a) a harmadik személyeknek nem volt megfelelő lehetőségük jogaik érvényesítésére; vagy

b) a határozat összeegyeztethetetlen a megkeresett Fél államában ugyanabban az ügyben már meghozott határozattal; vagy

c) az összeegyeztethetetlen a megkeresett Fél közrendjével; vagy

d) a határozat meghozatala a megkeresett Fél jogának kizárólagos joghatóságáról szóló rendelkezéseibe ütközik.

7. Rész

ELJÁRÁSI ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

23. Cikk

Központi hatóság

1. A Felek megjelölik központi hatóságukat vagy, amennyiben szükséges, hatóságaikat, amelyek feladata az e fejezet szerinti megkeresések megküldése, megválaszolása, e megkeresések teljesítése vagy illetékes hatóságoknak teljesítésre való továbbítása.

2. A Felek aláíráskor, illetve a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat letétbe helyezésekor közlik az Európa Tanács Főtitkárával a jelen cikk 1. bekezdése alapján kijelölt hatóságaik nevét és címét.

24. Cikk

Közvetlen érintkezés

1. A központi hatóságok közvetlenül érintkeznek egymással.

2. Sürgős esetben a megkereső Fél igazságügyi hatóságai, beleértve az ügyészt, közvetlenül küldhetik el megkereséseiket vagy közléseiket a megkeresett Fél hasonló hatóságaihoz. Ilyen esetben ezzel egyidejűleg a megkereső Fél központi hatósága másolatot küld a megkeresett Fél központi hatóságának.

3. A jelen cikk 1. és 2. bekezdése szerinti megkeresés vagy közlés küldhető a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezeten (INTERPOL) keresztül.

4. A jelen cikk 2. bekezdése szerint előterjesztett megkeresés esetén, ha a hatóság nem jogosult a megkeresés alapján intézkedni, azt az illetékes nemzeti hatósághoz továbbítja és erről a megkereső Felet közvetlenül értesíti.

5. Amennyiben a jelen fejezet 2. része szerinti megkeresések vagy közlések kényszercselekményre nem terjednek ki, azokat a megkereső Fél illetékes hatóságai közvetlenül továbbíthatják a megkeresett Fél illetékes hatóságaihoz.

25. Cikk

A megkeresés alakiságai és a nyelvhasználat

1. Az e fejezet szerinti minden megkeresést írásba kell foglalni. A telekommunikáció korszerű eszközei, mint a telefax, használhatók.

2. A jelen cikk 3. bekezdésébe foglalt rendelkezések figyelembevételén túl, a megkeresések vagy a mellékelt iratok fordítása nem követelhető.

3. A Felek aláíráskor, illetve a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat letétbe helyezésekor az Európa Tanács főtitkárához intézett nyilatkozatukban közölhetik, hogy fenntartják a jogot, hogy a hozzájuk érkező megkeresésekhez, illetve a megkeresések alátámasztására szolgáló iratokhoz saját nyelvükre, vagy az Európa Tanács egyik hivatalos nyelvére vagy ezen nyelvek általuk megjelölt egyikére való fordítást követeljenek meg. Ugyanezen alkalommal kinyilváníthatják készségüket arra, hogy az általuk meghatározott bármilyen nyelvre történő fordítást elfogadjanak. A többi Fél a viszonosság szabályát alkalmazhatja.

26. Cikk

Hitelesítés

A jelen fejezet alkalmazása során továbbított okiratok mentesek mindenfajta hitelesítési formaságtól.

27. Cikk

A megkeresés tartalma

1. A jelen fejezet szerinti együttműködésre irányuló megkeresésben meg kell jelölni:

a) a megkeresést előterjesztő szervet és a nyomozást vagy eljárást folytató szervet;

b) a megkeresés tárgyát és indokát;

c) az ügyeket, amelyekre a nyomozás vagy az eljárás vonatkozik, beleértve a lényeges tényeket (mint az elkövetés ideje, helye és körülményei), kivéve a kézbesítésre irányuló megkeresés esetén;

d) amennyiben az együttműködés kényszercselekményre is kiterjed,

(i) a törvényi rendelkezések szövegét vagy, ahol az nem lehetséges, az alkalmazandó jogról szóló nyilatkozatot, és

(ii) utalást arra, hogy a kért intézkedésnek vagy hasonló hatással járó más intézkedésnek a megkereső Fél joga szerint, annak területén helye van;

e) ahol szükséges és amennyiben lehetséges:

(i) részleteket az érintett személyről vagy személyekről, beleértve a nevet, születési időt és helyet, állampolgárságot és tartózkodási helyet, továbbá jogi személy esetén székhelyet, és

(ii) a dolgot, amelynek vonatkozásában az együttműködést kérik, annak helyét, az érintett személlyel vagy személyekkel való kapcsolatát, a bűncselekménnyel való bármilyen kapcsolatát, továbbá bármilyen rendelkezésre álló információt arról, hogy más személyeknek milyen érdekük fűződik a dologhoz; és

f) bármilyen különleges eljárást, amelynek követését a megkereső Fél kéri.

2. Ha a 3. rész szerinti átmeneti intézkedésre irányuló megkeresés olyan dolog lefoglalására vonatkozik, amelyen a pénzösszeg megfizetésének követeléséből álló elkobzási végzés végrehajtható, meg kell jelölni azt a maximális összeget is, ameddig a dologból megtérítést követelnek.

3. Az 1. bekezdésben említetteken túl, a 4. rész szerinti megkeresésnek tartalmaznia kell

a) a 13. Cikk 1. bekezdés a) pontja esetén:

(i) a megkereső Fél bírósága által hozott elkobzási határozat hiteles másolatát és a határozat alapjául szolgáló tényekről tett nyilatkozatot, ha ezekre a határozat maga nem tér ki,

(ii) a megkereső Fél illetékes hatóságának igazolását arról, hogy az elkobzási határozat végrehajtható és ellene rendes jogorvoslatnak nincs helye,

(iii) tájékoztatást arról, hogy milyen mértékben kérik a határozat végrehajtását,

(iv) tájékoztatást arról, hogy szükség van-e átmeneti intézkedések megtételére;

b) a 13. Cikk 1. bekezdés b) pontja esetén azon tényekről szóló nyilatkozatot, amelyet a megkereső Fél elegendőnek tart ahhoz, hogy a megkeresett Fél belső joga alapján a határozatot meghozza;

c) amikor harmadik személyeknek lehetőségük nyílt jogaik bejelentésére, az ezt bizonyító okiratokat.

28. Cikk

Hiányos megkeresések

1. Ha a megkeresés nem felel meg a jelen fejezet rendelkezéseinek vagy a rendelkezésre bocsátott adatok nem elegendők ahhoz, hogy a megkeresett Fél eljárjon a megkeresés alapján, e Fél a megkereső Féltől kérheti a megkeresés módosítását vagy további adatokkal való kiegészítését.

2. A megkeresett Fél e módosítások vagy adatok megérkezésére határidőt szabhat.

3. Ameddig a jelen fejezet 4. része szerinti megkeresés vonatkozásában kért módosítások vagy adatok nem érkeznek meg, a megkeresett Fél a jelen fejezet 2. vagy 3. részében hivatkozott intézkedések bármelyikét megteheti.

29. Cikk

Több megkeresés

1. Ha a megkeresett Fél ugyanazon személyre vagy dologra vonatkozó több megkeresést kap a jelen fejezet 3. vagy 4. része alapján, a több megkeresés nem akadályozza meg a Felet abban, hogy eljárjon a megkeresések alapján és akár ideiglenes intézkedéseket is tegyen.

2. A jelen fejezet 4. része szerint több megkeresés esetén a megkeresett Félnek meg kell fontolnia, hogy tárgyaljon a megkereső Felekkel.

30. Cikk

Indokolási kötelezettség

A megkeresett Fél indokolni köteles a jelen fejezet szerinti együttműködést megtagadó, elhalasztó vagy azt feltételekhez kötő határozatát.

31. Cikk

Tájékoztatás

1. A megkeresett Fél köteles megfelelően tájékoztatni a megkereső Felet:

a) a jelen fejezet szerinti megkeresés alapján elrendelt cselekményekről;

b) a megkeresés alapján végrehajtott cselekmények végeredményéről;

c) a jelen fejezet szerinti együttműködést részben vagy egészben megtagadó, elhalasztó vagy feltételekhez kötő határozatról;

d) azokról a körülményekről, amelyek a kért cselekmény végrehajtását lehetetlenné teszik, vagy jelentősen elhalaszthatják; és

e) ha a jelen fejezet 2. vagy 3. része szerinti megkeresés alapján ideiglenes intézkedésre került sor, azokról a belső jogszabályokról, amelyek az ideiglenes intézkedés automatikus feloldásához vezetnének.

2. A megkereső Fél köteles megfelelően tájékoztatni a megkeresett Felet:

a) bármilyen felülvizsgálatról, határozatról vagy más tényről, amelynek következtében az elkobzási határozat részben vagy egészben elveszíti végrehajthatóságát; és

b) minden olyan ténybeli vagy jogi fejleményről, amelynek következtében a jelen fejezet szerinti valamilyen cselekmény immár nem indokolt.

3. Ha egy Szerződő Fél ugyanazon elkobzási határozat alapján az elkobzást több Szerződő Féltől kéri, köteles a megkeresésről az összes, a határozat végrehajtásával érintett Szerződő Felet értesíteni.

32. Cikk

A felhasználás korlátozása

1. A megkeresett Fél a megkeresés teljesítését attól teheti függővé, hogy a beszerzett információkat vagy bizonyítékokat a megkereső Fél hatóságai előzetes beleegyezése nélkül a megkeresésben megjelölt nyomozáson vagy eljáráson túl nem fogják felhasználni, vagy továbbítani.

2. A Felek az aláíráskor, illetve a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat letétbe helyezésekor az Európa Tanács főtitkárához intézett nyilatkozatukban kinyilváníthatják, hogy előzetes beleegyezésük nélkül a jelen fejezet szerint általuk rendelkezésre bocsátott információkat vagy bizonyítékokat a megkereső Fél hatóságai a megkeresésben megjelölt nyomozáson vagy eljáráson túl nem használhatják fel, vagy nem továbbíthatják.

33. Cikk

Bizalmasság

1. A megkereső Fél megkövetelheti, hogy a megkeresett Fél a megkeresés tényeit és tárgyát kezelje bizalmasan, kivéve amennyire az a megkeresés teljesítéséhez szükséges. Ha a megkeresett Fél a bizalmasság követelményének nem képes eleget tenni, arról a megkereső Felet haladéktalanul tájékoztatja.

2. A megkereső Fél, amennyiben az nem ellentétes nemzeti jogának alapelveivel, kérelemre köteles bizalmasan kezelni a megkeresett Fél által rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat és információkat, kivéve amennyire ezek feltárása a megkeresésben leírt nyomozásban vagy eljárásban szükséges.

3. Belső jogi rendelkezéseinek megfelelően az a Szerződő Fél, amely a 10. Cikk szerinti önkéntes tájékoztatást kapott, köteles eleget tenni az információt rendelkezésre bocsátó Fél bizalmasságra irányuló kívánalmainak. Ha a másik Fél nem képes eleget tenni ezen kívánalmaknak, arról az információt nyújtó Felet megfelelően tájékoztatja.

34. Cikk

Költségek

A megkeresés teljesítésének rendes költségeit a megkeresett Fél állja. Ha a megkeresés teljesítéséhez jelentős vagy rendkívüli jellegű költségek fedezése szükséges, a Felek tárgyalni kötelesek annak érdekében, hogy megállapodjanak a megkeresés teljesítésének feltételeiről, illetve a költségek viseléséről.

35. Cikk

Kártérítés

1. Ha egy személy a jelen szerződés szerinti együttműködéssel kapcsolatos cselekménnyel vagy mulasztással okozott kárért való felelősségrevonás végett pert indít, az érintett Felek, ha ez helyénvaló, megfontolják, hogy tárgyaljanak egymással arról, hogy hogyan osszák meg a megállapított kártérítés összegét.

2. Az a Szerződő Fél, amelyet kártérítési perbe vontak, törekszik a perről tájékoztatni a másik Felet, ha az a Fél az ügyben érdekelt lehet.