27/2007. (III. 28.) OGY határozat

a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat módosításáról1

Az Országgyűlés a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozatnak a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság Alapító Okiratát tartalmazó Mellékletét (a továbbiakban: AO) a következők szerint módosítja:

1. Az AO preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„amely a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a nemzeti hírügynökségről szóló törvény (a továbbiakban: Nht.) alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (a továbbiakban: részvénytársaság) zártkörű alapításáról az alábbiak szerint rendelkezik:”

2. Az AO 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A részvénytársaság cégneve: MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság

- angolul: MTI Hungarian News Agency Privately Owned Joint-Stock Company

- franciául: MTI Agence Télégraphique Hongroise Société Anonyme sans appel public à l’épargne

- németül: MTI Ungarische Nachrichtenagentur Geschlossene Aktiengesellschaft

- oroszul: Zakritoje Akcionyernoje Obscsesztvo MTI Vengerszkoje Tyelegrafnoje Agentsztvo

A részvénytársaság rövidített cégneve: MTI Zrt.

- angolul: MTI Hungarian News Agency. Co.

- franciául: MTI Agence Télégraphique Hongroise S. A.

- németül: MTI Ungarische Nachrichtenagentur AG

- oroszul: ZAO MTI Vengerszkoje Tyelegrafnoje-Agentsztvo”

3. Az AO 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.4. A részvénytársaság telephelyei:

Budapest I., Fém u. 8.

Budapest I., Naphegy tér 1.

Budapest I., Naphegy tér 8.

Budapest I., Krisztina krt. 24.

Budapest VII., Károly krt. 19-21.”

4. Az AO 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.3. A részvénytársaság a 2.1. pontban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében az alábbi „A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerébe” (TEÁOR 2003) tartozó tevékenységi kört gyakorolja:

Fő tevékenység:

92.40 ’03 Hírügynökségi tevékenység

Egyéb tevékenység:

22.11 ’03 Könyvkiadás

22.12 ’03 Napilapkiadás

22.13 ’03 Időszaki kiadvány kiadása

22.14 ’03 Hangfelvétel kiadás

22.15 ’03 Egyéb kiadás

22.21 ’03 Napilapnyomás

22.22 ’03 Máshova nem sorolt nyomás

22.23 ’03 Könyvkötés

22.24 ’03 Nyomdai előkészítő tevékenység

22.25 ’03 Kisegítő nyomdai tevékenység

22.31 ’03 Hangfelvétel-sokszorosítás

22.32 ’03 Videofelvétel-sokszorosítás

22.33 ’03 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

32.10 ’03 Elektronikai alkatrész gyártása

32.20 ’03 Ipari híradástechnikai termék gyártása

45.31 ’03 Villanyszerelés

45.32 ’03 Szigetelés

45.33 ’03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés

45.34 ’03 Egyéb épületgépészeti szerelés

45.41 ’03 Vakolás

45.42 ’03 Épületasztalos-szerkezet szerelése

45.43 ’03 Padló-, falburkolás

45.44 ’03 Festés, üvegezés

45.45 ’03 Egyéb befejező építés

50.20 ’03 Gépjárműjavítás

51.90 ’03 Egyéb nagykereskedelem

52.47 ’03 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

55.10 ’03 Szállodai szolgáltatás

55.23 ’03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.30 ’03 Étkezőhelyi vendéglátás

60.23 ’03 Egyéb szárazföldi személyszállítás

63.21 ’03 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység

64.20 ’03 Távközlés

70.20 ’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.33 ’03 Irodagép, számítógép kölcsönzése

72.10 ’03 Hardver-szaktanácsadás

72.21 ’03 Szoftver-kiadás

72.22 ’03 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.30 ’03 Adatfeldolgozás

72.40 ’03 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

72.50 ’03 Irodagép-, számítógép-javítás

72.60 ’03 Egyéb számítástechnikai tevékenység

74.13 ’03 Piac- és közvélemény-kutatás

74.40 ’03 Hirdetés

74.81 ’03 Fényképészet

74.87 ’03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

85.12 ’03 Járóbeteg-ellátás

92.11 ’03 Film-, videogyártás

92.12 ’03 Film-, videoterjesztés

92.20 ’03 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

92.51 ’03 Könyvtári, levéltári tevékenység”

5. Az AO 5.7. pontja első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.7. A részvénytársaság elnöke az Nht., a Gt., más jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezéseivel összhangban irányítja a részvénytársaságot. Ennek keretében:

- évente írásban beszámol az Országgyűlésnek a részvénytársaság tevékenységéről, amelynek keretében sor kerül a mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyereség felosztására. Az elnök beszámolóját a részvénytársaság felügyelőbizottságának véleményével együtt kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolóhoz mellékelni kell az Állami Számvevőszék elnökének jelentését a részvénytársaság gazdasági tevékenységéről;”

6. Az AO 5.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.8. Az elnök és a részvénytársaság jogviszonya kereteit a TTT-nek az elnöki tisztség betöltésére vonatkozó pályázati felhívásba kell foglalni. Az elnökkel a szerződést a TTT elnöke a TTT határozata szerint köti meg.”

7. Az AO a következő 5.12. ponttal egészül ki:

„5.12. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a cégjegyzésre jogosult a Társaság kézzel vagy géppel írt előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alatt vagy felett írja nevét az aláírási címpéldány szerint.”

8. Az AO 10.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.5. A részvénytársaság beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény előírásai vonatkoznak.”

9. Az AO 14.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.2. A jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben az Nht., valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

10. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.