Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.VII.23.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésének a) és c)-f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

ELSŐ RÉSZ

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. § A választási irodák

a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

b) gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek,

c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket, a benyújtott jogorvoslati kérelmeket továbbítják az azok elbírálására hatáskörrel rendelkező szervekhez,

d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,

e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,

f) gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, megsemmisítéséről,

g) a választási infrastruktúra működésének összehangolása és a választás informatikai lebonyolításában résztvevők felkészítése céljából ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,

h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket, szükség esetén vezetői ügyeletet tartanak, és

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához.

3. § (1) A választás informatikai rendszerét (a továbbiakban: informatikai rendszer) - állami feladatként - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) működteti. Az informatikai rendszer a KEKKH számítóközpontjára és a KEKKH számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokra épül.

(2) Az informatikai rendszert kell alkalmazni

a) a szavazókörök kialakításához és aktualizálásához, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 10. § (2) bekezdése szerinti, a települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazására szolgáló szavazókör (a továbbiakban: kijelölt szavazókör) kijelöléséhez, jelentéséhez,

b) a névjegyzék és az értesítő elkészítéséhez szükséges adatoknak a helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI) részére történő biztosításához,

c) a névjegyzék összeállításához,

d) a névjegyzék továbbvezetéséhez, a névjegyzék közszemlére, valamint szavazókörbe kerülő példányának elkészítéséhez,

e) a választójogosultság megállapításához és ellenőrzéséhez,

f) a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok adatait tartalmazó jegyzék kezeléséhez,

g) a választópolgárnak a névjegyzék elkészítése után bekövetkezett lakcímváltoztatásával kapcsolatos feladatok teljesítéséhez,

h) az igazolás kiadásához,

i) a névjegyzékből igazolás kiadása miatt törölt választópolgárok nyilvántartása (T jegyzék), valamint a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok nyilvántartása (F jegyzék) vezetéséhez, és a szavazókörbe kerülő F jegyzék előállításához,

j) a jelölő szervezetek, listák és jelöltek adatainak nyilvántartásához,

k) az ajánlószelvények ellenőrzéséhez,

l) a szavazólapok adattartalmának nyomdai adatátadásához,

m) az adatlapok előállításához,

n) a szavazókörbe kerülő névjegyzék kinyomtatásának és hitelesítésének jelentéséhez,

o) a rendkívüli események jelentéséhez és a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

p) az adatlapok és a jegyzőkönyvek rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

q) a választás előzetes tájékoztató adatait tartalmazó, országosan összesített tájékoztató adatok előállításához,

r) a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatainak ellenőrzéséhez, és az ehhez szükséges, a szavazókörbe igazolást kérő, a névjegyzékbe a szavazás napjáig fel nem vett választópolgárok adatait tartalmazó lista előállításához.

4. § A választási eredmény országosan összesített adatai:

a) a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma,

b) a szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma,

c) a választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor,

d) a szavazóként megjelent választópolgárok száma,

e) a megválasztott polgármesterek neve és jelölő szervezete településenként,

f) a megyei közgyűlésekben az egyes jelölő szervezetek által szerzett mandátumok száma megyénként,

g) a megyei jogú városokban az egyes jelölő szervezetek által szerzett mandátumok száma megyei jogú városonként,

h) a fővárosi közgyűlésben az egyes jelölő szervezetek által szerzett mandátumok száma,

i) a megválasztott főpolgármester neve és jelölő szervezete.

II. FEJEZET

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

5. § (1)1 Minden településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

(2)2 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-je a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője által kiadott vészhelyzeti forgatókönyv szerint ellátja az adatbeviteli teendőket.

(3)3

1. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

6. § (1) A HVI

a) az értesítő megküldésével tájékoztatja a választópolgárokat a névjegyzékbe való felvételükről, valamint a szavazás időpontjáról és helyéről,

b) a közszemlére tétel érdekében gondoskodik a névjegyzék egy példányban történő kinyomtatásáról, mely nem tartalmazza a választópolgárok személyi azonosítóját,

c) a névjegyzék közszemlére tételének időpontjáról és helyéről közleményt ad ki, és közszemlére teszi a névjegyzéket,

d) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

e) a helyben szokásos módon közzéteszi a szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) és a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak és a HVI vezetőjének nevét, valamint a HVB és a HVI hivatali helyiségének címét,

f) az értesítővel együtt megküldi a választópolgárok részére a jelölési fajtánként eltérő színnel megjelölt ajánlószelvényeket,

g) a közszemlére tett névjegyzék adatai alapján közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

h) átveszi a jelölő szervezet, a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi jelölt és a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel időpontját,

i) a jelölő szervezet, a jelölt és a kompenzációs lista bejelentését az informatikai rendszerben regisztrálja,

j) ellátja a jelölő szervezetek, a jelöltek és a kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

k) a jelölő szervezet jelképét, jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító jelével, és haladéktalanul továbbítja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) részére,

l) a HVB döntésének előkészítése érdekében segítséget nyújt a HVB-nek az ajánlószelvények ellenőrzéséhez; az ellenőrzést a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása alapján kell elvégezni, és az kiterjed arra, hogy

la) az ajánlószelvény eredeti-e,

lb) az ajánlószelvény teljes körűen ki van-e töltve,

lc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ld) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,

le) a választópolgár lakóhelye abban a választókerületben van-e, ahol jelöltet ajánlott,

lf) a polgár választójogosult-e,

lg) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több jelöltet is, vagy egy jelöltet többször,

m) a többszörös ajánlások kiszűrése érdekében a jelölt bejelentésekor [h) pont] benyújtott valamennyi ajánlószelvény ellenőrzését elvégzi, az ellenőrzés eredményéről jelentést készít a HVB részére,

n) a HVB-nek a jelölő szervezet, a jelölt és a kompenzációs lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) és a bíróság jogerős döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

o) előkészíti a kompenzációs listák sorszámának kisorsolását,

p) vezeti a mozgóurnát kérők nyilvántartását, és megszervezi a mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurnás szavazását,

q) a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,

r) fogadja a központilag - szavazókörönként - összeállított szállítódobozokat, tartalmukat tételesen ellenőrzi, elhelyezi bennük a jelszót tartalmazó lezárt borítékokat és gondoskodik a szavazás napjáig történő megőrzésükről,

s) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként - átvételi elismervénnyel - átadja az SZSZB-k elnökei vagy helyetteseik részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket,

t) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését és - lehetőség szerint - akadálymentesítését, valamint

u) tájékoztatja az SZSZB-ket a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkező változásokról.

(2) A HVI vezetője

a) meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát, a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben az egyéni választókerületek számát, sorszámát és területét,

b) ellenőrzi a kijelölt szavazókör címét a központi körzetesítő rendszerben,

c) a választás kitűzéséig a szavazóköri beosztást érintő változás esetén megfelelően módosítja a szavazóköri beosztást, és gondoskodik a változásoknak a központi szavazóköri nyilvántartáson történő átvezetéséről,

d) legkésőbb a választás kitűzését követő 5. napon - helyben szokásos módon - közzéteszi a kijelölt szavazókör kijelöléséről szóló döntését,

e) gondoskodik a névjegyzék összeállításáról,

f) gondoskodik az értesítők elkészítéséről és borítékolásáról,

g)4

h) a névjegyzék összeállításától a szavazást megelőző második napon 16 óráig gondoskodik a választójogosultságban, a személyi adatokban és a lakcímekben bekövetkezett változások átvezetéséről a névjegyzéken, tájékoztatja a választópolgárt a névjegyzékbe való felvételről és az abból való törlésről,

i) kérelemre kiadja az igazolást, egyidejűleg törli a választópolgárt a névjegyzékből, és felveszi a T jegyzékre,

j) az igazolással rendelkező választópolgárt felveszi a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékére és F jegyzékére, valamint bevonja az igazolást,

k) előkészíti a HVB és szükség esetén az SZSZB-k tagjainak, póttagjainak választását, gondoskodik eskütételükről,

l) fogadja a HVB-be és az SZSZB-kbe megbízott tagok bejelentését, gondoskodik eskütételükről,

m) előterjeszti a HVB részére a polgármesteri és az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

n) a napközbeni részvételi jelentések adatainak telefonos továbbításához a jegyzőkönyvvezetők számára azonosító jelszavakat ad ki,

o) megszervezi az adatlapok és a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

p) gondoskodik a névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő példányának, valamint a segédlistának a szavazást megelőző második nap 16 órát követően történő kinyomtatásáról,

q) a kinyomtatott névjegyzéket az utolsó oldalon aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti,

r) a névjegyzék hitelesítésének megtörténtéről haladéktalanul értesíti az OVI vezetőjét,

2. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

7. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a névjegyzék kezeléséről, az F jegyzék, a visszautasítottak jegyzékének és a mozgóurnát kérők nyilvántartásának vezetéséről,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) a szavazás befejezését követően felvezeti a névjegyzékre a zárásig igazolás alapján felvettek, valamint a névjegyzéken a záráskor szereplő választópolgárok számát, valamint aláírásával és lebélyegzéssel hitelesíti a névjegyzéket,

f) teljes körűen kitölti és - a HVI vezetőjének utasítása szerint telefonon, telefaxon vagy az adatlapok szállításával - azonnal továbbítja az adatlapokat vagy azok adattartalmát a HVI-hez,

g) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,

h) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában,

i) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) gondoskodik a leadott ajánlószelvények és a jelölés érvényességének megállapítása céljából vezetett technikai nyilvántartás megsemmisítéséről,

c) fogadja és - ellenőrzést követően - az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a szavazókörökből érkezett napközbeni részvételi adatokat, a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

d) fogadja és - ellenőrzést követően - az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti a hibátlan adatlapokat; amennyiben adathiány van az adatlapon, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer hibát jelzett, a HVI vezetője azonnal intézkedik az adatlap javításáról és ezt követő rögzítéséről; a javítást a HVI az adatlapot kiállító jegyzőkönyvvezetővel egyetértésben végzi,

e) fogadja a szavazóurnákat és a választási iratokat,

f) a szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, és haladéktalanul elvégzi az adatbeviteli teendőket (számítógépes adatfeldolgozásra a jegyzőkönyvek 1. példánya szolgál); a HVI a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét, és a jegyzőkönyv javítását követően intézkedik az adatok informatikai rendszerbeli korrekciójáról is, valamint

g) az F jegyzéket ellenőrzi, és elvégzi az adatbeviteli teendőket.

3. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

8. § A HVI

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a polgármesteri és az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek és a számítógépes adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

c) a megyei vagy fővárosi listás és főpolgármesteri szavazóköri jegyzőkönyvek 1. példányait a TVI vezetője által meghatározott rend szerint, legkésőbb a szavazást követő nap 14.00 óráig továbbítja a TVI-hez,

d) a szavazást követő 3 napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek 2. példányának nyilvánosságát, majd azokat 90 nap, illetve jogorvoslat esetén - a 90 napot meghaladó elbírálást követően - az ügy jogerős lezárása után irattározza,

e) ellenőrzi a névjegyzékbe többször vagy jogosulatlanul felvettek adatait, és a vizsgálat eredményét jelenti a TVI-nek,

f) az F és a T jegyzéket az informatikai rendszerből kinyomtatja és a választási iratok között megőrzi,

g) előkészíti a megbízólevelek átadását,

h) a szavazólapokat a polgármesteri hivatalban a szavazást követő 90. napig megőrzi; a szavazást követő 90. nap, illetve jogorvoslat esetén - a 90 napot meghaladó elbírálást követően - az ügy jogerős lezárása után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - megsemmisíti, valamint

i) a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek 1. példányait továbbítja a TVI-hez.

III. FEJEZET

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

9. §5

IV. FEJEZET

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

10. § (1) A TVI vezetője

a)6 ellenőrzi és irányítja a HVI-k tevékenységét,

b) oktatást szervez,

c) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

d) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkező változásokról.

(2)7 A TVI a választási informatikai feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködésével látja el.

4. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

11. § (1) A TVI

a) a közszemlére tett névjegyzékek adatai alapján közzéteszi a megyei lista vagy a főpolgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

b) átveszi a jelölő szervezet, a megyei lista vagy a fővárosi lista és a főpolgármester-jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel időpontját,

c) a jelölő szervezet, a lista és a jelölt bejelentését az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) a jelölő szervezet jelképét, jelvényét ellátja a szervezet számítógépes nyilvántartásban használt azonosító jelével és haladéktalanul továbbítja az OVI részére,

e) ellátja a jelölő szervezetek, a megyei listák vagy a fővárosi listák és a főpolgármester-jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

f) a TVB döntésének előkészítése érdekében segítséget nyújt a TVB-nek az ajánlószelvények ellenőrzéséhez; az ellenőrzést a személyiadat- és lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása alapján kell elvégezni, és az kiterjed arra, hogy

fa) az ajánlószelvény eredeti-e,

fb) az ajánlószelvény teljes körűen ki van-e töltve,

fc) létezik-e választópolgár az adott személyi azonosítóval,

fd) egyeznek-e a választópolgár személyiadat- és lakcímnyilvántartásbeli adatai az ajánlószelvény adataival,

fe) a választópolgár lakóhelye abban a választókerületben van-e, ahol listát vagy főpolgármester-jelöltet ajánlott,

ff) a polgár választójogosult-e,

fg) a választópolgár nem ajánlott-e két vagy több listát vagy főpolgármester-jelöltet is, vagy egy listát vagy főpolgármester-jelöltet többször,

g) a többszörös ajánlások kiszűrése érdekében a lista vagy főpolgármester-jelölt bejelentésekor [b) pont] benyújtott valamennyi ajánlószelvény ellenőrzését elvégzi, az ellenőrzés eredményéről jelentést készít a TVB részére,

h) a TVB-nek a jelölőszervezet, a jelölt, a megyei vagy a fővárosi lista nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) és a bíróság jogerős döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

i) a fővárosi, megyei közgyűlés hivatalos lapjában közzéteszi a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét, valamint a TVB és a TVI hivatali helyiségének címét,

j) előkészíti a megyei vagy fővárosi listák sorsolását.

(2) A TVI vezetője

a) meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a megyei vagy a fővárosi közgyűlés megválasztható tagjainak számát,

b) előterjeszti a TVB részére a megyei vagy a fővárosi listás szavazólap és a főpolgármester-választás szavazólapjának tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

c) dönt arról, hogy a megye vagy a főváros szavazólapjainak előállításáról saját hatáskörben gondoskodik-e, ha igen, gondoskodik a szavazólapok elkészítéséről,

d) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét, gondoskodik az átvett központi nyomtatványok ellenőrzéséről, a szállítmányoknak, azok átvételének a választási logisztikai (VLOG) rendszerben való elszámolásáról,

e) elkészíti a vészhelyzeti forgatókönyvet,

f) kiadja a szavazóköri jegyzőkönyvek és az eredményjegyzőkönyvek továbbításával kapcsolatos utasítását,

g) szükség szerint előkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását; fogadja a TVB-be megbízott tagok bejelentését, gondoskodik a TVB tagjainak eskütételéről.

5. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

12. § A TVI

a) felügyeli az informatikai rendszer napközbeni részvételi jelentésekhez kapcsolódó és szavazatösszesítő funkcióinak használatát,

b) gondoskodik az üzemzavar elhárításáról, szükség esetén gondoskodik a tartalékmegoldások alkalmazásáról és erről tájékoztatja az OVI vezetőjét, valamint

c) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

6. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

13. § A TVI

a) átveszi a szavazóköri, valamint az eredményt megállapító jegyzőkönyveket,

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi a megyei vagy a fővárosi listás és a főpolgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyveinek és a számítógépes adatok azonosságát és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) előkészíti a megyei vagy a fővárosi közgyűlés tagjai megbízóleveleinek és a főpolgármester megbízólevelének átadását,

d) fogadja és ellenőrzi a többször vagy jogosulatlanul szavazókról szóló jelentést a HVI-től és továbbítja az OVI felé,

e) továbbítja az OVI részére a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek 1. példányát.

V. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

14. § (1) A KEKKH

a) gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a termékek, szolgáltatások beszerzéséről,

b) gondoskodik az informatikai rendszer kialakításáról és biztonságos működtetéséről,

c) gondoskodik a választás központi logisztikai rendszerének kialakításáról és biztonságos működtetéséről,

d) gondoskodik a választás pénzügyi rendszerének kialakításáról és biztonságos működtetéséről,

e) gondoskodik a választási ügyviteli rendszer kialakításáról és biztonságos működtetéséről,

f) biztosítja a HVI vezetője részére a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartása adatait a névjegyzék és az értesítő elkészítéséhez, a névjegyzék továbbvezetéséhez,

g)8 önállóan vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködésével gondoskodik a névjegyzék és az értesítők elkészítéséről és borítékolásáról a HVI-től kapott megbízás alapján.

(2) Az OVI a KEKKH közreműködésével működteti az Országos Választási Központot.

7. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

15. § (1) Az OVI a KEKKH közreműködésével

a) biztosítja a HVI-k részére a névjegyzékek, az értesítők és az ajánlószelvények elkészítéséhez szükséges adatokat, nyomtatványokat,

b) kidolgozza és a feldolgozás helyére továbbítja a választás eredményének számítógépes feldolgozásához szükséges azonosító kódrendszereket,

c) megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat,

d) gondoskodik a szavazólapok előállításáról és szállításáról, kivéve, ha a TVI vezetője a szavazólapok területi szintű előállításáról döntött,

e) gondoskodik a szavazáshoz szükséges központi nyomtatványok előállításáról és szállításáról.

(2) Az OVI

a) fogadja az OVB-be megbízott tagok bejelentését, gondoskodik az OVB tagjainak eskütételéről, a Magyar Közlönyben közzéteszi az OVB tagjainak és az OVI vezetőjének nevét, valamint az OVB és az OVI hivatali helyiségének címét,

b) honlapján közzéteszi a kijelölt szavazókörök címét,

c) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel időpontját, a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) ellátja a jelölő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

e) az OVB-nek a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint a bíróság jogerős döntését az informatikai rendszerben regisztrálja,

f) irányítja a központilag előállított szavazólapok tartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát.

(3) Az OVI vezetője meghatározza az országos igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit.

8. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napján

16. § Az OVI

a) fogadja és összesíti a napközbeni részvételi jelentések adatait, ezeket nyilvánosságra hozza, működteti a választási információs rendszert,

b) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat.

9. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

17. § (1) Az OVI a KEKKH útján működteti a visszaélések valószínűségét jelző rendszert.

(2) Az OVI

a) folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) fogadja a jegyzőkönyvek 1. számú példányát,

c) adatokat szolgáltat az OVB részére a választás országosan összesített eredményének megállapítása és közzététele céljából,

d) a választási iratokat (a jegyzőkönyvek kivételével) a szavazást követő 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén - a 90 napot meghaladó elbírálást követően - az ügy jogerős lezárása után megsemmisíti, és

e) a jegyzőkönyvek 1. példányát a szavazást követő 90 nap elteltével, illetve jogorvoslat esetén - a 90 napot meghaladó elbírálást követően - az ügy jogerős lezárása után átadja a Magyar Országos Levéltárnak.

(3) Az OVI vezetője utasítást ad az adatfeldolgozási feladatok elvégzésének, valamint a számítógépes rendszer működtetésének befejezésére.

MÁSODIK RÉSZ

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

10. Általános rendelkezések

18. §9

VI-IX. FEJEZET10

19. §11

11-19.12

20-31. §13

HARMADIK RÉSZ

A TERÜLETI ÉS AZ ORSZÁGOS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

32. § A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásán az 1. §, a 2. §, a 3. § (1) bekezdésének és (2) bekezdése j) és p) pontjának rendelkezéseit alkalmazni kell.

X. FEJEZET

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

20. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napja előtt

33. § (1) A HVI

a) szükség szerint előkészíti a HVB tagjainak, póttagjainak megválasztását,

b) a TVI által megjelölt helyen és időben gondoskodik a központi nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint a helyben készülő nyomtatványok előállításáról,

c) tájékoztatja a HVB-t a szavazólap elkészülte után a szavazólap adattartalmában bekövetkező változásokról,

d) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését és lehetőség szerint azok akadálymentesítését.

(2) A HVI vezetője

a) megszervezi a szállítóborítékok továbbítását, figyelemmel a TVI vezetőjének rendelkezésére,

b) közreműködik az elektori jegyzék összeállításában.

21. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

34. § (1) A HVI

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) biztosítja a HVB működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

c) gondoskodik a szállítóborítékok továbbításáról.

(2) A HVI vezetője vagy a megbízásából eljáró HVI-tag jegyzőkönyvvezetőként közreműködik a HVB munkájában.

XI. FEJEZET

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

22. A területi választási iroda feladatai a szavazás napja előtt

35. § (1) A TVI

a) átveszi a jelölő szervezet, területi lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel időpontját, a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) ellátja a jelölő szervezetek, területi listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) szükség szerint előkészíti a TVB tagjainak, póttagjainak megválasztását,

d) előkészíti a területi listák sorsolását,

e) a TVB-nek a jelölő szervezet nyilvántartásba-vételével kapcsolatos döntését, a jogorvoslat benyújtását, valamint az OVB és a bíróság jogerős döntését az informatikai rendszerben regisztrálja.

(2) A TVI vezetője

a) előterjeszti a TVB részére a területi listás szavazólap tervezetét annak adattartalmának jóváhagyása céljából,

b) gondoskodik a területi listás szavazólapok elkészítéséről,

c) a választási logisztikai rendszerre alapozva meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának és a helyi készítésű nyomtatványok előállításának, szállításának és átvételének rendjét,

d) kiadja a szállítóborítékok továbbításának végrehajtási szabályairól szóló utasítását.

23. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

36. § A TVI

a) az OVI vezetőjének utasítása szerint az informatikai rendszerben elvégzi az előírt adatfeldolgozási feladatokat,

b) átveszi a szállítóborítékokat,

c) továbbítja az OVI részére a területi listás eredményt megállapító jegyzőkönyveket, valamint az országos listás választás területi szintű eredményét megállapító jegyzőkönyveket,

d) előkészíti a területi kisebbségi önkormányzati képviselők megbízóleveleinek átadását.

XII. FEJEZET

KÖZPONTI FELADATOK

37. § Az OVI feladatainak végrehajtása érdekében a KEKKH üzemelteti a választási informatikai központot.

24. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napja előtt

38. § Az OVI

a) átveszi a jelölő szervezet, országos lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, a bejelentésről igazolást ad ki, amelyen feltünteti az átvett iratokat és az átvétel időpontját, a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

b) ellátja a jelölő szervezetek, országos listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

c) a KEKKH közreműködésével gondoskodik az országos listás szavazólapok előállításáról és szállításáról.

25. Az Országos Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

39. § Az OVI

a) fogadja a területi listás eredményt megállapító jegyzőkönyveket, valamint az országos listás választás területi szintű eredményét megállapító jegyzőkönyveket,

b) gondoskodik az országos választási eredmények közzétételéről,

c) előkészíti az országos listás megbízólevelek átadását,

d) a jegyzőkönyveket átadja a levéltárnak.

NEGYEDIK RÉSZ

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK

26. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása

40. § (1) Időközi választáson nem kell alkalmazni

a) a 2. § g)-i) pontját, a 3. §-t és a 4. §-t,

b) az 5. § (2) bekezdését,

c) a 6. § (1) bekezdésének i), k), n), p) és r) pontját, a 6. § (2) bekezdésének b), n), o) és r) pontját,

d) a 7. § (1) bekezdésének c) és f) pontját, a 7. § (2) bekezdésének c) és d) pontját, f) és g) pontjának az adatbevitellel kapcsolatos részét,

e) a 8. § b), e) és f) pontját,

f) a 9. §-t,

g) a 10. § (1) bekezdésének c) pontját és a 10. § (2) bekezdését,

h) a 11. § (1) bekezdésének c), d) és h) pontját, a 11. § (2) bekezdésének c)-e) pontját,

i) a 12. §-t,

j) a 13. § b) és d) pontját,

k) a 14. § (1) bekezdésének a)-e) pontját és a 14. § (2) bekezdését,

l) a 15. § (1) bekezdésének b)-e) pontját, a 15. § (2) és (3) bekezdését,

m) a 16. §-t,

n) a 17. § (1) bekezdését, a 17. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontját, a 17. § (3) bekezdését.

(2) Az időközi főpolgármester-választáson a TVI vezetője dönt a napközbeni jelentések rendszerének használatáról, annak gyakoriságáról és módjáról, a részvételi adatokat nyilvánosságra hozza.

(3) A szavazólapok előállításáról a HVI vezetője, időközi főpolgármester-választáson és megyei vagy fővárosi közgyűlési választáson a TVI vezetője gondoskodik.

(4) A HVI vezetője az időközi választás kitűzéséről, a TVI vezetője az időközi főpolgármester-választás és megyei vagy fővárosi közgyűlési választás kitűzéséről, valamint a választás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az OVI vezetőjét.

27. A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők időközi választása

41. § A területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselők időközi választásán a HARMADIK RÉSZ rendelkezéseit kell alkalmazni.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. § A választáson használandó nyomtatványok jegyzékét és mintáit e rendelet 1. melléklete állapítja meg.

43. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet.

1. melléklet az 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelethez

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzatok tagjainak választásán használandó nyomtatványok

A B C D

1 Nyomtatvány megnevezése Sor-
száma
Helyi előállítású Központi előállítású

2 Névjegyzék (közszemlére, szavazókörbe) 1 X

3 Értesítő 2 X

4 Igazolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz 3 X

5 Jegyzék a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárokról (F) 4 X

6 Jelölő szervezet bejelentése (P) 5 X

7 Polgármesterjelölt, egyéni képviselőjelölt bejelentése (E) 6 X

8 Lista bejelentése (L) 7 X

9 Listán állított jelölt személyi lapja (SZ) 8 X

10 Ajánlószelvények 9 X

11 Átvételi elismervény (HVI-SZSZB) 10 X

12 Ellenőrző lap 11 X

13 Nyilvántartás a mozgóurnát kérőkről 12 X

14 Visszautasítottak jegyzéke 13 X

15 Számlálólap a napközbeni jelentéshez 14 X

16 Jegyzőkönyv minta a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményekről, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről 15 X

17 Átvételi elismervény (SZSZB-HVI) 16 X

18 Adatlap a polgármester-választás szavazóköri eredményéről 17 X

19 Adatlap a főpolgármester-választás szavazóköri eredményéről 18 X

20 Adatlap a megyei listás választás szavazóköri eredményéről 19 X

21 Adatlap a fővárosi listás választás szavazóköri eredményéről 20 X

22 Polgármester- és egyéni listás képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 21 X

23 Polgármester- és egyéni választókerületi képviselő-választás szavazóköri jegyzőkönyve 22 X

24 Főpolgármester és fővárosi közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve 23 X

25 Megyei közgyűlés tagjai választásának szavazóköri jegyzőkönyve 24 X

26 Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről 25 X

27 Jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő-választás eredményéről 26 X

28 Jegyzőkönyv az egyéni választókerületi képviselő-választás eredményéről 27 X

29 Jegyzőkönyv a kompenzációs listáról megszerzett mandátumokról 28 X

30 Jegyzőkönyv a főpolgármester-választás eredményéről 29 X

31 Jegyzőkönyv a fővárosi közgyűlés tagjai választásának eredményéről 30 X

32 Jegyzőkönyv a megyei közgyűlés tagjai választásának eredményéről 31 X

33 Értesítő a kisebbségi választói jegyzékbe történő felvételről 32 X

34 Kisebbségi jelölő szervezet bejelentése (PK) 33 X

35 Kisebbségi képviselőjelölt bejelentése (EK) 34 X

36 Kisebbségi lista bejelentése (LK) 35 X

37 Kisebbségi listán állított jelölt személyi lapja (SZK) 36 X

38 Települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának szavazóköri jegyzőkönyve 37 X

39 Jegyzőkönyv a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 38 X

40 Jegyzőkönyv a területi kisebbségi önkormányzati választás eredményéről 39 X

41 Jegyzőkönyv az országos kisebbségi önkormányzati választás területi eredményéről 40 X

42 Jegyzőkönyv az országos kisebbségi önkormányzati választás eredményéről 41 X

43 Értesítés a területi és országos kisebbségi önkormányzati választások adatairól kisebbségenként 42 X

44 Átvételi elismervény (HVI-kisebbségi SZSZB) 43 X

45 Átvételi elismervény (kisebbségi SZSZB-HVI) 44 X

46 Kisebbségi név bejelentése (N) 45 X

47 Jegyzőkönyv pótlapja 46 X

Melléklet 1/a. minta

(közszemlére kerülő névjegyzék mintája)

Lapszám:______

NÉVJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁHOZ

(a szavazás napja)

(megye, település, egyéni választókerület)

...... számú szavazókör

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV

1. SZÜLETÉSI NÉV

LAKCÍM

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1934. 12. 31.

2.

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1950. 01. 01.

3.

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM.

MINTA JÓZSEFNÉ

4. KISS ÉVA

1111 PÉLDA UTCA 4.

MINTA KÁROLY

5.

1111 PÉLDA UTCA 4.

MINTA LAJOSNÉ

6. NAGY ÁGNES

1111 PÉLDA UTCA 1.

MINTA MÁRTA

7. KOVÁCS ERZSÉBET

1111 PÉLDA UTCA 3.

................................ ....................

..... ................................

..............................................

A névjegyzék összeállításakor a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: ............

Melléklet 1/b. minta

(a szavazóhelyiségbe kerülő névjegyzék mintája)

Lapszám:_____

NÉVJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSÁHOZ

(a szavazás napja)

(megye, település, egyéni választókerület)

...... számú szavazókör

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV személyi azonosító

1. SZÜLETÉSI NÉV _____________________________

LAKCÍM A választópolgár saját kezű aláírása

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234

2. _____________________________

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. A választópolgár saját kezű aláírása

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678

3. _____________________________

1111 PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. A választópolgár saját kezű aláírása

MINTA LAJOSNÉ 2-221222-2222

4. NAGY ÁGNES _____________________________

1111 PÉLDA UTCA 1. A választópolgár saját kezű aláírása

MINTA MÁRTA 2-560302-0011

5. KOVÁCS ERZSÉBET _____________________________

1111 PÉLDA UTCA 3. A választópolgár saját kezű aláírása

................................ .........................

.... ................................ _____________________________

.............................................. A választópolgár saját kezű aláírása

................................ .........................

.... ................................ _____________________________

.............................................. A választópolgár saját kezű aláírása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma (A): ..............

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok:
(a szavazókörben igazolás alapján a névjegyzékbe felvehető választópolgárok számának megfelelő számú üres sor:)

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító

..... SZÜLETÉSI NÉV: _____________________________

LAKCÍM: A választópolgár saját kezű aláírása

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító

..... SZÜLETÉSI NÉV: _____________________________

LAKCÍM: A választópolgár saját kezű aláírása

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV: személyi azonosító

..... SZÜLETÉSI NÉV: _____________________________

LAKCÍM: A választópolgár saját kezű aláírása

A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma (B): ..............

Melléklet 2. minta

ÉRTESÍTŐ

a választók névjegyzékébe történő felvételről

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Értesítem, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek ............. évi általános/időközi választásán ........................................................................... megye ........................................... településen / Budapest ............ kerületében a(z) .......... számú szavazókörben ........... sorszám alatt szerepel a választók névjegyzékében.

Személyi azonosító:

A szavazókör címe:

A szavazás időpontja:

Családi és utónév:

Születési név:

Lakcím:

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Szavazni csak személyesen, a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy

- személyazonosító igazolvány vagy

- lakcímigazolvány ÉS - útlevél vagy

- 2001. január 1-jét követően a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a szavazás lehetőségéről a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet tájékoztatást.

Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt erről személyesen, telefonon vagy levélben értesíteni.

A választással kapcsolatos további információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat.

Választási Iroda

Melléklet 3. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

helyi választási iroda

IGAZOLÁS
a tartózkodási helyen történő szavazáshoz

A választópolgár neve:

Személyi azonosítója:

Lakóhelyének címe:

A választópolgár .......... év .................................. hó .......... napján

........................................................................................................................................................................................................

településen szavazhat, a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazóhelyiségben.

A szavazóhelyiség címe:

A választópolgár kérelmére az igazolást egy példányban kiadtam, a választópolgárt a névjegyzékből töröltem.

......................................................, ................ év .................................... hó ............ nap

......................................................
a lakóhely szerinti HVI vezetője

P. H.

Melléklet 4. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

„F”JEGYZÉK
a szavazókörben a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárokról

Lapszám:

A lapon szereplő személyek száma

Megye/Főváros

számú

Település/Kerület szavazókör A szavazókör azonosítója

Lapon
belüli
sorszám
Névjegyzé-
ken szereplő
sorszám
Személyi azonosító Családi és utóneve

1. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

2. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

3. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

4. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

5. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

6. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

7. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

8. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

9. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

10. |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

* A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe felvett választópolgárok száma összesen:

........... év ............................ hó .......... nap

....................................................
jegyzőkönyvvezető
....................................................
szavazatszámláló bizottság elnöke

....................................................
helyi választási iroda vezetője

* Csak az utolsó lapon töltendő ki

Melléklet 5. minta

P ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1

JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek |__|__|__|__| évi választásán kérem a következő jelölő szervezet

□ nyilvántartásba vételét □ nyilvántartásba vett adatainak módosítását
(csak az (1) és a módosítással érintett pontot kell kitölteni)

JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI

(1) A jelölő szervezet hivatalos neve (SZAVAZÓLAPRA KERÜL):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(2) A jelölő szervezet rövidített neve (INTERNETEN JELENIK MEG):

a) magyar nyelven:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

b) angol nyelven:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(3) A jelölő szervezet nevének rövidítése (SZAVAZÓLAPRA ÉS INTERNETRE KERÜL):

A rövidítés a szavazólapon feltüntetendő:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| □ IGEN □ NEM

(4) Kérem a jelölő szervezet emblémájának feltüntetését a megyei/fővárosi listás és a polgármester-választás szavazólapján, ezért a jelölő szervezet emblémáját szürkeárnyalatos,
300 DPI-nél nem kisebb felbontású, TIF vagy JPEG kiterjesztésű fájlban mellékelem.
□ IGEN □ NEM

(5) Kérem a jelölő szervezet nevének kisebbségi nyelven történő feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N jelű nyomtatványt □

- A szervezet bejelentéséhez a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából - a választás kitűzését követően - kiállított kivonatot mellékelni kell! [a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 51. § (1) bekezdés]

- A bejelentést a következő választási bizottságnál kell megtenni:

o ha a jelölő szervezet több megye, illetőleg a főváros és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván állítani, az Országos Választási Bizottságnál,

o ha a jelölő szervezet csak egy megye, illetőleg a főváros területén belül, de több településen/kerületben kíván jelöltet állítani, a területi választási bizottságnál,

o ha a jelölő szervezet csak egy településen kíván jelöltet állítani, a helyi választási bizottságnál.

Melléklet 5. minta

P 2

(6) A JELÖLŐ SZERVEZET SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE

a) postai irányítószám: |__|__|__|__|

b) település + kerület: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

d) telefonszám: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

faxszám: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail cím: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(7) A JELÖLŐ SZERVEZET TÖRVÉNYES VAGY MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI:

a) neve

|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

b) értesítési címe:

postai irányítószám: |__|__|__|__|

település + kerület: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

telefonszám: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

faxszám: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail cím: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

c) Hozzájárulok nevem és telefonszámom nyilvánosságra hozásához □ IGEN □ NEM

Kelt: ......................................................... ......................................................................
a jelölő szervezet törvényes vagy
meghatalmazott képviselője

A választási iroda tölti ki:

A bejelentés helye: .............................................................. választási bizottság.

Melléklet 6. minta14

E ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1

JELÖLT BEJELENTÉSE

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek |_|_|_|_| évi választásán kérem

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| településen/fővárosi kerületben

□ polgármesterjelöltként

□ főpolgármester-jelöltként

□ egyéni listás jelöltként

□ a |_|_|. számú egyéni választókerületben képviselőjelöltként

□ nyilvántartásba vételem
□ nyilvántartásba vett adataim módosítását
(csak az (1) és a módosítással érinteti pontot kell kitölteni)

(1) A jelölt családi neve:

|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

utóneve(i):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(2) A jelölt személyi azonosítója: |_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|

(3) A jelölt lakcíme:

a) postai irányítószám: |_|_|_|_|

b) település + kerület: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|

c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(4) telefonszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

faxszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail cím: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Melléklet 6. minta15

E ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2

(5) A jelölt

□ független jelölt
□ jelölő szervezet(ek) jelöltje.

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) száma: |_|

A jelöltet állító jelölő szervezet(ek) hivatalos neve (közös jelölt esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon): Törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása:

1 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Kelt: ......................................................., |_|_|_|_| |_|_| |_|_|

.....................................
a jelölt aláírása

Melléklet 6. minta16

E ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 3

A jelölt nyilatkozatai

Kijelentem, hogy választójoggal rendelkezem, és a jelölést elfogadom.
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői/polgármesteri/főpolgármesteri megbízatással, illetőleg megválasztásom esetén a képviselői/polgármesteri/főpolgármesteri megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok.

.................................................
saját kezű aláírás

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő bejelentése esetén:
Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy más
hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható.

.................................................
saját kezű aláírás

Kijelentem, hogy az alábbi kisebbség képviseletét vállalom, hozzájárulok az adat kezeléséhez és nyilvánosságra hozásához (csak egy kisebbség jelölhető meg):

□ BOLGÁR
□ HORVÁT
□ ÖRMÉNY
□ SZERB
□ UKRÁN
□ CIGÁNY
□ LENGYEL
□ ROMÁN
□ SZLOVÁK
□ GÖRÖG
□ NÉMET
□ RUSZIN
□ SZLOVÉN

Kérem nevem kisebbségi nyelven történő feltüntetését a szavazólapon, ezért mellékelten csatolom az N jelű nyomtatványt □

.................................................
saját kezű aláírás

Csak 3000-nél kevesebb lakosú település polgármesterjelöltje esetén:
Megválasztásom esetén a polgármesteri megbízatást
□ főállásban
□ társadalmi megbízatásban
kívánom ellátni.

.................................................
saját kezű aláírás

Melléklet 7. minta

L ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1

LISTA BEJELENTÉSE

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek |__|__|__|__| évi választásán kérem

□ fővárosi lista

□ .............................................................................................................................................. megyében megyei lista

□ .............................................................................................................................................. településen/fővárosi kerületben kompenzációs lista

□ nyilvántartásba vételét □ nyilvántartásba vett adatainak módosítását

LISTA ADATAI:

(1) A lista típusa:

□ önálló □ közös

(2) A közös lista rövidített neve (INTERNET-en jelenik meg):

a) magyar nyelven:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

b) angol nyelven:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(3) A közös lista nevének rövidítése: (INTERNET-en jelenik meg):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Melléklet 7. minta

L ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2

A LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖLŐ SZERVEZET(EK) E NYOMTATVÁNYON A KÖVETKEZŐ SZEMÉLYT HATALMAZZÁK MEG A LISTÁVAL KAPCSOLATOS JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE, IRATOK ÁTVÉTELÉRE:

a) neve

|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

b) értesítési címe:

postai irányítószám: |__|__|__|__|

település + kerület: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

c) telefonszám: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

faxszám: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail cím: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Melléklet 7. minta

L ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 3

A listát állító jelölő szervezet(ek) száma: |_|

A listát állító jelölő szervezet(ek) hivatalos neve: (közös lista esetén a jelölő szervezetek neve az alábbi sorrendben lesz feltüntetve a szavazólapon)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

A listán |_|_|_| fő jelöltet állítunk.

Kelt: ........................................, |_|_|_|_| |_|_| |_|_|

...............................................
1. a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása
...............................................
2. a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása
...............................................
3. a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása

...............................................
4. a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása
...............................................
5. a jelölő szervezet
képviselőjének aláírása

Melléklet 7. minta

L ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 4/...

A jelöltek adatai

|_|_|_| sorszáma a listán

Személyi azonosítója: |_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|

Családi neve:

|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Utóneve(i):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SZ lapot leadott

|_|_|_| sorszáma a listán

Személyi azonosítója: |_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|

Családi neve:

|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Utóneve(i):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SZ lapot leadott

|_|_|_| sorszáma a listán

Személyi azonosítója: |_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|

Családi neve:

|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Utóneve(i):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SZ lapot leadott

|_|_|_| sorszáma a listán

Személyi azonosítója: |_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|

Családi neve:

|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Utóneve(i):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SZ lapot leadott

Kelt: ........................................, |_|_|_|_| |_|_| |_|_|

A listát állító jelölő szervezet(ek) képviselőinek szignói:

Melléklet 8. minta17

SZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA

Név: ................................................................................................................................................................................................

Lakcím: ...........................................................................................................................................................................................

Személyi azonosító: |_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|

A jelölt nyilatkozatai

Kijelentem, hogy a helyi önkormányzati képviselők ..................... évi választásán választójoggal rendelkezem, és a jelölést ........................................ településen a kompenzációs listán / .............................................................. megyében a megyei listán / a fővárosi listán elfogadom (a nem kívánt rész törlendő).
Nincs olyan tisztségem, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetőleg megválasztásom esetén a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztségemről lemondok.

.................................................
saját kezű aláírás

Csak az Európai Unió más tagállama állampolgárának jelöltként történő bejelentése esetén:
Nyilatkozom arról, hogy az állampolgárságom szerinti államban nem állok olyan jogszabályi, bírósági vagy más hatósági rendelkezés hatálya alatt, amely szerint nem vagyok választható.

.................................................
saját kezű aláírás

Melléklet 9/a. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY

polgármesterjelölt ajánlásához

A ......... évi általános/időközi önkormányzati választáson polgármesterjelöltnek ajánlom:

Jelölt neve:

............................................................................................................................................................................................................

Jelölő szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Az ajánló választópolgár adatai:

Családi és utónév: ...............................................................................................................................................................

Lakóhely: |_|_|_|_| ...............................................................................................................................................................

|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|
személyi azonosító
................................................
saját kezű aláírás

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhető. A választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia.

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.”

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés]

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyzőtől lehet igényelni.

Választási Iroda

Melléklet 9/b. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY

főpolgármester-jelölt ajánlásához

A ......... évi általános/időközi önkormányzati választáson főpolgármester-jelöltnek ajánlom:

Jelölt neve:

............................................................................................................................................................................................................

Jelölő szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Az ajánló választópolgár adatai:

Családi és utónév: ...............................................................................................................................................................

Lakóhely: |_|_|_|_| ...............................................................................................................................................................

|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|
személyi azonosító
................................................
saját kezű aláírás

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhető. A választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia.

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.”

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés]

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyzőtől lehet igényelni.

Választási Iroda

Melléklet 9/c. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY

megyei lista ajánlásához

A ......... évi általános/időközi önkormányzati választáson a következő listát ajánlom:

A listát állító jelölő szervezet(ek) neve:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Az ajánló választópolgár adatai:

Családi és utónév: ...............................................................................................................................................................

Lakóhely: |_|_|_|_| ...............................................................................................................................................................

|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|
személyi azonosító
................................................
saját kezű aláírás

TÁJÉKOZTATÓ A LISTAAJÁNLÁSRÓL

Listát ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza.

A listaajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhető. A választópolgár csak egy listát ajánlhat. Aki több listát ajánlott, vagy ugyanazt a listát többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A választópolgár úgy ajánlhat listát, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), valamint a listát állító szervezet nevét (közös lista esetén valamennyi szervezet nevét). Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia.

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.”

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés]

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyzőtől lehet igényelni.

Választási Iroda

Melléklet 9/d. minta

AJÁNLÓSZELVÉNY

települési / fővárosi kerületi önkormányzati képviselőjelölt ajánlásához

A ......... évi általános/időközi önkormányzati választáson önkormányzati képviselőjelöltnek ajánlom:

Jelölt neve:

............................................................................................................................................................................................................

Jelölő szervezet(ek) neve vagy „független jelölt”:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Az ajánló választópolgár adatai:

Családi és utónév: ...............................................................................................................................................................

Lakóhely: |_|_|_|_| ...............................................................................................................................................................

|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|
személyi azonosító
................................................
saját kezű aláírás

TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL

Jelöltet ajánlani az eredeti ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet, az ajánlószelvény másolása tilos. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhető. A választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Aki több jelöltet ajánlott, vagy ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A választópolgár úgy ajánlhat jelöltet, hogy az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakóhelyének címét, személyi azonosítóját (személyi szám), az ajánlott jelölt nevét, valamint a jelöltet állító szervezet nevét (közös jelölt esetén valamennyi szervezet nevét), illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak alá kell írnia.

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.”

[A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48. § (3) bekezdés]

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése esetén újat a jegyzőtől lehet igényelni.

Választási Iroda

Melléklet 10. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

................................................................................... település Szavazókör sorszáma:

.................................................................... (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke/helyettese a helyi választási irodától az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat vettem át:

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék ............

2. A szavazókörbe igazolást kérő, névjegyzéken még nem szereplő választópolgárok listája (segédlista) ............

3. F jegyzék ............

4. Visszautasítottak jegyzéke ............

5. Nyilvántartás mozgóurnát kérőkről ............

6. Adatlap polgármesteri ............

7. Adatlap megyei/fővárosi listás ............

8. Adatlap főpolgármesteri ............

9. Szavazóköri jegyzőkönyv polgármesteri ............

10. Szavazóköri jegyzőkönyv egyéni listás/egyéni választókerületi ............

11. Szavazóköri jegyzőkönyv megyei/fővárosi listás ............

12. Szavazóköri jegyzőkönyv főpolgármesteri ............

13. Szavazólap polgármesteri ............

14. Szavazólap egyéni listás/egyéni választókerületi ............

15. Szavazólap megyei/fővárosi listás ............

16. Szavazólap főpolgármesteri ............

17. Boríték a szavazólapokhoz ............

18. Kellékes csomag
(5 db ellenőrző lap az urnák lezárásához, 2 db napközbeni jelentések számlálólapja nyomtatvány, 5 db nemzeti színű szalag, 5 db nemzeti színű zsineg, 15 db kék színnel író golyóstoll, 30 db kötegelő csík a szavazólap csomagolásához, 2 ív öntapadó etikett az urnák lezárására, 1 db kitűző a jegyzőkönyvvezetőnek, 9 db kitűző az SZSZB-nek)
............

19. Jegyzőkönyv nyomtatvány a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről ............

20. Bélyegzőpárna ............

21. Bélyegző ............ lenyomata:

......................................., .......... év ........................ hó ...... nap

................................................................
helyi választási iroda képviselője
P. H. ................................................................
a szavazatszámláló bizottság
elnöke

Melléklet 11. minta

Ellenőrző lap

A szavazás napja: ................................................................................................................................

A szavazókör sorszáma: ................................................................................................................................

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna a törvényes követelményeknek megfelel.

Az ellenőrző lapot ........... óra .......... perckor helyeztük az urnába.

A szavazatszámláló bizottság jelen lévő tagjainak aláírása:

...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

Az elsőként szavazó választópolgár sorszáma a névjegyzéken: ...........

Az elsőként szavazó választópolgár aláírása: ............................................................................

Melléklet 12. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

NYILVÁNTARTÁS
a mozgóurnát kérőkről

..................................................................................... település A kérelmeket a szavazás napját megelőzően a HVI vezetője

gyűjti, a nyilvántartást a választási iratokkal együtt adja át a

...................................................................... számú szavazókör szavazatszámláló bizottságnak.

A mozgóurnát kérő
névjegyzékben sorszáma, neve, lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye
A mozgóurnával szavazó
saját kezű aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

......................................., .......... év ........................ hó ...... nap

P. H. ................................................................
a szavazatszámláló bizottság
elnöke

Melléklet 13. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

..................................................................................... település Szavazókör sorszáma:

A visszautasított polgár

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

......................................., .......... év ........................ hó ...... nap

................................................................
a szavazatszámláló bizottság
elnöke
................................................................
jegyzőkönyvvezető

Melléklet 14. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

SZÁMLÁLÓLAP
a napközbeni jelentéshez
a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról

MEGYE/FŐVÁROS: .................................................................................... Telefon-, (fax)szám, amelyre a

TELEPÜLÉS/KERÜLET: .................................................................................... jelentést küldeni kell

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA: ..............................

NÉVJEGYZÉKEN SZEREPLŐK SZÁMA* 7.00: 9.00: 11.00:

13.00: 15.00: 17.30:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295

300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370

375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445

450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595

600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670

675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745

750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820

825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895

900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970

975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045

1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120

1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére! (A jelentett számot célszerű jelölni a számlálólapon!)

Megjelentek A jelentést adta

Jelentési idő száma óra, perc aláírás

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.30

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függőleges és egy azokat középen keresztező vízszintes vonalat húzunk. A megjelent választópolgárok számának megállapításához az utolsó felhasznált rubrikában lévő vonalak számát hozzá kell adni a rubrika bal felső sarkában lévő számhoz.

*A névjegyzéken szereplők száma = a névjegyzéken a szavazás megkezdésekor szereplő választópolgárok száma + a jelentés időpontjáig igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma.

Melléklet 15. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

JEGYZŐKÖNYV
a szavazás közben előfordult rendkívüli eseményről,
illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedéséről

Készült: ........................ év ........................................ hó ......... nap ...................................................................................... település ....................................................................... utca/út/tér ..........szám alatt, a .............................. számú szavazókör helyiségében.

Jelen vannak:

szavazatszámláló bizottság elnöke ................................................................................................................................

szavazatszámláló bizottság tagjai ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

1. A szavazás közben előforduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedése:

2. A szavazatszámláló bizottság szavazás ideje alatt hozott határozata:

A határozat száma: .......................................

A határozat tartalma:

Kisebbségi vélemény és annak indoklása:

..............................................., .......... év ........................ hó ...... nap

................................................................
a szavazatszámláló bizottság
elnöke

A jegyzőkönyv továbbítva: .......... nap ................ óra ...... perc

................................................................
jegyzőkönyvvezető

Melléklet 16. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

................................................................................... település Szavazókör sorszáma:

A szavazás alábbi iratait és kellékeit, valamint a lezárt urnákat a szavazatszámláló bizottságtól átvettem:

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék ............

2. Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke - F jegyzék ............

3. Bevont igazolások ............

4. A szavazókörbe igazolást kérő, névjegyzéken még nem szereplő választópolgárok listája (segédlista) ............

5. Visszautasítottak jegyzéke ............

6. Nyilvántartás mozgóurnát kérőkről ............

7. Adatlap polgármesteri ............

8. Adatlap megyei/fővárosi listás ............

9. Adatlap főpolgármesteri ............

10. Szavazóköri jegyzőkönyv polgármesteri ............

11. Szavazóköri jegyzőkönyv egyéni listás/egyéni választókerületi ............

12. Szavazóköri jegyzőkönyv megyei/fővárosi listás ............

13. Szavazóköri jegyzőkönyv főpolgármesteri ............

14. Lezárt urna ............

benne az SZSZB nyilatkozata szerint

fel nem használt szavazólapok:

polgármesteri ............

megyei/fővárosi listás ............

egyéni választókerületi/egyéni listás ............

főpolgármesteri ............

rontott szavazólapok:

polgármesteri ............

megyei/fővárosi listás ............

egyéni választókerületi/egyéni listás ............

főpolgármesteri ............

Ellenőrző lap ............

15. Bélyegzőpárna ............

16. Bélyegző ............ lenyomata:

......................................., .......... év ........................ hó ...... nap

................................................................
a szavazatszámláló bizottság
elnöke
P. H. ................................................................
a helyi választási iroda

Melléklet 17. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ADATLAP
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉRŐL

.............................................. település/kerület ................. szavazókör

a) A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

b) Szavazóként megjelentek

Figyelem!
Kitöltés után ellenőrizze le!

Szavazóként megjelent választópolgárok száma C=A+B
F=E-D
E=G+H+I
H= Jelöltenkénti érvényes szavazatok összege

D

c) Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazatok száma
Érvényes
szavazatok
száma
A bizottság által vitatott szavazólapok száma

E F G H I

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként

Jelölt neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat
Jelölt neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Kitöltötte: ...............................................................................

jegyzőkönyvvezető P. H.

Melléklet 18. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ADATLAP
A FŐPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉRŐL

Budapest ........... kerület ................. szavazókör

a) A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

b) Szavazóként megjelentek

Figyelem!
Kitöltés után ellenőrizze le!

Szavazóként megjelent választópolgárok száma C=A+B
F=E-D
E=G+H+I
H=Jelöltenkénti érvényes szavazatok összege

D

c) Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazatok száma
Érvényes
szavazatok
száma
A bizottság által vitatott szavazólapok száma

E F G H I

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként

Jelölt neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat
Jelölt neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Kitöltötte: ...............................................................................

jegyzőkönyvvezető P. H.

Melléklet 19. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ADATLAP
A MEGYEI LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉRŐL

.............................................. település/kerület ................. szavazókör

a) A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

b) Szavazóként megjelentek

Figyelem!
Kitöltés után ellenőrizze le!

Szavazóként megjelentek száma C=A+B
F=E-D
E=G+H+I
H=Listánkénti érvényes szavazatok összege

D

c) Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazatok száma
Érvényes
szavazatok
száma
A bizottság által vitatott szavazólapok száma

E F G H I

d) Érvényes szavazatok száma listánként

Lista neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat
Lista neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Kitöltötte: ...............................................................................

jegyzőkönyvvezető P. H.

Melléklet 20. minta

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ADATLAP
A FŐVÁROSI LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉRŐL

Budapest ........... kerület ................. szavazókör

a) A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

b) Szavazóként megjelentek

Figyelem!
Kitöltés után ellenőrizze le!

Szavazóként megjelentek száma C=A+B
F=E-D
E=G+H+I
H=Listánkénti érvényes szavazatok összege

D

c) Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazatok száma
Érvényes
szavazatok
száma
A bizottság által vitatott szavazólapok száma

E F G H I

d) Érvényes szavazatok száma listánként

Lista neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat
Lista neve Azono-
sítója
Érvényes
szavazat

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Kitöltötte: ...............................................................................

jegyzőkönyvvezető P. H.

Melléklet 21. minta

POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE
A

Kitölti a szavazatszámláló bizottság

Két példányban kell kitölteni!

MEGYE

számú példány

TELEPÜLÉS

Készült ................ év .............................. hó ............ napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: ...................................................................................................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................ ......................................... 5. ......................................... .......................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 6. ......................................... .......................................

2. ........................................ ......................................... 7. ......................................... .......................................

3. ........................................ ........................................ 8. ........................................ ........................................

4. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................

a szavazatszámláló bizottság tagjai

P. H. ........................................ ........................................

jegyzőkönyvvezető

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellenőrző lapot elhelyezte.

A szavazóhelyiség megnyitásának időpontja: ........ óra ........... perc

A szavazóhelyiség bezárásának időpontja: ........ óra ........... perc

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma C=A+B

D

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |__|__|

Melléklet 21. minta

B POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

MEGYE

PJ |__|__| |__||__|__| |__||__|__| |__|

TELEPÜLÉS

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazólapok száma
Érvényes
szavazólapok száma

E F G H

F=E-D, E=G+H, J=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

Rontott szavazólapok száma: ..................

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként


Sorszám

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve

azonosító
Érvényes szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat .......... alkalommal számolta meg.

Egy szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki

A választás eredménye

□ A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

□ A választás eredményes volt.

A megválasztott polgármester neve: ..............................................................................................................

A jelölő szervezet neve: ..............................................................................................................

A jelölt azonosítója: |__||__|__|

Melléklet 21. minta

EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS C

MEGYE

EJ |__|__| |__||__|__| |__||__|__| |__|

TELEPÜLÉS

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazólapok száma
Érvényes
szavazólapok száma
Érvényes
szavazatok száma

E F G H J

F=E-D, E=G+H, J=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

Rontott szavazólapok száma: ..................

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

Sorszám A jelölt neve, a jelölő szervezet neve azonosító Érvényes szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat .......... alkalommal számolta meg

Melléklet 21. minta

D POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE

MEGYE

PJ |__|__| |__||__|__| |__||__|__| |__|

TELEPÜLÉS

Egy szavazókörös település helyi választási bizottsága tölti ki

A választás eredménye

A választás eredményes volt: / Időközi választást kell tartani, mert |__| képviselői hely betöltetlen maradt:

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt jelölt neve és azonosítója:

.......................................................................................................................................................................... |__||__|__|

A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma: |__||__|

A megválasztott képviselők száma: |__||__|

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai:

A képviselő neve A jelölő szervezet neve azonosító

A választási bizottság a következő azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenlőség miatt sorsolással állapította meg |__||__|__|

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................ ......................................... 5. ......................................... ...................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 6. ........................................ ...................................

2. ........................................ ........................................ 7. ........................................ ...................................

3. ........................................ ........................................ 8. ........................................ ...................................

4. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ...................................

a helyi választási bizottság tagjai

P. H. ........................................

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

Melléklet 22. minta

POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE
A

Kitölti a szavazatszámláló bizottság

Két példányban kell kitölteni!

MEGYE

számú példány

TELEPÜLÉS EVK

Készült: ................ év .............................. hó ............ napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: ...................................................................................................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................ ......................................... 7. ......................................... .......................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 8. ........................................ ........................................

2. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................

3. ........................................ ........................................ 10. ........................................ ........................................

4. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................

5. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................

6. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................

a szavazatszámláló bizottság tagjai

P. H. ........................................ ........................................

jegyzőkönyvvezető

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellenőrző lapot elhelyezte.

A szavazóhelyiség megnyitásának időpontja: ........ óra ........... perc

A szavazóhelyiség bezárásának időpontja: ........ óra ........... perc

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma C=A+B

D

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |__|__|

Melléklet 22. minta

B POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

MEGYE

PJ |__|__| |__||__|__| |__||__|__| |__|

TELEPÜLÉS

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazólapok száma
Érvényes
szavazólapok száma

E F G H

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

Rontott szavazólapok száma: ..................

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

Sorszám A jelölt neve, a jelölő szervezet neve azonosító Érvényes szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat .......... alkalommal számolta meg.

Melléklet 22. minta

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS C

MEGYE

EJ |__|__| |__||__|__| |__||__|__| |__|

TELEPÜLÉS EVK

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazólapok száma
Érvényes
szavazólapok száma

E F G H

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

Rontott szavazólapok száma: ..................

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

Sorszám A jelölt neve, a jelölő szervezet neve azonosító Érvényes szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat .......... alkalommal számolta meg.

Melléklet 22. minta

D POLGÁRMESTER- ÉS EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS JEGYZŐKÖNYVE

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................ ......................................... 7. ......................................... .......................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 8. ........................................ ........................................

2. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................

3. ........................................ ........................................ 10. ........................................ ........................................

4. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................

5. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................

6. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................

a szavazatszámláló bizottság tagjai

P. H. ........................................ ........................................

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ...................................

Melléklet 23. minta

FŐPOLGÁRMESTER ÉS FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK
SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE
A

Kitölti a szavazatszámláló bizottság

BUDAPEST Két példányban kell kitölteni!

számú példány

KERÜLET

Készült: ................ év .............................. hó ............ napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben: ....................................................................................................................

Az urna lezárásakor jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................ ......................................... 7. ......................................... .......................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 8. ........................................ ........................................

2. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................

3. ........................................ ........................................ 10. ........................................ ........................................

4. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................

5. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................

6. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................

a szavazatszámláló bizottság tagjai

P. H. ........................................ ........................................

jegyzőkönyvvezető

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellenőrző lapot elhelyezte.

A szavazóhelyiség megnyitásának időpontja: ........ óra ........... perc

A szavazóhelyiség bezárásának időpontja: ........ óra ........... perc

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma C=A+B

D

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma: |__|__|

Melléklet 23. minta

B FŐPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

BUDAPEST

PJ |__|__| |__||__|__| |__||__|__| |__|

KERÜLET

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától (többlet: + / hiány: -)
Érvénytelen
szavazólapok száma
Érvényes
szavazólapok száma

E F G H

F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

Rontott szavazólapok száma: ..................

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként


Sorszám

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve

azonosító
Érvényes szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat .......... alkalommal számolta meg.

Melléklet 23. minta

FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS TAGJAINAK VÁLASZTÁSA C

BUDAPEST

LJ

KERÜLET

Szavazás

Urnában lévő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: +/hiány: -)
Érvénytelen
szavazólapok száma
Érvényes
szavazólapok száma

E F G H

F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen

Rontott szavazólapok száma:

Az érvényes szavazatok száma listánként

Sorszám A lista neve azonosító Érvényes
szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat ______ alkalommal számolta meg.

Melléklet 23. minta

D FŐPOLGÁRMESTER ÉS FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................... ........................................... 7. ........................................... ...........................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 8. ........................................... ...........................................

2. ........................................... ........................................... 9. ........................................... ...........................................

3. ........................................... ........................................... 10. ........................................... ...........................................

4. ........................................... ........................................... 11. ........................................... ...........................................

5. ........................................... ........................................... 12. ........................................... ...........................................

6. ........................................... ........................................... 13. ........................................... ...........................................

a szavazatszámláló bizottság tagjai

P. H. ........................................... ...........................................

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

Melléklet 24. minta

MEGYEI KÖZGYŰLÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE A

Kitölti a szavazatszámláló bizottság

Két példányban kell kitölteni!

MEGYE

számú példány

TELEPÜLÉS

Készült: ................ év .............................. hó ............ napján az alábbi helyen lévő szavazóhelyiségben:

Az urna lezárásakor jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................ ......................................... 5. ......................................... .......................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 6. ......................................... .......................................

2. ........................................ ......................................... 7. ......................................... .......................................

3. ........................................ ........................................ 8. ........................................ ........................................

4. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................

a szavazatszámláló bizottság tagjai

P. H. ........................................ ........................................

jegyzőkönyvvezető

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellenőrző lapot elhelyezte.

A szavazóhelyiség megnyitásának időpontja: ........ óra ........... perc

A szavazóhelyiség bezárásának időpontja: ........ óra ........... perc

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:

D

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a listánkénti szavazatok száma összesen

Szavazás

Urnában levő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: +/hiány:-)
Érvénytelen szavazólapok
száma
Érvényes szavazólapok száma

E F G H

Rontott szavazólapok száma: ___________

Melléklet 24. minta

B MEGYEI KÖZGYŰLÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYVE

MEGYE

LJ

TELEPÜLÉS

Az érvényes szavazatok száma listánként

Sorszám A lista neve azonosító Érvényes
szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat ______ alkalommal számolta meg.

A szavazatszámlálás során jelen vannak:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................... ........................................... 5. ........................................... ...........................................

a szavazatszámláló bizottság elnöke 6. ........................................... ...........................................

2. ........................................... ........................................... 7. ........................................... ...........................................

3. ........................................... ........................................... 8. ........................................... ...........................................

4. ........................................... ........................................... 9. ........................................... ...........................................

a szavazatszámláló bizottság tagjai

P. H. ........................................... ...........................................

jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

Melléklet 25. minta

JEGYZŐKÖNYV A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL A

Kitölti a helyi választási bizottság

Két példányban kell kitölteni!

MEGYE

számú példány

TELEPÜLÉS

Készült: ................ év .............................. hó ............ napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

D

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H= a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

Szavazás

Urnában levő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: +/hiány: -)
Érvénytelen szavazólapok
száma
Érvényes szavazólapok száma

E F G H

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

Sorszám A jelölt neve, a jelölő szervezet neve azonosító Érvényes
szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Melléklet 25. minta

B JEGYZŐKÖNYV A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

MEGYE

TELEPÜLÉS

A választás eredménye

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

A választás eredményes volt.

A megválasztott polgármester neve: ......................................................................................................

A jelölő szervezet neve: ......................................................................................................

A jelölt azonosítója:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................... ........................................... 7. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság elnöke 8. ........................................... ...........................................

2. ........................................... ........................................... 9. ........................................... ...........................................

3. ........................................... ........................................... 10. ........................................... ...........................................

4. ........................................... ........................................... 11. ........................................... ...........................................

5. ........................................... ........................................... 12. ........................................... ...........................................

6. ........................................... ........................................... 13. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság tagjai

P. H.

A jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

Melléklet 26. minta

JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL A

Kitölti a helyi választási bizottság

Két példányban kell kitölteni!

MEGYE

számú példány

TELEPÜLÉS

Készült: ................ év .............................. hó ............ napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................... ........................................... 5. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság elnöke 6. ........................................... ...........................................

2. ........................................... ........................................... 7. ........................................... ...........................................

3. ........................................... ........................................... 8. ........................................... ...........................................

4. ........................................... ........................................... 9. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság tagjai

P. H.

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

D

C=A+B, F=E-D, E=G+H

Szavazás

Urnában levő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: +/hiány: -)
Érvénytelen szavazólapok
száma
Érvényes szavazólapok száma

E F G H

Melléklet 26. minta

B JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

MEGYE

TELEPÜLÉS

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

Sorszám A jelölt neve, a jelölő szervezet neve azonosító Érvényes
szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Melléklet 26. minta

JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL C

MEGYE

TELEPÜLÉS

A választás eredménye

A választás eredményes volt. / Időközi választást kell tartani, mert képviselői hely betöltetlen maradt.

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt jelölt neve és azonosítója:

A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma:

A megválasztott képviselők száma:

Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai:

A képviselő neve A jelölő szervezet neve azonosító

A választási bizottság a következő azonosítójú jelölt mandátumhoz jutását szavazategyenlőség miatt sorsolással állapította meg

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

Melléklet 27. minta

JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL A

Kitölti a helyi választási bizottság

Két példányban kell kitölteni!

MEGYE

számú példány

TELEPÜLÉS EVK

Készült: ................ év .............................. hó ............ napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

D

C=A+B, F=E-D, E=G+H, H= a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

Szavazás

Urnában levő
szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: +/hiány: -)
Érvénytelen szavazólapok
száma
Érvényes szavazólapok száma

E F G H

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

Sorszám A jelölt neve, a jelölő szervezet neve azonosító Érvényes
szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Melléklet 27. minta

B JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

MEGYE

TELEPÜLÉS EVK

A választás eredménye

A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

A választás eredményes volt.

A megválasztott képviselő neve: ......................................................................................................

A jelölő szervezet neve: ......................................................................................................

A jelölt azonosítója:

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................... ........................................... 7. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság elnöke 8. ........................................... ...........................................

2. ........................................... ........................................... 9. ........................................... ...........................................

3. ........................................... ........................................... 10. ........................................... ...........................................

4. ........................................... ........................................... 11. ........................................... ...........................................

5. ........................................... ........................................... 12. ........................................... ...........................................

6. ........................................... ........................................... 13. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság tagjai

P. H.

A jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

Melléklet 28. minta

JEGYZŐKÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL A

Kitölti a helyi választási bizottság

Két példányban kell kitölteni!

MEGYE

számú példány

TELEPÜLÉS

Készült: ................ év .............................. hó ............ napján a helyi választási bizottság hivatalos helyiségében:

Az érvényes töredékes szavazatok száma listánként

Sorszám A lista neve azonosító Érvényes
szavazatok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A töredékszavazatok száma összesen: ____

Az 5%-os mandátumszerzési határ: ____

A 10%-os mandátumszerzési határ: ____

A 15%-os mandátumszerzési határ: ____

Melléklet 28. minta

B JEGYZŐKÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL

MEGYE

TELEPÜLÉS

Sorszám A lista neve azonosító Megszerzett
mandátumok
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt a listáról törölt jelölt:

Név Jelölő szervezet azonosí-

Az egyéni választókerületben megszerzett mandátum miatt a listáról törölt jelölt:

Név Jelölő szervezet A lista
azonosí-
tója
A jelölt
sorszá-
ma a
listán

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Melléklet 28. minta

JEGYZŐKÖNYV A KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL C

A kompenzációs listán megválasztott képviselők:

Név Jelölő szervezet A lista
azono-
sító
száma
A jelölt
sorszá-
ma a
listán

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Név Aláírás Név Aláírás

1. ........................................... ........................................... 7. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság elnöke 8. ........................................... ...........................................

2. ........................................... ........................................... 9. ........................................... ...........................................

3. ........................................... ........................................... 10. ........................................... ...........................................

4. ........................................... ........................................... 11. ........................................... ...........................................

5. ........................................... ........................................... 12. ........................................... ...........................................

6. ........................................... ........................................... 13. ........................................... ...........................................

a helyi választási bizottság tagjai

P. H.

A jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

........................................... ........................................... ........................................... ...........................................

Melléklet 29. minta

JEGYZŐKÖNYV A FŐPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL A

Kitölti a Fővárosi Választási Bizottság

BUDAPEST Két példányban kell kitölteni!

számú példány

Készült: ________ év ____________________ hó ___ napján a Fővárosi Választási Bizottság hivatalos helyiségében:

A választók nyilvántartása

A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor

A B C

Szavazóként megjelent választópolgárok száma C=A+B, F=E-D, E=G+H, H=a jelöltenkénti szavazatok száma összesen

D

Szavazás

Urnában lévő szavazólapok száma Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet: + /hiány: -)
Érvénytelen szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma

E F G H

Az érvényes szavazatok száma jelöltenként

Sor-
szám
A jelölt neve, a jelölő szervezet neve azonosító Érvényes szavazatok száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Melléklet 29. minta

B JEGYZŐKÖNYV A FŐPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

A választás eredménye

|__| A választás eredménytelen volt, mert a legtöbb szavazatot szerző jelöltek azonos számú szavazatot kaptak.

|__| A választás eredményes volt.

A megválasztott főpolgármester neve: ......................................................................................................................

A jelölő szervezet neve: ......................................................................................................................

A jelölt azonosítója: |__|__|__|

Név Aláírás Név Aláírás

1. ....................................... ....................................... 7. ....................................... .......................................

a Fővárosi Választási Bizottság elnöke 8. ....................................... .......................................

2. ....................................... ....................................... 9. ....................................... .......................................

3. ....................................... ....................................... 10. ....................................... .......................................

4. ....................................... ....................................... 11. ....................................... .......................................

5. ....................................... ....................................... 12. ....................................... .......................................

6. ....................................... ....................................... 13. ....................................... .......................................

a Fővárosi Választási Bizottság tagjai

P. H.

A jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

Név Aláírás Név Aláírás

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

Melléklet 30. minta

JEGYZŐKÖNYV A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS TAGJAI VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL A