• 2007. évi CXXVII. törvény
 • az általános forgalmi adóról1
 •     ELSŐ RÉSZ
 •     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 •         I. Fejezet
 •         ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 •             Bevezető rendelkezés
 •             Alkalmazási hatály
 •             Adóalany
 •             Gazdasági tevékenység
 •             Csoportos adóalanyiság
 •             Termék értékesítése
 •             Szolgáltatás nyújtása
 •             Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó közös szabályok
 •             Termék Közösségen belüli beszerzése
 •             Termék importja
 •         II. Fejezet
 •         TELJESÍTÉS HELYE
 •             1. alfejezet
 •             Teljesítés helye termék értékesítése esetében
 •                 Általános szabály
 •                 Különös szabályok
 •             2. alfejezet
 •             Teljesítés helye szolgáltatás nyújtása esetében
 •                 Általános szabály
 •                 Különös szabályok
 •             3. alfejezet
 •             Teljesítés helye termék Közösségen belüli beszerzése esetében
 •                 Általános szabály
 •                 Különös szabályok
 •             4. alfejezet
 •             Teljesítés helye termék importja esetében
 •                 Általános szabály
 •                 Különös szabályok
 •         III. Fejezet
 •         ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, FIZETENDŐ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA
 •             Általános szabályok
 •             Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó különös szabályok
 •             Termék Közösségen belüli beszerzésére vonatkozó különös szabályok
 •             Termék importjára vonatkozó különös szabályok
 •         IV. Fejezet
 •         ADÓALAPJA
 •             Adó alapja termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében
 •             Adó alapja termék Közösségen belüli beszerzése esetében
 •             Adó alapja termék importja esetében
 •             Adó alapjának utólagos csökkenése
 •             Adó alapjának forintban történő megállapítása
 •         V. Fejezet
 •         ADÓ MÉRTÉKE
 •         VI. Fejezet
 •         ADÓ ALÓLI MENTESSÉG
 •             Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel
 •             Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
 •             Adókötelessé tétel
 •             Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítése esetében
 •             Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli beszerzése esetében
 •             Adó alóli mentesség termék Közösségen belüli fuvarozása esetében
 •             Adó alóli mentesség termék importja esetében
 •             Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan
 •             Adó alóli mentesség nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan
 •             Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében
 •             Adó alóli mentesség közvetítői tevékenység esetében
 •             Adó alóli mentesség a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében
 •         VII. Fejezet
 •         ADÓ LEVONÁSA
 •             Adólevonási jog keletkezése és terjedelme
 •             Előzetesen felszámított adó megosztása
 •             Adólevonási jog korlátozása
 •             Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek
 •             Adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételei
 •             Adólevonási jog engedményezése
 •             Adólevonási jog gyakorlásának módja
 •             Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok
 •             Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése
 •         VIII. Fejezet
 •         ADÓFIZETÉSRE KÖTELEZETT
 •             Adófizetésre kötelezett termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása esetében
 •             Adófizetésre kötelezett termék Közösségen belüli beszerzése esetében
 •             Adófizetésre kötelezett termék importja esetében
 •             Adófizetésre kötelezett a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében
 •             Számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége
 •             Pénzügyi képviselő
 •             Adófizetési kötelezettség egyéb esetei
 •         IX. Fejezet
 •         ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA
 •         X. Fejezet
 •         SZÁMLÁZÁS
 •             Számlakibocsátási kötelezettség
 •             Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés
 •             Nyugtakibocsátási kötelezettség
 •             Nyugtakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés
 •             Számla fogalma
 •             Számla adattartalma
 •             Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma
 •             Számla adattartalmára vonatkozó egyéb szabályok
 •             Nyugta adattartalma
 •             Megjelenési forma
 •             Elektronikus úton kibocsátott számlára vonatkozó szabályok
 •             Számla adattartalmára vonatkozó egyszerűsítés
 •             Számlázásra vonatkozó egyéb szabályok
 •         XI. Fejezet
 •         ADÓNYILVÁNTARTÁS
 •             Okiratok megőrzése
 •             Adónyilvántartásra vonatkozó általános szabályok
 •             Vevői készletre vonatkozó különös szabályok
 •         XII. Fejezet
 •         ADÓ BEVALLÁSA, MEGFIZETÉSE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSE
 •     MÁSODIK RÉSZ
 •     KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
 •         XIII. Fejezet
 •         ALANYI ADÓMENTESSÉG
 •         XIV. Fejezet
 •         MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ ADÓALANYRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
 •             Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany jogállása
 •             Kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény
 •             Kompenzációs felár megállapítása és áthárítása
 •             Kompenzációs felár előzetesen felszámított adóként történő figyelembevétele
 •             Előzetesen felszámított adó levonása, visszaigénylése
 •         XV. Fejezet
 •         UTAZÁSSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
 •             Fogalommeghatározások
 •             Teljesítés helye
 •             Előleg
 •             Adó alapja
 •             Adó alóli mentesség
 •             Előzetesen felszámított adó levonása
 •         XVI. Fejezet
 •         HASZNÁLT INGÓSÁGOKRA, MŰALKOTÁSOKRA, GYŰJTEMÉNYDARABOKRA ÉS RÉGISÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
 •             1. alfejezet
 •             Fogalommeghatározások
 •             2. alfejezet
 •             Viszonteladóra vonatkozó különös szabályok
 •             3. alfejezet
 •             Nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok
 •         XVII. Fejezet
 •         BEFEKTETÉSI ARANYRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
 •             Fogalommeghatározás
 •             Adó alóli mentesség
 •             Adókötelessé tétel
 •             Előzetesen felszámított adó levonása
 •             Számlázás
 •             Nyilvántartás
 •         XVIII. Fejezet
 •         BELFÖLDÖN NEM LETELEPEDETT ADÓALANY ADÓ-VISSZATÉRÍTTETÉSI JOGA
 •         XIX. Fejezet
 •         ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
 •     HARMADIK RÉSZ
 •     VEGYES, ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •         XX. Fejezet
 •         VEGYES RENDELKEZÉSEK
 •             Gazdasági célú letelepedés
 •             Szokásos piaci ár
 •             Átváltási árfolyam
 •             Egyes adókötelezettségek alóli mentesülés
 •         XXI. Fejezet
 •         ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 •         XXII. Fejezet
 •         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •             Felhatalmazás
 •             Hatályba léptető rendelkezések
 •             Hatályát vesztő rendelkezések
 •             Módosuló jogszabályok
 •             Jogharmonizációs záradék
 •             Átmeneti rendelkezések
 •     1. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     A Közösség területe és tagállamai
 •     2. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     Közhatalmi tevékenységnek nem minősülő tevékenységek
 •     3. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek
 •     4. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     Adóraktározási eljárás
 •     5. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett számítási módszere
 •     6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
 •     7. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     A mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások
 •     8. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     Műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek
 •     9. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
 •     adó” kifejezés jelentése a Közösség egyes tagállamaiban)~Az „adó” kifejezés jelentése a Közösség egyes tagállamaiban