48. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 4. § (6) bekezdésében az „, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot képviselő” szövegrész, 19. § (2) bekezdése, valamint 32. § (6) bekezdésében az „- az AKII által működtetett részében -” szövegrész hatályát veszti.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

49. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állatnak az országba való behozatalához az állatvédelmi hatóság előzetes tartási engedélye szükséges. Az állatvédelmi hatóság a határozatát a rendőrségnek megküldi.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 10. § (1) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „tenyésztési hatóság” szöveg, 20. § (2) bekezdésében az „a tervezett tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi hatóság” szöveg, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a „természetvédelem illetékes állami szerve” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 22. § (2) bekezdés a)-b) pontjában az „a jegyzőnek” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi hatóságnak” szöveg, 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „természetvédelem illetékes állami szervének” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóságnak” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „természetvédelemért felelős minisztériumnak is” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóságnak” szöveg, 23. § (1) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 45/A. §-ában az „a jegyző” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi hatóság” szöveg, 23. § (1) bekezdésében, 40. § (4) bekezdésében a „természetvédelem illetékes területi állami szerve” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 23. § (2) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel rendelkező” szöveg, 25. § (5) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állategészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 29. § (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében az „állategészségügyi” szövegrész helyébe az „állatvédelmi” szöveg, 45/A. §-ában az „állategészségügyi” szövegrész helyébe az „állatvédelmi hatóság, az állat-egészségügyi” szöveg, 31. § (1) bekezdésében az „a tartás helye szerinti állategészségügyi” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi” szöveg, 39. § (1) bekezdésében a „természetvédelem illetékes állami területi szerve” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 41. § (1) bekezdésében az „állatotthon tervezett helye szerint illetékes jegyző” szövegrész helyébe az „állatvédelmi hatóság” szöveg, 45. § (2) bekezdésében a „természetvédelem állami területi szerve” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 47. §-ában a „földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 49. § (3) bekezdés b) pontjában az „a jegyző állatok védelmével” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi hatóság kijelölését” szöveg, 49. § (4) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelős” szöveg, a „nemzeti kulturális örökség miniszterével, valamint a belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „rendészetért felelős miniszterrel” szöveg, 49. § (4) bekezdés c) pontjában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „rendészetért felelős miniszterrel” szöveg, 49. § (4) bekezdés d) pontjában a „közlekedési, hírközlési és vízügyi” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős” szöveg, 49. § (4) bekezdés e) pontjában az „a művelődési és közoktatási” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős” szöveg, az „az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős” szöveg, a „környezetvédelmi és területfejlesztési” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelős” szöveg, az „a népjóléti” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős” szöveg, 49. § (4) bekezdés f) pontjában a „környezetvédelmi és területfejlesztési” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelős” szöveg, az „az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelős” szöveg lép.

50. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 20. § (2) bekezdésében az „- az állategészségügyi hatóság és a természetvédelem illetékes állami szervének szakhatósági hozzájárulásával -” szövegrész, 20. § (3) bekezdésében az „, a tervezett tartás helye szerint illetékes jegyző és állategészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész, 21. § (2) bekezdésében az „, a tervezett tartás helye szerint illetékes jegyző és állategészségügyi hatóság hozzájárulásával” szövegrész, 21. § (3) bekezdése, 39. § (3) bekezdésében az „az állat-egészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával együtt” szövegrész, 41. § (4) bekezdése hatályát veszti.

51. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény az alábbi alcímmel és új 24/A-24/E. §-okkal egészül ki:

Veszélyes ebek tartása és az állatviadalok tilalma

24/A. § (1) Veszélyes ebnek minősül a Kormány által rendeletben meghatározott, az életre és a testi épségre természetes hajlamainál fogva fokozottan veszélyes eb.

(2) Tilos a veszélyes eb bármely módon való szaporítása, tenyésztése - ideértve a vétlen szaporulatot is -, az országba való behozatala, kivitele, elidegenítése, reklámozása, hirdetése, bármely formában történő versenyeztetése, őrző-védő feladatokra való tartása, képzése és alkalmazása.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az állatvédelmi hatóság embernek vagy állatnak - ingerlése nélkül - okozott súlyos sérülés miatt egyedileg ebet veszélyesnek minősíthet (a továbbiakban: veszélyesnek minősített eb).

(4) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, kormányrendeletben meghatározott feltételek esetén és módon, egyedi azonosítóval ellátva tartható.

(5) A veszélyes és veszélyesnek minősített ebet polgári jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni.

24/B. § (1) Tilos az állatok között olyan viadal, az állatok egymás elleni uszításával olyan küzdelem (a továbbiakban együtt: állatviadal) szervezése, tartása, amely az állatok sérülését vagy elpusztulását okozhatja. Tilos továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés.

(2) Tilos állatviadal céljára

a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni, vagy forgalmazni;

b) épületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a külön jogszabályok alapján az állatoknak vadászaton való alkalmazására.

24/C. § Az állatvédelmi hatóság a 24/A. § (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban jogosult kezelni

a) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,

b) az ebtartó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

c) az eb tartási helyét (a település neve, kerület, házszám).

24/D. § (1) Az állatvédelmi hatóság a veszélyes ebekről és a veszélyessé minősített ebekről nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét;

b) az eb tartási helyét,

c) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét, egyedi jelét (mikrochip számát) és marmagasságát.

d) az eb egyéb egyedi jellemzőit;

e) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat az eb elpusztulásától, elvesztésétől, tulajdonosváltozásától számított három évig kell nyilvántartani.

24/E. § (1) Ha a veszélyes ebre vonatkozó ebtartás szabályait megszegik és emiatt az eb embernek vagy állatnak sérülést okoz, az állatvédelmi hatóság elrendeli az eb életének kioltását.

(2) Ha a veszélyesnek minősített ebre vonatkozó ebtartás szabályait megszegik és emiatt az eb

a) embernek 8 napon belül gyógyuló sérülést vagy állatnak kisebb sérülést okoz, az eb ivartalanítását,

b) embernek vagy állatnak ismételten az a) pont szerinti sérülést okoz, vagy embernek 8 napon túl gyógyuló sérülést, illetve állatnak súlyos sérülést okoz, az eb életének kioltását

elrendeli az állatvédelmi hatóság.

(3) A veszélyes vagy veszélyessé minősített eb tulajdonosa ellen indított büntető- vagy szabálysértési eljárás során jogerős határozattal elkobzott eb életének kioltását el kell rendelni.

(4) A jogerős határozattal elrendelt hatósági beavatkozások (ivartalanítás, tartós egyedi azonosítás), továbbá a lefoglalás, az elkobzás és az eb élete kioltásának költségei az eb tulajdonosát terhelik.”

52. § E törvény hatálybalépésével az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet hatályát veszti.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosítása

53. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény preambulumában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 1. § (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre” szöveg, 2. § d)-e) pontjában, 3. § e) és l) pontjában, 6. § (6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 8. § (5) bekezdés e) és f) pontjában, 10. § (5) bekezdésében, 10/A. § (2) bekezdésében, 12. § (6)-(7) bekezdésében, 15. § (4) és (5) bekezdésében, 15/A. § (1) és (2) bekezdésében, 15/C. § (1) és (2) bekezdésében, 15/D. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (1) és (4) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés b) pontjában, 17. § (2) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében, 37/B. § (3) és (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 6. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (2) és (7) bekezdésében, 10/A. § (1) bekezdésében, 12. § (1)-(2), (4) és (7) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 15/C. § (1) bekezdésében, 15/D. § (1) és (3) bekezdésében, 35. § (1) és (3) bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében, 37. §-ában, 37/A. § (4) és (5) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 6. § (3) bekezdésében az „az MVH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 6. § (5) bekezdés b) pontjában az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala által kezelt importengedély” szövegrész helyébe az „az importengedély” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek” szöveg, 8. § (2) és (4) bekezdésében, 45. § (2)-(3) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, II. Részének címében az „MVH” szövegrész helyébe a „MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI SZERV” szöveg, 10. § (1)-(2) bekezdésében az „az MVH Központi Hivatalához” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez” szöveg, 35. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 45. § (3) bekezdésében az „az informatikai és hírközlési miniszterrel” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel” szöveg lép.