(2) A képviselő az önkéntes tartalékos felkészítés vagy a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt a 36-37. alcímben meghatározott javadalmazásra nem jogosult.

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK JAVADALMAZÁSA

36. A képviselő tiszteletdíja

104. § (1) A képviselő megbízatásának időtartamára havonta tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkárnak a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével.

(2) A képviselőcsoport vezetője képviselőcsoportvezetői megbízatásának időtartamára a képviselőcsoport által meghatározott összegű tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege nem lehet magasabb a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegénél.

(3) A képviselőcsoport vezetőjének helyettese (a továbbiakban: képviselőcsoportvezető-helyettes) az államtitkár központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Az e bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra képviselőcsoportonként minden megkezdett huszonöt tag után egy-egy képviselőcsoportvezető-helyettes jogosult.

(4) A képviselőcsoport a 115. § (4) bekezdésében meghatározott keret terhére azoknak a képviselőcsoportvezető-helyetteseknek, akik nem részesülnek a (3) bekezdés szerinti tiszteletdíjban, az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül különjuttatást állapíthat meg. Ebben az esetben a képviselőcsoportvezető-helyettest az (1) bekezdés alapján megillető képviselői tiszteletdíj, valamint a tiszteletdíjon felüli külön juttatás együttes összege nem haladhatja meg a (3) bekezdésben meghatározott összeget. Az e bekezdés szerinti juttatásban legfeljebb a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számú képviselőcsoportvezető-helyettes részesülhet.

(5) A képviselőcsoport vezetője és a képviselőcsoportvezető-helyettes a (3) és (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra a megbízatás keletkezésének bejelentésétől a megbízatás megszűnésének bejelentéséig jogosult.

(6) Ha a képviselő a (2)-(4) bekezdésben, a 4. §-ban, a 105. §-ban, illetve a 106. § (2) bekezdésében meghatározott megbízatással rendelkezik, a (2)-(4) bekezdés, a 4. § (6) bekezdése, a 105. §, illetve a 106. § (2) bekezdése szerinti tiszteletdíjra jogosult.

105. § (1) Az alelnök tiszteletdíjának összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével.

(2) Az állandó bizottság elnöke, a nemzetiségeket képviselő bizottság elnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke, az Országgyűlés jegyzője tiszteletdíjának összege megegyezik az államtitkár központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői pótlékából álló illetményének összegével.

(3) Az állandó bizottság alelnöke, a nemzetiségeket képviselő bizottság alelnöke a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 1,2-szeresének megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosult.

(4) Az alelnök, az állandó bizottság elnöke és alelnöke, a nemzetiségeket képviselő bizottság elnöke és alelnöke, az Interparlamentáris Unió Nemzeti Csoportjának elnöke, valamint a jegyző az (1)-(3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra a megbízatásának időtartamára jogosult.

(5) Ha a képviselő egyidejűleg több, a 104. §-ban vagy az e §-ban meghatározott megbízatással rendelkezik, a magasabb összegű tiszteletdíjra jogosult.

106. § (1) A képviselő - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - állami szervtől egyéb jogcímen díjazásban nem részesülhet.

(2) A házelnök, a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott vagy a miniszteri biztos képviselő kizárólag a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 30%-ára jogosult.

107. § (1) A képviselő tiszteletdíjának összege arányosan csökken, ha igazolatlanul nem vesz részt az Országgyűlés üléseinek az adott hónap napirendben előre feltüntetett szavazásainak több mint egynegyedén.

(2) A képviselő tiszteletdíjának összege arányosan csökken, ha a bizottsági tag ülésszakonként - ide nem értve a rendkívüli ülésszakot - a bizottsági ülések több mint a felén, de legalább három ülésen nem vesz részt.

108. § A képviselő tiszteletdíja nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

37. A képviselő juttatásai és a képviselői tevékenységéhez kapcsolódó támogatások

109. § (1) A képviselő - a miniszterelnök, a miniszter, államtitkár, a házelnök, az alelnök, valamint a képviselőcsoport vezetője kivételével - nevére, valamint az általa megjelölt fajtájú üzemanyagot fogyasztó és hengerűrtartalmú, a saját vagy házastársa tulajdonában lévő személygépkocsi forgalmi rendszámára szóló, másra át nem ruházható, készpénzre nem átváltható, az Országgyűlés Hivatala által biztosított egy darab, üzemanyagtöltő állomáson felhasználható üzemanyagkártya (a továbbiakban: üzemanyagkártya) használatára jogosult. Az üzemanyagkártya feltöltése negyedévente történik az állami adóhatóság által közzétett, az üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak figyelembevételével. Az üzemanyagkártyával felhasználható összeg kiszámításánál a közúti gépjárművek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló jogszabályban meghatározott, legfeljebb 2000 cm3 hengerűrtartalmú személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma vehető figyelembe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg havonta - ha a képviselőnek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhelye

a) Budapesten van - 2000 km-re,

b) Budapesttől 1 és 100 km között van - 3000 km-re,

c) Budapesttől 101 és 150 km között van - 3500 km-re,

d) Budapesttől 151 és 200 km között van - 4000 km-re,

e) Budapesttől 201 és 250 km között van - 4500 km-re,

f) Budapesttől 251 és 300 km között van - 5000 km-re,

g) Budapesttől 300 km-en túl van - 5500 km-re

elegendő üzemanyag értéke.

(3) Egyéni választókerületben megválasztott képviselő esetében a (2) bekezdésben meghatározott összeg - ha a képviselő egyéni választókerületének területnagysága

a) 850 és 1150 km2 között van - 10%-kal,

b) 1151 és 1400 km2 között van - 20%-kal,

c) 1401 és 1650 km2 között van - 30%-kal,

d) 1651 és 1900 km2 között van - 40%-kal,

e) 1901 km2 fölött van - 50%-kal emelkedik.

(4) A (2) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául szolgáló település közötti - autópálya, illetve autóút, ennek hiányában egyéb főközlekedési útvonal igénybevételével számított - legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni.

(5) A képviselő a belföldi közforgalmú közösségi közlekedési eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítésére jogosult, ha üzemanyagkártyára való jogosultságáról lemond. A költségtérítés összege nem haladhatja meg az (1)-(4) bekezdés alapján, egy 2000 cm3 hengerűrtartalmú személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget.

(6) Az alelnök és - a 113. § (1) bekezdésében foglalt keret terhére - a képviselőcsoport vezetője személyi, illetve hivatali célra személygépkocsi használatára jogosult. Az alelnök részére a személygépkocsit és használatának költségeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.

(7) A képviselő ideiglenes külföldi kiküldetése idején a köztisztviselőkre irányadó napidíjra és költségtérítésre jogosult.

(8) Ha a képviselő megyei, fővárosi közgyűlés tisztségviselőjeként, illetve tagjaként, továbbá települési önkormányzat képviselő-testülete tisztségviselőjeként, illetve tagjaként - nyilatkozata szerint - költségtérítésben (költségátalányban) részesül, vagy e tisztségével összefüggésben jogosult személyi, illetve hivatali célra személygépkocsi használatára, nem jogosult az (1) bekezdésben foglaltak használatára. A személyi, illetve hivatali célra biztosított személykocsi a képviselői tevékenység ellátása érdekében is használható.

(9) Ha a képviselő költségvetési szervnél, költségvetési szerv részvételével működő gazdálkodó szervezetnél fennálló közszolgálati jogviszonya vagy munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya alapján - nyilatkozata szerint - költségtérítésben (költségátalányban) részesül, vagy személyi, illetve hivatali célra személygépkocsi használatára jogosult, nem jogosult az (1) bekezdésben foglaltak használatára.

110. § (1) A képviselő a képviselői megbízatásának időtartamára, kérelmére, az Országgyűlés Hivatala által biztosított, legalább 35 m2, de legfeljebb 50 m2 alapterületű budapesti lakóház vagy lakás használatára jogosult, kivéve

a) ha ő vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában Budapesten az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan van, vagy

b) közjogi tisztségviselőként lakáshasználatra vagy budapesti lakhatásával összefüggésben támogatásra vagy egyéb juttatásra jogosult.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltakat az Országgyűlés Hivatala nem a tulajdonában lévő lakóház vagy lakás használatba adásával biztosítja, abban az esetben a megfelelő lakóház vagy lakás használatba adásának biztosítására az Országgyűlés Hivatala havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj 25%-ának megfelelő összeget használhat fel. A lakóház vagy lakás rendeltetésszerű használata során felmerülő költségek a képviselőt terhelik, kivéve a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségeket, valamint az ingatlant terhelő adókat.

(3) Ha a képviselő az (1) bekezdésben foglaltakat nem veszi igénybe, a képviselői tevékenységének ellátásához szükséges budapesti tartózkodásának időtartamára, kérelmére, havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 25%-ának megfelelő összeg erejéig, az Országgyűlés Hivatala által Budapesten biztosított, megfelelő szállodai szálláshelyen lévő szállodai szobaegység használatára jogosult. A képviselői tevékenység ellátásához szükséges budapesti tartózkodás biztosítására az e bekezdésben meghatározott összegtől magasabb mértékű összeg a képviselőcsoport vezetője által meghatalmazott személy jóváhagyásával használható fel.

(4) Az alelnök és a képviselőcsoport vezetője kérelmére budapesti hivatali lakás használatára jogosult, ha ő vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlannal nem rendelkezik.