2007. évi CXXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról1

1. § A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 9. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 35. § (2) bekezdésének i) pontjában megjelölt egyedi bruttó forgalmi érték 5,0 millió forint.

(5) A Vtv. 36. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti ingyenes átruházásról 2007-ben valamennyi érintett vagyontárgy esetében a Kormány dönt.

(6) A Vtv. 36. §-ának (4) bekezdésében megjelölt keretösszeg 10 000 millió forint.”

2. § A Kvtv. 26. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kincstár az E. Alap utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátásának, illetve kiadásának kifizetése után az e törvény 4. § (1) bekezdés a) és f) pontja, (8) bekezdése, valamint az 5. sz. mellékletének 9. pontja alapján az egészségügyi intézmények részére történt központi költségvetési kifizetések összegével, de legfeljebb az E. Alap összes kiadását meghaladó pénzforgalmi bevételi többlete mértékéig utalást teljesít a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 8. E. Alap céltartalék cím terhére a központi költségvetés javára a tárgyév utolsó kincstári napján.

(5) A (4) bekezdésben említett egészségügyi intézmények részére történt központi költségvetési kifizetések nagyságáról a Pénzügyminisztérium a tárgyév utolsó előtti kincstári napjáig tájékoztatja a Kincstárt.”

3. § A Kvtv. 31. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A (3) bekezdés alapján kiszámított támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 190 000 forint/év minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a 3. számú melléklet 15.1. és 16.4.1. pontjaiban 2007. augusztus 31-éig, a 15.2. pontjában 2007. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 190 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevők - a 3. számú melléklet 15.1. és 16.4.1. pontjaiban 2007. augusztus 31-éig, a 15.2. pontjában 2007. szeptember 1-jétől figyelembe vehető törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján.

(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-l) és 12-14. pontjaiban megállapított normatíva 51,2%-a.”

4. § A Kvtv. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2007. évi

a) bevételi főösszegét 4 224 631,3 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 4 252 131,2 millió forintban,

c) hiányát 27 499,9 millió forintban állapítja meg.”

5. § A Kvtv. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2007. évi

a) bevételi főösszegét 1 659 946,3 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 687 446,2 millió forintban,

c) hiányát 27 499,9 millió forintban állapítja meg.”

6. § A Kvtv. 77. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzatából

a) 10 000,0 millió forint a krónikus és az aktív fekvőbeteg szakellátást, valamint a járóbeteg szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók kiegészítő támogatására,

b) 3000,0 millió forint az ápolási napokkal arányos kiegészítő díj formájában az aktív, illetve krónikus fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál kezelt betegek komfortérzetének javítására, az étkeztetés és az intézményi higiéniás feltételek színvonalának emelésére - ezen belül 1000,0 millió forint eszközbeszerzésre, 2000,0 millió forint az étkezési normatíva finanszírozására - fordítható külön jogszabályban meghatározottak alapján.”

7. § A Kvtv. 81. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 180,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 25,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 140,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.”

8. § A Kvtv. 84. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

g)~„g) a 77. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kiegészítő támogatás és kiegészítő díjazás”

[részletes szabályait.]

9. § A Kvtv. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„85. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a 40. § (5), valamint a 41. § (5) bekezdése szerinti mértéket rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 77. § (4) bekezdés b) pontjában az eszközbeszerzés és étkezési normatíva finanszírozására szolgáló keretösszegek felhasználásának részletes szabályait.”

10. § A Kvtv. 1. számú mellékletének adatai a következő szerint változnak:

a) A X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím, 3. Központi egyensúlyi tartalék alcím kiadási előirányzata 45 000,0 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 250 845,1 millió forintra változik.

b) A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 3. Közgyűjtemények cím támogatási előirányzata 11 969,1 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 3685,3 millió forintra, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatása jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím támogatási előirányzata 17 910,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat csoport, 5. Egyéb működési célú kiadások, támogatások kiemelt előirányzat 17 910,0 millió forintra, a 10. Alapítványok, közalapítványok támogatása alcím, 2. Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása jogcím-csoport, 1. Magyar Mozgókép Közalapítvány jogcím támogatási előirányzata 4570,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4570,0 millió forintra; 2. Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása jogcím támogatási előirányzata 2900,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 2900,0 millió forintra, 14. PPP programokkal kapcsolatos kiadások alcím, 4. Hozzájárulás az MNM mélygarázs bérleti díjához jogcím-csoport támogatási előirányzata 0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 0 millió forintra, a XX. fejezet összesen kiadási előirányzata 639 388,0 millió forintra, összesen támogatási előirányzata 406 766,0 millió forintra változik.

c) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport támogatási előirányzata 3958,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat csoport, 5. Egyéb működési célú kiadások, támogatások kiemelt előirányzat 3958,0 millió forintra, a XXVI. fejezet összesen kiadási előirányzata 982 618,0 millió forintra, összesen támogatási előirányzata 238 848,2 forintra változik.

11. § A Kvtv. 6. számú mellékletének 1.11.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.11. A 2008-2010. évi igénylésre vonatkozó egyes szabályok]

„1.11.1. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:

1.11.1.1. a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem fizetett működési célú hitel - ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt - és a tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú, valamint kötvénykibocsátásból származó bevételek - útmutató módszertana szerint számított - együttes összegének 2008-ban a 70%-a, 2009-től a 100%-a,

1.11.1.2. a 2008. évtől az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött következő feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó - útmutató módszertana szerint számított - forráshiány időarányos összege, amennyiben

- 2007. szeptember 1. után - azon önkormányzatok esetében, amelyek a 2007. évben e kiegészítő támogatásban nem részesültek, 2008. szeptember 1. után - a közoktatási feladatait önállóan látja el, ezen intézményét (intézményeit) önállóan tartja fenn,