• 2012. évi II. törvény
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1
 •     ELSŐ RÉSZ
 •     ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 •         I. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA
 •             1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok
 •             2. A szabálysértésért való felelősség
 •             3. A szabálysértést meghatározó jogszabály hatálya
 •             4. Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló mentesség
 •         II. Fejezet
 •         AZ ELÉVÜLÉS
 •             5. A szabálysértés büntethetőségének elévülése
 •         III. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT KISZABHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK
 •             6. Büntetések és intézkedések
 •             7. A szabálysértési elzárás
 •             8. A pénzbírság
 •             9. A közérdekű munka
 •             10. A járművezetéstől eltiltás
 •             11. Az elkobzás
 •             12. A kitiltás
 •             13. A figyelmeztetés
 •             14. A büntetés kiszabása, az intézkedés alkalmazása
 •             15. A halmazati büntetés és ismételt elkövetésre vonatkozó büntetés
 •             16. A szabálysértési elzárás és a pénzbírság végrehajthatóságának elévülése
 •             17. Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól
 •         IV. Fejezet
 •         KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
 •             18. Fiatalkorúakra és katonákra vonatkozó rendelkezések
 •         V. Fejezet
 •             19. Értelmező rendelkezések
 •     MÁSODIK RÉSZ
 •     A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS
 •         VI. Fejezet
 •         ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 •             20. Az alkalmazandó jogszabály
 •             21. A hivatalból való eljárás
 •             22. Az ártatlanság vélelme és a bizonyítás terhe
 •             23. Az önvádra kötelezés tilalma
 •             24. A védekezés joga
 •             25. A jogorvoslati jogosultság
 •             26. A nyelvhasználat joga
 •             27. A szabálysértési felelősség elbírálása
 •         VII. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK
 •             28. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak
 •             29. A szabálysértési hatóság hatásköre és illetékessége
 •             30. A bíróság hatásköre és illetékessége
 •             31. Ügyész részvétele a szabálysértési eljárásban
 •             32. Az ügyek egyesítése és elkülönítése
 •             33. Áttétel
 •         VIII. Fejezet
 •         KIZÁRÁS
 •             34. A kizárás általános szabályai
 •             35. A szabálysértési hatóság tagjának kizárása
 •             36. A szakértő kizárása
 •             37. Az ügyész kizárása
 •             38. A bíró kizárása
 •         IX. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
 •             39. Az eljárás alá vont személy
 •             40. Az eljárás alá vont személy képviselője
 •             41. A sértett
 •             42. A sértett képviselője
 •         X. Fejezet
 •         A BIZONYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
 •             43. A tényállás tisztázása
 •             44. A bizonyítás eszköze
 •             45. A tanúvallomás
 •             46. A tanú vallomástételének akadályai
 •             47. A tanúvallomás megtagadásának lehetősége
 •             48. A tanúvallomás bizonyítékként történő felhasználásának akadályai
 •             49. A tanú meghallgatása
 •             50. A tanú adatainak zártan kezelése
 •             51. A szakértő és a szakvélemény
 •             52. A szakértőt kirendelő határozat
 •             53. A szakértő meghallgatása
 •             54. A tolmács
 •             55. A tárgyi bizonyítási eszköz
 •             56. Az okirat
 •             57. A szemle
 •             58. Az eljárás alá vont személy vallomása
 •         XI. Fejezet
 •         KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK
 •             59. Az elővezetés
 •             60. Szabálysértési őrizet
 •             61. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása
 •             62. A lefoglalás
 •             63. A rendbírság
 •         XII. Fejezet
 •         ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
 •             64. A szabálysértési eljárás megindulása
 •             65. A feljelentés elutasítása
 •             66. Ügyintézési határidő
 •             67. A szabálysértési eljárás felfüggesztése
 •             68. A szabálysértési eljárás megszüntetése
 •             69. A határidő és a határnap
 •             70. A mulasztás igazolása
 •             71. Az idézés és az értesítés
 •             72. A megjelenési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos költségek viselése
 •             73. A kézbesítés
 •             74. A kézbesítési vélelem megdöntése
 •             75. A jegyzőkönyv
 •             76. A szabálysértési költség
 •             77. A szabálysértés által okozott kár megtérítése
 •         XIII. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI
 •             78. A határozat
 •             79. A határozat közlése
 •             80. A határozat tartalma
 •             81. A határozat kijavítása és kiegészítése
 •             82. Panasz a szabálysértési hatóság határozatával szemben
 •         XIV. Fejezet
 •         HELYSZÍNI ELJÁRÁS
 •             83. Helyszíni bírság
 •             84. Gépjárművezető távollétében kiszabható helyszíni bírság
 •             85. Helyszíni idézés, értesítési kötelezettség
 •         XV. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG ELJÁRÁSA
 •             86. Meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat
 •             87. Meghallgatás
 •         XVI. Fejezet
 •         JOGORVOSLAT A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG HATÁROZATÁVAL SZEMBEN
 •             88. Általános szabályok a bíróság előtti eljárásban
 •             89. Intézkedések a kifogás alapján
 •             90. A kifogás elintézése tárgyalás tartása nélkül
 •             91. A kifogás elintézése tárgyaláson
 •             92. A szabálysértési tárgyalás szabályai
 •             93. A kifogás elbírálása tárgyában hozott ügydöntő végzés
 •         XVII. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •             94. Előkészítő eljárás
 •             95. A bíróság meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozata
 •             96. A bíróság elé állítás
 •         XVIII. Fejezet
 •         A PERÚJÍTÁS
 •             97. A perújítás okai
 •             98. A perújítási kérelem
 •             99. A perújítási eljárás
 •         XIX. Fejezet
 •             100. Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyet vagy szabálysértési ügyben alkalmazott jogszabályt érintő határozata alapján
 •         XX. Fejezet
 •             101. A fiatalkorúak szabálysértéseire vonatkozó rendelkezések
 •         XXI. Fejezet
 •             102. Becsületsértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések
 •     HARMADIK RÉSZ
 •     A VÉGREHAJTÁS
 •         XXII. Fejezet
 •         A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG HATÁROZATÁNAK, ILLETVE A BÍRÓSÁG VÉGZÉSÉNEK VÉGREHAJTHATÓSÁGA
 •             103. A határozat jogereje
 •             104. A szabálysértési elzárás végrehajtása
 •             105. A pénzbírság, a helyszíni bírság, a szabálysértési költség, a rendbírság, valamint az okozott kár végrehajtása
 •             106. A közérdekű munka végrehajtása
 •             107. A járművezetéstől eltiltás végrehajtása
 •             108. Elkobzás végrehajtása
 •             109. Méltányosság
 •             110. Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség
 •     NEGYEDIK RÉSZ
 •     A SZABÁLYSÉRTÉSI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
 •         111. A szabálysértési nyilvántartási rendszer
 •         112. A személyazonosító adatok nyilvántartásának tartalma
 •         113. A szabálysértési nyilvántartások tagozódása
 •         114. A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása
 •         115. A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása
 •         116. Közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel a szabálysértési nyilvántartásokból
 •         117. A szabálysértési nyilvántartásokból közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel feltételei
 •         118. A szabálysértési nyilvántartásokból adatigénylés alapján történő adattovábbítás követelményei
 •         119. A szabálysértési nyilvántartásokból adatigénylés alapján, valamint a közvetlen hozzáférés útján történő adattovábbítás biztosításának általános követelményei
 •         120. Adattovábbítási nyilvántartás
 •     ÖTÖDIK RÉSZ
 •     EGYES SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •         XXIII. Fejezet
 •         SZABÁLYSÉRTÉSI ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             121. Magánlaksértés
 •             122. Önkényes beköltözés
 •             123. Távoltartó határozat szabályainak megszegése
 •             124. Rendzavarás
 •             125. Garázdaság
 •             126. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése
 •             127. Tiltott kéjelgés
 •             128. Veszélyes fenyegetés
 •             129. Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel
 •             130. Valótlan bejelentés
 •             131. Járművezetés az eltiltás tartama alatt
 •             132. A tulajdon elleni szabálysértés
 •             133. Jogosulatlan vadászat
 •         XXIV. Fejezet
 •         AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, A SZEMÉLYI SZABADSÁG ÉS A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             134. Becsületsértés
 •             135. Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése
 •             136. Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
 •             137. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés
 •             138. Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma
 •             139. Koldulás
 •             140. Közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése
 •             141. Természetvédelmi szabálysértés
 •             142. A vallásgyakorlás jogának megsértése
 •             143. Gyülekezési joggal visszaélés
 •             144. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése
 •             145. Tiltott szerencsejáték
 •             146. Közerkölcs megsértése
 •             147. Veszélyeztetés kutyával
 •             148. Büntetés-végrehajtási intézet környezetének megzavarása
 •             149. Csendháborítás
 •             150. Köztisztasági szabálysértés
 •             151. Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
 •             152. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés
 •             153. Kábítószer-rendészeti szabálysértés
 •             154. Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése
 •             155. A kitiltás, illetve az eltiltás szabályainak megszegése
 •             156. Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
 •             157. Számszeríj, szigonypuska jogellenes használata
 •             158. Tiltott határátlépés, útiokmánnyal kapcsolatos szabálysértés
 •             159. Határrendészeti szabálysértés
 •             160. Minősített adat biztonságának megsértése
 •             161. Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése
 •             162. Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés
 •         XXV. Fejezet
 •         A VÁMSZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             163. Vámszabálysértés
 •             164. Vámszabálysértés elkövetőjének segítése
 •             165. Vámorgazdaság
 •             166. Fémjelzési szabálysértés
 •             167. A pénzutánzatra vonatkozó szabályok megszegése
 •             168. Hatásköri rendelkezés
 •         XXVI. Fejezet
 •         A RENDÉSZETI IGAZGATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             169. Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése
 •             170. Jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség
 •         XXVII. Fejezet
 •         A KIEMELT KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             171. Ittas vezetés
 •             172. Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
 •             173. A közúti közlekedés rendjének megzavarása
 •             174. Engedély nélküli vezetés
 •             175. Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés
 •             176. Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése
 •             177. Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésével és használatával kapcsolatos szabálysértés
 •         XXVIII. Fejezet
 •         KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             178. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
 •             179. Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése
 •             180. Víziközlekedési szabályok megsértése
 •             181. Légi jármű fedélzetén elkövetett szabálysértés
 •             182. A légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése
 •             183. Hatásköri rendelkezés
 •             184. Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértése
 •         XXIX. Fejezet
 •         AZ ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             185. Áru hamis megjelölése
 •             186. Árdrágítás
 •             187. Árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása
 •             188. Minőség tanúsítási kötelezettség megszegése
 •             189. Megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata
 •             190. Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
 •             191. Vásárlók megkárosítása
 •             192. Élelmiszer minőségének megrontása
 •         XXX. Fejezet
 •         A JÁRVÁNYÜGYI, ERDŐVÉDELMI, MEZŐ-, ERDŐ- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             193. Fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása
 •             194. Kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos előírások megszegése
 •             195. Mezei szabálysértés
 •             196. Erdőrendészeti szabálysértés
 •             197. Erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása
 •             198. Felhívással szembeni engedetlenség
 •             199. Vízszennyezés
 •             200. Ár- és belvízvédelmi szabálysértés
 •         XXXI. Fejezet
 •         AZ ÓVODAI NEVELÉS, VALAMINT AZ ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS RENDJÉT VESZÉLYEZTETŐ SZABÁLYSÉRTÉSEK
 •             201. Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése
 •             202. Nevelési-oktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegése
 •             203. Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok megszegése
 •     HATODIK RÉSZ
 •     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •         204. Felhatalmazó rendelkezések
 •         205. Hatálybalépés
 •         206. Átmeneti rendelkezések
 •         207. Módosító rendelkezések
 •         208. Hatályon kívül helyező rendelkezések