A Magyar Köztársaság és a Holland Királyság (a továbbiakban: Szerződő Felek),

azon kívánságtól vezérelve, hogy lehetővé tegyék szociális biztonsági ellátásaik jogszerű folyósítását egymás országaiban,

azon célból, hogy szabályozzák a két állam közötti együttműködést,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

1. Jelen egyezmény alkalmazásában

a) „terület” a Holland Királyság tekintetében a Királyság európai területét, a Magyar Köztársaság tekintetében a Magyar Köztársaság területét jelenti;

b) „jogszabályok” a 2. Cikk szerinti szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó jogszabályokat jelentik;

c) „illetékes hatóság” a Magyar Köztársaság tekintetében a 2. Cikk 2. bekezdésében megjelölt jogszabályok által szabályozott társadalombiztosítási rendszerekért felelős minisztériumok vagy megfelelő hatóságok, a Holland Királyság tekintetében pedig Hollandia Szociális Ügyek és Foglalkoztatási Miniszterét jelenti;

d) „illetékes intézmény” a Magyar Köztársaság tekintetében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság”-ot (Central Administration of National Pension Insurance) vagy annak jogutódját, a Holland Királyság tekintetében a 2. Cikk 1. bekezdés a), b) és c) pontjában említett szociális biztonsági ágazatokra vonatkozó jogszabályok tekintetében az Országos Társadalombiztosítási Intézetet („Landelijk instituut sociale verzekeringen” - National Institute for Social Insurance), c/o Gak Nederland bv, vagy annak jogutódját, a 2. Cikk 1. bekezdés d), e) és f) pontja alatt említett szociális biztonsági ágazatokra vonatkozó jogszabályok tekintetében pedig a Társadalombiztosítási Bankot („Sociale Verzekeringsbank” - Social Insurance Bank) vagy annak jogutódját jelenti;

e) „közreműködő szervek” az Egyezmény végrehajtásában közreműködő szerveket, így különösen a népesség-nyilvántartó hivatalokat, az adóhatóságokat, az anyakönyvi hivatalokat, a munkaügyi hivatalokat, a kereskedelmi hatóságokat, a rendőrséget, a büntetés-végrehajtási szerveket és a bevándorlási hivatalokat jelentik;

f) „ellátás” a 2. Cikkben hivatkozott jogszabályok szerinti bármely pénzbeli ellátást vagy nyugdíjat jelenti;

g) „igényjogosult” az ellátást kérelmező és az ellátásban részesülő bármely személyt jelenti;

h) „családtag” olyan személyt jelent, akit a holland jogszabályok családtagnak, a magyar jogszabályok hozzátartozónak ismernek el;

i) „lakóhely” az egyik Szerződő Fél területén lévő az a hely, ahova az illető személy letelepedési szándékkal költözik, és ahol e Szerződő Fél jogszabályai szerint van bejelentve;

j) „tartózkodási hely” a lakóhellyel ellentétben ideiglenes rövid távú helybenlakást jelent a Szerződő Felek egyikének területén, melynek időtartama rendszerint kapcsolódik az előzetesen meghatározott tartózkodási célkitűzés megvalósulásához.

2. A jelen Egyezményben használt egyéb fogalmak az alkalmazott jogszabályok szerinti értelemben értendők.

2. Cikk

Tárgyi hatály

A jelen Egyezmény hatálya kiterjed:

1. A Holland Királyság tekintetében, a szociális biztonság alábbi ágazataira vonatkozó holland jogszabályaira:

a) betegségbiztosítás (betegségi és anyasági ellátások),

b) rokkantsági ellátások a foglalkoztatott személyek részére,

c) rokkantsági ellátások önfoglalkoztató személyek részére,

d) öregségi nyugdíjak,

e) hátramaradotti ellátások,

f) gyermekellátások.

2. A Magyar Köztársaság tekintetében Magyarországnak

a) a társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozó jogszabályaira:

aa) társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások), valamint a folyósítás szempontjából azzal azonos elbírálás alá eső egyéb nyugellátások,

ab) baleseti járadék;

b) a társadalombiztosítási járulékok behajtására vonatkozó jogszabályaira.

3. Cikk

Személyi hatály

Ha a jelen Egyezmény másképpen nem rendelkezik, jelen Egyezmény hatálya kiterjed bármely igényjogosultra és családtagjaira, amennyiben állandó lakóhelyük vagy tartózkodási helyük a Szerződő Felek területén található.

4. Cikk

Ellátások kivitele

1. Ha a jelen Egyezmény másképpen nem rendelkezik, az egyik Szerződő Fél bármely jogszabálya, amely egy ellátás folyósítását kizárólag azért korlátozza, mert az igényjogosultnak vagy családtagjainak ezen Szerződő Fél területén kívül található az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye, nem alkalmazandó azon igényjogosultak vagy családtagjaik tekintetében, akiknek az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye a másik Szerződő Fél területén található.

2. Az 1. bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a Magyar Köztársaság harmadik állammal - a területi elv alapján - kötött kétoldalú megállapodásai alapján járó ellátásokra.

5. Cikk

Az igénybejelentésre és az ellátások folyósítására vonatkozó igényjogosultság igazolása

1. Az ellátások iránti igénybejelentés vagy az ellátások folyósításának jogszerűsége tekintetében, az egyik Szerződő Fél illetékes intézménye a másik Szerződő Fél illetékes intézményének kezdeményezésére, az igényjogosult közreműködésével adatokat és információkat szolgáltat - szükség szerint a közreműködő szervek bevonásával - azért, hogy az ellátásra való jogosultság vagy egy ellátás folyósításának jogszerűsége megállapítható legyen. Az illetékes intézmény az igényjogosultra vonatkozó igazolási nyilatkozatot az ezzel összefüggő dokumentáció hitelesített másolatával együtt eljuttatja a másik Szerződő Fél illetékes intézményének.

2. Az 1. bekezdésben hivatkozott információk körébe tartozik különösen a személyazonosságra, a lakcímre, a közös háztartásra, a tanulói jogviszonyra, a jövedelemre, az egészségi állapotra, a halálozásra, a szabadságvesztésre és fogvatartásra vonatkozó információ.

3. A Szerződő Felek illetékes intézményei közvetlenül kapcsolatba léphetnek egymással, továbbá az igényjogosultakkal, azok családtagjaival vagy képviselőivel.

4. Az 1. bekezdéstől függetlenül, a Szerződő Felek diplomáciai vagy konzuli képviselői és illetékes intézményei közvetlenül kapcsolatba léphetnek a másik Szerződő Fél közreműködő szerveivel annak érdekében, hogy igazolják az ellátásra való jogosultságot és az igényjogosultak részére eszközölt folyósítások jogszerűségét.

5. A jelen Egyezmény alkalmazásának érdekében az illetékes intézmények és a közreműködő szervek rendelkezésre bocsátják jó szolgálataikat és úgy járnak el, mintha saját jogszabályaikat alkalmaznák. Az illetékes intézmények és közreműködő szervek által biztosított igazgatási segítségnyújtás térítésmentes. A Szerződő Felek illetékes hatóságai azonban megállapodhatnak bizonyos költségek megtérítésében.

6. Az 1. bekezdés ellenére bármely Szerződő Fél illetékes intézménye, a lehetséges mértékben és előzetes kérés nélkül, tájékoztatja a másik Szerződő Fél illetékes intézményét az igényjogosultra vagy családtagjaira vonatkozó információkban bekövetkezett bármely változásról.

6. Cikk

Személyazonosítás

1. A magyar vagy holland jogszabályok szerint az ellátásokra való jogosultság és a folyósítás jogszerűsége meghatározásának érdekében annak a személynek, aki a jelen Egyezmény hatálya alá tartozik, a személyazonosságát igazolnia kell a személyazonosság igazolására szolgáló hivatalos okmánnyal, a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti Szerződő Fél illetékes intézménye előtt. Az illetékes intézmény e igényjogosultat személyazonossági igazolás alapján azonosítja. A személyazonosság hivatalos igazolása történhet az útlevél vagy bármilyen más érvényes, a személyazonosság igazolására szolgáló bizonyíték alapján, amelyet az egyén lakóhelye szerint erre hatáskörrel rendelkező illetékes szervek állítottak ki.

2. Az illetékes intézmény a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolatának megküldésével tájékoztatja a másik Szerződő Fél illetékes intézményét arról, hogy az igényjogosult személyazonosságának igazolása kellően megtörtént.

7. Cikk

Orvosi vizsgálat

1. Az egyik Szerződő Fél illetékes intézménye kérésére a másik Szerződő Fél területén lakó vagy tartózkodó igényjogosult orvosi vizsgálatát az utóbbi Szerződő Fél illetékes intézménye végezteti el.

2. A munkaképtelenség fokának megállapítása céljából mindkét Szerződő Fél illetékes intézményei felhasználják a másik Szerződő Fél illetékes intézménye által rendelkezésre bocsátott orvosi véleményeket és adminisztratív adatokat. Mindazonáltal az első Szerződő Fél illetékes intézményei fenntartják a jogot arra, hogy az igényjogosultat a saját választásuk szerinti orvossal megvizsgáltassák vagy az érintett személyt területükre orvosi vizsgálatra berendeljék.

3. Az igényjogosult bármely ilyen felkérésnek az orvosi vizsgálaton való megjelenéssel tesz eleget. Ha az igényjogosult úgy érzi, hogy egészségügyi okokból nem képes elutazni a másik Szerződő Fél területére, ahova az illetékes intézmény berendelte, haladéktalanul értesítenie kell e Szerződő Fél illetékes intézményét. Ebben az esetben az igényjogosultnak be kell nyújtania a kezelőorvosa által kiállított orvosi igazolást. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell az utazási képtelenség orvosi indokait és annak várható időtartamát.

4. A vizsgálatok és adott esetben az utazás és szállás költségei azt az illetékes intézményt terhelik, amelynek a kérésére a vizsgálatot elvégezték.

8. Cikk

Jogalap nélkül kifizetett ellátások visszatérítése és társadalombiztosítási járulékok behajtása

1. Az egyik Szerződő Fél jogalap nélkül kifizetett ellátások behajtására vagy társadalombiztosítási járulékok behajtására vonatkozó jogerős bírósági ítéleteit vagy illetékes intézményének jogerős határozatait a másik Szerződő Fél illetékes intézménye elismeri és végrehajtja, ez utóbbi Szerződő Fél törvényes keretei között. Az ítélet vagy határozat jogerőre emelkedését az ítélet vagy határozat hiteles másolatán fel kell tüntetni.

2. Ha az egyik Szerződő Fél illetékes intézménye egy igényjogosult számára jogalap nélküli ellátást folyósított és e személy ellátásban részesül a másik Szerződő Fél valamely illetékes intézményétől, az előző illetékes intézmény kérheti, hogy a szóban forgó kifizetést egyenlegezzék az igényjogosultat az utóbbi Szerződő Féltől megillető ellátásból. Ez utóbbi illetékes intézmény az általa alkalmazott jogszabállyal összhangban és annak keretei között intézkedik az összeg levonásáról, és átutalja az összeget annak az intézménynek, amely a visszatérítésre jogosult.

3. Mindkét Szerződő Fél illetékes intézményei jelen cikk szerinti tevékenységeiket térítésmentesen végzik. Bármely egyéb költséget, amely jogerős döntések vagy határozatok végrehajtásával kapcsolatban felmerül, például jogi költségek, az az illetékes intézmény viseli, amelynek a döntését vagy határozatát végre kell hajtani.