3. Cikk

Jogosulatlan kifürkészés

Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszeren belüli, az abból származó, illetőleg a rendszerbe irányuló számítástechnikai adatok nem nyilvános továbbítása során technikai eszközök felhasználásával történő jogosulatlan és szándékos kifürkészése, ideértve az ilyen számítástechnikai adatokat továbbító, a számítástechnikai rendszerből származó elektromágneses sugárzást. A Fél kikötheti, hogy a bűncselekményt tisztességtelen céllal vagy egy másik számítástechnikai rendszerhez kapcsolódó számítástechnikai rendszerre vonatkozóan kövessék el.

4. Cikk

Számítástechnikai adat megsértése

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai adatok jogosulatlan és szándékos megkárosítása, törlése, megrongálása, megváltoztatása vagy megsemmisítése.

2. A Fél fenntarthatja magának a jogot annak kikötésére, hogy az 1. bekezdésben meghatározott cselekmény eredményeként jelentős kár következzen be.

5. Cikk

Számítástechnikai rendszer megsértése

Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai rendszer működésének számítástechnikai adatok bevitelével, továbbításával, megkárosításával, törlésével, megrongálásával, megváltoztatásával vagy megsemmisítésével való, jogosulatlan és szándékos, jelentős mértékű akadályozása.

6. Cikk

Eszközökkel való visszaélés

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön az alábbi cselekmények jogosulatlan és szándékos elkövetése:

a) az előállítása, az értékesítése, a felhasználás céljából való megszerzése, az ország területére való behozatala, a forgalomba hozatala vagy a más módon történő hozzáférhetővé tétele:

(i) elsődlegesen azon eszközöknek, ideértve a számítástechnikai programot, melyeket a 2-5. Cikkben meghatározott valamely bűncselekmény elkövetése érdekében hoztak létre vagy alakítottak át,

(ii) egy számítógépes jelszónak, egy belépési kódnak, illetőleg hasonló, a számítástechnikai rendszerbe vagy annak bármely részébe való belépést lehetővé tevő számítástechnikai adatnak,

azzal a céllal, hogy azt a 2-5. Cikkekben foglalt valamely bűncselekmény elkövetésére használják fel; valamint

b) a fenti a) pont (i) és (ii) alpontjában meghatározott dolgoknak a birtoklása a 2-5. Cikkben foglalt valamely bűncselekmény elkövetésére való felhasználás érdekében. A Fél a belső jogában kikötheti, hogy a büntetőjogi felelősséget meghatározott számú dolog birtoklása alapozza meg.

2. Jelen cikkben foglaltak nem alapozzák meg a büntetőjogi felelősséget abban az esetben, ha a jelen cikk 1. bekezdésében foglalt előállításnak, értékesítésnek, felhasználás céljából való megszerzésnek, az ország területére való behozatalnak, forgalomba hozatalnak vagy más módon történő hozzáférhetővé tételnek nem célja a jelen Egyezmény 2-5. Cikkében meghatározott bűncselekmény elkövetése, mint például az engedélyezett kísérlet vagy valamely számítástechnikai rendszer védelme esetén.

3. Minden Szerződő Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy nem alkalmazza a jelen cikk 1. bekezdését, feltéve, hogy a fenntartás nem a jelen cikk 1. bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában meghatározott értékesítésre, forgalomba hozatalra vagy más módon történő hozzáférhetővé tételre vonatkozik.

II. Cím

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK

7. Cikk

Számítógéppel kapcsolatos hamisítás

Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a számítástechnikai adatoknak olyan, jogosulatlan és szándékos bevitele, megváltoztatása, törlése vagy megsemmisítése, melyek eredményeként nem valódi adatok jönnek létre abból a célból, hogy úgy lehessen azokat figyelembe venni vagy jogszerű célra felhasználni, mintha valódi adatok lennének, függetlenül attól a ténytől, hogy közvetlenül olvashatók vagy érthetők-e. A Fél kikötheti, hogy csalárd szándék vagy hasonló tartalmú tisztességtelen cél fennállása alapozza meg a büntetőjogi felelősséget.

8. Cikk

Számítógéppel kapcsolatos csalás

Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a másnak jogosulatlanul és szándékosan történő vagyoni károkozás, amelyet

a) számítástechnikai adatok bármilyen bevitelével, megváltoztatásával, törlésével vagy megsemmisítésével,

b) a számítástechnikai rendszer működésébe való bármilyen beavatkozással,

anyagi haszon saját vagy más részére történő jogosulatlan megszerzésének céljából követnek el.

III. Cím

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ADATOK TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK

9. Cikk

Gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljenek az alábbi cselekmények, amennyiben azokat jogosulatlanul és szándékosan követik el:

a) gyermekpornográfia készítése számítástechnikai rendszer útján történő forgalomba hozatal céljából;

b) gyermekpornográfia felajánlása vagy hozzáférhetővé tétele számítástechnikai rendszer útján;

c) gyermekpornográfia továbbítása vagy forgalomba hozatala számítástechnikai rendszer útján;

d) gyermekpornográfiának saját vagy más részére számítástechnikai rendszer útján történő megszerzése;

e) gyermekpornográfiának egy számítástechnikai rendszerben vagy egy számítástechnikai adattároló-egységen való birtoklása.

2. A jelen cikk 1. bekezdése alkalmazásában „gyermekpornográfia” fogalma alatt olyan pornográf termék értendő, mely vizuális úton ábrázol:

a) kifejezetten szexuális magatartást tanúsító kiskorú személyt;

b) kifejezetten szexuális magatartást tanúsító kiskorúnak tűnő személyt;

c) kifejezetten szexuális magatartást tanúsító kiskorú személyt megjelenítő valósághű képet.

3. A jelen cikk 2. bekezdése tekintetében „kiskorú” mindazon személy, aki még nem töltötte be 18. életévét. A Fél alacsonyabb korhatárt is meghatározhat, amely azonban nem lehet kevesebb a 16. életévnél.

4. Minden Szerződő Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy részben vagy egészben nem alkalmazza a jelen cikk 1. bekezdésének d) és e) pontját, valamint 2. bekezdésének b) és c) pontját.

IV. Cím

SZERZŐI VAGY SZOMSZÉDOS JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK

10. Cikk

Szerzői vagy szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a Fél joga szerint az Irodalmi és Művészeti Művek Védelméről szóló Berni Uniós Egyezménybe és az azt felülvizsgáló 1971. június 24-én megkötött Párizsi Egyezménybe, a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló Egyezménybe, a Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződésébe foglalt és a Fél által elfogadott kötelezettségeknek megfelelően meghatározott szerzői jogok - kivéve a fenti egyezményekben megállapított bármely személyhez fűződő jogok - megsértése, amennyiben azt szándékosan, kereskedelmi méretekben és számítástechnikai rendszer útján követik el.

2. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a Fél joga szerint az Előadóművészek, a Hangfelvétel-előállítók és a Műsorsugárzó Szervezetek Védelméről szóló Római Egyezménybe, a Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló Egyezménybe, a Szellemi Tulajdon Világszervezetének az Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésébe foglalt és a Fél által elfogadott kötelezettségeknek megfelelően meghatározott szomszédos jogok - kivéve a fenti egyezményekben megállapított bármely személyhez fűződő jogok - megsértése, amennyiben azt szándékosan, kereskedelmi méretekben és számítástechnikai rendszer útján követik el.

3. A Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy egy szűk körben a jelen cikk 1. és 2. bekezdésében foglaltak vonatkozásában eltekint a büntetőjogi felelősség megállapításától, feltéve, hogy más hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, valamint, hogy ez a fenntartás nem ellentétes az 1. és 2. bekezdésekben hivatkozott nemzetközi szerződések alapján a Felet terhelő kötelezettségekkel.

V. Cím

EGYÉB FELELŐSSÉGI ÉS BÜNTETÉSI FORMÁK

11. Cikk

Kísérlet és bűnsegély vagy felbujtás

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a jelen Egyezmény 2-10. Cikkeiben meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódó, a bűncselekmény elkövetése érdekében szándékosan megvalósított bűnsegédi bűnrészesség vagy felbujtás.

2. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy belső jogával összhangban bűncselekménynek minősüljön a jelen Egyezmény 3-5., 7., 8. Cikkében, valamint a 9. Cikk 1. bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott bűncselekmények elkövetésének szándékos kísérlete.

3. Minden Szerződő Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy a jelen cikk 2. bekezdését részben vagy egészben nem alkalmazza.

12. Cikk

Jogi személyek felelőssége

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a jelen Egyezményben foglalt bűncselekményekkel kapcsolatban a jogi személyek felelősségre vonhatók legyenek, ha azt olyan természetes személy követi el a jogi személy javára, akár a saját, akár a jogi személy egyik szervének tagjaként eljárva, aki a jogi személyen belül vezető jogkörrel rendelkezik és amely jogkör alapja

a) a jogi személy képviseletének joga;

b) a jogi személy nevében döntések meghozatalának joga;

c) a jogi személyen belüli ellenőrzés joga.

2. Az 1. bekezdésben már meghatározott eseten túl minden Szerződő Fél megteszi azon szükséges intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a jogi személy felelősségre vonható legyen abban az esetben is, ha az 1. bekezdésben említett természetes személy részéről gyakorolt felügyelet vagy ellenőrzés hiánya teszi lehetővé, hogy a felügyelete alá tartozó természetes személy a jogi személy javára elkövesse a jelen Egyezményben meghatározott bűncselekményeket.