7. cikk

Orvosi ellenőrzés

Megfelelő orvosi ellenőrzést kell biztosítani az élő donoroknak és recipienseknek az átültetést követően.

8. cikk

Az egészségügyi dolgozók és a lakosság tájékoztatása

A Részes Felek általánosságban tájékoztatni fogják az egészségügyi dolgozókat és a lakosságot a szervek és szövetek iránti igényről. Ugyancsak tájékoztatást adnak azokról a feltételekről, amelyek a szervek és szövetek eltávolításával és beültetésével kapcsolatosak, ideértve a beleegyezéssel vagy engedélyezéssel kapcsolatos kérdéseket, különös tekintettel a halottból történő eltávolításra.

III. Fejezet

SZERV- ÉS SZÖVETELTÁVOLÍTÁS ÉLŐ SZEMÉLYEKBŐL

9. cikk

Általános szabály

Élő személyből szervek vagy szövet kizárólag a recipiens terápiás hasznára távolíthatók el abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre halottból származó megfelelő szerv vagy szövet, és más, összehasonlítható hatású alternatív gyógykezelési módszer.

10. cikk

Lehetséges szervdonorok

Élő donorból szerveltávolítás elvégezhető olyan recipiens javára, akivel a donor a jogszabály meghatározása szerinti szoros személyes kapcsolatban áll, vagy ilyen kapcsolat hiányában, csak a jogszabály által meghatározott feltételekkel és a megfelelő független testület jóváhagyásával.

11. cikk

A donorra vonatkozó kockázatok értékelése

A szerv vagy szövet eltávolítását megelőzően megfelelő orvosi vizsgálatokat és beavatkozásokat kell elvégezni a donor egészségére vonatkozó testi és pszichológiai kockázatok értékelésére és csökkentésére.

Az eltávolítás nem hajtható végre, ha a donor életére vagy egészségére nézve súlyos kockázatok állnak fenn.

12. cikk

A donor tájékoztatása

A donort, és értelemszerűen azt a személyt vagy testületet, aki vagy amely a jelen Jegyzőkönyv 14. cikk 2. bekezdése szerint beleegyezést ad, előzetesen megfelelően fel kell világosítani az eltávolítás céljáról és jellegéről, továbbá annak következményeiről és kockázatairól.

Ugyancsak tájékoztatni kell őket a donor védelmében jogszabályban előírt jogokról és jogi biztosítékokról. Különösképpen tájékoztatni kell őket arról, hogy joguk van független tanácsot kérni a kockázatok vonatkozásában olyan egészségügyi szakembertől, aki kellő tapasztalattal rendelkezik és nem vesz részt a szerv vagy szövet eltávolításában vagy az azt követő átültetési eljárásban.

13. cikk

Az élő donor beleegyezése

E Jegyzőkönyv 14. és 15. cikkétől függően, élő donorból szervet vagy szövetet csak abban az esetben lehet eltávolítani, ha ahhoz az érintett személy szabad, tájékoztatáson alapuló és kifejezett beleegyezését adta írásban vagy egy hivatalos testület előtt.

Az érintett személy bármikor szabadon visszavonhatja beleegyezését.

14. cikk

A szerv- vagy szöveteltávolításba való beleegyezési képességgel nem rendelkező személyek védelme

1. Nem végezhető szerv- vagy szöveteltávolítás olyan személyből, aki nem rendelkezik a jelen Jegyzőkönyv 13. cikke szerinti beleegyezési képességgel.

2. Kivételes esetben, továbbá a jogszabályok előírásai szerinti védő feltételek figyelembevételével, regeneratív szövet eltávolítása az alábbi feltételek mellett engedélyezhető a beleegyezési képességgel nem rendelkező személytől:

a. nem áll rendelkezésre olyan kompatibilis donor, aki beleegyezési képességgel rendelkezik;

b. a recipiens a donor testvére;

c. az adományozás potenciálisan életmentő a recipiens számára;

d. az érintett képviselője, vagy a jogszabályban meghatározott hatóság vagy személy vagy testület kifejezett és írásbeli engedélyét adta és ahhoz az illetékes testület is hozzájárult;

e. az érintett potenciális donor nem tiltakozik.

15. cikk

Sejteltávolítás élő donorból

Jogszabály rendelkezhet úgy, hogy a 14. cikk 2. bekezdésének b. és c. pontjai nem alkalmazandók sejtekre, amennyiben megállapítható, hogy eltávolításuk minimális kockázatot és minimális terhet jelent a donor számára.

IV. Fejezet

SZERV- ÉS SZÖVETELTÁVOLÍTÁS ELHUNYT SZEMÉLYEKBŐL

16. cikk

Halottá nyilvánítás

Szervet vagy szövetet az elhunyt személy testéből csak abban az esetben lehet eltávolítani, ha a személyt a jogszabályok szerint halottnak nyilvánították.

A személy halálát megállapító orvosok nem lehetnek ugyanazok az orvosok, akik közvetlenül részt vesznek szervek vagy szövetek eltávolításában az elhunyt személy testéből, vagy az azt követő transzplantációs eljárásban, vagy akiknek feladata a potenciális szerv- vagy szövetrecipiensek ellátása.

17. cikk

Beleegyezés és engedély

Elhunyt személy testéből szervek vagy szövetek nem távolíthatók el a jogszabályban előírt beleegyezés vagy engedély megszerzése nélkül.

Az eltávolítás nem hajtható végre, ha az elhunyt személy az ellen tiltakozott.

18. cikk

Az emberi test tisztelete

Az eltávolítás során az emberi testet tisztelettel kell kezelni és minden ésszerű intézkedést meg kell tenni a holttest helyreállítása céljából.

19. cikk

A szerv- és szövetadományozás elősegítése

A Részes Felek megteszik a szükséges intézkedéseket a szervek és szövetek adományozásának elősegítésére.

V. Fejezet

A BEÜLTETÉS CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSTÓL ELTÉRŐ CÉLBÓL ELTÁVOLÍTOTT SZERV VAGY SZÖVET BEÜLTETÉSE

20. cikk

A beültetés céljára történő adományozástól eltérő célból eltávolított szerv vagy szövet beültetése

1. Ha egy szervet vagy szövetet egy személy testéből a beültetés céljára történő adományozástól eltérő céllal távolítanak el, az csak akkor ültethető be, ha a következményeket és lehetséges kockázatokat elmagyarázták az érintett személynek és ő abba tájékoztatáson alapuló beleegyezését adta, vagy a beleegyezési képességgel nem rendelkező személy esetében a megfelelő engedélyt megszerezték.

2. A jelen Jegyzőkönyv valamennyi rendelkezése alkalmazandó az 1. bekezdésben vázolt helyzetre, a III. és IV. fejezetekben foglaltak kivételével.

VI. Fejezet

AZ ANYAGI HASZONSZERZÉS TILALMA

21. cikk

Az anyagi haszonszerzés tilalma

1. Az emberi test és annak részei, mint olyanok, nem használhatók fel anyagi haszonszerzésre vagy hasonló előny szerzésére.

A fenti rendelkezés nem tiltja az olyan díjazás kifizetését, amely nem képez anyagi haszonszerzést vagy hasonló előnyt, különös tekintettel az alábbiakra:

- élő donorok kártérítése elmaradt jövedelem és minden egyéb igazolható költségek miatt, amelyek az eltávolítással vagy az azzal kapcsolatos orvosi vizsgálatokkal kapcsolatban merültek fel;

- az átültetéssel összefüggésben végzett jogszerű orvosi vagy kapcsolódó technikai szolgáltatások igazolható díjának a kifizetése;

- szervek vagy szövetek élő személyből történő kivételéből eredő indokolatlan kár megtérítése.

2. Tilos szervek vagy szövetek iránti igényt vagy azok kínálatát anyagi haszonszerzés vagy hasonló előny szerzése céljából reklámozni.

22. cikk

A szerv- és szövetkereskedelem tilalma

Tilos a szervekkel és szövetekkel kereskedni.

VII. Fejezet

TITOKTARTÁS

23. cikk

Titoktartás

1. Az arra a személyre vonatkozó személyes adatokat, akiből szerveket vagy szöveteket távolítottak el, valamint a recipiensre vonatkozó személyes adatokat bizalmasan kell kezelni. Ezeket az adatokat kizárólag a szakmai titoktartásra és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint lehet gyűjteni, feldolgozni és kommunikálni.

2. Az 1. bekezdés rendelkezéseit azon rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek - megfelelő biztosítékok mellett - lehetővé teszik a szükséges információk gyűjtését, feldolgozását és közlését arra a személyre vonatkozóan, akiből szerveket vagy szöveteket távolítottak el, vagy a szervek és szövetek recipiense(i) vonatkozásában, amennyiben az orvos-szakmai célból szükséges, ideértve a nyomon követhetőséget is, a jelen Jegyzőkönyv 3. cikkének rendelkezései szerint.

VIII. Fejezet

A JEGYZŐKÖNYV RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSE

24. cikk

A jogok vagy alapelvek megsértése

A Részes Felek, rövid értesítési idővel, megfelelő jogi védelmet biztosítanak a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseiben foglalt jogok és elvek jogosulatlan megsértésének megelőzésére vagy megszüntetésére.

25. cikk

Kártérítés indokolatlan károkozás miatt

Az a személy, aki transzplantációs eljárás következtében indokolatlan kárt szenvedett, jogosult méltányos kártérítésre a jogszabályban meghatározott feltételekkel és eljárás szerint.

26. cikk

Szankciók

A Részes Felek megfelelő szankciók alkalmazásáról intézkednek jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseinek megsértése esetén.

IX. Fejezet

A RÉSZES FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

27. cikk

A Részes Felek közötti együttműködés

A Részes Felek megfelelő intézkedéseket hoznak annak a biztosítására, hogy hatékony együttműködés legyen közöttük a szerv- és szövetátültetés tekintetében, többek között információcsere útján.

Különösen, megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a szervek és szövetek gyors és biztonságos szállítását területükre és területükről.

X. Fejezet

A JELEN JEGYZŐKÖNYV ÉS AZ EGYEZMÉNY KÖZÖTTI KAPCSOLAT; A JEGYZŐKÖNYV FELÜLVIZSGÁLATA

28. cikk

A jelen Jegyzőkönyv és az Egyezmény közötti kapcsolat

A Részes Felek a jelen Jegyzőkönyv 1-27. cikkét Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló egyezmény kiegészítő cikkeinek tekintik, és az Egyezmény összes rendelkezése ennek megfelelően alkalmazandó.

29. cikk

A Jegyzőkönyv felülvizsgálata

A tudomány előrehaladásának figyelemmel kísérése érdekében a jelen Jegyzőkönyvet Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló egyezmény 32. cikkében hivatkozott Bizottságban a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított öt éven belül, azt követően pedig a Bizottság által meghatározott időközönként felül kell vizsgálni.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Aláírás és ratifikáció

A jelen Jegyzőkönyv aláírásra nyitva áll az Egyezményt Aláíró Felek számára, és ratifikációtól, elfogadástól vagy jóváhagyástól függ. Egy Aláíró Fél nem ratifikálhatja, nem fogadhatja el vagy nem hagyhatja jóvá ezt a Jegyzőkönyvet anélkül, hogy előzetesen vagy egyidejűleg ne ratifikálná, ne fogadná el vagy ne hagyná jóvá az Egyezményt. A ratifikációs, elfogadási vagy jóváhagyási okmányokat az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.