- 2008. május 1. után a szociális alapszolgáltatási és intézményi ellátási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapszolgáltatási és belső ellenőrzési feladatait önállóan látja el, ezen intézményét (intézményeit) önállóan tartja fenn,

kivéve, ha közigazgatási hivatali felmentéssel rendelkezik.

A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:

- ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetővé, hogy társuljon,

- ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz vagy más települési önkormányzat(ok) által ellátott feladathoz, fenntartott intézményhez kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevő, illetve a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.”

12. § A Kvtv. 6. számú mellékletének 1.11.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.11.2. A jelen melléklet 1.3.9. pontja szerinti átlagtól való eltérés számításakor - legfeljebb az országos településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig - az önkormányzat előző évi kiadását csökkenti:]

„1.11.2.2. a jelen melléklet 1.11.1.1. pontja szerint számításba vett összeg.”

13. § A Kvtv. 12. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím bevételi előirányzata 590 220,0 millió forintra, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím, 1. Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék jogcím-csoport bevételi előirányzata 475 784,0 millió forintra, a 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, 15. Mentés jogcím kiadási előirányzata 20 851,5 millió forintra, 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzata 522 480,1 millió forintra, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, 5. Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása jogcím kiadási előirányzata 5400,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport, 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 4330,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 36 020,0 millió forintra változik, kiegészül a 8. E. Alap céltartalék címmel, amelynek kiadási előirányzata 500,0 millió forint, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap összesen kiadási előirányzata 1 687 446,2 millió forintra, bevételi előirányzata 1 659 946,3 millió forintra változik.

14. § A Kvtv. 14. számú melléklete 1. pontjának LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet alatti felsorolása az „E. Alap céltartalék (8. cím)” szövegrésszel egészül ki.

Vegyes és záró rendelkezések

15. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

16. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kvtv. 1. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja.

17. § (1) E törvény 3. §-ában foglaltakat 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 1. §-ában meghatározott keretösszeg az e törvény hatálybalépésének időpontja és 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozik.

(3) Az e törvény 11. §-ával megállapított, a Kvtv. 6. számú mellékletének 1.11.1.1. alpontjának a kötvénykibocsátásból származó bevételekre vonatkozó rendelkezését az e törvény hatálybalépését követően történő kötvénykibocsátásokra kell alkalmazni.