9. Cikk

A folyósítás megtagadása, felfüggesztés, visszavonás

Bármely Szerződő Fél illetékes intézménye megtagadhatja az ellátás folyósítását és felfüggesztheti vagy visszavonhatja az ellátást, ha az igényjogosult a jelen Egyezmény 6. Cikkében és 7. Cikk 2. és 3. bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően nem jelenik meg orvosi vizsgálaton vagy nem bocsátja rendelkezésre a kért információkat három hónapon belül.

10. Cikk

Adatvédelem

1. Ahol jelen Egyezmény szerint az egyik Szerződő Fél illetékes hatóságai vagy illetékes intézményei személyes adatokat közölnek a másik Szerződő Fél illetékes hatóságaival vagy illetékes intézményeivel, az adatközlésre az adatot szolgáltató Szerződő Fél adatvédelmet szabályozó jogi rendelkezései irányadóak. Az adatok minden további átadása, valamint tárolása, módosítása vagy megsemmisítése az adatokat fogadó Szerződő Fél adatvédelmi jogszabályainak hatálya alá tartozik.

2. A személyes adatok szociális biztonságtól eltérő célokra történő felhasználása az érintett személy jóváhagyásával vagy a nemzeti jogszabályok által nyújtott egyéb garanciákkal összhangban lehetséges.

11. Cikk

Az Egyezmény alkalmazása

Mindkét Szerződő Fél illetékes intézményei kiegészítő megállapodásokban meghatározhatják jelen Egyezmény alkalmazásához szükséges eljárásokat.

12. Cikk

Vitás kérdések rendezése

1. A Szerződő Felek illetékes intézményei a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a lehetséges mértékig annak szelleme és alapelvei szerint oldanak meg. Ha az illetékes intézmények nem rendeztek egy vitás kérdést, akkor a Szerződő Felek illetékes hatóságai teszik azt meg.

2. A Szerződő Felek bármely Szerződő Fél kérésére haladéktalanul konzultálnak egymással olyan kérdéseket illetően, amelyeket az illetékes intézmények vagy hatóságok nem rendeztek az 1. bekezdés szerint.

13. Cikk

Hatálybalépés

1. A Szerződő Felek írásban tájékoztatják egymást a jelen Egyezmény hatályba léptetéséhez szükséges jogi vagy alkotmányos eljárásaik befejezéséről.

2. A jelen Egyezmény az utolsó értesítés dátumát követő második hónap első napján lép hatályba azzal, hogy a 4. Cikket ideiglenesen alkalmazni kell az aláírás dátumát követő második hónap első napjától kezdődően.

14. Cikk

Területi alkalmazás

A Holland Királyság tekintetében a jelen Egyezményt kizárólag a Királyság európai területén kell alkalmazni.

15. Cikk

Az Egyezmény felmondása

Jelen Egyezményt a másik Szerződő Félnek küldött írásos értesítéssel bármikor felmondható. Felmondás esetén jelen Egyezmény azt az évet követő naptári év végéig hatályban marad, amikor a felmondásról szóló értesítést a másik Szerződő Fél megkapta.

A jelen Egyezményt kellően meghatalmazott alulírottak aláírták.

Készült Hágában, két-két példányban, 2001. év május hó 22. napján, magyar, holland és angol nyelven. Mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény 2002. március 1-jén lép hatályba.