• 2004. évi CXL. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól1
 •     I. Fejezet
 •     Alapelvek és alapvető rendelkezések
 •         Eljárási alapelvek
 •         Nyelvhasználat
 •         A törvény hatálya
 •         Ügyfél
 •         Jogutódlás a hatósági eljárásban
 •         Adatvédelem
 •     II. Fejezet
 •     Joghatóság, hatáskör, illetékesség
 •         Joghatóság
 •         A hatáskör megállapítása és az eljárási kötelezettség
 •         Illetékesség
 •         A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata
 •         Hatásköri, illetékességi vita
 •         Eljárás az illetékességi területen kívül
 •         Belföldi jogsegély
 •         Nemzetközi jogsegély
 •     III. Fejezet
 •     Az elsőfokú eljárás
 •         Az eljárás megindítása
 •         A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása
 •         Az eljárás megszüntetése
 •         Az eljárás felfüggesztése
 •         Ügyintézési határidő
 •         Kérelem
 •         Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés
 •         Képviselet
 •         Hatósági közvetítő
 •         Kizárás
 •         A szakhatóság közreműködése
 •         Idézés
 •         Értesítés
 •         A tényállás tisztázása
 •         Az ügyfél nyilatkozata
 •         Irat
 •         Tanú és hatósági tanú
 •         Szemle
 •         Szakértő
 •         Tolmács
 •         Az eljárás akadályozásának következményei
 •         Tárgyalás és közmeghallgatás
 •         Egyezségi kísérlet
 •         A határidő számítása
 •         Igazolási kérelem
 •         Az eljárás irataiba való betekintés
 •         A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel
 •     IV. Fejezet
 •     A hatóság döntései
 •         Határozat és végzés
 •         Az egyezség jóváhagyása
 •         Hatósági szerződés
 •         A döntés közlése és nyilvános közzététele
 •     V. Fejezet
 •     Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás
 •         Közös szabályok
 •         Hatósági bizonyítvány
 •         Hatósági igazolvány
 •         Hatósági nyilvántartás
 •     VI. Fejezet
 •     Hatósági ellenőrzés
 •     VII. Fejezet
 •     Jogorvoslatok
 •         A) Jogorvoslati eljárások kérelem alapján
 •             Fellebbezés
 •             A döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján
 •             Fellebbezési eljárás
 •             A fellebbezés elbírálására jogosult szerv
 •             Bírósági felülvizsgálat
 •             Újrafelvételi eljárás
 •             Méltányossági eljárás
 •         B) Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások
 •             A döntés módosítása vagy visszavonása
 •             Felügyeleti eljárás
 •             Felügyeleti szerv
 •             A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján
 •             Ügyészi óvás
 •             Semmisség
 •             A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése
 •     VIII. Fejezet
 •     Végrehajtás
 •         Végrehajtható döntések
 •         A végrehajtás elrendelése
 •         A végrehajtás foganatosítása
 •         Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása
 •         Késedelmi pótlék
 •         Meghatározott cselekmény végrehajtása
 •         Meghatározott ingóság kiadása
 •         Külföldi határozat végrehajtása
 •         Magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása
 •         A végrehajtás felfüggesztése
 •         A végrehajtás megszüntetése
 •         A végrehajtáshoz való jog elévülése
 •         Biztosítási intézkedések
 •         Végrehajtási kifogás
 •     IX. Fejezet
 •     Eljárási költség
 •         Az eljárási költség fogalma
 •         Az eljárási költség viselése
 •         Döntés az eljárási költség viseléséről
 •         Költségmentesség
 •     X. Fejezet
 •     Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás
 •         Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályok
 •         Üzemzavar
 •         Elektronikus tájékoztató szolgáltatás
 •         Az elektronikus ügyintézéssel és az elektronikus tájékoztató szolgáltatással szemben támasztott követelmények
 •         Más elektronikus eszközök igénybevételével kapcsolatos szabályok
 •         Hatósági szolgáltatás
 •     XI. Fejezet
 •     Záró rendelkezések
 •         Átmeneti rendelkezések
 •         Értelmező rendelkezések
 •         Hatálybalépés
 •         Felhatalmazás
 •         Módosuló jogszabályok
 •         Hatályukat vesztő rendelkezések