Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2014.IX.19.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1)1 A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, továbbá azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági, stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik) megvalósításakor e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(2)2 Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire, a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a Külügyminisztérium állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek közül a közalapítványok, a nem száz százalékban állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a 9. § (1) bekezdésében meghatározott alapítványok e rendelet előírásait kizárólag az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő beszerzéseikre, szerződéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

(4)3 E rendelet 9. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az államadósság-kezelés körében megkötésre kerülő azon szerződésekre, amelyekre közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen szerződések módosítására.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzések indokoltságának vizsgálata, és a közbeszerzési eljárások, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések ellenőrzése a nemzeti fejlesztési miniszter feladata. Ennek érdekében a közbeszerzési eljárások indokoltságának megítélésével, a központi ellenőrzés koordinálásával, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggő feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) látja el.

(2) A nemzeti fejlesztési miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladattal kapcsolatos döntési jogkörét az NFM vagyonpolitikai államtitkárára ruházhatja.

Közbeszerzések ellenőrzése

3. § Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek a közbeszerzéseik megkezdését megelőzően, a jelen rendelet 4. §-aiban foglaltak szerint a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulását kötelesek kérni.

4. §4 (1) A nettó huszonöt millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést, továbbá a nettó százötvenmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal az 1. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles az NFM-nek benyújtani.

(2) Az érintett szervezet az általa szükségesnek tartott nettó huszonötmillió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés, vagy szolgáltatás megrendelés, továbbá a nettó százötvenmillió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal a 2. melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell a szerződéstervezetet, vagy a lényeges szerződéses feltételeket tartalmazó iratot.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, amennyiben az érintett szervezet beszerzésének tárgya a központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó kiemelt termék, az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása során a (4)-(6) bekezdés szerint köteles eljárni.

(4) A (6) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve közvetlen megrendelések esetében az érintett szervezetnek a negyedévekre vonatkozó összesített igényeit kell benyújtani a 3. melléklet szerinti előterjesztésben

a) az első negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb a megelőző év december 31-ig,

b) a második negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év április 1-jéig,

c) a harmadik negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év július 1-jéig,

d) a negyedik negyedévre vonatkozó igényeket legkésőbb az adott év október 1-jéig.

(5) Versenyújranyitás és konzultáció esetében az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének megindítását megelőzően legalább 15 munkanappal a 4. melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani.

(6) Az érintett szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodásokból a nemzeti fejlesztési miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet.

(7) Az érintett szervezet a közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása nem hagyható jóvá.

(8) Ha az iratok valamelyike az (1)-(6) bekezdés szerinti formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, az NFM az előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül megtagadással visszaküldi az érintett szervezetnek.

4/A. §5 (1) A nemzeti fejlesztési miniszter tizenöt munkanapon belül dönt az adott közbeszerzésről, vagy további adatokat kér a kezdeményező érintett szervezettől. Ha további adatok benyújtása válik szükségessé a nemzeti fejlesztési miniszter azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül adja ki állásfoglalását.

(2) A közbeszerzési előterjesztés vizsgálatát követően a nemzeti fejlesztési miniszter a következő döntéseket hozhatja:

a) ajánlat(tétel)i, illetve részvételi felhívást és dokumentációt, vagy annak az előterjesztésben meghatározott részét, vagy az összesített igényeket jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul,

b) jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul, vagy

c) az eljárás megindításához nem járul hozzá.

(3) A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában - a (4) bekezdésben, valamint a 4. § (6) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve - a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a központi beszerző szervezet a hozzájárulás hiányban nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést. A nemzeti fejlesztési miniszter döntését követően, a döntéssel kapcsolatban további egyeztetésre nincs lehetőség.

(4) Amennyiben a nemzeti fejlesztési miniszter a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, a közbeszerzési eljárás, illetve a keretmegállapodásból történő beszerzés jóváhagyás hiányában is megkezdhető.

4/B. §6 A közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában nem kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntése.

5. § (1) A nemzeti fejlesztési miniszter jogosult bármely közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában megfigyelőt delegálni, erről az érintett szervezetet értesíti.

(2) A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3) Az érintett szervezet az eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan - az eljárás későbbi szakaszában történő becsatlakozás esetén visszamenőlegesen is - megküldi a delegált megfigyelőnek; a megfigyelőt valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben, írásban tájékoztatja.

6. §7 A bontást - kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontását - megelőzően, a 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban a delegált megfigyelő megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott ajánlat(tétel)i vagy részvételi felhívás került-e közzétételre, illetve kiküldésre, és az ajánlattételi - kétszakaszos eljárás esetén a részvételi - határidő lejárta előtt legalább 5 munkanappal jelentést tesz az NFM részére.

7. §8 (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek kötelesek egyeztetést kezdeményezni az NFM-mel az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal.

(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni az NFM részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlato(ka)t, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezést, valamint az NFM által kért további iratokat.

(3) A 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni az NFM részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlato(ka)t, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal.

(4) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az összegezés az ajánlatok elbírálásáról az ajánlattevők részére az állásfoglalását követően küldhető meg.

8. § A 3-7. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti

a)9 a jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának visszavonását a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;

b)10 a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a szerződés - összhangban a közbeszerzési törvény 144. § (4) bekezdésében foglaltakkal - csak a Közbeszerzési Döntőbizottság engedélyező végzése birtokában köthető meg;

c) a szerződést aláíró, illetve a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Szerződések ellenőrzése

9. § (1)11 Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek, valamint az azok kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok által megkötni, vagy módosítani tervezett, a közbeszerzési törvény 18. § (2) bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a szerződés megkötését, illetve módosítását az 5. melléklet szerinti előterjesztésnek az NFM felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

(2)12 Az érintett szervezet a szerződés, vagy szerződésmódosítás megkötéséhez a szerződéskötést, illetve módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, a módosítás tervezetét, - módosítás esetén - az eredeti szerződést a szerződés vagy a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles az NFM részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldeni. Az érintett szervezet a szerződés, illetve - amennyiben a módosítással az eredeti szerződéses érték nő - a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.

(3) Az NFM legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet az NFM véleményének átvezetése után a szerződés, illetve szerződés módosítás tervezetét - egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt - az NFM részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat - amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően - a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a nemzeti fejlesztésért felelős miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

(4) Az érintett szervezet a szerződést a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve a szerződést nem módosíthatja.

(5)13 Amennyiben a nemzeti fejlesztési miniszter a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, a szerződés megköthető vagy módosítható.

10. § A 9. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti

a)14 a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;

b) a szerződést aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Közbeszerzési szerződések teljesítése, módosítása

11. §15 (1)16 Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési eljárások utóellenőrzésére, és az eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítése ellenőrzésére az NFM jogosult. Ez az ellenőrzés kiterjed a szerződések módosításának, valamint a szerződés teljesítésébe más szervezet alvállalkozóként (közreműködőként) történő bevonása közbeszerzési törvényben meghatározott feltételei fennállásának vizsgálatára egyaránt. A 12. § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosítása, valamint a korábban közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.

(2)17 Az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, az (1) bekezdés szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül az NFM felé megküldeni.

(3)18 Az NFM a központi beszerző szervezet portáljáról a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés keretében is ellenőrzi, különös tekintettel a benyújtott igények és a teljesített közvetlen megrendelések értékének összhangjára.

12. § (1)19 Az e rendelet szerinti eljárás azon szerződésmódosításokra terjed ki, amelyek esetében a szerződésben foglalt ellenérték a módosítás eredményeként az eredeti értéket több mint három százalékkal meghaladná. Az érintett szervezet az ilyen szerződésmódosítás megkötéséhez a módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles az NFM részére a módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldeni.

(2) Az NFM legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet az NFM véleményének átvezetése után a szerződésmódosítás tervezetét - egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt - az NFM részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat - amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően - a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a nemzeti fejlesztésért felelős miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában a szerződés nem módosítható; a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg.

12/A. §20 A 12. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti

a) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;

b) a szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Közbeszerzések nyilvántartása

13. § (1)21 Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezetek kötelesek az NFM-nek megküldeni az éves közbeszerzési terveiket legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást adni a közbeszerzési terveik módosításáról, továbbá a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően legfeljebb 3 munkanapon belül.

(2)22

(3) Az érintett szervezetek kötelesek közbeszerzési szabályzatukat e rendelettel összhangban elkészíteni és az NFM részére megküldeni.

13/A. §23 A 11. § (2) bekezdésében, valamint a 13. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

14. §24 Az NFM feladata az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak módosításával, az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a rendelet hatálya alá tartozó szerződésekkel és teljesítésigazolásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A nemzeti fejlesztési miniszter az elektronikus úton történő benyújtás és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a benyújtandó adatok vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra, szerződésekre, valamint szerződés-módosításokra kell alkalmazni.

(3)25

(4)26 E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 2. §-ában megállapított rendelkezéseit, valamint 1-5. mellékletével megállapított mellékleteit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez27

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége: (telefonszám és e-mail cím)

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése):


3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:

4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

Uniós eljárásrend

nyílt eljárás meghívásos eljárás hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás


versenypárbeszéd
keretmegállapodásos eljárás első része (Kbt. 109. § a)/b)/c)/d); nyílt/meghívásos/ hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás) keretmegállapodásos eljárás második része28

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 121. § b)


Kbt. 121. § a)
nyílt meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

versenypárbeszéd keretmegállapodásos eljárás (első/második29 rész) hirdetmény nélküli tárgyalásos

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a meghívottak*:

Ajánlattételre felhívott neve:

Székelye/Címe:

Cégjegyzékszáma:

4.c) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:


4.d) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:


5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés, stb.):

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség szerint):

8. A szerződés futamideje
(megfelelő aláhúzandó):
határozott határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

9. Nyilatkozat:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni.
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)

IGEN NEM

Amennyiben igen, ennek indoka:

10. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer, stb.), a közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges, stb.)


11. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk

11.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem

11.2. A becsült érték kiszámításának módszere
(előzetes ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok, stb.)

12. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata

12.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az eljárásban? igen/nem

12.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka)

12.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban? igen/nem

12.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki általános szerződési feltételeket alkalmaz? igen/nem

12.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt? igen/nem

13. Külső szakértők

13.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt? igen/nem

13.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi tanácsadást? igen/nem

14. Szociális és környezetvédelmi szempontok

14.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a közbeszerzési eljárásban? igen/nem

14.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési eljárásban? igen/nem

Mellékletek:
a) ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét szakasz tekintetében,
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is,
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és dokumentációkat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell megküldeni,
d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének küldendő indokolás,
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a becsült érték meghatározására és bíráló bizottság megalakítására és összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás megindításához más szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat,
f) a 4. § (7) bekezdés szerinti irat.

*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.

Keltezés

Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

2. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez30

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége: (telefonszám és e-mail cím)

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése):


3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:

4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

Kbt. 121. § b)

nyílt meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos


Kbt. 121. § a)

versenypárbeszéd
keretmegállapodásos eljárás (első/második31 hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. §

rész) Kbt.
122. § (7)
egyéb h.n.t.

4.b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*:

Ajánlattételre felhívott neve:

Székelye/Címe:

Cégjegyzékszáma:

4.c) A 4.a) pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés, stb.):

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség szerint):

8. A szerződés futamideje
(megfelelő aláhúzandó):
határozott határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

9. Nyilatkozatok:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

IGEN NEM


Amennyiben igen, ennek indoka:

10. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetlegesen a dokumentáció tartalmára vonatkozó információk

10. a) a közbeszerzés tárgya és mennyisége:

10. b) részletes műszaki leírás:

10. c) kizáró okok és igazolás módja:

10. d) alkalmassági feltételek és az igazolás módja:

10. e) bírálati szempontok és a bírálat módszere:

11. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges, stb.)


12. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk

12.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem

12.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok, stb.)

13. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata

13.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az eljárásban? igen/nem

13.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka)

13.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban?
igen/nem

13.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki általános szerződési feltételeket alkalmaz?
igen/nem

13.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt?

igen/nem

14. Külső szakértők

14.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt?
igen/nem

14.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi tanácsadást?

igen/nem

15. Szociális és környezetvédelmi szempontok

15.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a közbeszerzési eljárásban?
igen/nem

15.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési eljárásban?
igen/nem


Mellékletek: a 4. § szerinti iratok

*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.

Keltezés

Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

3. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez32

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodásokból történő megrendelésekhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:
(telefonszám, e-mail cím):

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. Igénylési időszak: I. negyedév (január-március)/II. negyedév
(április-június)/III. negyedév (július-szeptember)/IV. negyedév (október-december)

3. A beszerzés nettó értéke:

4. Beszerzés tárgyának besorolása


Kiemelt termékkör

keretmegállapodás azonosítója*
negyedéves nettó összérték
kiemelt termékkörönként
(HUF)

Kommunikációs eszközök és szolgáltatások

Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások

Irodatechnikai berendezések és
szolgáltatások

Irodabútorok

Papíripari termékek és irodaszerek

Gépjárművek

Gépjármű-üzemanyagok

Utazásszervezések

Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások - elektronikus árlejtés szolgáltatás

Negyedéves nettó összérték:

Negyedéves bruttó összérték (nettó + közbeszerzési díj + ...% ÁFA)


Mellékletek: a 4. § (7) szerinti irat

* Annyi sor beszúrása szükséges termékkörönként, ahány keretmegállapodásból az érintett szervezet megrendelést kezdeményez.

Keltezés

Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

4. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez33

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodások második részében lefolytatandó konzultációhoz vagy versenyújranyitáshoz

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:
(telefonszám, e-mail):

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

2. a) A keretmegállapodás azonosítója:

2. b) A keretmegállapodás hatálya:

3. A második rész fajtája (megfelelő aláhúzandó) konzultáció/versenyújranyitás


4. A beszerzés tárgya:

5. A beszerzés nettó értéke:

6. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma

6. a) a közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a beszerzés mennyisége:

6. b) bírálati szempontok és a bírálat módszere:


Mellékletek: a 4. § (7) szerinti iratok

Keltezés

Aláírás
(név, beosztás)
P. H.

5. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez34

Előterjesztés
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó, nettó 50 millió forintot elérő értékű szerződésekre vonatkozóan

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

1.2. Székhely:

1.3. Postai cím:

1.4. Internetcím:

1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése:

2. A szerződés tárgyának pontos leírása:

3. A szerződés nettó értéke:

4. A Kedvezményezett kiválasztásának leírása:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)

5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés, stb.):

6. A szerződéskötés v. -módosítás tervezett időpontja:

7. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó): határozott határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI

8.1. Hivatalos név:

8.2. Székhely:

8.3. Postacím:

8.4. Szervezeti-működési forma:

8.5. Cégjegyzékszám:

8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:

8.7. Adószám:

8.8. Statisztikai szám:

8.9. Kapcsolattartó személy neve:

8.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége
(telefonszám, e-mail cím):

9. A szerződéskötés v. -módosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek bemutatása:

Melléklet: szerződés-tervezet; módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete, fedezetigazolás

Keltezés

Aláírás
(név, beosztás)
P. H.1  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


2  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (2). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


3  Beiktatta: 352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


4  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


5  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (4). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


6  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (5). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


7  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (6). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


8  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (7). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


9  Megállapította: 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. §. Hatályos: 2012. I. 1-től. Ezt követően megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.


10  Megállapította: 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 21. §. Hatályos: 2012. I. 1-től. Ezt követően megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.


11  Megállapította: 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 22. §. Módosítva: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (15) 1. alapján.


12  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (8). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


13  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (9). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


14  Megállapította: 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 23. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.


15  Megállapította: 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 24. §. Hatályos: 2012. I. 1-től. Ezt követően megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.


16  Számozását módosította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (10).


17  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (10). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


18  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (10). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


19  Módosította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (15) 2.


20  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (11). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


21  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (12). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


22  Hatályon kívül helyezte: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (16). Hatálytalan: 2013. VII. 1-től.


23  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (13). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


24  Megállapította: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (14). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


25  Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. IV. 2-től.


26  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (18). Hatályos: 2013. VII. 1-től.


27  Megállapítva: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (17), 1. melléklet alapján. Hatályos: 2013. VII. 1-től.


28  Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet alkalmazandó)


29  Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet alkalmazandó)


30  Megállapítva: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (17), 2. melléklet alapján. Hatályos: 2013. VII. 1-től.


31  Kivéve a kiemelt termékekre vonatkozó közbeszerzéseket (kiemelt termékek esetében a 4. vagy 5. melléklet alkalmazandó)


32  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (17), 3. melléklet. Hatályos: 2013. VII. 1-től.


33  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (17), 4. melléklet. Hatályos: 2013. VII. 1-től.


34  Beiktatta: 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (17), 5. melléklet. Hatályos: 2013. VII. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!