3. A Fél jogi alapelveivel összhangban a jogi személy felelőssége lehet büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási jogi.

4. A jogi személy felelősségének megállapítása nem zárja ki a bűncselekményt elkövető természetes személy büntetőjogi felelősségének megállapítását.

13. Cikk

Büntetések és intézkedések

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a 2-11. Cikkben meghatározott bűncselekmények miatt arányos, hatékony és visszatartó erejű büntetéseket lehessen alkalmazni, ideértve a szabadságelvonó büntetéseket is.

2. Minden Szerződő Fél biztosítja, hogy arányos, hatékony és visszatartó erejű büntetőjogi, illetőleg nem büntetőjogi szankciókkal vagy intézkedésekkel, ideértve a pénzügyi szankciókat is, lehessen sújtani azokat a jogi személyeket, amelyek felelősségét a 12. Cikk alkalmazásával állapították meg.

II. Fejezet

BÜNTETŐ ELJÁRÁSI JOG

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14. Cikk

Az eljárásjogi rendelkezések alkalmazási köre

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek meghatározott bűnügyi nyomozás vagy büntetőeljárás érdekében a jelen Fejezetben szereplő jogkörök és eljárások megteremtéséhez szükségesek.

2. A 21. Cikkben foglalt ellenkező rendelkezés hiányában minden Szerződő Fél alkalmazza a jelen címben meghatározott jogköröket és eljárásokat:

a) a jelen Egyezmény 2-11. Cikkeiben meghatározott bűncselekményekkel kapcsolatban;

b) a számítástechnikai rendszer útján elkövetett más bűncselekményekkel kapcsolatban; és

c) a bűncselekménnyel összefüggő elektronikus bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatban.

3. a) Minden Szerződő Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy a 20. Cikkben meghatározott intézkedéseket csak a fenntartásban meghatározott bűncselekményekkel vagy bűncselekmény kategóriákkal összefüggésben alkalmazza, feltéve, hogy ezen bűncselekmények vagy bűncselekmény kategóriák köre nem szűkebb azon bűncselekményekénél, melyekre a 21. Cikkben meghatározott intézkedéseket alkalmazza. Minden Szerződő Fél törekszik arra, hogy korlátozza ezt a fenntartást oly módon, hogy lehetővé tegye a 20. Cikkben meghatározott intézkedések minél szélesebb körű alkalmazását.

b) Ha a Fél a jelen Egyezmény elfogadásakor hatályban lévő jogi szabályozásában lévő korlátozások miatt nem alkalmazhatja a 20. és 21. Cikkben foglalt intézkedéseket a szolgáltató számítástechnikai rendszerén belül továbbított kommunikációra, mely rendszert

(i) zárt felhasználói csoport érdekében működtetnek, és

(ii) nem vesz igénybe közérdekű távközlő hálózatot, illetőleg nem kapcsolódik más magán vagy közérdekű számítástechnikai rendszerhez,

akkor a Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy nem alkalmazza ezeket az intézkedéseket az említett kommunikációval összefüggésben. Minden Szerződő Fél törekszik arra, hogy korlátozza ezt a fenntartást oly módon, hogy lehetővé tegye a 20. és 21. Cikkben meghatározott intézkedések minél szélesebb körű alkalmazását.

15. Cikk

Garanciák és biztosítékok

1. Minden Szerződő Fél biztosítja, hogy a jelen Fejezetben meghatározott jogkörök és eljárások megteremtése, bevezetése és alkalmazása során figyelembe veszi a belső jogában meghatározott biztosítékokat és garanciákat, melyek érvényre juttatják az arányosság elvét, és lehetővé teszik az emberi jogok és szabadságok megfelelő védelmét, különösen azokét a jogokét, melyeket az Európa Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezményében (1950) és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (1966), valamint más, az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi szerződésben meghatározott és a Fél által vállalt kötelezettségekkel összefüggésben iktatott be jogrendszerébe.

2. Ha ez az érintett jogkör vagy eljárás természete miatt indokoltnak tűnik, a biztosítékok és garanciák többek között az eljárás vagy a jogkör alkalmazási időtartamát, alkalmazási köre korlátozását, illetőleg alkalmazását alátámasztó indokok meglétét, valamint bírói vagy más független szervezet általi felülvizsgálatát is jelenthetik.

3. Amennyiben az a közérdekkel, különösen az igazságszolgáltatás megfelelő működtetésével összeegyeztethető, minden Szerződő Fél megvizsgálja a jelen Fejezetben meghatározott jogköröknek és eljárásoknak a harmadik személy jogaira, jogos érdekeire és felelősségére gyakorolt hatását.

II. Cím

TÁROLT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ADAT GYORS MEGŐRZÉSE

16. Cikk

Tárolt számítástechnikai adat gyors megőrzése

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy lehetővé tegye az illetékes hatóságainak a számítástechnikai rendszerben tárolt meghatározott számítástechnikai adatok, ideértve a forgalmi adatok gyors megőrzésének elrendelését vagy más módon történő kikényszerítését, különösen ha alappal feltételezhető, hogy az érintett adatokat a módosulás vagy a megsemmisülés veszélyezteti.

2. Amennyiben a Fél az 1. bekezdés alkalmazása érdekében elrendeli, hogy egy adott személy őrizze meg a birtokában vagy az ellenőrzése alatt lévő meghatározott tárolt adatokat, akkor a Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy kötelezhesse ezt a személyt a fenti adatoknak addig az időtartamig, de legfeljebb kilencven napig történő megőrzésére és épségének megóvására, mely időtartam a hatóság részére az adatok átadására kötelezéshez szükséges. A Fél az intézkedés ismételt elrendelését is lehetővé teheti.

3. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy kötelezze az adatokat őrző személyt vagy más, az adatok megőrzésére köteles személyt a fenti eljárás lefolytatásának a belső jog által meghatározott időtartamig történő titokban tartására.

4. A jelen cikkben meghatározott jogköröket és eljárásokat alá kell rendelni a 14. és 15. Cikkben foglalt rendelkezéseknek.

17. Cikk

Forgalmi adat gyors megőrzése és részbeni átadása

1. A forgalmi adatok 16. Cikk szerinti megőrzése érdekében minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy:

a) biztosítsa a forgalmi adatoknak a gyors megőrzését, függetlenül attól, hogy egy vagy több szolgáltató vett részt a fenti kommunikáció továbbításában; és

b) biztosítsa megfelelő számú forgalmi adatnak a Fél illetékes hatósága vagy e hatóság által kijelölt személy részére történő gyors átadását a kommunikáció továbbítására igénybe vett útvonal és a szolgáltató azonosítása érdekében.

2. A jelen cikkben meghatározott jogköröket és eljárásokat alá kell rendelni a 14. és 15. Cikkben foglalt rendelkezéseknek.

III. Cím

KÖZLÉSRE KÖTELEZÉS

18. Cikk

Közlésre kötelezés

1. Minden Szerződő Fél megteszi a szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, hogy az illetékes hatóságai kötelezhessék:

a) a területén tartózkodó személyt a birtokában vagy az ellenőrzése alatt lévő számítástechnikai rendszerben vagy számítástechnikai adattároló-egységen tárolt meghatározott számítástechnikai adatok közlésére; és

b) a területén szolgáltatást nyújtó szolgáltatót a birtokában vagy az ellenőrzése alatt lévő, az előfizetőre vonatkozó és a szolgáltatást érintő adatok közlésére.

2. A jelen cikkben meghatározott jogköröket és eljárásokat alá kell rendelni a 14. és 15. Cikkben foglalt rendelkezéseknek.

3. Jelen cikk alkalmazásában az „előfizetőre vonatkozó adat” bármely olyan számítástechnikai adat formájában vagy más formában megjelenő, szolgáltató által birtokolt, a szolgáltatásaira előfizetőkkel kapcsolatos, a tartalomra vonatkozó vagy a forgalmi adatoktól eltérő információ, mely lehetővé teszi, hogy megállapítsák:

a) az igénybe vett kommunikációs szolgáltatás típusát, az erre vonatkozóan tett technikai intézkedéseket, valamint a szolgáltatás időszakát;

b) az előfizető személyazonosságát, postai vagy földrajzi címét, telefonszámát vagy más elérhetőségét, a fizetésre és a számlázásra vonatkozó adatokat, melyek szolgáltatási szerződés vagy megállapodás alapján állnak a szolgáltató rendelkezésére;

c) minden más, a kommunikációs berendezés helyére vonatkozó, szolgáltatási szerződés vagy megállapodás alapján a szolgáltató rendelkezésére álló információt.

IV. Cím

TÁROLT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ADAT ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS LEFOGLALÁSA

19. Cikk

Tárolt számítástechnikai adat átvizsgálása és lefoglalása

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy feljogosítsa az illetékes hatóságait a területükön található:

a) számítástechnikai rendszer vagy annak egy része és az abban tárolt számítástechnikai adatok, és

b) a számítástechnikai adatok tárolását lehetővé tevő számítástechnikai adattároló-egység

átvizsgálására vagy ahhoz más módon történő hozzáférésre.

2. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek annak biztosításához szükségesek, hogy amikor a hatóságai az 1. bekezdés a) pontjában foglalt intézkedések alkalmazásával átvizsgálnak vagy más hasonló módon hozzáférnek egy meghatározott számítástechnikai rendszerhez vagy annak egy részéhez, és alappal feltételezhetik, hogy a keresett adatokat a Fél területén található más számítástechnikai rendszerben vagy annak egy részében tárolják, és ezek az adatok a kiinduló rendszerből jogszerűen elérhetőek vagy a kiinduló rendszer számára hozzáférhetőek, akkor az említett hatóságok haladéktalanul kiterjeszthessék az átvizsgálást vagy a más hasonló módon történő hozzáférést a másik rendszerre is.

3. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy feljogosítsa az illetékes hatóságait azon számítástechnikai adatok lefoglalására vagy más hasonló módon való biztosítására, melyekhez az 1. vagy a 2. bekezdésben foglaltak alkalmazásával fértek hozzá. Ezek az intézkedések a következő jogosultságokat foglalják magukba:

a) számítástechnikai rendszer vagy annak része, illetőleg számítástechnikai adattároló-egység lefoglalása vagy más hasonló módon történő biztosítása;

b) számítástechnikai adatról másolat készítése és annak megőrzése;

c) a szükséges tárolt számítástechnikai adatok épségének megóvása; és

d) az átvizsgált számítástechnikai rendszer fenti számítástechnikai adatainak hozzáférhetetlenné tétele vagy eltávolítása.

4. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek illetékes hatóságai feljogosításához szükségesek, hogy azok kötelezhessék a számítástechnikai rendszer működését vagy a számítástechnikai adatok védelme érdekében alkalmazott intézkedéseket ismerő személyeket - amennyiben indokolt - mindazon szükséges tájékoztatás megadására, amely lehetővé teszi az 1. és 2. bekezdésben foglalt intézkedések alkalmazását.