5. A jelen cikkben meghatározott jogköröket és eljárásokat alá kell rendelni a 14. és 15. Cikkben foglalt rendelkezéseknek.

V. Cím

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ADATOK VALÓS IDEJŰ ÖSSZEGYŰJTÉSE

20. Cikk

Forgalmi adatok valós idejű összegyűjtése

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyekkel az illetékes hatóságait feljogosítja arra, hogy

a) a Szerződő Fél területén található technikai eszközök felhasználásával valós időben összegyűjtsék vagy rögzítsék a számítástechnikai rendszer útján a területükön továbbított meghatározott kommunikációhoz kapcsolódó forgalmi adatokat; és

b) kötelezzék a szolgáltatókat, hogy a meglévő technikai teljesítőképességük körén belül:

(i) a Szerződő Fél területén található technikai eszközök felhasználásával valós időben összegyűjtsék vagy rögzítsék a számítástechnikai rendszer útján a területükön továbbított meghatározott kommunikációhoz kapcsolódó forgalmi adatokat, vagy

(ii) együttműködjenek és segítséget nyújtsanak az illetékes hatóságoknak az ilyen adatok valós idejű összegyűjtésében vagy rögzítésében.

2. Amennyiben a Fél, belső jogának alapelveire tekintettel, nem fogadhatja el az 1. bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket, azok helyett megteheti azon jogalkotási és más intézkedéseket, melyek a területén továbbított meghatározott kommunikációkkal kapcsolatos forgalmi adatok valós idejű összegyűjtésének vagy rögzítésének - a területén található technikai eszközök alkalmazásával történő - biztosításához szükségesek.

3. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy kötelezze a szolgáltatókat a jelen cikkben meghatározott jogkörök gyakorlásának, valamint azzal kapcsolatos egyéb információknak a titokban tartására.

4. A jelen cikkben meghatározott jogköröket és eljárásokat alá kell rendelni a 14. és 15. Cikkben foglalt rendelkezéseknek.

21. Cikk

Tartalomra vonatkozó adatok kifürkészése

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a belső jogban meghatározott súlyos bűncselekményekkel összefüggésben feljogosítsa az illetékes hatóságait, hogy

a) a Szerződő Fél területén található technikai eszközök felhasználásával valós időben összegyűjtsék vagy rögzítsék a számítástechnikai rendszer útján a területükön továbbított meghatározott kommunikációk tartalmára vonatkozó adatokat; és

b) kötelezzék a szolgáltatókat, hogy a meglévő technikai teljesítőképességük körén belül:

(i) a Szerződő Fél területén található technikai eszközök felhasználásával valós időben összegyűjtsék vagy rögzítsék a számítástechnikai rendszer útján a területükön továbbított meghatározott kommunikációk tartalmára vonatkozó adatokat, vagy

(ii) együttműködjenek és segítséget nyújtsanak az illetékes hatóságoknak az ilyen adatok valós idejű összegyűjtésében vagy rögzítésében.

2. Amennyiben a Fél, belső jogának alapelveire tekintettel, nem fogadhatja el az 1. bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket, azok helyett megteheti azon jogalkotási és más intézkedéseket, amelyek a területén továbbított meghatározott kommunikációk tartalmára vonatkozó adatok valós idejű összegyűjtésének vagy rögzítésének - a területén található technikai eszközök alkalmazásával történő - biztosításához szükségesek.

3. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy kötelezze a szolgáltatókat a jelen cikkben meghatározott jogkörök gyakorlásának, valamint azzal kapcsolatos egyéb információknak a titokban tartására.

4. A jelen cikkben meghatározott jogköröket és eljárásokat alá kell rendelni a 14. és 15. Cikkben foglalt rendelkezéseknek.

III. Fejezet

JOGHATÓSÁG

22. Cikk

Joghatóság

1. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy megállapítsa joghatóságát a jelen Egyezmény 2-11. Cikkében foglaltaknak megfelelően meghatározott bűncselekmények vonatkozásában, amennyiben a bűncselekményeket:

a) a területén; vagy

b) a Fél lobogóját viselő hajó fedélzetén; vagy

c) a Félnél lajstromozott repülőgép fedélzetén követték el; vagy

d) amelyet állampolgára követett el, ha a bűncselekmény az elkövetés helyének joga szerint büntetendő, vagy ha a bűncselekmény nem tartozik egyetlen állam joghatósága alá sem.

2. Minden Szerződő Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy az 1. bekezdés b)-d) pontjában foglalt joghatóságra vonatkozó szabályokat vagy azok bármely részét nem, vagy csak meghatározott esetben, illetve feltételek között alkalmazza.

3. Minden Szerződő Félnek meg kell tennie azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy megállapítsa joghatóságát a jelen Egyezmény 24. Cikkének 1. bekezdésében foglalt bűncselekmények vonatkozásában, ha a bűncselekmény feltételezett elkövetője a területén tartózkodik, és a kiadatási kérelem kizárólag az elkövető állampolgársága miatt nem teljesíthető a másik Fél részére.

4. Jelen Egyezmény nem zárja ki a Fél belső joga szerint meghatározott büntetőjogi joghatóságának gyakorlását.

5. Ha több Fél joghatósága is kiterjed a jelen Egyezményben meghatározott feltételezett bűncselekményre, akkor az érintett Felek, amennyiben az célszerűnek mutatkozik, tárgyalást folytatnak annak érdekében, hogy eldöntsék, melyik az a Fél, aki megfelelőbben tudja lefolytatni az eljárást.

HARMADIK RÉSZ

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

I. Fejezet

ALAPELVEK

I. Cím

A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

23. Cikk

A nemzetközi együttműködésre vonatkozó alapelvek

A Felek, a jelen Részben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a büntetőjogi tárgyú nemzetközi együttműködésekre vonatkozó nemzetközi szerződéseket, valamint az egységes vagy kölcsönös jogi szabályozásukon alapuló megállapodásokat, továbbá a nemzeti jogaikat alkalmazva, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a számítástechnikai rendszerekkel és adatokkal kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó nyomozások és eljárások során, illetőleg bármely bűncselekményre vonatkozó elektronikus bizonyítékok összegyűjtése érdekében.

II. Cím

KIADATÁSRA VONATKOZÓ ALAPELVEK

24. Cikk

Kiadatás

1. a) E cikk rendelkezései kerülnek alkalmazásra a Felek közötti kiadatásnál a jelen Egyezmény 2-11. Cikkeinek megfelelően meghatározott bűncselekményekre, azzal a feltétellel, hogy azok mindkét érdekelt Fél jogszabályai szerint legalább egy év vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés-büntetéssel büntetendőek legyenek.

b) Ha két vagy több Fél között alkalmazható, egységes vagy viszonossági jogszabályon alapuló megállapodás, illetve kiadatási szerződés - beleértve az Európai Kiadatási Egyezményt [ESZS N 24] - alapján más minimális büntetés kerül alkalmazásra, az ilyen megállapodásban vagy szerződésben meghatározott minimális büntetést kell alkalmazni.

2. A jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott bűncselekményeket úgy kell tekinteni, mint a kiadatás alapjául szolgáló olyan bűncselekményeket, amelyekre kiterjed a Felek között hatályban lévő két- vagy többoldalú kiadatási szerződés. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket a bűncselekményeket mint a kiadatás alapjául szolgáló bűncselekményeket beiktatják a közöttük megkötendő valamennyi két- vagy többoldalú kiadatási szerződésbe.

3. Ha a Fél szerződés meglététől teszi függővé a kiadatást, és olyan Fél intéz hozzá kiadatási kérelmet, amelyikkel nem kötött kiadatási szerződést, akkor a jelen Egyezményt a kiadatás jogi alapjaként veheti figyelembe a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében.

4. A Felek, akik a kiadatást nem teszik szerződés meglététől függővé, a jelen cikk 1. bekezdésében meghatározott bűncselekményeket a kiadatás alapjául szolgáló bűncselekményekként ismerik el.

5. A kiadatásnak a megkeresett Fél belső jogában vagy a hatályban lévő kiadatási szerződésekben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie, ideértve azokat az okokat is, melyek alapján a megkeresett Fél megtagadhatja a kiadatási kérelem teljesítését.

6. Ha a jelen cikk 1. bekezdésében említett bűncselekmények vonatkozásában kizárólag a kiadni kért személy állampolgársága alapján vagy azért tagadják meg a kiadatást, mert a megkeresett Fél saját joghatósága alá tartozónak ítéli a bűncselekményt, akkor a megkeresett Fél, a megkereső Fél kérelmére, az eljárás lefolytatása érdekében a saját, hatáskörrel rendelkező hatóságai elé terjeszti az ügyet, és megfelelő időn belül beszámol a megkereső Félnek az ügy kimeneteléről. Az említett hatóságok a nyomozás és az eljárás lefolytatása, valamint a döntés meghozatala során a megkeresett Félnek a hasonló jellegű bűncselekményekre irányadó szabályai szerint járnak el.

7. a) Az aláírás, illetve a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okmány letétbe helyezése alkalmával mindegyik Fél közli az Európa Tanács főtitkárával valamennyi azon hatóság nevét és címét, amelynek hatáskörébe tartozik szerződés hiányában a kiadatási, illetve az ideiglenes kiadatási letartóztatásra irányuló kérelmek előterjesztése vagy fogadása.

b) Az Európa Tanács főtitkára a Fél által kijelölt hatóságokról nyilvántartást hoz létre és napra készen vezet. Minden Szerződő Félnek folyamatosan biztosítania kell a nyilvántartásba foglalt adatok pontosságát.

III. Cím

A JOGSEGÉLY ÁLTALÁNOS ALAPELVEI

25. Cikk

A jogsegély általános alapelvei

1. A Felek a lehető legszélesebb körben jogsegélyt nyújtanak egymásnak a számítástechnikai rendszerekkel és adatokkal kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó nyomozások és eljárások során, illetőleg bármely bűncselekményre vonatkozó elektronikus bizonyítékok összegyűjtése érdekében.

2. Minden Szerződő Fél megteszi azon jogalkotási és egyéb intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy eleget tegyen a 27-35. Cikkben foglalt kötelezettségeknek.

3. Sürgős esetben minden Szerződő Fél előterjeszthet jogsegélykérelmeket és arra vonatkozó tájékoztatásokat gyors kommunikációs csatornákon keresztül - mint például az elektronikus levél vagy a fax, amennyiben ezek a csatornák biztosítják a közlés biztonságát és azonosíthatóságát (ideértve, amennyiben szükséges, a titkosítást is) -, és a megkeresett Fél kérelmére azok hivatalos úton is megerősíthetők. A megkeresett Fél átveszi a jogsegélykérelmeket, és gyors kommunikációs csatornákon keresztül válaszol azokra.

4. Amennyiben a jelen Rész cikkei kifejezetten másként nem rendelkeznek, a jogsegélynek a megkeresett Fél belső jogában vagy az alkalmazandó jogsegélyszerződésekben meghatározott feltételeknek kell megfelelnie, ideértve azon indokokat is, melyek alapján a megkeresett Fél megtagadhatja az együttműködést. A megkeresett Fél nem tagadhatja meg a jogsegélyt kizárólag azon indok alapján, hogy a kérelem olyan, a 2-11. Cikkben meghatározott bűncselekménnyel kapcsolatos, melyet a megkeresett Fél pénzügyi bűncselekménynek tekint.