169. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 135. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közjegyző a felet tájékoztatja arról, hogy a végrendeletre visszaadása után nem lehet alkalmazni a Polgári Törvénykönyvnek az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételeire vonatkozó előírásai közül a nyílt vagy zárt iratként a közjegyzőnél letett írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó szabályt. A tájékoztatást közjegyző a jegyzőkönyvben feltünteti.”

Öröklési joghoz kapcsolódó szövegrész változások

170. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 9. § (2) bekezdésében a „(Ptk. 674. §)” szövegrész hatályát veszti, 13. § (2) bekezdésében a „(Ptk. 677. §)” szövegrész helyébe a „(a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hagyatéki tartozás)” szöveg lép.

(2) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 2. számú mellékletének 21. pontot megelőző szövegében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 674. §” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:88. §” szöveg lép.

(3) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 2. számú mellékletének 7. pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 674. §” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:88. §” szöveg lép.

6. CÍM

A PTK. HETEDIK KÖNYVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

Módosuló törvények

(A Ptk. 7:2. §-ának 20. pontjához:
Hozzátartozó)

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

171. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hozzátartozó az egyenesági rokon és annak házastársa, az örökbe fogadó szülő és a szülő házastársa, az örökbe fogadott gyermek és a házastárs gyermeke, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastárs egyenesági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.”

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

172. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdésének a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vizsgálóbizottság tagja, illetve szakmai kivizsgáló nem lehet az, aki]

a) érintett a közlekedési balesetben vagy az egyéb közlekedési eseményben, valamint annak Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója,”

e) a vizsgálat által érintett vállalkozás vezető tisztségviselőjének vagy tulajdonosának - vagy a vizsgálat által érintett egyéni vállalkozónak - Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.”

(A Ptk. 7:2. §-ának 29. pontjához:
Közeli hozzátartozó)

Módosuló törvények

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

173. § (1) A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 2. § (1) bekezdése a következő 12. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]

„12. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozó.”

(2) A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kedvezményezett lehet

a) a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján,

b) gyámság alatt álló kiskorú az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, akinek a javára a lakás-előtakarékoskodó a lakás-előtakarékossági szerződést megkötötte.”

(3) A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A lakás-előtakarékoskodó személye a (2) és (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével csak akkor változtatható, ha az új lakás-előtakarékoskodó az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója. A lakás-előtakarékoskodó személyének megváltoztatásához jogerős bírósági, hatósági határozat vagy a korábbi és az új tulajdonos írásos nyilatkozata szükséges.”

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

174. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Tanács tagja, illetve a polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 21. § (1), (3) és (6) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályokon túl - nem lehet gazdasági társaságban, szövetkezetben személyes közreműködésre kötelezett tag, valamint nem rendelkezhet tulajdoni részesedéssel, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag hírközlési tevékenységet végző gazdálkodóban, illetve ilyen szervezettel rendszeres üzleti kapcsolatban álló gazdálkodóban.”

A közeli hozzátartozó fogalmához kapcsolódó szövegrész változások

175. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § d) pontjában a „hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

(2) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében a „közeli hozzátartozójuk (Ptk. 685. § b) pont)” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójuk” szöveg lép.

(3) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 5/A. § (7) bekezdésében a „közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §]” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója” szöveg, 27/A. § (4) bekezdésének ac) pontjában, 36. § (1) bekezdésében, 49. § (3) bekezdésében, 49/D. § (4) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésének hd) pontjában a „közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti közeli hozzátartozója” szöveg lép.

(4) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 40/B. § (3) bekezdésének c) pontjában, 40/C. § (2) bekezdésének e) pontjában, 40/D. § (4) bekezdésének c) pontjában a „közeli” szövegrész helyébe a „vele egy háztartásban élő” szöveg lép.

(5) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74/A. § (5) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában foglaltakat” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti közeli hozzátartozót” szöveg lép.

(6) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4. § (2) bekezdésének negyedik mondatában a „hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

(7) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 2/A. § (2) bekezdésében a „közeli hozzátartozóinak (Ptk. 685. § b) pont)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozóinak” szöveg lép.

(8) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (4) bekezdésének a) pontjában a „Ptk. 685. §-ának b) pontjában megjelölt” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott” szöveg, 6. § (3) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg lép, 20. § (4) bekezdésében a „[Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész hatályát veszti.

(9) Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 18. § (2) bekezdésében a „Ptk. 685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg lép.

(10) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 123. § (2) bekezdésében a „közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója” szöveg lép.

176. § (1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdésében a „közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozók” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Ptk. szerinti közeli hozzátartozók” szöveg, 21. § (5) bekezdésében a „közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók” szöveg, 24/A. § (1) bekezdésében a „közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának” szöveg lép.

(2) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 21. § (3) bekezdésében a „közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozók” szöveg lép.

(3) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 15. § (4) bekezdésében a „közeli hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pontja]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói” szöveg lép.

(4) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 9. § (3) bekezdésének a) pontjában a „hozzátartozója [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

(5) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 4. § (2) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyv” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg, a 15. § (1) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvnek” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak” szöveg, 74. § (7) bekezdésben a „közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója” szöveg, a 87. § (4) bekezdésében a „hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „a Ptk. szerinti hozzátartozója” szöveg lép.