33. § A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Fetv.) 18/D. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában a „szabálysértésekről szóló törvényben vagy kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben” szöveg lép.

34. § Az Ást.

a) 3. §-ában a „büntetőeljárás terheltjére” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás terheltjére és a szabálysértési eljárás alá vont személyre”,

b) 4. § (3) bekezdésében az „a bűncselekmény következtében” szövegrész helyébe az „a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében”,

c) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a büntető eljárásbeli jogairól” szövegrész helyébe az „a büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól”,

d) 9. § (1) bekezdés e) pontjában az „a bűncselekmény típusára” szövegrész helyébe az „a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés típusára”,

e) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „(3) bekezdésének c) pontja” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés b) és c) pontja”,

f) 16. § (4) bekezdésében a „büntető- vagy polgári ügyben eljáró bíróság, a büntetőügyben eljáró ügyész vagy nyomozó hatóság, valamint” szövegrész helyébe a „büntető-, szabálysértési vagy polgári ügyben eljáró bíróság, a büntetőügyben eljáró ügyész vagy nyomozó hatóság, a szabálysértési ügyben eljáró szabálysértési hatóság, valamint”,

g) 22. § (2) bekezdésében a „bűncselekmény elkövetését” szövegrész helyébe a „bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését”,

h) 24. § (1) bekezdésében az „a bűncselekmény következtében” szövegrész helyébe az „a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés következtében”, valamint

i) 45. § (3) bekezdésében a „hagyatéki eljárásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény”

szöveg lép.

35. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontjában az „,illetve annak behajtására nincs lehetőség vagy sikertelen volt” szövegrész helyébe az „,illetve annak végrehajtására nincs lehetőség” szöveg lép.

36. § A Jogs. tv.

a) 18. § (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság” szöveg, a 18. § (3) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság”,

b) 28. § (2) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzőjét” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóságot”,

c) 30. § (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság”, a (2) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság”, az „annak a települési önkormányzatnak a jegyzője” szövegrész helyébe „az az általános szabálysértési hatóság”,

d) 30. § (3) bekezdésében a „ha az adók módjára történő behajtásra nincs lehetőség, vagy az aránytalanul hosszú idővel járna, közérdekű munkára, illetve elzárásra történő átváltoztatásnak nincs helye” szövegrész helyébe az „a bíróság a végrehajtási eljárás törvényességének vizsgálata során az alapeljárás törvényességét nem vizsgálhatja” szöveg, valamint

e) 31. § (2) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság”

szöveg lép.

29. Hatályon kívül helyező rendelkezések

37. § Hatályát veszti:

1. a Bv. tvr. 122. § (2) bekezdésében a „, külön jogszabályban meghatározott esetben rendőrségi fogdában” szövegrész,

2. az Ehi.

a) 13. § a) pontja,

b) 13/A. § záró szövegrészében a „súlyosan vagy ismételten” szövegrész,

c) 13/B. § (1) bekezdése,

3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (5) bekezdésében a „valamint jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket” szövegrész, valamint a 95/A. § (6) bekezdés d) pontja,

4. az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § e) pontjában az „és szabálysértést” szövegrész,

5. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 11. § c) pontja,

6. a Vgtv. 17. § (1) bekezdés c) pontja,

7. a Ttv. 14. § (6) bekezdés e) pontja,

8. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 66. § (7) bekezdésében, valamint a 78/B. § (6) bekezdésében a „központi” szövegrész,

9. az Étv. 46/A. § (3) bekezdésében és a 49. § (3) bekezdésében az „a szabálysértési,” szövegrész,

10. a Tem. tv. 41. § (3) bekezdés g) pontja,

11. a Hjt. 134. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerint” szövegrész,

12. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 10. § (4) bekezdésében a „szabálysértési” szövegrész,

13. a Sport. tv. 76/A. § (7) bekezdésében a „központi” szövegrész,

14. az Fetv.

a) 3/A. § (2) bekezdés d) pontjában a „sportrendezvény rendjének megbontása,” szövegrész,

b) 3/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „központi” szövegrész, valamint

c) 18/E. § (5) bekezdése,

15. az Rtv.

a) - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi XC. törvénnyel megállapított - 6/A. § (5) bekezdése, valamint

b) 84. § (2) bekezdés u) pontjában a „központi” szövegrész,

16. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontjában a „sportrendezvény rendjének megbontása” szövegrész,

17. az Ást. 46. § (1) bekezdés c) pontja,

18. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontjában az „, illetőleg a szerencsejátékokkal és játékautomatákkal összefüggő szabálysértési hatósági” szövegrész, a 71. § (2) bekezdés 19. pontjában a „központi” szövegrész, a 81. § (2) bekezdés g) pontja, valamint

19. a Kat.

a) 25. § (1) bekezdésében a „központi szerve” szövegrész, valamint

b) 25. § (5) bekezdése.

30. Hatályba nem lépő rendelkezések

38. § Nem lép hatályba a Szabs. tv.

1. 141. § (2) és (3) bekezdésében a „hatáskörű” szövegrész,

2. 196. § (3) bekezdése, valamint

3. 215. § (2) bekezdésében az „és az erdővédelmi szolgálat tagja” szövegrész.

31. Hatálybalépés

39. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. április 14-én lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 14-15. §-a, 18. §-a, 20-21. §-a, 23-27. §-a, valamint 29-37. §-a 2012. április 15-én lép hatályba.

(3) E törvény 22. §-a 2012. május 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 3-6. §-a, 8. §-a, 10-13. §-a, 16-17. §-a, valamint 19. §-a 2012. május 15-én lép hatályba.

(5) E törvény 2013. január 1. napjával hatályát veszti.

32. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

40. § E törvény

a) 7. §-a és 37. § 15. pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

b) 23. § (1)-(4) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

41. § E törvény

a) 17. §-a a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja,

b) 22. §-a a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének való részbeni megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez

Melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez

A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átadására az alábbi szabálysértések esetén kerülhet sor:

1. Rendzavarás (Szabs. tv. 169. §),

2. Garázdaság (Szabs. tv. 170. §),

3. Tiltott kéjelgés (Szabs. tv. 172. §),

4. Veszélyes fenyegetés (Szabs. tv. 173. §),

5. Járművezetés az eltiltás tartama alatt (Szabs. tv. 176. §),

6. Lopással vagy csalással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés [Szabs tv. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont],

7. Jogosulatlan vadászat (Szabs. tv. 178. §),

8. Polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 182. §),

9. Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 183. §),

10. Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma (Szabs. tv. 184. §),

11. Természetvédelmi szabálysértés (Szabs. tv 187. §),

12. Kábítószer-rendészeti szabálysértés (Szabs. tv. 199. §),

13. A Szabs. tv. XXVII. Fejezet alá tartozó szabálysértések,

14. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (Szabs. tv. 224. §),

15. Áru hamis megjelölése (Szabs. tv. 231. §),

16. Vízszennyezés (Szabs. tv. 245. §)”

2. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez

1. Budapest Főváros:

A B

1. Kerület Átadásra kerülő létszám

2. Budapest I. kerület 1

3. Budapest II. kerület 3

4. Budapest IV. kerület 3

5. Budapest V. kerület 2

6. Budapest VI. kerület 2

7. Budapest VII. kerület 2

8. Budapest VIII. kerület 3

9. Budapest IX. kerület 3

10. Budapest X. kerület 2

11. Budapest XI. kerület 4

12. Budapest XII. kerület 2

13. Budapest XIII. kerület 2

14. Budapest XIV. kerület 3

15. Budapest XV. kerület 4

16. Budapest XVI. kerület 2

17. Budapest XVII. kerület 4

18. Budapest XVIII. kerület 2

19. Budapest XIX. kerület 2

20. Budapest XX. kerület 2

21. Budapest XXIII. kerület 2

22. Összesen 50