1992. évi LXXII. törvény

a távközlésről1

Az Országgyűlés a távközléssel kapcsolatos igények kielégítése, a korszerű távközlési szolgáltatások hatékony és gazdaságos fejlesztése, a vállalkozások és a verseny elősegítése céljából - a nemzetközi szabályokkal összhangban - a következő törvényt alkotja:

Bevezető rendelkezések

1. § (1) A törvény meghatározza a távközlési szolgáltatások nyújtásának módját és feltételeit, a távközlési szolgáltatásban részt vevők (szolgáltatók, üzemeltetők, tulajdonosok, igénybe vevők, előfizetők) jogait és kötelezettségeit, a távközlő hálózat tervezésének, létesítésének, üzemben tartásának, a távközlő eszközök és berendezések használatának feltételeit, a távközlés védelmére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a távközléssel kapcsolatos állami feladatokat.

(2) A távközlésre vonatkozó fogalmak meghatározását a törvény melléklete tartalmazza.

2. § (1) Saját célú, külön célú és zártláncú távközlő hálózatot saját célú felhasználásra - az engedélyköteles rádió távközlő berendezéseket is tartalmazó, rádió távközlő hálózat kivételével - a telekhatáron belül bárki szabadon létesíthet.

(2) Saját célú, külön célú és zártláncú távközlő hálózat telekhatáron túlterjedően is létesíthető - a törvény 19. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott hatósági engedélyek alapján - abban az esetben, ha azt a felhasználók zárt körének kiszolgálására használják.

(3) A zártcélú távközlő hálózatokra vonatkozó szabályokat a Kormány állapítja meg.

A távközlési szolgáltatások

3. § (1) A távközlési szolgáltatások közül

a) közcélú távbeszélő szolgáltatást;

b) közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatást;

c) országos közcélú személyhívó szolgáltatást;

d) közszolgálati rádió- és televízióműsor országos és regionális szétosztását, valamint szórását

távközlés céljára alapított koncessziós társaság, valamint az állam által, vagy az állam többségi részesedésével e célra alapított - a távközlési célra alapított koncessziós társaságok részére megállapított koncessziós feltételekkel megegyezően működő - gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: távközlési szervezet) végezheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott koncessziós körbe tartozó szolgáltatások kivételével egyéb távközlési szolgáltatást - így különösen országos közcélú kapcsolt adatátviteli szolgáltatást - hatósági szolgáltatási engedély [20. § (1) és (2) bekezdés] alapján bárki nyújthat.

4. § (1) Távközlési szolgáltatásra vonatkozó koncessziós pályázatot a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) írhat ki.

(2) A pályázat kiírásakor érvényesítenie kell

a) a távközlési szolgáltatással való ellátottság;

b) az önhibájukon kívül gazdaságtalanul működő távközlési szervezetek jövedelmezőségi viszonyai javításának
követelményét.

(3) Közcélú távbeszélő szolgáltatásra vonatkozó koncessziós pályázat kiírását - ha a távközlő hálózat fejlesztése vagy az ellátás színvonalának javítása indokolja - a települési önkormányzat is kezdeményezheti arra a primer körzetre, amely - akár részben - illetékességi területéhez tartozik. A miniszter kilencven napon belül döntést hoz a pályázat kiírásáról; a kezdeményezés elfogadását követő egy hónapon belül ki kell írnia a koncessziós pályázatot. A pályázatot kilencven napon belül kötelező kiírni, ha a primer körzetben illetékességi területtel rendelkező önkormányzatok több mint fele ezt javasolja és vállalják eredménytelen pályáztatás esetén a pályáztatás költségeinek megfizetését.

(4) A pályázat kiírása előtt a tervezett kiírási feltételekkel kapcsolatban a miniszter - közzététel útján - felhívja javaslattételre a fogyasztói és szakmai érdekképviseleteket, valamint az érintett települési önkormányzatokat.

(5) A (4) bekezdés szerinti eljárást a koncessziós szerződés módosítása (időtartamának meghosszabbítása) esetében is le kell folytatni.

(6) A pályázat értékelésére a miniszter bizottságot hoz létre. A koncessziós pályázatok kiírására és értékelésére vonatkozó eljárás részletes szabályait, a bizottság összetételére és működésére vonatkozó feltételeket - ideértve az érintett önkormányzatok képviseletének lehetővé tételét is - a miniszter rendeletben állapítja meg. Az eljárás díjáról a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendelkezik.

5. § (1) A pályázati kiírásnak és a koncessziós körbe tartozó szolgáltatásokhoz, valamint az adott területhez tartozó külön koncessziós szerződéseknek - a koncesszióról szóló, 1991. évi XVI. törvényben foglaltakon túlmenően - tartalmazniuk kell:

a) a szolgáltatás időben ütemezett forgalmi, minőségi, mennyiségi és műszaki követelményeit, a más távközlési szolgáltatóval való együttműködés feltételeit;

b) a koncessziós díjra vonatkozó feltételeket;

c) a szolgáltatási díjak megállapításának módját és módosításuk feltételeit, ha azokat nem jogszabály állapítja meg;

d) a tevékenység gyakorlásának földrajzilag meghatározott területét (az ország egész területe, megyéi, helységei, annak részei);

e) a miniszternek azt a jogát, hogy a szerződést fogyasztói érdekből, illetőleg a fejlesztési követelményekre, és az időközben vállalt nemzetközi kötelezettségére figyelemmel időszakonként felülvizsgálhassa és - a szerződésben meghatározott feltételekkel - módosíthassa;

f) mindazon jogszabályok megjelölését, amelyek a szerződés teljesítésének feltételeit meghatározzák.

(2) A létesítő határozatnak, illetőleg más alapító okiratnak megfelelően tartalmazni kell az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglaltakat.

(3) A koncessziós szerződés egy alkalommal - az eredeti időtartam felével, pályázati kiírás nélkül is - meghosszabbítható.

(4) A távközlési szervezet a 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységeken kívül

a) egyéb távközlési szolgáltatást;

b) híradás- és számítástechnikai termékkereskedelmet, karbantartást és javítást;

c) számítástechnikai alkalmazási szolgáltatást;

d) mérésügyi, biztonságtechnikai szolgáltatást;

e) általános műszaki fejlesztési szolgáltatást;

f) távközlési kutatást, kísérleti fejlesztést;

g) beruházás és épületfenntartás szervezést, lebonyolítást és beruházási fővállalkozást;

h) távközlési tanfolyami és egyéb rendszerű oktatást végezhet.

6. § (1) Különcélú távközlő hálózat másik távközlő hálózattal a Kormány által rendeletben megállapított feltételek szerint kapcsolható össze.

(2) A különcélú távközlő hálózat egyes részei vagy külön célú rádió távközlő hálózat szabad hozzáférési pontjai saját használatra vagy más szolgáltató részére átengedhetők.

A távközlési szolgáltatási szerződések különös szabályai

A hálózati szerződés

7. § (1) A szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli, ha távközlő hálózatnak közcélú távközlő hálózattal történő összekapcsolására kap szerződéskötési ajánlatot.

(2) Nem terheli a szolgáltatót az (1) bekezdés szerinti kötelezettség, ha a szerződés megkötését

a) jogszabály tiltja, vagy

b) a miniszter által megállapított műszaki előírások nem teszik lehetővé.

(3) A hálózati szerződést írásba kell foglalni. A hálózati szolgáltatónak és az igénybe vevőnek - a Kormány által rendeletben megállapított előírások szerint - meg kell állapodniuk a távközlő hálózatok műszaki, gazdasági és forgalmi együttműködésének feltételeiben.

Előfizetői szerződés

8. § (1) Az előfizetői szerződés alapján a szolgáltató - legfeljebb harminc napon belül - a hálózatához kapcsolódó állandó vagy mozgó szolgáltatás-hozzáférési pontot létesít, amelyen az előfizető a hálózaton nyújtott távközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt bármikor igénybe veheti.

(2) A közcélú távközlő hálózat használatára vonatkozó előfizetői szerződés megkötésére a szolgáltatót - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - szerződéskötési kötelezettség terheli.

(3) A (2) bekezdésen alapuló szerződéskötési kötelezettség nem terheli a szolgáltatót, ha

a) az előfizetőnek a szolgáltatóval szemben a távközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy

b) a korábbi előfizetői szerződést a szolgáltató az előfizető hibájából [12. § (1), (2) és (4) bekezdés] egy éven belül mondta fel.

9. § (1) Az előfizetői szerződésnek a fogyasztók védelmével, és a szolgáltatás minőségével összefüggő feltételeit a miniszter rendeletben határozza meg.

(2) A közcélú szolgáltató általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: üzletszabályzat) a Hírközlési Főfelügyelet hagyja jóvá.

(3) A közcélú szolgáltató a jóváhagyott üzletszabályzatát és a szolgáltatásért felszámítható díjait köteles közzétenni.

10. § (1) A közcélú előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlatot írásban kell megtenni.

(2) Ha a közcélú szolgáltató az ajánlattevő számára szolgáltatás-hozzáférési pontot a szolgáltatónál felmerült okból a 8. § (1) bekezdése szerint létesíteni nem képes, az ajánlatot a Kormány által - a Távközlési Érdekegyeztető Fórummal egyeztetett - rendeletben megállapított sorolási szabályok szerint, a koncessziós szerződéssel összhangban nyilvántartásba veszi és közli, hogy mely időpontban köti meg az előfizetői szerződést.

(3) A sorolási feltételek megkerülésével kötött előfizetői szerződés semmis.

11. § (1) A közcélú távközlő hálózaton nyújtott szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a szolgáltató az előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért felel.

(2) A közcélú szolgáltató köteles a szerződéskötés időpontjára vonatkozó nyilatkozattétel, vagy a szerződési ajánlat elfogadására nyitva álló határidő túllépése, továbbá a hozzáférési pont meghatározott időben történő létesítésének elmulasztása esetében kötbért fizetni. A kötbér mértéke naponta a havi előfizetési díj egyharmada.

(3) Az előfizetői szerződés - a miniszter által megállapított - műszaki előírásoktól eltérő teljesítése esetében a kötbér mértéke naponta a havi előfizetési díj egyharmada.