IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. Cikk

Aláírás és hatálybalépés

1. A jelen Egyezmény aláírásra nyitva áll az Európa Tanács tagállamai és azon nem tagállamok részére, melyek az Egyezmény kidolgozásában részt vettek. Ezen államok az Egyezményt magukra nézve kötelezőnek nyilváníthatják:

a) aláírással, megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartása nélkül; vagy

b) megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával tett aláírással, a megerősítést, elfogadást vagy jóváhagyást követően.

2. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratot az Európa Tanács főtitkáránál kell letétbe helyezni.

3. Ez az Egyezmény attól a naptól számított három hónapos időtartam lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amelyen három állam, ebből legalább kettő az Európa Tanács tagállama az 1. bekezdés rendelkezéseivel összhangban elismerte, hogy az Egyezmény reá nézve kötelező hatállyal bír.

4. Azon aláíró államok vonatkozásában, amelyek később ismerik el az Egyezményt magukra nézve kötelezőnek, az Egyezmény az 1. bekezdés rendelkezéseivel összhangban álló, az Egyezmény kötelező jellegét elismerő nyilatkozat megtételétől számított három hónapos időtartam lejártát követő hónap első napján lép hatályba.

37. Cikk

Csatlakozás az Egyezményhez

1. Az Egyezmény hatálybalépését követően az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az Egyezmény Szerződő Államaival való tárgyalás után az Európa Tanács alapszabálya 20. d) Cikkében meghatározott többségi döntéssel és a Szerződő Államoknak a Bizottságban helyet foglalni jogosult képviselői egyhangú szavazatával bármely olyan államot meghívhat az Egyezményhez való csatlakozásra, amely nem tagja az Európa Tanácsnak és nem vett részt az Egyezmény kidolgozásában.

2. A csatlakozó államok tekintetében az Egyezmény a csatlakozási okiratnak az Európa Tanács főtitkáránál történt letétbe helyezéstől számított három hónapos időtartam lejáratát követő hónap első napján lép hatályba.

38. Cikk

Területi alkalmazás

1. Az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó, illetve csatlakozó okirat letétbe helyezésekor minden állam meghatározhatja azt a területet vagy azokat a területeket, amelyeken ezt az Egyezményt alkalmazni kell.

2. Bármely későbbi időpontban minden állam az Európa Tanács főtitkárához intézett nyilatkozatban kiterjesztheti az Egyezmény alkalmazását a nyilatkozatban megjelölt bármely területre. Az ilyen terület vonatkozásában az Egyezmény attól a naptól számított három hónapos időtartam lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a főtitkár e nyilatkozatot átvette.

3. Az előző két bekezdés értelmében tett nyilatkozat az abban megjelölt bármely terület viszonylatában a főtitkárhoz intézett értesítéssel visszavonható. A visszavonás attól a naptól számított három hónapos időtartam lejáratát követő hónap első napjától hatályos, amelyen a főtitkár az erről szóló értesítést átvette.

39. Cikk

Más egyezményekhez és megállapodásokhoz való viszony

1. A jelen Egyezmény nem érinti a speciális ügyekre vonatkozó többoldalú nemzetközi egyezményekből származó jogokat és kötelezettségvállalásokat.

2. Az Egyezményben részes Felek két- vagy többoldalú megállapodásokat köthetnek egymással az Egyezményben szabályozott kérdések körében annak érdekében, hogy kiegészítsék vagy megerősítsék annak rendelkezéseit, vagy megkönnyítsék az abban foglalt elvek alkalmazását.

3. Ha két vagy több Fél már kötött megállapodást vagy szerződést a jelen Egyezményben szabályozott témák valamelyikéről, vagy más módon rendezte kapcsolatait abban a témában, jogukban áll az ilyen megállapodást vagy szerződést alkalmazni, vagy kapcsolataikat ezeknek megfelelően szabályozni a jelen Egyezmény helyett, ha ez a nemzetközi együttműködést megkönnyíti.

40. Cikk

Fenntartások

1. A Felek aláíráskor, illetve a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat letétbe helyezésekor kinyilváníthatják, hogy élnek a 2. Cikk 2. bekezdésében, a 6. Cikk 4. bekezdésében, a 14. Cikk 3. bekezdésében, a 21. Cikk 2. bekezdésében, a 25. Cikk 3. bekezdésében és a 32. Cikk 2. bekezdésében biztosított fenntartási lehetőségek egyikével vagy többjével. További fenntartásoknak nincs helye.

2. Azon Felek, amelyek az előző bekezdés alapján fenntartást tettek, azt részben vagy egészben visszavonhatják az Európa Tanács főtitkárához intézett közlésben. A visszavonás azon a napon lép hatályba, amelyen e közlést a főtitkár átvette.

3. Az a Fél, amely a jelen Egyezmény valamely rendelkezése tekintetében fenntartást tett, e rendelkezés alkalmazását a többi Féltől nem követelheti; ugyanakkor, ha fenntartása részleges vagy feltételhez kötött, a rendelkezés alkalmazását annyiban követelheti, amennyiben azt maga is elfogadta.

41. Cikk

Módosítások

1. Bármely Fél javasolhatja a jelen Egyezmény módosítását. A javaslatot az Európa Tanács főtitkára közli az Európa Tanács tagállamaival és minden olyan nem tagállammal, amely a 37. Cikk rendelkezései értelmében csatlakozott az jelen Egyezményhez vagy a csatlakozásra meghívást kapott.

2. A Felek által javasolt módosításokat közölni kell a Bűnügyi Kérdések Európai Bizottságával, amely a javasolt módosításról kialakított véleményét a Miniszteri Bizottság elé terjeszti.

3. A Miniszteri Bizottság a javasolt módosítást és a Bűnügyi Kérdések Európai Bizottsága által előterjesztett véleményt megfontolja és elfogadhatja a módosítást.

4. A jelen cikk 3. bekezdése értelmében a Miniszteri Bizottság által elfogadott módosítás szövegét meg kell küldeni a Feleknek elfogadás végett.

5. A jelen cikk 3. bekezdése értelmében elfogadott módosítás az azt követő harmincadik napon lép hatályba, hogy az összes Fél értesítette a főtitkárt a módosítást elfogadásáról.

42. Cikk

A viták rendezése

1. Az Európa Tanács Bűnügyi Kérdések Európai Bizottságát tájékoztatni kell a jelen Egyezmény értelmezéséről és alkalmazásáról.

2. A jelen egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a Felek között kialakult vitát tárgyalások útján kell rendezni, beleértve a vitának a Bűnügyi Kérdések Európai Bizottsága elé terjesztését, választottbírósághoz fordulást, amelynek döntését a Felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el, illetve a Nemzetközi Bíróság felkérését, az érintett Felek választásától függően.

43. Cikk

Felmondás

1. A Felek bármikor felmondhatják ezt az Egyezményt az Európa Tanács főtitkárához intézett értesítéssel.

2. A felmondás attól a naptól számított három hónapos időtartam lejártát követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a főtitkár a felmondásról szóló értesítést átvette.

3. A jelen Egyezmény azonban továbbra is alkalmazandó a 14. Cikk szerinti elkobzás végrehajtására, ha az erre irányuló kérelmet a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban még a felmondás hatálybalépésének napját megelőzően terjesztették elő.

44. Cikk

Értesítések

Az Európa Tanács főtitkára az Európa Tanács tagállamait és a jelen Egyezményhez csatlakozott államokat értesíti

a) valamennyi aláírásról;

b) valamennyi megerősítő, elfogadó, jóváhagyó és csatlakozó okirat letétbe helyezéséről;

c) az Egyezmény valamennyi hatálybalépési időpontjáról a 36. és 37. Cikk szerint;

d) valamennyi, a 40. Cikk 1. bekezdése szerint tett fenntartásról;

e) az Egyezményt érintő bármilyen más cselekményről, értesítésről vagy közlésről.

A fentiek hiteléül az alulírott, erre kellőképpen felhatalmazottak jelen Egyezményt aláírták.

Készült Strasbourgban, 1990. november 8-án, angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles, egyetlen példányban, amelyet az Európa Tanács irattárában kell letétbe helyezni. Az Európa Tanács főtitkára az Egyezmény hiteles másolatát megküldi az Európa Tanács valamennyi tagállamának, az Egyezmény kidolgozásában részt vett nem-tagállamoknak és az Egyezményhez csatlakozásra meghívott valamennyi államnak.”

3. § (1) A Magyar Köztársaság a 99/1999. (XII. 10.) OGY határozat alapján az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő fenntartásokat tette:

6. Cikkhez

A 6. Cikk 4. bekezdése értelmében Magyarország fenntartja a jogot, hogy az 1. bekezdést csak a magyar Büntető Törvénykönyvben foglalt alapbűncselekmények tekintetében alkalmazza.

14. Cikkhez

A 14. Cikk 3. bekezdése értelmében Magyarország kijelenti, hogy e cikk 2. bekezdését csak alkotmányos alapelveivel és jogrendszerének alapjaival összhangban alkalmazza.

21. Cikkhez

A 21. Cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország kijelenti, hogy a bírósági okiratokat központi hatóságán keresztül kell kézbesíteni.

25. Cikkhez

A 25. Cikk 3. bekezdése értelmében a megkereséseket és az azok alátámasztására szolgáló iratokat magyar nyelven vagy az Európa Tanács egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, illetve ezen nyelvek valamelyikén készült fordítást kell hozzá csatolni. Magyarország ugyanakkor kinyilvánítja készségét arra, hogy a megkeresések és az azok alátámasztására szolgáló iratok német nyelvű fordítását is elfogadja.

32. Cikkhez

A 32. Cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország kijelenti, hogy a III. fejezet rendelkezései szerint rendelkezésre bocsátott információkat vagy bizonyítékokat a megkereső Fél hatóságai - az információt, bizonyítékot szolgáltató hatóság előzetes beleegyezése nélkül - a megkeresésben megjelölt nyomozáson vagy eljáráson túl más célra nem használhatják fel, illetve nem továbbíthatják.

(2) A Magyar Köztársaság a 99/1999. (XII. 10.) OGY határozat alapján az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatot tette:

23. Cikkhez

A 23. Cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország tájékoztatja az Európa Tanács főtitkárát, hogy központi hatóságként a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumát, valamint a Legfőbb Ügyészséget jelöli ki.

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, de az Egyezmény rendelkezéseit 2000. július 1-jétől kell alkalmazni.