VIII. Fejezet

Tájékoztatás felsőoktatási intézmények és képzési programok értékeléséről

VIII.1. Cikk

A Felek megfelelő információt szolgáltatnak a felsőoktatási rendszerükbe tartozó bármely intézményről, vagy bármely ezekben működő képzési programról, lehetővé téve a másik Fél illetékes hatóságai számára, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az ezen intézményekben kiállított képesítések minősége megfelelő-e ahhoz, hogy az elismerést, az a Fél, amelytől kérték, megadja. A tájékoztatás a következő formában történhet:

a) amennyiben a Fél a felsőoktatási intézmények és képzési programok hivatalos értékelésére rendszert épített ki: tájékoztatás az értékelés módszereiről és eredményeiről, továbbá azokról a minőségi normákról, amelyek az egyes felsőfokú képesítést kibocsátó felsőoktatási intézményt, valamint a felsőfokú képesítés megszerzésére irányuló képzési programot jellemzik;

b) amennyiben a Fél a felsőoktatási intézmények és képzési programok hivatalos értékelésére nem épített ki rendszert: tájékoztatás a felsőoktatási rendszerébe tartozó bármely felsőoktatási intézményben, illetve bármely felsőoktatási képzési programban kiadott különböző képesítések elismeréséről.

VIII.2. Cikk

A Felek megteszik a megfelelő lépéseket, hogy összeállítsák, frissítsék és közreadják:

a) a felsőoktatási rendszerükbe tartozó különböző felsőoktatási intézmények áttekintését, bemutatva az egyes intézmények jellegzetességeit;

b) a felsőoktatási rendszerükbe tartozó elismert (állami és magán) intézmények listáját, megjelölve, hogy ezen intézmények milyen típusú képesítések kiadására jogosultak, valamint melyek az egyes intézményekbe és képzési programokra való bejutás feltételei;

c) a felsőoktatási képzési programok leírását;

d) azon oktatási intézmények listáját, amelyek az adott Fél területén kívül működnek, azonban a Fél az oktatási rendszerébe tartozónak tekinti.

IX. Fejezet

Tájékoztatás az elismerésről

IX.1. Cikk

A felsőoktatási képesítések elismerésének elősegítése érdekében a Felek vállalják, hogy a megszerezhető képesítések teljes leírására átlátható rendszert alakítanak ki.

IX.2. Cikk

1. Tudomásul véve, hogy megfelelő, pontos és naprakész információkra van szükség, mindegyik Fél létrehoz vagy fenntart egy nemzeti információs központot és ennek megalapításáról, vagy bármely ezt érintő változásról tájékoztatja valamelyik letéteményest.

2. A nemzeti információs központ mindegyik Fél területén:

a) elősegíti a felsőoktatásra és felsőfokú képesítésekre vonatkozó hivatalos és pontos információhoz való hozzáférést abban az országban, amelyben található;

b) elősegíti a másik Fél felsőoktatására és felsőfokú képesítéseire vonatkozó információhoz való hozzáférést;

c) szakvéleményt vagy tájékoztatást ad a képesítések elismerésére és értékelésére vonatkozó kérdésekben a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

3. Mindegyik nemzeti információs központnak rendelkeznie kell a feladatainak végrehajtásához szükséges eszközökkel.

IX.3. Cikk

A Felek területükön nemzeti információs központjaik révén vagy más módon támogatják az UNESCO/Európa Tanács Oklevélmellékletének vagy más hasonló, felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentumnak a használatát.

X. Fejezet

Végrehajtási mechanizmusok

X.1. Cikk

Az Egyezmény végrehajtását a következő szervek felügyelik, támogatják, illetve segítik:

a) A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottsága;

b) a tanulmányok elismerésével és a mobilitással foglalkozó Nemzeti Információs Központok Európai Hálózata (ENIC Hálózat), amely az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1994. június 9-i, valamint az UNESCO Európai Regionális Bizottságának 1994. június 18-i döntése alapján alakult meg.

X.2. Cikk

1. A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) ezennel létrejött. A Bizottságban mindegyik Fél egy fővel képviselteti magát.

2. A X.2. Cikk szóhasználatában a „Fél” fogalom nem vonatkozik az Európai Közösségekre.

3. A XI.1. Cikkben említett államok, továbbá a Szentszék, amennyiben nem szerződő felei a jelen Egyezménynek, valamint az Európai Közösségek és az ENIC Hálózat elnöke a Bizottság ülésein megfigyelőként vesznek részt. A régióban az elismerés területén tevékenységet folytató állami és nem állami szervezetek képviselői megfigyelőként szintén meghívhatók a Bizottság üléseire.

4. Az UNESCO Regionális Bizottságának elnöke, aki Az európai régió államaiban a felsőoktatási tanulmányok, oklevelek és végzettségek elismeréséről szóló egyezmény végrehajtásáért felel, szintén meghívást kap, hogy a Bizottság ülésein megfigyelőként részt vegyen.

5. A Bizottság elősegíti a jelen Egyezmény alkalmazását és felügyeli annak végrehajtását. E célból, a Felek többségének támogatásával ajánlásokat, nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket és a helyes gyakorlatra vonatkozó modelleket fogadhat el, hogy útmutatást adjon a Felek illetékes hatóságai számára az Egyezmény végrehajtásához, valamint a felsőfokú képesítések elismerésére irányuló kérelmek elbírálásához. Bár ezek a szövegek nem kötelező érvényűek, a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezeket alkalmazzák, vagy ezekre felhívják az illetékes hatóságok figyelmét és támogassák alkalmazásukat. A Bizottság kikéri az ENIC Hálózat véleményét, mielőtt döntését meghozza.

6. A Bizottság jelentést tesz az Európa Tanács és az UNESCO illetékes testületeinek.

7. A Bizottság kapcsolatot tart az UNESCO Regionális Bizottságaival, az UNESCO védnöksége alatt elfogadott, A felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és végzettségek elismeréséről szóló egyezmény alkalmazása céljából.

8. A határozatképességhez a Felek többségének a részvétele szükséges.

9. A Bizottság működési szabályzatot fogad el. Legalább háromévente rendes ülést tart. A Bizottság először a jelen Egyezmény hatálybalépésétől számított egy éven belül ül össze.

10. A Bizottság Titkársága az Európa Tanács főtitkárának és az UNESCO főigazgatójának közös felügyelete alá tartozik.

X.3. Cikk

1. A Felek a tanulmányok elismerésével és a mobilitással foglalkozó nemzeti információs központok európai hálózatának tagjaként (ENIC Hálózat) kijelölnek egy nemzeti információs központot, amelyet a IX.2. Cikk alapján állítanak fel, illetve működtetnek. Abban az esetben, ha a IX.2. Cikk alapján az egyik Fél területén egynél több nemzeti információs központ működik, ezek mind tagjai lesznek a Hálózatnak, de a Fél továbbra is csak egy szavazattal fog rendelkezni.

2. Az ENIC Hálózat, amely összetételében ezen Egyezmény Feleire korlátozódik, támogatja és segíti az illetékes nemzeti hatóságokat ezen Egyezmény gyakorlati megvalósításában. A Hálózat legalább évente egyszer megtartja soros közgyűlését. Hatáskörének megfelelően megválasztja elnökét és elnökségét.

3. Az ENIC Hálózat Titkársága az Európa Tanács főtitkárának és az UNESCO főigazgatójának közös felügyelete alá tartozik.

4. Az ENIC Hálózaton keresztül a Felek együttműködnek egymás nemzeti információs központjaival, különösen oly módon, hogy lehetővé teszik számukra a tevékenységük során felhasználható, a tanulmányok továbbtanulás céljából történő elismerésére és a mobilitásra vonatkozó valamennyi információ összegyűjtését.

XI. Fejezet

Záró rendelkezések

XI.1. Cikk

1. Jelen Egyezmény nyitva áll

a) az Európa Tanács tagállamai,

b) az UNESCO európai régió tagállamai,

c) az Európa Tanács Európai kulturális egyezményének és/vagy az UNESCO Az európai régió államaiban a felsőoktatással kapcsolatos tanulmányok, a megszerzett oklevelek és végzettségek elismeréséről szóló egyezményének bármely más aláíró, szerződő vagy tagállama számára, amelyet meghívtak az Egyezmény elfogadására összehívott Diplomáciai konferenciára.

2. Ezen államok és a Szentszék az alábbi módon ismerhetik el magukra nézve kötelezőnek az Egyezményt:

a) fenntartás nélküli aláírással anélkül, hogy azt ratifikációhoz, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz kötnék, vagy

b) ratifikációhoz, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz kötött aláírással, amelyet ratifikáció, elfogadás vagy jóváhagyás követ, vagy

c) csatlakozás által.

3. Az aláírások valamelyik letéteményesnél történnek. A ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó és csatlakozó okiratok valamelyik letéteményesnél lesznek elhelyezve.

XI.2. Cikk

Jelen Egyezmény a hónap első napján egy hónappal annak elteltét követően lép hatályba, miután öt állam, melyek közül legalább három az Európa Tanácsnak és/vagy UNESCO európai régiónak a tagja, kinyilvánította, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Egyezményt. A többi állam számára a hónap első napján, egy hónappal annak elteltét követően lép hatályba, miután az adott állam kinyilvánította, hogy az Egyezményt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

XI.3. Cikk

1. Az Egyezmény hatálybalépését követően a XI.1. Cikkben felsorolt kategóriákba nem tartozó államok is kérhetik az Egyezményhez való csatlakozásukat. Bármely erre irányuló kérelem az egyik letéteményeshez nyújtandó be, amely továbbítja ezt a szerződő államokhoz legalább három hónappal a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottságának ülése előtt. A letéteményes szintén értesíti az Európa Tanács Miniszteri Tanácsát és az UNESCO Végrehajtó Testületét.

2. A csatlakozást kérő állam felvételéhez a Felek kétharmados többsége szükséges.

3. A jelen Cikk 2. bekezdésének megsértése nélkül, az Egyezmény hatálybalépését követően, tagállamai kérésére az Európai Közösségek csatlakozhat hozzá a tagállamoknak a letéteményeshez továbbítandó kérése alapján. Ebben az esetben a XI.3. Cikk 2. bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

4. Bármely csatlakozó állam vagy az Európai Közösségek tekintetében az Egyezmény a csatlakozási okirat valamelyik letéteményesnél történt elhelyezését követő egy hónap eltelte utáni hónap első napján lép életbe.

XI.4. Cikk

1. Jelen Egyezmény azon Felei, amelyek egyszersmind szerződő felei az alábbi egyezmények közül egynek vagy többnek: