• 2011. évi CXC. törvény
 • a nemzeti köznevelésről1
 •     1. A törvény célja és alapelvei
 •     2. Értelmező rendelkezések
 •     3. A pedagógiai munka szakaszai
 •     4. Az állami vizsgák rendszere
 •     5. A köznevelési rendszer intézményei
 •     6. Az óvoda
 •     7. Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai
 •     8. Az általános iskola
 •     9. A gimnázium
 •     10. A szakközépiskola
 •     11. A szakiskola
 •     12. Köznevelési Hídprogramok
 •     13. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény
 •     14. Az alapfokú művészeti iskola
 •     15. A kollégium
 •     16. A pedagógiai szakszolgálatok
 •     17. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások
 •     18. A többcélú intézmény
 •     19. A köznevelési intézmények alapítása, megszüntetése
 •     20. A köznevelési intézmény működésének rendje
 •     21. A pedagógiai program
 •     22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, az egyéb foglalkozások
 •     23. Egyházi és magánintézmények működésére, valamint az állami nevelési-oktatási intézményekben megszervezhető hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok
 •     24. A katonai és rendvédelmi köznevelési intézményekre vonatkozó külön rendelkezések
 •     25. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok
 •     26. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
 •     27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség
 •     28. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
 •     29. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat
 •     30. Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése és megszűnése
 •     31. A tanuló kötelességének teljesítése
 •     32. A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési felelőssége
 •     33. A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések
 •     34. Pedagógusok és alkalmazottak
 •     35. A pedagógus kötelességei és jogai
 •     36. A pedagógusok előmeneteli rendszere
 •     37. A köznevelésben történő alkalmazás feltételei
 •     38. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei
 •     39. A köznevelési intézmény vezetője
 •     40. A nevelőtestület
 •     41. A szakmai munkaközösség
 •     42. A szülő kötelességei és jogai
 •     43. A szülői szervezet, az iskolaszék, az intézményi tanács
 •     44. A köznevelés közfeladatai, a feladatellátásra kötelezettek
 •     45. Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai
 •     46. Az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes központi és területi feladatok
 •     47. Az Országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék
 •     48. A fenntartó kötelezettségei és jogai
 •     49. A köznevelési intézmény ellenőrzése
 •     50. A köznevelési rendszer finanszírozása
 •     51. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések
 •     52. Felhatalmazó rendelkezések
 •     53. Hatályba léptető rendelkezések
 •     54. Átmeneti és vegyes rendelkezések
 •     55. Az Európai Unió jogának való megfelelés
 •     1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma
 •     2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma
 •     3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei
 •     4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         Osztály- és csoportlétszámok
 •     5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         Intézményvezető heti tanóráinak száma
  (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)
 •         Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak száma
  (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)
 •     6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete
 •     7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában
 •     8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 •         A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke a illetményalap százalékában