodási hely, veszélyeztetettkénti nyilvántartásra vonatkozó adatok, társas elkövetésre vonatkozó adatok)

1740 A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája (1) Ellenőrzések

(2) Közérdekű bejelentések, panaszügyek

(3) Hatósági ügyek

(4) Szakhatósági ügyek

(5) Kezdeményezett szankciók

(6) Más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyek

(7) Tűzvizsgálati tevékenység

(8) Elrendelt lakosságvédelmi intézkedések megoszlása

(9) Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazásának száma

1741 Beépített tűzvédelmi berendezések (1) Adott évben használatba vett tűzoltó/tűzjelző berendezések megoszlása

(2) Befogadó intézmény tűzveszélyességi osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa

(3) Védelem foka, berendezés fajtája, tűzjelző típusa, vezérlő funkciója

(4) Oltórendszer vezérlése, oltóanyag mennyisége, típusa

(5) Jelzésadók, szórófejek, fúvókák adatai, jelzésadók száma

(6) Kiegészítő berendezésekre vonatkozó információk

3. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez14

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Tipus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

nyilván-
tartási száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós
jogi aktus

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről AGY Évenkénti köznevelési intézmények október 15. 452/2008/EK Rendelet
88/2011/EU Rendelet

1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról Évenkénti Oktatási Hivatal a tárgyévet követő január 10.

1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények november 15. 452/2008/EK Rendelet
88/2011/EU Rendelet

1435 Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget szerzett hallgatókról AGY Évenkénti felsőoktatási intézmények a tárgyévet követő január 10. 452/2008/EK Rendelet
88/2011/EU Rendelet

1438 Jelentés a közművelődési tevékenységet folytató szervezetek működéséről AGY Évenkénti valamennyi, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató önkormányzati, állami intézmény, társadalmi szervezet, gazdasági társaság, vállalkozás a tárgyévet követő március 1.

1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről AGY Évenkénti állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok a tárgyévet követő január 31.

1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről AGY Évenkénti települési, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtárak a tárgyévet követő március 1.

1444 Muzeális intézmények adatai AGY Évenkénti muzeális intézmények a tárgyévet követő január 31.

1445 Jelentés a kiállításokról AGY Évenkénti kiállítást szervezők a tárgyévet követő január 31.

1446 Jelentés a levéltárak működéséről AGY Évenkénti levéltárak a tárgyévet követő március 1.

1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről AGY Évenkénti színházak, opera a tárgyévet követő január 31.

1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről AGY Évenkénti szabadtéri színházak október 30.

1451 Jelentés a hangversenyekről AGY Évenkénti Hangversenyszervező szervezetek, Emtv hatálya alá eső előadó-művészeti szervezetek - zenekarok, énekkarok a tárgyévet követő január 31.

1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal az általános felvételi eljárás jelentkezési határidejét követő 50. nap

1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról Évenkénti Oktatási Hivatal szeptember 1.

1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi AGY Negyedéven-
kénti, évenkénti
A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény a t.negyedév utolsó hónap 28., illetve június 30.

1498 Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról AGY Eseményhez kötődő, évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató tárgyhót követő hó 15., a tárgyévet követő január 31.,

1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem támogatott gyógyszerforgalmáról(gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) Havonként ill. évenként Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző részlegei (Országos Egészségbiztosítási Pénztár által) a tárgyidőszakot követő második
hó 1., ill. a tárgyévet követő
február 15.

1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről AGY Eseményhez kötődő a szakképzésben vizsgát szervező intézmények eseményt követő 30 napon belül

1514 Egészségbiztosítási statisztikai jelentés havonként (I. lap) AGY Havonkénti, negyedéven-
kénti
társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgyidőszakot követő hó
11. napja
883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet

negyedévenként (II. lap, III. lap)

1527 Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazati szegmensről AGY Évenkénti Állami sportigazgatási szerv a tárgyévet követő január 15.

1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről Évenkénti Nemzeti Rákregiszter a tárgyévet követő június 30.

1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről AGY Évenkénti Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet a tárgyévet követő február 20.

1561 Bejelentett fertőző megbetegedések AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.

1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő év május 31.

1566 Védőoltási jelentés AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követő április 30.

1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről AGY Évenkénti az egészségügyi ellátást végző intézmények (kórházak, klinikák, egészségcentrumok), háziorvosok, mentők a tárgyévet követő március 31.

1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDS megbetegedésekről AGY Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ 48 óra vagy diagnózis megerősítésekor, OEK a tárgyévet követő április 30.

1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról AGY Évenkénti (1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező, fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti beruházási és felújítási kiadásáról. 1.) a tárgyévet követő március 10., 2.) a tárgyévet követő március 31.

(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá tartozó fekvő- és járóbeteg szakellátást, valamint alapellátást végző egészségügyi intézményekben megvalósult, az önkormányzat által végzett beruházási és felújítási kiadásokról.

Az állami tulajdonú egészségügyi intézmények részére végzett beruházási és felújítási költségekről az adatszolgáltatást a fenntartó intézmény végzi.

1578 Jelentés a gyógyszertárakról AGY Évenkénti Valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és intézeti gyógyszertár, a megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerészek, illetve tisztigyógyszerészek közreműködésével a tárgyévet követő február 28.

1589 Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Egészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv. a tárgyévet követő március 31.

1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez valamint a közreműködői szerződésekről AGY Évenkénti A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett települési önkormányzatok, ÁNTSZ, valamennyi ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység formájában működő egészségügyi szolgáltatókat, ha nem nyújtanak fekvő és járóbeteg szakellátást). Közreműködői szerződésekről: valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézet, valamint önálló járóbeteg-ellátást nyújtó szakorvosi rendelőintézet. a tárgyévet követő január 31., a közreműködői szerződéssel rendelkezők a tárgyévet követő február 28.

1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató a tárgyévet követő január 31.

1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről AGY Évenkénti állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó intézmények, orvos- és egészségtudományi egyetemek fekvőbeteg intézményei a tárgyévet követő január 31.

1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása Évenkénti Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal a tárgyévet követő február 28.

1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Évenkénti Egészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv. a tárgyévet követő március 31.

1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól AGY Havonkénti valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszernagykereskedő a tárgyidőszakot követő hónap
15. nap

1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről AGY Negyed-
évenkénti
társadalombiztosítási kifizetőhelyek a tárgynegyedévet követő hó
11. napja
883/2004/EK Rendelet
987/2009/EK Rendelet

2179 Jelentés a táncegyüttesekről AGY Évenkénti hivatásos táncegyüttesek a tárgyévet követő január 31.

2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez Havonkénti Magyar Államkincstár (MÁK) a tárgyhónapot követő hónap 25.

2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól AGY Évenkénti A nem állami köz-és felsőoktatási intézmények a tárgy évet követő május 31. 452/2008/EK Rendelet
88/2011/EU Rendelet

2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról AGY Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás
Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma cím adatkör

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről (1) Köznevelési intézmények infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár

(2) A pedagógusok továbbképzésben való részvétele

(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai feladatonként bontva

a) a csoportok, osztályok,

b) termek,

c) gyermekek, tanulók, magántanulók

d) pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak

e) végzettségi adatok, tanévvégi adatok

f) külföldi tanulók,

g) nemzetiségi oktatás, idegennyelv-oktatás,

h) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

i) szakképzés adatai szakképesítésenként,

j) diákjóléti adatok

k) emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként

l) tanórán kívüli ill. nem tanórai foglalkozások,

m) Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók,

n) mulasztási adatok,

(4) alapfokú művészetoktatás,

(5) kollégium,

(6) logopédiai ellátás,

(7) nevelési tanácsadó tevékenysége,

(8) szakértői és rehabilitációs bizottság,

(9) korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő nevelés-oktatás, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás,

(10) gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó adatok

(11) Feladatellátási helyenkénti adatok: gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma

1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról Az állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként

1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények tanév eleji helyzetéről (1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként

(2) Külföldi hallgatók országonként

(3) Koréves létszám képzési szintenként

(4) Új belépők elővégzettsége

(5) A hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa

(6) Idegennyelv-oktatás

(7) Kollégiumi ellátásban részesülők adatai

(8) A hallgatók térítései és juttatásai

(9) Oktatók és nem oktatók adatai

(10) IInformatikai ellátottság

1435 Jelentés az év folyamán oklevelet, tudományos fokozatot, (1) Az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai

címet és felsőfokú, illetve szakirányú szakképzettséget a) szakonként, képzési szintenként

szerzett hallgatókról b) korév és képzési szint szerint

1438 Jelentés a közművelődési tevékenységet folytató szervezetek működéséről (1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

(2) A közművelődési tevékenység adatai:

a) Alkotó művelődési közösségek

b) Klubok, körök, szakkörök

c) Tanfolyamok

d) Képzések

e) Ismeretterjesztés

f) Táborok

g) Kiállítások, műsorok, rendezvények

h) Nemzetiségi és etnikai közművelődési tevékenység

i) Szolgáltatások

j) Külső szervek tevékenysége

k) Külföldiek részvétele a hazai programokban

l) Külföldön rendezett programok

m) Kiadott közművelődési ismerethordozók

n) Székhelyen kívül végzett tevékenység

1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és (1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya

kultúrparkok tevékenységéről (2) Látogatók száma

(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók

(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről (1) A könyvtári szolgáltatóhelyek száma, alapterület, nyitva tartás

(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok

(3) A könyvtári szolgáltatás adatai: kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, rendezvények, távoktatás,fénymásolás

(4) Könyvtárhasználók, használatok, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés

(5) A könyvtár által szervezett rendezvények

(6) A más településen (nem a székhelyen) működő ellátóhelyek adatai

(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

(8) A könyvtár digitalizált anyaga

1444 Muzeális intézmények adatai (1) Tárgyi gyűjteményi anyag

(2) Egyéb gyűjteményi anyag

(3) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak

(4) Műtárgynyilvántartás

(5) Kutatás, publikációk

(6) Kommunikációs kapcsolatok

(7) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)

(8) Kiállítások (Állandó, időszaki, külső helyszínen)

(9) Kiállítások és rendezvények látogatói

(10) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

1445 Jelentés a kiállításokról (1) Kortársművészeti kiállítások címe, helye, műfaja, látogatók száma

(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)

1446 Jelentés a levéltárak működéséről (1) A levéltári anyag feldolgozottsága

(2) A levéltári anyag mennyiségének változása

(3) Irattáros képzés

(4) Anyakönyvi másodpéldányok kezelése

(5) Iratképző szervek felügyelete

(6) A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása

(7) Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység

(8) A levéltár biztonsági filmezett anyaga

(9) A levéltár digitalizált anyaga

(10) Kutatószolgálat

(11) Ügyfélszolgálat

(12) Levéltári iratok kölcsönzése

(13) Közművelődési feladatok

(14) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről (1) A színházlátogatók száma jegyfajták szerint

(2) Bérletezés

(3) Előadások és látogatók megyei bontásban

(4) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben

(5) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok

(6) Külföldi vendégszereplések

(7) Vendégszereplő társulatok

(8) A színház típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,

1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről (1) A szabadtéri színházak látogatóinak száma jegyfajták szerint

(2) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben

(3) A szabadtéri színház, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság,

1451 Jelentés a hangversenyekről (1) Hangversenyek és látogatóik száma a hangverseny műfaja szerint

(2) Hangversenyek és látogatóik száma megyénként

(3) Bérletezés

(4) A látogatott helységek száma megyénként

(5) Pénzügyi adatok, munkaügyi adatok

1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók

a) száma,

b) nők száma,

c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,

d) a jelentkezés évében érettségizettek száma

e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma,

f) a jelentkezések összes száma szakonként.

1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról (1) A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók

a) száma,

b) nők száma,

c) a nyelvvizsgával rendelkezők száma,

d) a felvétel évében érettségizettek száma,

e) az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma

szakonként.

1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi (1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár szerint

(2) Egészségügyi intézmények éves dologi kiadásai

1498 Jelentés a bruttó 100 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változása az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői, éves karbantartási-javítási költség, karbantartás-javítás önköltsége a kivonás idejéig, eszköz kihasználtság, eszközzel ellátott esetszám, aktuális bruttó érték:

javítás és karbantartás előző évi költsége (saját tevékenység értéke) (Ft)

javítás és karbantartás előző évi költsége (kiszervezett tevékenység értéke) (Ft)

1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem (1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként

támogatott gyógyszerforgalmáról(gyógyszertáranként, gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben) (2) Vényre kiadott nem támogatott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (csak a vényazonosító, a gyógyszer neve és a dobozszám feltüntetésével)

(3) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (csak a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)

(4) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben

1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről (1) Az egészségügyi szakképzés formája és ideje

(2) A szakmai vizsga időpontja

(3) A kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint

(4) A szakképzésben résztvevők összetétele nem és állampolgárság szerint

1514 Egészségbiztosítási statisztikai jelentés (1) Kifizetőhelyi létszámadatok

havonként (I. lap) (2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok, ebből:

negyedévenként (II. lap, III. lap) a) táppénzes adatok

b) betegszabadság adatai

(3) Terhességi-gyermekágyi segély adatai

(4) Gyermekgondozási díj adatai

1527 Jelentés a sporttal kapcsolatos ágazati szegmensről (1) Az államháztartáson belüli szervezetek tulajdonában/fenntartásában lévő sportlétesítmények adatai

típusa

helye (régiós illetve megyei bontásban)

akadálymentesítettség foka

kora

tulajdonosok jellemző gazdálkodási formája

vagyonkezelők/használók jellemző vagyonkezelési formája

(2) A sportcélú szervezetek adatai (típusa, rendeltetése, helye /régiós illetve megyei bontásban)

típusa

rendeltetése

helye (régiós illetve megyei bontásban)

(3) Sportszakember és sportolói adatok

sportszakemberek (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

sportegészségügyi szakember (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

versenyző-hivatásos (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

versenyző-amatőr (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

szabadidős sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

diáksportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

hallgatói sportoló (nem, korcsoport, tevékenység végzésének helye, fogyatékosság, régiós illetve megyei bontásban)

utánpótlás vagy versenysport szervezetben sportolók száma olimpiai (nyári-, téli-, és paralimpia) sportágak szerint és nemi bontásban

1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata

1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről Élelmiszer-fertőzési és élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozók szerinti bontásban

1561 Bejelentett fertőző megbetegedések Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban

1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején Influenzás betegek száma

1566 Védőoltási jelentés (1) Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai a védőoltásra kötelezettek száma és a védőoltás teljesítési aránya szerint

(2) Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások

(3) Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások

(4) Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások száma megyénként

1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről (1) Gyógyszermérgezések adatai

(2) Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai

(3) Növény-védőszer mérgezések adatai

(4) Egyéb mérgezések adatai

1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről, AIDS megbetegedésekről (1) Újonnan felderített HIV-fertőzöttek rizikócsoportok és életkor szerint
(2) AIDS betegek rizikócsoportok és életkor szerint
(3) AIDS-ben meghaltak rizikócsoportok és életkor szerint

1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási kiadásainak alakulásáról (1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint
(2) Egészségügyi intézmények felújítási adatai források szerint

1578 Jelentés a gyógyszertárakról (1) Intézeti gyógyszertárak adatai
(2) Fiókgyógyszertárak adatai
(3) Közforgalmú gyógyszertárak adatai
(4) Kézi gyógyszertárak adatai

1589 Kimutatás az orvosok, fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról (1) Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
(2) Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása

1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez valamint a közreműködői szerződésekről Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai

1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Az épület főbb jellemző adatai
(2) A telephely főbb jellemző adatai
(3) Az intézet főbb jellemző adatai

1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről (1) Éves energiafelhasználás adatai
(2) Telephelyek fő adatai és általános energetikai jellemzői
(3) Telephelyek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatok
(4) Telephelyek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatok
(5) Veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatok
(6) Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok

1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámkimutatása Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszáma

1861 Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nemek szerinti megoszlásáról Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása

1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól (1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai
(2) Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára

1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevőkről (1) A gyermekgondozási díjat igénybevevőre és a gyermekre vonatkozó adatok
(2) Az ellátás folyósítására vonatkozó adatok
(3) Az ellátás kifizetett összegére vonatkozó adatok

2179 Jelentés a táncegyüttesekről (1) A táncegyüttesek látogatóinak száma jegyfajták szerint
(2) Előadások és látogatók megyei bontásban
(3) Előadások és látogatók az előadott darabok szerinti részletezésben
(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
(5) Külföldi vendégszereplések
(6) Vendégszereplő társulatok
(7) A táncegyüttes állandó játszóhelyének befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság

2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai

2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásairól A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai

2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról (1) Intézmény és telephely informatikai jellemző adatai
(2) Számítógép- és szerverkörnyezet

4. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez15

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

nyilván-
tartási száma

címe

típus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása
Az adatszolgáltatás beérkezési határideje Irányadó uniós
jogi aktus

Igazságügyi Minisztérium

1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól AGY Negyedéven-
kénti, havi bontásban
törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja

1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és tevékenységi adatok AGY Negyedéven-
kénti, havi bontásban
törvényszékek a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja

1730 Önálló bírósági végrehajtók tevékenysége AGY Negyedéven-
kénti, havi bontásban
önálló bírósági végrehajtók a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napja

2030 Jelentés a pártfogó felügyelői tevékenységéről AGY Évenként kétszeri fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai a tárgyfélévet követő hó 20.

2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről AGY Évenkénti közvetítők, a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok a tárgyévet követő január 31.

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartás
Adatgyűjtés - Adatátvétel

száma cím adatkör

Igazságügyi Minisztérium