2. Az e Cikk 1. bekezdésében szabályozott eseten kívül minden más esetben a megkeresést a megkeresett Fél törvényei, szabályzatai és gyakorlata által előírt feltételek szerint kell teljesíteni.

V. Fejezet

Eljárás

14. Cikk

1. A jogsegélykérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a hatóságot, amelytől a kérelem származik;

b) a kérelem tárgyát és indokát;

c) ha lehetséges a szóban forgó személy személyazonosságát és állampolgárságát; és

d) ha szükséges, annak a személynek a nevét és címét, aki részére kézbesítést kell teljesíteni.

2. A 3., 4. és 5. Cikkben említett megkeresésekben közölni kell továbbá a bűncselekményt és a tények rövid leírását.

15. Cikk

1. A 3., 4. és 5. Cikkben említett megkereséseket, valamint a 11. Cikkben említett kérelmeket a megkereső Fél Igazságügyi Minisztériuma intézi a megkeresett Fél Igazságügyi Minisztériumához és azokat ugyanilyen úton kell visszaküldeni.

2. Sürgős esetben a megkereső Fél igazságügyi hatóságai a megkereséseket közvetlenül a megkeresett Fél igazságügyi hatóságaihoz intézhetik. Azokat a vonatkozó okiratokkal együtt az e Cikk 1. bekezdésében meghatározott úton küldik vissza.

3. A 13. Cikk 1. bekezdése szerinti kérelmeket az illető igazságügyi hatóságok közvetlenül intézhetik a megkeresett Fél illetékes hatóságaihoz, amelyek a válaszokat közvetlenül küldhetik vissza. A 13. Cikk 2. bekezdése szerinti kérelmeket a megkereső Fél Igazságügyi Minisztériuma intézi a megkeresett Fél Igazságügyi Minisztériumához.

4. E Cikk 1. és 3. bekezdésében szabályozott eseteken kívül a jogsegélykérelmek és különösen a büntetőeljárás megindításához szükséges előzetes vizsgálat iránti kérelmek az igazságügyi hatóságok között közvetlenül átadhatók.

5. Azokban az esetekben, ahol az Egyezmény szerint a közvetlen átadás megengedett, az a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (Interpol) útján történhet.

6. A Szerződő Fél az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban bejelentheti, hogy néhány vagy valamennyi jogsegélykérelmet más úton küldjenek meg neki, mint ahogy azt e Cikk előírja vagy megkívánhatja azt, hogy az e Cikk 2. bekezdése szerinti esetben a megkeresésnek egy példányát egyidejűleg küldjék meg Igazságügyi Minisztériumának.

7. E Cikk rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek között hatályban levő kétoldalú szerződések és megállapodások közül azokat, amelyek illetékes hatóságaik között a jogsegélykérelmek közvetlen átadását írják elő.

16. Cikk

1. E Cikk 2. bekezdésében foglaltak kivételével a kérelmek és a csatolt okiratok fordítással való ellátása nem szükséges.

2. Minden Szerződő Fél az aláíráskor, illetőleg a megerősítési vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban fenntarthatja a jogot, hogy a hozzá intézett kérelmeknek és a csatolt okiratoknak a saját nyelvére vagy az Európa Tanács hivatalos nyelveinek egyikére vagy az utóbbiak közül az általa meghatározott nyelvre történő fordítással való ellátását igényelhesse. A többi Szerződő Fél viszonosságot alkalmazhat.

3. E Cikk nem érinti a két vagy több Szerződő Fél között hatályban levő vagy létrehozandó szerződések vagy megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek a kérelmek és a csatolt okiratok fordítással való ellátására vonatkoznak.

17. Cikk

A jelen Egyezmény szerint átadott bizonyítékokat vagy okiratokat semmilyen hitelesítéssel nem kell ellátni.

18. Cikk

Ha az a hatóság, amelyhez a jogsegélykérelmet intézték, annak teljesítésére nem bír hatáskörrel, hivatalból átteszi azt az illetékes hatósághoz és a megkereső Felet közvetlenül tájékoztatja, ha az is ilyen úton terjesztette elő a kérelmet.

19. Cikk

A jogsegélykérelem megtagadását meg kell indokolni.

20. Cikk

A 9. Cikk rendelkezéseinek érintetlenül hagyásával a jogsegélykérelmek teljesítése nem jár együtt a költségek megtérítésével, kivéve azokat, amelyek a szakértőknek a megkeresett Fél területén való megjelenésével vagy a fogva tartott személy átszállításának a 11. Cikk szerinti foganatosításával összefüggésben merülnek fel.

VI. Fejezet

A büntetőeljárás iránti feljelentés tétele

21. Cikk

1. Az egyik Szerződő Fél által a másik Fél bírósága előtt indítandó büntetőeljárás céljából tett feljelentést az érintett Igazságügyi Minisztériumok továbbítják egymásnak, kivéve, ha valamelyik Szerződő Fél él a 15. Cikk 6. bekezdése szerinti lehetőséggel.

2. A megkeresett Fél értesíti a megkereső Felet az ilyen feljelentés alapján tett intézkedéséről és megküldi a hozott ítélet egy példányát.

3. A 16. Cikk rendelkezései vonatkoznak az e Cikk 1. bekezdése alapján tett feljelentésre.

VII. Fejezet

A bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos tájékoztatás

22. Cikk

Minden Szerződő Fél tájékoztatja a másik Felet azokról a büntetőítéletekről és ezt követő intézkedésekről, amelyek az utóbbi Fél állampolgáraira vonatkoznak, és amelyeket a bűnügyi nyilvántartásba bejegyeztek. A tájékoztatást az Igazságügyi Minisztériumok legalább évente egyszer megküldik egymásnak. Ha az illető személyt két vagy több Szerződő Fél állampolgárának tekintik, e Felek mindegyikét tájékoztatni kell, kivéve, ha a személy annak a Félnek az állampolgára, amelynek területén elítélték.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

23. Cikk

1. Bármely Szerződő Fél a jelen Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezésekor az Egyezmény bármely rendelkezésével vagy rendelkezéseivel kapcsolatban fenntartást tehet.

2. Bármely Szerződő Fél, amely fenntartást tett, visszavonja azt, mihelyt azt a körülmények lehetővé teszik. A visszavonás az Európa Tanács Főtitkárához intézett értesítéssel történik.

3. Az a Szerződő Fél, amely az Egyezmény valamely rendelkezésével kapcsolatban fenntartást tett, az adott rendelkezés alkalmazását egy másik Féltől csak olyan mértékben igényelheti, amilyenben maga is elfogadta a rendelkezést.

24. Cikk

Bármely Szerződő Fél az Egyezmény aláírásakor vagy a megerősítési vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezésekor az Európa Tanács Főtitkárához intézett nyilatkozatban meghatározhatja, hogy mely hatóságokat tekinti az Egyezmény alkalmazása szempontjából igazságügyi hatóságoknak.

25. Cikk

1. A jelen Egyezményt a Szerződő Felek anyaországi területeire kell alkalmazni.

2. Franciaország vonatkozásában azt Algériára és a tengerentúli megyékre, Olaszország vonatkozásában az olasz igazgatás alatt levő Szomáliföld területére is alkalmazni kell.

3. A Németországi Szövetségi Köztársaság az Európa Tanács Főtitkárához intézett értesítéssel kiterjesztheti az Egyezmény alkalmazását Berlin Landra is.

4. A Holland Királyság vonatkozásában az Egyezményt európai területeire kell alkalmazni. Németalföld az Európa Tanács Főtitkárához intézett értesítéssel kiterjesztheti az Egyezmény alkalmazását a Németalföldi Antillákra, Surinamra és Németalföldi Új Guineára.

5. Két vagy több Szerződő Fél között létrejött közvetlen megállapodás által az Egyezmény alkalmazása a megállapodásban lefektetett feltételek szerint, kiterjeszthető az e Cikk 1., 2., 3. és 4. bekezdésében említett területeken kívül e Felek egyikének bármely területére, amelynek nemzetközi kapcsolataiért ez a Fél felelős.

26. Cikk

1. A 15. Cikk 7. bekezdésének és a 16. Cikk 3. bekezdésének érintetlenül hagyásával a jelen Egyezmény azon országok vonatkozásában, amelyek között alkalmazásra kerül, bármely két Szerződő Fél között a bűnügyi jogsegélyt szabályozó szerződés, egyezmény vagy kétoldalú megállapodás helyébe lép.

2. A jelen Egyezmény nem érinti azokat a kötelezettségeket, amelyek bármely olyan két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmény előírásaiból következnek, amelyek kikötéseket tartalmaznak vagy tartalmazhatnak a jogsegélynek meghatározott területen speciális szempontok szerint való szabályozására.

3. A Szerződő Felek egymás között két- vagy többoldalú szerződéseket a bűnügyi jogsegélyről csak a jelen Egyezmény rendelkezéseinek kiegészítésére vagy az abban foglalt elvek alkalmazásának megkönnyítésére köthetnek.

4. Ha két vagy több Szerződő Fél között a bűnügyi jogsegély egységes törvények, vagy a jogsegély kölcsönös alkalmazását saját területükön kölcsönösen biztosító különleges rendszer alapján történik, ezek a Felek az Egyezmény rendelkezései ellenére, szabadon szabályozhatják kölcsönös viszonyukat e területen kizárólag az ilyen törvények vagy az ilyen rendszer szerint. Azok a Szerződő Felek, amelyek e bekezdés szerint kizárják maguk között a jelen Egyezmény alkalmazását, értesítik erről az Európa Tanács Főtitkárát.

27. Cikk

1. A jelen Egyezmény az Európa Tanács tagjai részére áll nyitva aláírásra. Az Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítési okiratokat a Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

2. Az Egyezmény a harmadik megerősítési okirat letétbe helyezését követő kilencven nap elteltével lép hatályba.

3. Minden aláíró vonatkozásában, amely ezt követően erősíti meg az Egyezményt, az a megerősítési okirat letétbe helyezésétől számított kilencven nap elteltével lép hatályba.

28. Cikk

1. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az Egyezményhez való csatlakozásra meghívhat bármely államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, amennyiben a meghívást tartalmazó határozat az Egyezményt megerősítő európa-tanácsi tagok egyhangú beleegyezését megkapja.

2. A csatlakozás a csatlakozási okiratnak az Európa Tanács Főtitkáránál való letétbe helyezéssel történik; az a letétbe helyezést követő kilencven nap elteltével lép hatályba.

29. Cikk

Bármely Szerződő Fél, magára vonatkozóan felmondhatja az Egyezményt az Európa Tanács Főtitkárának értesítésével. A felmondás hat hónappal azt követően lép hatályba, hogy az Európa Tanács Főtitkára az értesítést megkapta.

30. Cikk

Az Európa Tanács Főtitkára értesíti a Tanács tagjait és minden más állam Kormányát, amely csatlakozott az Egyezményhez:

a) az aláírók nevéről és minden megerősítési vagy csatlakozási okirat letétbe helyezéséről;

b) a jelen Egyezmény hatálybalépésének napjáról;

c) az 5. Cikk 1. bekezdése, a 7. Cikk 3. bekezdése, a 15. Cikk 6. bekezdése, a 16. Cikk 2. bekezdése, a 24. Cikk, a 25. Cikk 3. és 4. bekezdése vagy a 26. Cikk 4. bekezdés rendelkezései szerint kézhez vett minden értesítésről;

d) a 23. Cikk 1. bekezdése szerint tett minden fenntartásról;

e) a 23. Cikk 2. bekezdése szerint bármely fenntartás visszavonásáról;