cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied292

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...293), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...294.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied295

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...296) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...297 Ursprungswaren sind.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied298

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hőlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...299) deklareerib, et need tooted on ...300 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied301

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ...302) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...303.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied304

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...305) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...306 preferential origin.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied307

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ...308) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ...309.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied310

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...311) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...312.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied313

Lett változat

Eksportçtâjs produktiem, kuri ietverti ðajâ dokumentâ (muitas pilnvara Nr. ...314), deklarç, ka, iznemot tur, kur ir citâdi skaidri noteikts, ðiem produktiem ir priekðrocîbu izcelsme no ...315.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied316

Litván változat

Ðiame dokumente iðvardytø prekiø eksportuotojas (muitinës liudijimo Nr ...317) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...318 preferencinës kilmës prekës.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied319

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...320) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...321 származásúak.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied322

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...323) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ...324.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied325

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...326), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn327.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied328

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...329) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...330 preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied331

Portugál változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ...332), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...333.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied334

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...335) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...336 poreklo.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied337

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...338) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pővod v ...339.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied340

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o ...341) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita342.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied343

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...344) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung345.

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied346

Arab változat

cumulation applied with....... (name of the country/countries)

no cumulation applied347

...348

(Hely és dátum)

...349

(Az exportőr aláírása; az okmányt aláíró személy nevét emellett nyomtatott betűkkel is fel kell tüntetni)

EGYÜTTES NYILATKOZAT
az Andorrai Hercegséget illetően

1. Jordániának az Andorrai Hercegségből származó, a Harmonizált Rendszer 25-97. fejezete alá tartozó termékeket a megállapodás értelmében a Közösségből származó termékekként kell elfogadnia.

2. A 3. jegyzőkönyvet a fent említett termékek származó helyzetének meghatározására értelemszerűen alkalmazni kell.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
a San Marino Köztársaságot illetően

1. Jordániának a San Marino Köztársaságból származó termékeket a megállapodás értelmében a Közösségből származó termékekként kell elfogadnia.

2. A 3. jegyzőkönyvet a fent említett termékek származó helyzetének meghatározására értelemszerűen alkalmazni kell.”

7. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: 3. Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

8. § A 3. Módosítás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: EK-tagállamok) képviseletében az Európai Unió Tanácsa és AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, (a továbbiakban: a Közösség) képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság, egyrészről,

és a JORDÁN HASIMITA KIRÁLYSÁG (a továbbiakban: Jordánia) másrészről

MIVEL 1997. november 24-én Brüsszelben aláírták az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást (a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás), és az 2002. május 1-jén hatályba lépett;

MIVEL 2005. április 25-én Luxembourgban aláírták a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést és ennek okmányát, és az 2007. január 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az új Szerződő Feleknek az euro-mediterrán megállapodáshoz történő csatlakozásáról az euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötése útján kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 22. cikke értelmében konzultáció folyt annak biztosítása érdekében, hogy a Közösség és Jordánia kölcsönös érdekeit megfelelően figyelembe vegyék,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euro-mediterrán megállapodás szerződő feleivé válnak, és a Közösség többi tagállamához hasonlóan elismerik és elfogadják a megállapodás szövegét, valamint a közös nyilatkozatokat, nyilatkozatokat és levélváltásokat.