• 2001. évi XCV. törvény
 • a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról1
 •     I. Fejezet
 •     ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 •         A törvény hatálya
 •         Értelmező rendelkezések
 •         A szolgálati viszony jellege
 •         Egyenruha és rendfokozatok
 •     II. Fejezet
 •     A SZOLGÁLATI VISZONYRA VONATKOZÓ ALAPELVEK
 •         A rendeltetésszerű joggyakorlás és kötelezettségteljesítés
 •         A hátrányos megkülönböztetés tilalma
 •         Jognyilatkozatok
 •         A jognyilatkozat megtámadhatósága, semmissége
 •         A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény elévülése
 •         A határidők számítása
 •     III. Fejezet
 •     AZ ALAPVETŐ JOGOK GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI
 •         Általános rendelkezés
 •         A személyes szabadság korlátozása
 •         A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása
 •         A véleménynyilvánítás szabadsága
 •         Gyülekezési jog
 •         Egyesülési jog
 •         Lelkiismereti és vallásszabadság
 •         Az anyanyelv használata
 •         Választójog
 •         A munka és foglalkozás szabad megválasztása
 •         A művelődéshez való jog, a tudományos és művészeti élet, a tanulás és a tanítás szabadsága
 •     IV. Fejezet
 •     ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEK ÉS ÉRDEKVÉDELEM
 •     V. Fejezet
 •     A SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE
 •         A szolgálati viszony alanyai
 •         A szolgálati viszony létesítésének feltételei
 •         Az állomány utánpótlása
 •         A szolgálati viszony létesítése
 •         Próbaidő
 •         A szolgálatteljesítés
 •         Rendelkezési állomány
 •         Pályázati rendszer
 •     VI. Fejezet
 •     A SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSA
 •         A szolgálati viszony módosításának esetei
 •         Beosztásból felmentés, más beosztásba kinevezés, áthelyezés
 •         Vezénylés
 •         Megbízás
 •         A szolgálati viszony szünetelése
 •         A szolgálati viszony korhatára
 •     VII. Fejezet
 •     A SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZŰNÉSE
 •         A szolgálati viszony megszűnésének esetei
 •         Közös megegyezés
 •         Lemondás
 •         Felmentés
 •         A szolgálati viszony megszűnése a törvény erejénél fogva
 •         Közszolgálati jogviszonyok közötti áthelyezés
 •         A szolgálati viszony megszűnésének egyéb esetei
 •         Eljárás a szolgálati viszony megszűnése esetén
 •         Megtérítési kötelezettség
 •         Végkielégítés és leszerelési segély
 •         Az állományba való visszavétel
 •         Összeférhetetlenség
 •         Vagyonnyilatkozat
 •     VIII. Fejezet
 •     A SZOLGÁLATI VISZONY TARTALMA
 •         A szolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok
 •         Az előmenetel általános szabályai
 •         Iskolai végzettségi (szakképesítési) követelmények
 •         Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
 •         Az előmenetel
 •         Az állomány tagja teljesítményének értékelése, minősítése
 •         Szolgálatteljesítési idő
 •         Szabadság
 •             Alap- és pótszabadság
 •             Egészségügyi szabadság
 •             Szülési szabadság
 •             Illetmény nélküli szabadság
 •         A szabadság kiadásának szabályai
 •         Tanulmányi szabadidő-kedvezmény
 •     IX. Fejezet
 •     AZ ILLETMÉNY
 •         Illetménykiegészítés
 •         Illetménypótlék
 •         Az illetményfolyósítás szabályai
 •     X. Fejezet
 •     JUTTATÁSOK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK
 •         Külön juttatás
 •         Jubileumi jutalom
 •         Napidíj
 •         Repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri juttatása
 •         Távolléti díj
 •         Költségtérítések
 •         Kedvezmények és támogatások
 •         Lakhatási támogatás
 •         Természetbeni ellátás
 •         Nevelési ellátás, gyermekgondozási támogatás, anyasági támogatás
 •         A kifizetés módja
 •     XI. Fejezet
 •     AZ ÉRDEMEK ELISMERÉSE
 •     XII. Fejezet
 •     A FEGYELMI FELELŐSSÉG
 •         A fegyelmi felelősség általános szabályai
 •         Fegyelmi fenyítések
 •         A fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok
 •         A fegyelmi eljárás rendje
 •         Jogorvoslatok
 •         Eljárás szabálysértés esetén
 •         A fenyítés végrehajtása
 •         A fenyítés hatálya
 •         A fenyítés hatálya alóli mentesülés
 •         Eljárás bűncselekmény esetén
 •     XIII. Fejezet
 •     KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
 •         Az állomány tagjának kártérítési felelőssége
 •         A Honvédség kártérítési felelőssége
 •     XIV. Fejezet
 •     A SZOLGÁLATI VISZONYON ALAPULÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK
 •         Egészségbiztosítási ellátások
 •         A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség megállapítása
 •         Nyugellátás
 •         A szolgálati nyugdíj
 •         A 2013. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő szolgálati nyugdíj
 •         A 2012. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő szolgálati nyugdíj
 •         Rokkantsági nyugdíj
 •         Baleseti rokkantsági nyugdíj
 •         Hozzátartozói nyugellátás
 •         A baleseti hozzátartozói nyugellátások
 •         A nyugellátás és a baleseti járadék megállapítása
 •         A magánnyugdíj
 •     XV. Fejezet
 •     KÉRELEM, SZOLGÁLATI PANASZ, FELLEBBEZÉS, SZOLGÁLATI JOGVITA
 •         Kérelem
 •         Szolgálati panasz
 •         Határozat elleni fellebbezés
 •         A bírósági út
 •     XVI. Fejezet
 •     SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS
 •     XVII. Fejezet
 •     A NYUGÁLLOMÁNYÚAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •     XVIII. Fejezet
 •     SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI GONDOSKODÁS
 •         Szociális gondoskodás
 •         A kegyeleti gondoskodás
 •     XIX. Fejezet
 •     A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
 •         A szolgálati jogviszony jellege
 •         Az alapvető jogok korlátozása
 •         Az érdek-képviseleti szervek és az érdekvédelem
 •         A szolgálati viszony alanyai
 •         A szolgálati viszony létesítésének feltételei
 •         Állományba tartozás és szolgálatteljesítés
 •         A szolgálati viszony tartalma
 •         A minősítés
 •         A pótlékok
 •         Fegyelmi felelősség
 •         Kártérítési felelősség
 •         Szolgálati panasz és fellebbezés
 •         Bírósági út
 •         Személyügyi nyilvántartás
 •     XX. Fejezet
 •     VEGYES RENDELKEZÉSEK
 •         A szolgálati idő számítása
 •         Etikai eljárás
 •         Jogharmonizáció az Európai Közösségek jogszabályaival
 •     XXI. Fejezet
 •     HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
 •     XXII. Fejezet
 •     ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
 •     XXIII. Fejezet
 •     FELHATALMAZÁSOK
 •     1. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez
 •     Az állomány tagjának esküje
 •     2. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez
 •     E törvény szerint a katonai rendfokozatok rendfokozati állománycsoportok szerinti sorrendben
 •     3. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez
 •     Táblázat a miniszter, a Honvéd Vezérkar főnöke és az Országos Parancsnokok munkáltatói jogköréről
 •     4. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez
 •     A minősítés kötelező elemei
 •     5. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez
 •     A személyügyi nyilvántartás adatköre
 •     6. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez
 •     I. Besorolási osztály
 •     II. Besorolási osztály