c) a helyi, illetve körzeti rádiós műsorszolgáltatás kivételével az Rttv. 107. §-a szerint nem újíthat meg műsorszolgáltatási jogosultságot;

d) nem köthet műsorszolgáltatási szerződést, ideértve az Rttv. 102. § (1) bekezdés b) pontjának esetét is;

e) nem módosíthatja műsorszolgáltatási szerződés tartalmát úgy, hogy azzal a műsorszolgáltatót az általa korábban vállalt valamely kötelezettség teljesítése alól részben vagy egészben mentesítse, illetve a műsorszolgáltató által fizetendő műsorszolgáltatási díj összegét csökkentse vagy esedékességét módosítsa.

(2) Az Rttv. 107. § (1) bekezdés második mondatában foglaltak - a helyi, illetve körzeti rádiós műsorszolgáltatások kivételével -, valamint az Rttv. 107. § (2) bekezdésben foglaltak 2008. december 31-ig nem alkalmazhatók.

(3) Amennyiben valamely helyi, illetve körzeti rádiós műsorszolgáltató műsorszolgáltatási jogosultsága úgy jár le, hogy az (1) bekezdés alapján az adott műsorszolgáltatási lehetőség vonatkozásában nem köthető újabb műsorszolgáltatási szerződés, valamint a műsorszolgáltatási jogosultság az Rttv. 107. §-a alapján sem újítható meg, a műsorszolgáltató a lejáró műsorszolgáltatási jogosultságot legkésőbb 2009. december 31-ig tovább gyakorolhatja.

(4) Az (1) bekezdés b) és d) pontja nem vonatkozik azokra a helyi, körzeti műsorszolgáltatási jogosultság megszerzésére irányuló pályázatokra, amelyeknél a véglegesített pályázati felhívás jelen jogszabály kihirdetéséig a Kulturális Közlönyben közzétételre került.

Záró rendelkezések

10. § (1) E törvény 3. §-a, 6. §-a, 7. §-a, valamint e § (1) bekezdése a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-a, 2. §-a, 4. §-a, 5. §-a, 9. §-a, valamint e § (2)-(6) bekezdései a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) E törvény 8. §-ának (1) és (2) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dtv. 43. §-a (4) bekezdésének „amely egy alkalommal az e törvényben foglalt pályázati eljárás lefolytatását követően további 5 évvel meghosszabbítható” szövegrésze.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Rttv. 107. §-a (1) bekezdésében az „öt évre” szövegrész helyébe a „legfeljebb öt évre” szövegrész lép.

(6) E törvény hatálybalépését követő 15. naptól a Dtv. 40. § (4) bekezdés a) pontja és 41. §-a ismételten megfelelően alkalmazandó.