Európai egyezmény az egyetemen való továbbtanuláshoz szükséges oklevelek egyenértékűségéről (1953, ETS 15) és jegyzőkönyve (1964, ETS 49),

Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok egyenértékűségéről (1956, ETS 21),

Európai egyezmény az egyetemi képesítést igazoló tanulmányok továbbtanulás céljából történő elismeréséről (1959, ETS 32),

Nemzetközi egyezmény a Földközi-tenger mentén lévő arab és európai államokban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről (1976),

Egyezmény az európai régió államaiban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről (1979),

Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok általános egyenértékűségéről (1990, ETS 138)

a) közös kapcsolataikban a jelen Egyezmény rendelkezéseit alkalmazzák;

b) azokban a kapcsolataikban, amelyek olyan államokkal létesültek, amelyek a fenti egyezményeknek szerződő felei, azonban a jelen Egyezménynek nem, a fent említett egyezmények közül azokat alkalmazzák továbbra is, amelynek szerződő felei.

2. Jelen Egyezmény Felei vállalják, hogy tartózkodnak az 1. bekezdésben említett azon egyezményekhez való csatlakozástól, amelyeknek még nem szerződő felei, kivéve a Földközi-tenger mentén lévő arab és európai államokban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről szóló nemzetközi egyezményt.

XI.5. Cikk

1. Bármely állam az aláíráskor vagy a ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat elhelyezésekor megjelölheti azt a területet vagy területeket, amely(ek)re a jelen Egyezmény vonatkozik.

2. Bármely állam bármely későbbi időpontban az egyik letéteményeshez eljuttatott nyilatkozattal kibővítheti a jelen Egyezmény alkalmazását bármely olyan területre, amelyet nyilatkozatában megjelöl. Az ilyen terület vonatkozásában az Egyezmény a nyilatkozatnak a letéteményeshez történő megérkezését követő egy hónap eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.

3. Az előző két bekezdés alapján készült bármely nyilatkozat, a nyilatkozatban megjelölt terület vonatkozásában, visszavonható az egyik letéteményeshez eljuttatott értesítéssel. A visszavonás az értesítésnek a letéteményeshez történt megérkezését követő egy hónap letelte utáni hónap első napján lép hatályba.

XI.6. Cikk

1. Jelen Egyezményt a Felek bármelyike bármikor felmondhatja az egyik letéteményeshez eljuttatott értesítéssel.

2. A felmondás a felmondó értesítés okiratának átvételét követő tizenkét hónap eltelte utáni hónap első napján lép hatályba. A felmondás nem érinti az Egyezmény rendelkezései alapján korábban meghozott elismerési döntéseket.

3. Jelen Egyezmény alkalmazásának megszüntetését, illetve felfüggesztését, amely annak következménye, hogy valamelyik Fél megszegi az ezen Egyezmény tárgya vagy célja szempontjából fontos rendelkezéseket, a nemzetközi jognak megfelelően kell kezelni.

XI.7. Cikk

1. Bármely állam, a Szentszék vagy az Európai Közösségek az aláíráskor vagy a ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat elhelyezésekor kinyilatkoztathatja, hogy a következő Cikkek közül melyeket nem kívánja - részben vagy teljesen - alkalmazni:

IV.8. Cikk,

V.3. Cikk,

VI.3. Cikk,

VIII.2. Cikk,

IX.3. Cikk.

Egyéb fenntartással nem lehet élni.

2. A Felek bármelyike, amely az előző bekezdés alapján fenntartással élt, teljesen vagy részben visszavonhatja ezeket az egyik letéteményeshez eljuttatott értesítéssel. A visszavonás ezen értesítésnek a letéteményeshez való megérkezését követően lép hatályba.

3. Az a Fél, amely fenntartással élt ezen Egyezmény rendelkezéseit illetően, nem kérheti azok alkalmazását a másik Féltől sem; ugyanakkor, amennyiben fenntartásai részlegesek és feltételesek, ezen rendelkezések alkalmazását olyan mértékben kérheti, amilyen mértékben azokat magára kötelező érvényűként elfogadta.

XI.8. Cikk

1. Jelen Egyezmény módosítási tervezeteit a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottsága a Felek kétharmados többségének szavazatával fogadhatja el. Bármely így elfogadott módosítási tervezet bekerül az Egyezmény Jegyzőkönyvébe. A Jegyzőkönyv maga határozza meg hatálybalépésének módját. A hatálybalépéséhez szükséges azon Felek jóváhagyó nyilatkozata, amelyek a Jegyzőkönyvet magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.

2. Jelen Egyezmény III. fejezete az ezen Cikk 1. bekezdésében leírt eljárás szerint nem módosítható.

3. Bármely módosító javaslatot valamely letéteményeshez kell eljuttatni, aki legalább három hónappal a Bizottság ülése előtt továbbítja ezt a Felekhez. A letéteményes tájékoztatja az Európa Tanács Igazgatói Tanácsát, valamint az UNESCO Végrehajtó Testületét is.

XI.9. Cikk

1. Ezen Egyezménynek az Európa Tanács főtitkára és az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének főigazgatója a letéteményese.

2. Az a letéteményes, akihez a határozatot, bejelentést vagy értesítést benyújtották, értesíti az Egyezmény Feleit, valamint az Európa Tanács és/vagy az UNESCO Európai Régió tagállamait:

a) bármely aláírásról;

b) bármely ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat benyújtásáról;

c) bármely ezen Egyezmény hatálybalépésével kapcsolatos időpontról a XI.2. és XI.3.4. Cikknek megfelelően;

d) bármely olyan fenntartásról, amelyet a XI.7. Cikk értelmében tettek, illetve bármely fenntartás visszavonásáról, amelyet a XI.7. Cikk értelmében tettek;

e) ezen Egyezmény bármely felmondásáról, amelyet a XI.6. Cikk értelmében tettek;

f) bármely nyilatkozatról, amelyet a II.1. Cikk vagy a II.2. Cikk rendelkezései alapján tettek;

g) bármely nyilatkozatról, amelyet a IV.5. Cikk rendelkezései alapján tettek;

h) bármely csatlakozási kérelemről, amelyet a XI.3. Cikk rendelkezései alapján tettek;

i) bármely javaslatról, amelyet a XI.8. Cikk rendelkezései alapján tettek;

j) bármely más lépésről, bejelentésről vagy értesítésről, amely ezen Egyezményre vonatkozik.

3. Az a letéteményes, aki ezen Egyezmény rendelkezései értelmében tájékoztatást kapott vagy értesítést készített, azonnal tájékoztatja a másik letéteményest ezekről.

Mindezeket tanúsítva az alulírott képviselők, erre felhatalmazva, aláírták a jelen Egyezményt.

Készült Lisszabonban, 1997. április 11-én, két példányban, angol, francia, orosz és spanyol nyelven, s mind a négy szöveg hiteles. Az egyik példányt az Európa Tanács irattárában, a másikat pedig az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének irattárában kell elhelyezni. Hiteles másolatot kap valamennyi, a XI.1. Cikkben megjelölt állam, a Szentszék, az Európai Közösségek, valamint az Egyesült Nemzetek Titkársága.

(Aláírások)”

„Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region

The Parties to this Convention,

Conscious of the fact that the right to education is a human right, and that higher education, which is instrumental in the pursuit and advancement of knowledge, constitutes an exceptionally rich cultural and scientific asset for both individuals and society,

Considering that higher education should play a vital role in promoting peace, mutual understanding and tolerance, and in creating mutual confidence among peoples and nations;

Considering that the great diversity of education systems in the European region reflects its cultural, social, political, philosophical, religious and economic diversity, an exceptional asset which should be fully respected,

Desiring to enable all people of the region to benefit fully from this rich asset of diversity by facilitating access by the inhabitants of each State and by the students of each Party's educational institutions to the educational resources of the other Parties, more specifically by facilitating their efforts to continue their education or to complete a period of studies in higher education institutions in those other Parties,

Considering that the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in another country of the European region represents an important measure for promoting academic mobility between the Parties,

Attaching great importance to the principle of institutional autonomy, and conscious of the need to uphold and protect this principle,

Convinced that a fair recognition of qualifications is a key element of the right to education and a responsibility of society,

Having regard to the Council of Europe and UNESCO Conventions covering academic recognition in Europe:

European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities (1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49),

European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21),

European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS No. 32),

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region (1979),

European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS No. 138);

Having regard also to the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976), adopted within the framework of UNESCO and partially covering academic recognition in Europe;

Mindful that this Convention should also be considered in the context of the UNESCO conventions and the International Recommendation covering other Regions of the world, and of the need for an improved exchange of information between these Regions;

Conscious of the wide ranging changes in higher education in the European region since these Conventions were adopted, resulting in considerably increased diversification within and between national higher education systems, and of the need to adapt the legal instruments and practice to reflect these developments;

Conscious of the need to find common solutions to practical recognition problems in the European region;

Conscious of the need to improve current recognition practice and to make it more transparent and better adapted to the current situation of higher education in the European region;

Confident of the positive significance of a Convention elaborated and adopted under the joint auspices of the Council of Europe and UNESCO providing a framework for the further development of recognition practices in the European region;

Conscious of the importance of providing permanent implementation mechanisms in order to put the principles and provisions of the current Convention into practice,

Have agreed as follows:

Section I.

Definitions

Article I

For the purposes of this Convention, the following terms shall have the following meaning:

Access (to higher education)

The right of qualified candidates to apply and to be considered for admission to higher education.

Admission (to higher education institutions and programmes)

The act of, or system for, allowing qualified applicants to pursue studies in higher education at a given institution and/or a given programme.

Assessment (of institutions or programmes)

The process for establishing the educational quality of a higher education institution or programme.

Assessment (of individual qualifications)

The written appraisal or evaluation of an individual's foreign qualifications by a competent body.

Competent recognition authority

A body officially charged with making binding decisions on the recognition of foreign qualifications.

Higher education

All types of courses of study, or sets of courses of study, training or training for research at the post secondary level which are recognized by the relevant authorities of a Party as belonging to its higher education system.

Higher education institution

An establishment providing higher education and recognized by the competent authority of a Party as belonging to its system of higher education.

Higher education programme

A course of study recognized by the competent authority of a Party as belonging to its system of higher education, and the completion of which provides the student with a higher education qualification.

Period of study

Any component of a higher education programme which has been evaluated and documented and, while not a complete programme of study in itself, represents a significant acquisition of knowledge or skill.

Qualification

A. Higher education qualification

Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion of a higher education programme.