b) a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,

c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,

d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,

e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és

f) a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási

adatok.

29. § (1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához az adatszolgáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre a továbbiakban már nincs szükség.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján kell törölni az adatokat, ha

a) az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik,

b) a technikai eszközt időközben forgalomból kivonták vagy azzal már nem rendelkezik.

30. § Az e fejezet szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

ÖTÖDIK RÉSZ

KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

VIII. FEJEZET

ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

21. Előzetes alkalmasság megállapítása

31. § A kiképzett tartalékos egészségi alkalmassága a hivatásos-, szerződéses-, vagy önkéntes tartalékos jogviszony megszűnésekor érvényes, a személyügyi nyilvántartásban szereplő, egészségügyi alkalmassága alapján kerül folyamatosan rögzítésre a hadköteles nyilvántartásban.

32. § (1) A sorozás előkészítése érdekében a sorozó szak-főorvos már béke idején

a) a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett tartalékosok és potenciális hadkötelesek előzetes egészségi alkalmasságát

aa) a sorkatonai szolgálatból leszerelés időpontjában érvényes egészségi alkalmasság,

ab) ha a hadköteles korú katonai szolgálatra tervezhető személy egészségi alkalmassága 2005. január 1. előtti sorozás alkalmával megállapításra került, annak eredménye, valamint

ac) a 14. § (1) bekezdés g) pont szerinti adatszolgáltatás,

b) a katonai szolgálatra tervezhető hadkötelesek előzetes egészségi alkalmasságát a 10. § (5) bekezdés, a 14. § (1) bekezdés g) pontja, a 17. §, a 18. § (1) bekezdés és a 31. § szerint rendelkezésre álló adatok

alapján állapítja meg.

(2) Az előzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata során megállapítható fokozatok:

a) sorozásra tervezhető,

b) katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan,

c) sorozás alól mentes.

(3) Béke idején az előzetes alkalmasság megállapításához a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve kizárólag saját bázisán biztosít hozzáférést a hadköteles nyilvántartáshoz a sorozó szak-főorvos részére.

IX. FEJEZET

ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

22. Sorozás alóli mentesítés

33. § (1) A hadkötelezettség bevezetését követően a sorozó szak-főorvos - szakorvosi igazolás alapján - 32. § (2) bekezdés c) pontja szerint tett javaslatára a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve határozatban állapítja meg a sorozás alóli mentesítését annak a hadkötelesnek, aki

a) mozgásképtelen,

b) önmaga ellátására képtelen,

c) szellemi fogyatékossága vagy elmebetegsége miatt magatehetetlen,

d) siket, néma vagy siketnéma, nagyothalló vagy beszédfogyatékos,

e) vak, vagy egyik szeme hiányzik,

f) akinek bármelyik végtagja teljesen működésképtelen vagy hiányzik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek írásban kézbesíteni kell.

23. Sorozás

34. § Sorozásra kell tervezni azt a hadkötelest,

a) akinek a katonai szolgálatra történő behívását tervezik, és egészségi alkalmassága még nem került megállapításra, vagy

b) aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt.

35. § (1) A hadkötelesnek - a 33. §-ban és 38. §-ban foglalt esetet kivéve - sorozás céljából meg kell jelennie a sorozó központ felhívásában megjelölt helyen és időben.

(2) A sorozáson megjelenő hadköteles az egészségi alkalmasságának megállapításához a sorozó központ felhívásában meghatározott orvosi igazolást köteles magával vinni és a sorozóbizottságnak bemutatni.

36. § (1) A sorozást első- és másodfokú sorozóbizottság végzi.

(2) Az elsőfokú sorozóbizottság elnöke a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője által kijelölt katona, tagja

a) a 38. §-ban foglalt esetben a belgyógyász sorozó szakorvos,

b) a hadköteles személyes megjelenéssel történő sorozása esetén a belgyógyász és a sebész sorozó szakorvos, valamint a pszichológus.

(3) Az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének megfelelően a sorozás helye szerinti település polgármestere, a fővárosban a főpolgármester által határozatban kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.

(4) Az elsőfokú sorozóbizottság orvos tagjait a sorozó központ vezetőjének megkeresése alapján az orvost foglalkoztató egészségügyi intézet vezetője, illetve a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv jelöli ki.

(5) Az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a beosztás tervezésével kapcsolatos véleményezési joggal részt vesznek a hadköteleseket fogadó katonai szervezetek képviselői, valamint részt vehet a hadköteles lakóhelye szerinti polgármester képviselője.

(6) A másodfokú sorozóbizottság elnöke a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt katona, tagja a Honvédség központi egészségügyi szervezetének alkalmasságvizsgáló orvosa és pszichológusa, a sorozó központ sorozó szak-főorvosa.

(7) A másodfokú sorozóbizottság munkájában a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője által kijelölt kisegítő személyek vesznek részt.

37. § (1) A sorozóbizottság az egészségi állapot alapján dönt a hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a személyi adottságok, és a képzettség figyelembevételével megállapítja a tervezett beosztását, a behívás tervezett idejét és helyét.

(2) A sorozáskor megállapítható katonai alkalmassági fokozatok: „katonai szolgálatra alkalmas”, „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” és „katonai szolgálatra alkalmatlan”.

(3) Ha a sorozáskor a hadköteles katonai alkalmassági fokozatát múló jellegű fogyatékossága, vagy betegsége miatt nem lehet megállapítani, a sorozóbizottság a gyógyulás várható időpontjáig, de legfeljebb egy év időtartamra „a katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fokozatba helyezi.

(4) Az ideiglenesen alkalmatlanná minősítés legfeljebb két egymást követő esetben ismételhető meg, ezt követően a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bírálni.

38. § (1) Az első fokú sorozóbizottság, a sorozó szak-főorvos 32. § (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslata, valamint a 10. § (5) bekezdés, a 14. § (1) bekezdés g) pontja, a 17. §, a 18. § (1) bekezdés és a 31. § szerint rendelkezésre álló adatok alapján, személyes megjelenés nélkül sorozza a 7. § szerinti hadkötelest.

(2) Az alkalmasság-megállapítás időpontja előtt 8 nappal az (1) bekezdés szerinti hadkötelest a sorozóbizottság írásban tájékoztatja a sorozás tervezett időpontjáról.

39. § (1) A sorozóbizottság a sorozás eredményéről határozatot hoz, amelyet a hadkötelesnek írásban is kézbesíteni kell.

(2) Az elsőfokú sorozóbizottság határozata ellen a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat hadköteles részére való kézbesítéstől számított 8 napon belül lehet benyújtani. E határidő jogvesztő. Fellebbezésnek csak a határozat katonai szolgálatra való alkalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van helye.

(3) A fellebbezést a másodfokú sorozóbizottság bírálja el. A jogerős másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetlevél benyújtásának a katonai szolgálat teljesítésére nincs halasztó hatálya, de a hadköteles a keresetlevélben a behívás elhalasztását kérheti.

(4) A sorozóbizottság jogerős határozata a hadkötelezettség megszűnésével vagy a hadköteles katonai szolgálatteljesítési kötelezettsége felső korhatárának elérésével veszíti hatályát.

(5) Besorozott az a hadköteles, akinek a katonai szolgálatra való alkalmasságát megállapították és katonai szolgálatra alkalmas fokozatot kapott.

40. § A hadköteles a rá vonatkozó behívhatósági korhatár eléréséig kérheti a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotában az alkalmasságát érintő változás állt be. A kérelemhez csatolni kell az egészségi állapot megváltozását tanúsító orvosi igazolást. A kérelmet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el a sorozó szak-főorvos javaslatának ismeretében.

41. § A sorozó központ ismételten sorozásra rendeli azt a katonai szolgálatra tervezhető hadkötelest,

a) akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbeszakították, a szolgálat folytatásának megkezdése előtt,

b) aki az egészségi állapotában történt változás miatt a katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli megállapítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a sorozó központ parancsnoka a kérelmének helyt adott,

c) aki a sorozáson katonai szolgálatra „ideiglenesen alkalmatlan” minősítést kapott, és a minősítéstől számított legalább 1 év elteltével,

d) aki a sorozásról távol maradt,

e) akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási helyről elbocsátottak.

42. § A sorozás lebonyolításához, a hadköteles nyilvántartás egyeztetéséhez és ellenőrzéséhez megfelelően berendezett helyiséget a sorozó központ megkeresése alapján a polgármester biztosítja.

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

X. FEJEZET

A TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

24. Felhatalmazások

43. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a Magyar Honvédség központi irattározásra kijelölt szervét, annak feladat- és hatásköreit,

b) a meghagyással kapcsolatos eljárásnak és a meghagyásba bevont szervek besorolásának a szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a katonai igazolvány, a személyi igazoló jegy és a katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával, nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat.

25. Hatálybalépés

44. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

26. Módosító rendelkezések

45. § (1) A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: