2007. évi LXXXII. törvény

egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről1

I. Fejezet

Egyes jogforrások deregulációja

1. § (1) Az 1989. október 23. előtt alkotott törvények és törvényerejű rendeletek - a mellékletben megjelölt törvények és törvényerejű rendeletek, valamint az Alkotmány megalkotására és módosítására irányuló rendelkezést tartalmazó törvények kivételével - hatályukat vesztik.

(2) Az 1989. október 23. előtt a magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány, valamint a Minisztertanács, továbbá e szervek tagjai által alkotott rendeletek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt rendeletek kivételével - hatályukat vesztik.

(3) Hatályukat vesztik az államtitkári rendelkezések, jegybanki rendelkezések, bankfelügyeleti rendelkezések, szabványok és ármegállapítások, továbbá az Országgyűlés, a Minisztertanács és a Kormány által alkotott irányelvek és elvi állásfoglalások.

(4) A magyar állam joghatósága alapján 1989. október 23. előtt alkotott valamennyi, az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó normatív jogi aktus hatályát veszti.

II. Fejezet

Egyes törvények, törvényerejű rendeletek, illetve azok egyes rendelkezéseinek deregulációja

2. § Hatályát veszti

1. a kereskedelmi törvényről szóló 1875. évi XXXVII. törvény ELSŐ RÉSZE,

2. március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló 1927. évi XXXI. törvény 2. §-ában az „és életbelépésével az 1898. évi V. törvénycikknek április hó 11-ikét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezése hatályát veszti” szövegrész,

3. a pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1933. évi XI. törvény 3-5. §-a,

4. a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről szóló 1949. évi XIII. törvény 3. § első mondata,

5. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet 2. §-a és 2. §-t megelőző alcíme, 3. § második és harmadik mondata, 5. §-a, 7. §-t megelőző alcíme, 8. §-a és 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 21-27. §-a, 29-33. §-a,

6. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 111. § (1) bekezdés második mondata,

7. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában című 1952. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-t megelőző alcíme, 3. §-t megelőző alcíme, 4. §-t megelőző alcíme, 5. §-t megelőző alcíme, 7. §-a és 7. §-t megelőző alcíme, 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 10. §-t megelőző alcíme, 13. §-t megelőző alcíme, 15. §-t megelőző alcíme, II. FEJEZETE, 43. §-t megelőző alcíme, 44. §-t megelőző alcíme, 46. §-t megelőző alcíme, 51. §-a, 53. §-a, 59. §-a, 61-62. §-a, 70. §-a és 70. §-t megelőző alcíme,

8. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 2-3. §-a, 4. § (1)-(3) bekezdése, 5-11. §-a, 15. §-a és 15. §-t megelőző alcíme, 16. §-a, 22. §-t megelőző alcíme, 24. § (1) bekezdése, 24. §-t megelőző alcím első mondata, 25. §-a és 25. §-t megelőző alcíme,

9. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1959. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdés második mondata,

10. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában, Budapesten, 1959. évi március hó 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1960. évi 5. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

11. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 3. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése,

12. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban az 1934. évi június hó 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 1962. évi 17. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése,

13. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 6. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

14. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Lisszabonban az 1958. évi október 31. napján és Nizzában az 1957. évi június 15. napján felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1967. évi 7. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

15. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1967. évi VI. törvény 3. § (3) bekezdése,

16. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a menetrendszerű légiközlekedés tárgyában Budapesten, 1967. évi július hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 34. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

17. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1969. évi 1. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

18. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1969. évi I. törvény 3. § (3) bekezdése,

19. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Budapesten 1971. november 26-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

20. a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 2-3. §-a, 6-7. §-a, 9. §-a, 10. §-a, 12-18. §-a, 21-24. §-a, 26. §-a, 29-43. §-a, 46-47. §-a, 49-53. §-a, 56-58. §-a, 60. §-a, 62. §-a, 64. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg hatályukat vesztik - a Pp. 25. §-ának (2) bekezdése, 32/A. §-a, 38. §-a és 39. §-a, 40. §-ának (4) bekezdése, 130. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, 231. §-ának b) pontja, 159. §-a (1) bekezdésének, továbbá 265. §-ának a 2-2/A. §-ban megjelölt, illetőleg a keresetindításra egyébként jogosult szervekre vonatkozó rendelkezése; - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet 4. §-ának (1) bekezdése, 6. §-a, valamint módosított 17-20. §-a; - a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954. évi VI. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1954. évi 18. törvényerejű rendelet még hatályban levő rendelkezései; - a bírósági végrehajtásról szóló, az 1961. évi 9. tvr.-rel módosított 1955. évi 21. tvr. 3. §-ának b) pontja; - a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 20. §-a, 22. §-a és 23. §-a; - a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. rendelet 13-23. §-a; - az 1957. évi 58. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 11/1957. (IX. 29.) IM rendelet; - a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a polgári és a büntetőeljárás terén szükséges egyéb rendelkezésekről szóló 1/1958. (II. 16.) IM rendelet 2. §-a, 4. §-a és 12-13. §-a; - az állam, valamint az állami, szövetkezeti és társadalmi szervezetek egymás közötti pereiben a polgári perrendtartás szabályainak alkalmazásáról szóló 4/1961. (XII. 12.) IM rendelet; - a 11/1957. (IX. 29.) IM rendelet módosításáról szóló 3/1964. (VII. 19.) IM rendelet; - a bíróság elé tartozó munkaügyi viták eljárási szabályairól szóló 4/1967. (XII. 27.) IM rendelet; - a termelőszövetkezetek működésével és jogvitáival kapcsolatos egyes igazságügyi eljárási szabályokról szóló 5/1967. (XII. 27.) IM rendelet és - a gazdasági bírság kiszabása iránt indított eljárásról szóló 4/1968. (III. 25.) IM rendelet” szövegrész,

21. a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló 1973. évi 7. törvényerejű rendelet 6. § (2) bekezdése,

22. a második világháború által érintett ipari tulajdonjogok fenntartása, illetőleg visszaállítása tárgyában Neuchtelben az 1947. évi február hó 8. napján aláírt Nemzetközi Megállapodás, valamint az ahhoz tartozó Zárójegyzőkönyv és Pót-zárójegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló 1947. évi XXVII. törvény 6. § (2) bekezdése,

23. a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Rómában, 1969. október 16-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1975. évi 10. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

24. az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1975. évi 13. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdésében az „egyidejűleg hatályát veszti - az Ottawában, 1957. október 3-án aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 19. törvényerejű rendelet; - az Egyetemes Postaegyesület 1964. július hó 10. napján Bécsben aláírt és az 1967. évi 26. törvényerejű rendelettel kihirdetett Alapokmányának Általános Szabályzata és ennek Zárójegyzőkönyve” szövegrész,

25. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 19. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

26. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 24. § (2) bekezdése,

27. a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 23. § (1) bekezdése, 24. § (1)-(3) bekezdése, 25. § (1)-(4) bekezdése,