31. cikk

Hatálybalépés

1. Ez a Jegyzőkönyv az attól az időponttól számított három hónapos időszak lejártát követő hónapnak az első napján lép hatályba, amely időpontban öt állam, köztük legalább az Európa Tanács négy tagállama kifejezésre juttatta arra vonatkozó beleegyezését, hogy kötelezőnek ismeri el a Jegyzőkönyvet a 30. cikk rendelkezéseivel összhangban.

2. Minden Aláíró Fél tekintetében, amely a későbbiekben kinyilvánítja arra vonatkozó beleegyezését, hogy kötelezőnek ismeri el a Jegyzőkönyvet, a Jegyzőkönyv az attól az időponttól számított három hónapos időszak lejártát követő hónapnak az első napján lép hatályba, amely időpontban a ratifikációs, elfogadási vagy jóváhagyási okmányt letétbe helyezték.

32. cikk

Csatlakozás

1. A jelen Jegyzőkönyv hatálybalépését követően bármely állam, amely csatlakozik az Egyezményhez, csatlakozhat ehhez a Jegyzőkönyvhöz is.

2. A csatlakozás a csatlakozási okmánynak az Európa Tanács Főtitkáránál történő letétbe helyezésével történik, és a letétbe helyezés időpontjától számított három hónapos időszak lejártát követő hónap első napjával válik hatályossá.

33. cikk

Felmondás

1. Bármely Részes Fél bármikor felmondhatja ezt a Jegyzőkönyvet az Európa Tanács Főtitkárához intézett értesítéssel.

2. A felmondás az attól az időponttól számított három hónapos időszaknak a lejártát követő hónap első napjával válik hatályossá, amely időpontban az Európa Tanács Főtitkára az értesítést megkapta.

34. cikk

Értesítés

Az Európa Tanács Főtitkára értesíti az Európa Tanács, az Európai Közösség tagállamait, a Részes Feleket és minden olyan államot, amely felkérést kapott az Egyezményhez való csatlakozásra

a. minden aláírásról;

b. minden ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezéséről;

c. jelen Jegyzőkönyvnek a 31. és 32. cikk szerinti hatálybalépéséről;

d. a jelen Jegyzőkönyvvel kapcsolatos minden egyéb aktusról, értesítésről vagy közlésről.

Fentiek hiteléül az alulírottak kellő meghatalmazás birtokában aláírták a jelen Jegyzőkönyvet.

Kelt Strasbourgban, 2002. év január hó 24. napján, angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyformán hiteles, egyetlen példányban, amely letétbe kerül az Európa Tanács levéltárába. Az Európa Tanács Főtitkára hitelesített másolatokat juttat el az Európa Tanács minden egyes tagállamának, azoknak a nem tagállamoknak, amelyek részt vettek jelen Jegyzőkönyv kidolgozásában, az Egyezményhez csatlakozásra felkért minden államnak és az Európai Közösségnek.”

4. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Kiegészítő Jegyzőkönyv 31. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Kiegészítő Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) A Kiegészítő Jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtásáról az egészségügyi miniszter gondoskodik.