27. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A biztosítási önkormányzatok első közgyűlését az 1991. évi XXVIII. törvény alapján megtartott szakszervezetek közötti választásokat követően, 1993. január 1-15. között kell összehívni.

(3) E törvény hatálybalépésétől a biztosítási önkormányzatok első közgyűléséig tartó átmeneti időszakban a társadalombiztosítás elkülönült biztosítási alapjainak felügyeletét, valamint gazdálkodásuk irányítását a Nyugdíjbiztosítási Felügyelő Bizottság és az Egészségbiztosítási Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) látja el, a 28-32. §-okban meghatározott rendelkezések szerint.

28. § (1) A Felügyelő Bizottságot a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell megalakítani.

(2) A Felügyelő Bizottság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerv, amely a biztosítási alapokhoz tartozó állami vagyon tekintetében gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

A Felügyelő Bizottság összetétele és létrehozása

29. § (1) A Felügyelő Bizottság 10 tagból áll. A Felügyelő Bizottságnak hivatalból tagja a népjóléti miniszter és a pénzügyminiszter vagy képviselőik. A Felügyelő Bizottság 8 tagját az Országgyűlés választja oly módon, hogy ebből kettőt az Érdekegyeztető Tanács jelöl.

(2) A Felügyelő Bizottság megbízatása a biztosítási önkormányzatok első közgyűlésének üléséig tart.

(3) A Felügyelő Bizottság választott tagja olyan választójoggal rendelkező magyar állampolgár lehet, aki a társadalombiztosítás igazgatási szervével nem áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

(4) A munkaviszonyban (tagsági viszonyban) álló választott tagot megválasztásától munkáltatója - a dolgozó kérésének megfelelően - megbízatásának időtartamára vagy annak egy részére köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni.

(5) A választott tagot a miniszteri illetmény 75%-ának megfelelő tiszteletdíj illeti meg, amelyet az állami költségvetés terhére kell folyósítani.

(6) A választott tag társadalombiztosítási jogállására a munkaviszonyban állókra vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy a tag tiszteletdíja társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló jövedelem. A választott tag tiszteletdíja nyugdíjjárulék alapot képez. Egyidejűleg fennálló több biztosítással járó jogviszony esetében a nyugdíjjárulékot a választott tag nyilatkozata szerinti jogviszonyból származó jövedelem után kell megfizetni.

(7) A választott tag megbízatásának időtartama munkaviszonyban töltött időnek, illetőleg nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít.

(8) A választott tag megbízatása megszűnik

a) visszahívással,

b) lemondással,

c) a Felügyelő Bizottság megbízatása lejártával,

d) elhalálozással.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

30. § A Felügyelő Bizottság

a) kezdeményezi a társadalombiztosítás és ezen belül a biztosítási ágak fejlesztését, feladatkörében javaslatot tesz a Kormánynak és az Országgyűlés illetékes bizottságának a társadalombiztosítás egészét vagy a biztosítási ágat érintő törvényjavaslatok előterjesztésére;

b) feladatkörében véleményezi a társadalombiztosításra vagy a biztosítási ágra vonatkozó jogszabályok tervezeteit;

c) javaslatot tesz a Kormánynak társadalombiztosítási kérdésekben vagy a biztosítási ágra vonatkozó rendeletek megalkotására;

d) tulajdonosi jogot gyakorol a biztosítási alaphoz tartozó állami vagyon felett;

e) véleményezi a biztosítási alap költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló beszámolót;

f) a biztosítási alap kezelése körében törvényben meghatározott keretek között dönt a bevételek felhasználásáról, pénzeszközök meghatározott célra történő elkülönítéséről, átcsoportosításáról, a szabad pénzeszközök hasznosításának módjáról, hitelek felvételéről, továbbá a biztosítási alaphoz tartozó állami vagyon hasznosításáról;

g) javaslatot tesz a Kormánynak az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjének, valamint helyetteseinek kinevezésére, felmentésére, továbbá fegyelmi felelősségre vonására;

h) feladatkörében beszámoltatja az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjét.

A Felügyelő Bizottság működése

31. § (1) A Felügyelő Bizottság döntéséhez 6 tag egyetértő szavazata szükséges.

(2) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről legalább negyedévenként beszámol az Országgyűlés illetékes bizottságának, felkérésre pedig az Országgyűlésnek.

(4) A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos költségeket - a választott tagok tiszteletdíját kivéve - a biztosítási alapból kell fedezni.

32. § A szakszervezetek közötti választások megtartása után a biztosítási önkormányzatok megalakításával, továbbá első közgyűlésük összehívásával összefüggő szervezési és koordinációs feladatokat az illetékes Felügyelő Bizottságok végzik.

33. § A törvény hatálybalépését követően meg kell kezdeni az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság és szerveinek szétválasztásával és átszervezésével a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási ágak központi és területi igazgatási szervezeteinek kialakítását. Az új igazgatási szervek legkésőbb 1993. január 1-jén kezdik meg működésüket.

34. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A biztosítási önkormányzatok jogszabálysértő közgyűlési döntéseinek felülvizsgálatára irányuló perekben a Fővárosi Bíróság jár el.”

b) hatályát veszti a társadalombiztosítás szervezetéről és irányításáról szóló 1984. évi 5. törvényerejű rendelet - a 4. § kivételével -, a társadalombiztosítás szervezetéről és irányításáról szóló az 1076/1986. (XII. 17.) MT határozattal módosított 1009/1984. (III. 31.) MT határozat (a továbbiakban: Határozat) I. fejezetének 1-5., valamint a 15-18. pontjai.

35. § (1) 1992. szeptember 1-jével hatályát veszti az 1984. évi 5. törvényerejű rendelet 4. §-a, valamint a Határozat 7-14. és 19. pontjai. A megyei (fővárosi) társadalombiztosítási tanácsok változatlan hatáskörrel legkésőbb 1992. augusztus 31-ig működnek.

(2) A biztosítási önkormányzat első közgyűlésének napján hatályát veszti a népjóléti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése.

(3) A biztosítási ágak új igazgatási szerveinek létrejöttével, de legkésőbb 1993. január 1-jével hatályát veszti a Határozat II. és III. fejezete.