2012. évi XXXVIII. törvény

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról1

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

1. átvett feladat: az 1., illetve a 2. mellékletben szereplő egészségügyi intézmény által, a feladat átvételét megelőzően a települési önkormányzat felelősségi körébe tartozó egészségügyi közszolgáltatás részeként végzett fekvőbeteg-szakellátási vagy fekvőbeteg- és hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátási feladat, valamint az 1. mellékletben szereplő szolgáltatók esetében a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működtetésére irányuló intézmény-fenntartási kötelezettség,

2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint vagyoni értékű joga, amelyek kifejezetten és nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az 1990 után egészségügyi ellátás céljára kapott olyan ingatlant, amelynek egészségügyi funkciója megváltozott és egyéb közfeladat ellátására nem került hasznosításra, továbbá ideértve a gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését,

3. települési önkormányzat: az önkormányzati törvény szerint meghatározott települési önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat kivételével.

2. A települési önkormányzat egészségügyi intézményeinek és vagyonának átvétele

2. § (1) A települési önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő, az 1. mellékletben felsorolt egészségügyi intézmény, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban levő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, továbbá az intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá a 2. mellékletben felsorolt intézmények által az átvett feladat ellátásához bármilyen jogcímen használt, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon 2012. május 1-jével a magyar államra e törvény erejénél fogva száll át. Az egészségügyért felelős miniszter által fenntartói joggyakorlóként kijelölt központi államigazgatási szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat. Átvételre kerül és a magyar államra, illetve a kijelölt szervre száll át e törvény erejénél fogva az átvett feladat ellátását végző vagy a feladat ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésében közreműködő közalapítvány, alapítvány (ideértve a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítványt, közalapítványt is), és azok a gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek, amelyek az átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben (a tulajdoni hányad erejéig) vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak (a továbbiakban együtt: átvett intézmények). Az intézményeket az állam a szállítói tartozásokkal együtt veszi át.

(2) A települési önkormányzatok helyébe - a 7. §-ban foglalt kivétellel - az e törvény szerint átvett intézményekkel, illetve a 2. mellékletben meghatározott intézmények esetében az átvett vagyonnal és az átvett feladattal kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. május 1-jével jogutódként a magyar állam lép. E keretek között az egészségügyi intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyv az irányadó, a (3)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(3) A települési önkormányzatok által alapított, valamint a települési önkormányzatok által más alapítóval közösen alapított alapítványokban, illetve közalapítványokban a települési önkormányzatokat megillető alapítói jogok gyakorlására 2012. május 1-jét követően a kijelölt szerv jogosult.

(4) Az átvett egészségügyi intézménnyel összefüggő egyes intézményfenntartói feladatokat a kijelölt szerv látja el. Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartói joggyakorlóként.

(5) A kijelölt szerv képviseli a magyar államot mint jogutódot a települési önkormányzatnak az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében bírósági, hatósági eljárásokban, valamint harmadik személyekkel szemben. A jogutódlásról a bíróság, hatóság a jogutódlás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül dönt.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az 1. melléklet szerinti egészségügyi intézmények, illetve a 2. melléklet szerinti egészségügyi intézmények által az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó részéről a települési önkormányzat polgármestere, valamint jegyzője, az átvevő részéről a kijelölt szerv vezetője ír alá (a továbbiakban: jegyzőkönyv). Amennyiben a települési önkormányzattól állami tulajdonba átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)-(2b) bekezdése hatálya alá tartozó vagyonelem, a jegyzőkönyv aláírásában félként részt vesz a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet is.

(2) A jegyzőkönyvben a települési önkormányzat polgármestere teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a 3. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal.

(3) Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(4) A települési önkormányzat az állam által átvételre kerülő vagyonelemeket e törvény hatálybalépését követően nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat e törvény hatálybalépését megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében betervezte.

(5) Amennyiben e törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül az átadással érintett települési önkormányzat az átvett intézmény feletti rendelkezést biztosító gazdasági társasági részesedését - polgári jogi szerződés útján - ellenérték fejében szerezte meg, részére a szerzéskor ténylegesen kifizetett ellenértéket a Magyar Állam egyösszegű kártalanításként megfizeti.

4. § A kijelölt szerv és a települési önkormányzatok az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

5. § (1) A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét, a meglévő lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerződése szerinti finanszírozásra való jogosultságát, az átvett feladathoz kapcsolódó közreműködői szerződések, egészségügyi ellátási szerződések, illetve megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerződések érvényességét. A tulajdonjog átszállására tekintettel a kijelölt szerv 2012. december 31-éig felmondhatja - az azokban meghatározott feltételektől és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2/E. § (1) bekezdésétől eltérően - a szerződéseket és megállapodásokat.

(2) A 2. mellékletben szereplő egészségügyi intézmények az átvett feladat ellátásához kapcsolódó egészségügyi ellátási szerződések, megállapodások és vagyonkezelési szerződések alapján kötelesek a szakellátási feladatot az Eftv. alapján megállapított szakellátási kapacitásaik erejéig a szerződésben, illetve a megállapodásban foglaltaknak megfelelően ellátni.

6. § (1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató alapító okiratának módosítását az alapítói jogokat gyakorló szerv az átvételt követő 45 napon belül készíti el és nyújtja be a kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

(2) Az átadásra kerülő, költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató esetében a törzskönyvi nyilvántartásba történő változásbejegyzést követő 5 napon belül a kincstár hivatalból értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet, amely 30 napon belül hivatalból módosítja a jogszabály alapján vezetett működési engedélyt tartalmazó nyilvántartást és szükség szerint módosítja a működési engedélyt. Gazdasági társaságként vagy egyéb formában működő egészségügyi szolgáltató esetén az államigazgatási szerv az átvételt követő 30 napon belül hivatalból módosítja a jogszabály alapján vezetett működési engedélyt tartalmazó nyilvántartást és szükség szerint módosítja a működési engedélyt. Az egészségügyi államigazgatási szerv a nyilvántartás módosítását követő 5 napon belül hivatalból értesíti az egészségbiztosítási szervet.

(3) Az egészségbiztosítási szerv az átadásra kerülő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződését - a fenntartó változására figyelemmel - az egészségügyi államigazgatási szerv értesítését követő hónap utolsó napjáig módosítja.

(4) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(5) Az e törvény alapján a cégbírósághoz benyújtandó változásbejelentési kérelmet e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell a cégbíróságnál előterjeszteni.

(6) A (2) bekezdés szerinti változást illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon.

(7) Az átvett intézménnyel mint adóssal, kötelezettel szemben elrendelt bírósági és közigazgatási végrehajtást a végrehajtást foganatosító bíróság, közigazgatási végrehajtás esetében a végrehajtást megindító hatóság, a magyar állam mint jogutód képviseletében eljáró kijelölt szerv kérelmére - ha jogutódlásról korábban még nem döntöttek, a jogutódlás megállapításával együtt - egy alkalommal három hónapra felfüggeszti.