VII. fejezet

Vegyes rendelkezések

Hitelesített mérőeszközök használata

13. § (1) A hitelesített mérőeszközt úgy kell üzemben tartani és használni, hogy rendeltetésszerű működése, a mérési eredmények pontos leolvasása biztosítva legyen.

(2) Ha a hitelesített mérőeszköz valamely méréstechnikai tulajdonsága a hitelesítés érvényének időtartamán belül megváltozik, vagy rendeltetésszerű működése kétségessé válik, a mérőeszköz használója köteles gondoskodni a mérőeszköz használaton kívül helyezéséről, javíttatásáról és hitelesíttetéséről.

(3) A hitelesített mérőeszközt - az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt befolyásoló hibája.

Mérésügyi díjak

14. § (1) A mérésügyi szolgáltatások igénybevételéért igazgatási jellegű szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A mérésügyi díjkövetelés a gazdálkodó szervezettel szemben [Ptk. 685. § c) pont] azonnali beszedési megbízással érvényesíthető.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 8/1976. (IV. 27.) MT rendelet és az ezt módosító 61/1984. (XII. 13.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) Az e törvény hatálybalépéséig alkalmazott tanúsító jelek az időszakos hitelesítés érvényességi időtartamának lejártáig hatályosak.

(3) A törvény végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.2

1. számú melléklet a mérésügyről szóló XLV. törvényhez

Törvényes mértékegységek

I. fejezet

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alap- és kiegészítő egységei

(1) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alapegységei:

a) A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m. A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz.

b) A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg. A kilogramm az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sévres-ben őrzött platina-irídium henger tömege.

c) Az idő mértékegysége a másodperc; jele: s. A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás
9 192 631 770 periódusának időtartama.

d) A villamos áramerősség mértékegysége az amper; jele: A. Az amper olyan állandó villamos áram erőssége, amely két egyenes, párhuzamos végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny körkeresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként 2·10-7 newton erőt hozna létre.

e) A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K. A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.

f) Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol. A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben.

A mól alkalmazásakor meg kell határozni az elemi egység fajtáját; ez atom, molekula, ion, elektron, más részecske vagy ilyen részecskék meghatározott csoportja lehet.

g) A fényerősség mértékegysége a kandela; jele: cd.

A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540·1012 hertz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683-ad watt per szteradián.

(2) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer kiegészítő egységei:

a) A síkszög mértékegysége a radián; jele: rad.

A radián a kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti síkszög.

b) A térszög mértékegysége a szteradián; jele: sr.

A szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozó középponti térszög.

(3) A kiegészítő egységek dimenziótlan származtatott egységek, melyek további származtatott egységek kifejezésére használhatók abból a célból, hogy az azonos dimenziójú, de különböző fajtájú mennyiségek mértékegységei egymástól megkülönböztethetők legyenek.

(4) A mértékegység többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót jelentő, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni:

Prefixum neve Prefixum jele A prefixummal
jelképezett szorzó

exa E 1018

peta P 1015

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

hekto* h 102

deka* da 101

deci* d 10-1

centi* c 10-2

milli m 10-3

mikro µ 10-6

nano n 10-9

piko p 10-12

femto f 10-15

atto a 10-18

* A hekto, deka, deci és centi prefixumokkal képezhető törvényes többszörösök és törtrészek:

hektoliter (hl vagy hL), hektopascal (hPa), dekagramm (dag vagy dkg), deciliter (dl vagy dL), deciméter (dm), centiméter (cm), centigramm (cg), centiliter (cl vagy cL), centigray (cGy), centisievert (cSv).

II. fejezet

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei az alapegységek és a kiegészítő egységek hatványainak szorzataként vagy hányadosaként képezhetők a megfelelő mennyiségekre vonatkozó fizikai egyenletek alapján.

A származtatott egységek az alapegységeken és a kiegészítő egységeken kívül az úgynevezett külön nevű egységek segítségével is kifejezhetők.

A külön nevű származtatott egységek a következők:

1. A frekvencia mértékegysége a hertz (ejtése: herc);

jele: Hz. 1 Hz = 1 s-1

2. A radioaktív sugárforrás aktivitásának mértékegysége a becquerel (ejtése: bekerel);3

jele: Bq. 1 Bq =1 s-1

3. Az erő mértékegysége a newton (ejtése: nyúton);

jele: N 1 N =1 m·kg·s-2

4. A nyomás mértékegysége a pascal (ejtése: paszkál);

jele: Pa. 1 Pa =1 N·m-2

5. Az energia mértékegysége a joule (ejtése: dzsúl);

jele: J 1 J = ×1 N·m

6. A teljesítmény mértékegysége a watt (ejtése: watt);

jele: W 1 W = 1 J·s-1

7. Az elnyelt sugárdózis mértékegysége a gray (ejtése: gréj);

jele: Gy. 1 Gy = 1 J·kg-1

8. A dózisegyenérték mértékegysége a sievert (ejtése: szívert);

jele: Sv. 1 Sv =1 J·kg-1

9. A villamos töltés mértékegysége a coulomb (ejtése: kulomb);

jele: C. 1 C = 1 A·s

10. A villamos feszültség mértékegysége a volt;

jele: V. 1 V = 1 W·A-1

11. A villamos kapacitás mértékegysége a farad;

jele: F. 1 F = 1 C·V-1

12. A villamos ellenállás mértékegysége az ohm (ejtése: óm);

jele: Ω. 1 Ω = 1 V·A-1

13. A villamos vezetőképesség mértékegysége a siemens (ejtése: szimensz);

jele: S. 1 S = 1 Ω-1

14. A mágneses fluxus mértékegysége a weber (ejtése: véber);

jele: Wb. 1 Wb = 1 V·s

15. A mágneses indukció mértékegysége a tesla (ejtése: teszla);

jele: T. 1 T = 1 Wb·m-2

16. Az induktivitás mértékegysége a henry (ejtése: henri);

jele: H. 1 H = 1 Wb·A-1

17. A fényáram mértékegysége a lumen;

jele: lm. 1 lm = 1 cd·sr

18. A megvilágítás mértékegysége a lux;