• 1996. évi XLIII. törvény
 • a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról1
 •     ELSŐ RÉSZ
 •     ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 •         I. Fejezet
 •         ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
 •             A törvény hatálya
 •             Értelmező rendelkezések
 •             A szolgálati viszony jellege
 •             Egyenruha és rendfokozatok
 •         II. Fejezet
 •         A SZOLGÁLATI VISZONYRA VONATKOZÓ ALAPELVEK
 •             A rendeltetésszerű joggyakorlás és kötelezettségteljesítés
 •             A hátrányos megkülönböztetés tilalma
 •             Jognyilatkozatok
 •             A jognyilatkozat megtámadhatósága, semmissége
 •             A szolgálati viszonnyal kapcsolatos igény elévülése
 •             A határidők számítása
 •         III. Fejezet
 •         AZ ALAPVETŐ JOGOK KORLÁTOZÁSA
 •             Általános rendelkezés
 •             A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása
 •             A véleménynyilvánítás szabadsága
 •             Gyülekezési jog
 •             Egyesülési jog
 •             Az anyanyelv használata
 •             Választójog
 •             A munka és foglalkozás szabad megválasztása
 •             A művelődéshez való jog, a tudományos és művészeti élet, a tanulás és a tanítás szabadsága
 •         IV. Fejezet
 •         ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK ÉS ÉRDEKVÉDELEM
 •         V. Fejezet
 •         A SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE
 •             A szolgálati viszony alanyai
 •             A szolgálati viszony létesítésének feltételei
 •             A hivatásos állomány utánpótlása
 •             A szolgálati viszony létesítése
 •             Próbaidő
 •             Állományba tartozás és szolgálatteljesítés
 •             Rendelkezési állomány
 •             Pályázati rendszer
 •         VI. Fejezet
 •         A SZOLGÁLATI VISZONY MÓDOSÍTÁSA
 •             A szolgálati viszony módosításának esetei
 •             Beosztásból felmentés, más beosztásba kinevezés, áthelyezés
 •             Alacsonyabb beosztásba helyezés
 •             Vezénylés
 •             Megbízás
 •             A szolgálati viszony szünetelése
 •             A szolgálati viszony korhatára
 •         VII. Fejezet
 •         A SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZŰNÉSE
 •             A szolgálati viszony megszűnésének esetei
 •             Közös megegyezés
 •             Lemondás
 •             Felmentés
 •             A szolgálati viszony megszűnése a törvény erejénél fogva
 •             Más fegyveres szervhez történő áthelyezés
 •             Eljárás a szolgálati viszony megszűnése esetén
 •             Megtérítési kötelezettség
 •             Végkielégítés
 •             A hivatásos állományba való visszavétel
 •             Összeférhetetlenség
 •         VIII. Fejezet
 •         A SZOLGÁLATI VISZONY TARTALMA
 •             A szolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok
 •             Az előmenetel feltételei
 •             Iskolai végzettségi (szakképesítési) követelmények
 •             Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
 •             Előmenetel a beosztásban
 •             Előmenetel a rendfokozatban
 •             Soron történő előléptetés
 •             Soron kívüli előléptetés
 •             Az előléptetés egyéb esetei
 •             A hivatásos állomány tagjának minősítése
 •             Szolgálatteljesítési idő
 •             Túlszolgálat
 •             Szabadság
 •             Alap- és pótszabadság
 •             Egészségügyi szabadság
 •             Szülési szabadság
 •             Illetmény nélküli szabadság
 •             A szabadság közös szabályai
 •             Tanulmányi munkaidő-kedvezmény
 •         IX. Fejezet
 •         AZ ILLETMÉNY
 •         X. Fejezet
 •         JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK
 •             Külön juttatás
 •             Jubileumi jutalom
 •             Napidíj
 •             Távolléti díj
 •             Költségtérítések
 •             Kedvezmények és támogatások
 •             Lakhatási támogatás
 •             Természetbeni ellátás
 •             Családi pótlék, gyermekgondozási segély, anyasági támogatás
 •         XI. Fejezet
 •         AZ ÉRDEMEK ELISMERÉSE
 •         XII. Fejezet
 •         FEGYELMI FELELŐSSÉG
 •             A fegyelmi felelősség általános szabályai
 •             Fenyítések
 •             A fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró
 •             A fegyelmi eljárás
 •             Jogorvoslatok
 •             Eljárás szabálysértés esetén
 •             A fenyítés végrehajtása
 •             A fenyítés hatálya
 •             A fenyítés hatálya alóli mentesülés
 •             Eljárás bűncselekmény esetén
 •         XIII. Fejezet
 •         KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
 •             A hivatásos állomány tagjának kártérítési felelőssége
 •             A fegyveres szerv kártérítési felelőssége
 •         XIV. Fejezet
 •         A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI VISZONYON ALAPULÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK
 •             Egészségügyi szolgáltatás
 •             A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség megállapítása
 •             Nyugellátás
 •             A szolgálati nyugdíj
 •             Rokkantsági nyugdíj
 •             Baleseti ellátás
 •             Hozzátartozói nyugellátás
 •             A nyugellátás megállapítása
 •         XV. Fejezet
 •         KÉRELEM, PANASZ, SZOLGÁLATI JOGVITA
 •             Kérelem
 •             Szolgálati panasz
 •             Határozat elleni panasz, fellebbezés
 •             A bírósági út
 •         XVI. Fejezet
 •         SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS
 •         XVII. Fejezet
 •         A NYUGÁLLOMÁNYÚAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •         XVIII. Fejezet
 •         SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI GONDOSKODÁS
 •             Szociális gondoskodás
 •             A kegyeleti gondoskodás
 •     MÁSODIK RÉSZ
 •     KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
 •         XIX. Fejezet
 •         A HIVATÁSOS KATONÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •             Általános rendelkezés
 •             A hivatásos katona kötelessége
 •             A személyes szabadság korlátozása
 •             A szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása
 •             Lelkiismereti és vallásszabadság
 •             A szolgálati viszony alanyai
 •             A szolgálati viszony létesítésének feltételei
 •             A szolgálati viszony létesítése és felső korhatára
 •             Próbaidő
 •             Állományba tartozás és szolgálatteljesítés
 •             A szolgálati viszony módosítása
 •             A szolgálati viszony megszűnése
 •             Leszerelési segély
 •             Előmeneteli bizottság
 •             Előmenetel a beosztásban
 •             Előmenetel a rendfokozatban
 •             Rendfokozatba kinevezés
 •             A szabadság
 •             Illetménypótlék
 •             Repülőhajózók és ejtőernyősök egyszeri juttatása
 •             Lakhatási támogatás
 •             Fegyelmi felelősség
 •             A hivatásos állomány személyügyi nyilvántartása
 •         XX. Fejezet
 •         A HATÁRŐRSÉG, A RENDŐRSÉG, A POLGÁRI VÉDELEM, A HIVATÁSOS ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •             Közös szabályok
 •             A határőrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok
 •             A rendőrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok
 •             A polgári védelem hivatásos állományára vonatkozó szabályok
 •             Az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományára vonatkozó szabályok
 •         XXI. Fejezet
 •         A POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •             A szolgálati jogviszony jellege
 •             Az alapvető állampolgári jogok érvényesülése
 •             Az érdekképviseleti szervek és érdekvédelem
 •             A szolgálati viszony alanyai
 •             A szolgálati viszony létesítésének feltételei
 •             Állományba tartozás és szolgálatteljesítés
 •             Vezénylés
 •             A szolgálati viszony tartalma
 •             A minősítés
 •             Vezetői pótszabadság
 •             Az illetmény
 •             Pótlékok
 •             Érdemek elismerése
 •             Fegyelmi felelősség
 •             Kártérítési felelősség
 •             Szolgálati panasz és fellebbezés
 •             Bírói út
 •             Személyügyi nyilvántartás
 •         XXII. Fejezet
 •         A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •             A szolgálati viszony létesítésének feltételei
 •             Állományba tartozás és szolgálatteljesítés
 •             Iskolai végzettségi (szakképesítési) követelmények
 •             A szabadság
 •             Illetménypótlék
 •         XXIII. Fejezet
 •         A VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •             Értelmező rendelkezések
 •             A szolgálati viszony létesítésének feltételei
 •             A hivatásos állomány utánpótlása
 •             Vezénylés
 •             Megtérítési kötelezettség
 •             Összeférhetetlenség
 •             Alkalmasság
 •             Beosztáshoz rendszeresített rendfokozatok
 •             Előléptetés
 •             Szolgálatteljesítési idő
 •             Szabadság
 •                 Illetménypótlék
 •             Besorolás
 •             Vegyes szabályok
 •     HARMADIK RÉSZ
 •     VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •         XXIV. Fejezet
 •         VEGYES RENDELKEZÉSEK
 •             A szolgálati idő számítása
 •         XXV. Fejezet
 •         HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
 •         XXVI. Fejezet
 •         ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
 •         XXVII. Fejezet
 •         FELHATALMAZÁSOK
 •     1. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez
 •     A rendfokozatok és a rendfokozati várakozási idők
 •     2. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez
 •     TÁBLÁZAT
  a miniszter és az országos parancsnok munkáltatói jogköréről
 •     3. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez
 •     A fegyveres erők hivatásos és szerződéses állományának esküje
 •     A rendőrség hivatásos állományának esküje
 •     A rendőrség kivételével a rendvédelmi és a polgári nemzetbiztonsági szervek hivatásos állományának esküje, illetve fogadalma
 •     4. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez
 •     MINŐSÍTÉSI LAP
 •     5. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez
 •     MINŐSÍTÉSI LAP
 •         I. SZEMÉLYI ADATOK
 •         II. SZOLGÁLATI ADATOK
 •      III. A MINŐSÍTÉS TARTALMA ÉS SZEMPONTJAI
 •     IV. A MINŐSÍTETT ALKALMASSÁGÁNAK ÖSSZEGEZETT MEGÍTÉLÉSE
 •     V. A MINŐSÍTŐ ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT EGYÉB SZEMPONTOK
 •     VI. A MINŐSÍTŐ ÁLLOMÁNYILLETÉKES PARANCSNOK ÁLLÁSFOGLALÁSA
 •     VII. A MINŐSÍTETT SZEMÉLY ÉSZREVÉTELEI
 •                 VIII. AZ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERV ÉSZREVÉTELEI
 •      ÚTMUTATÓ
  a minősítés szempontjainak értékeléséhez
 •     6. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez
 •     I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
 •     II. BESOROLÁSI OSZTÁLY
 •     RENDFOKOZATI ILLETMÉNYEK TÁBLÁZATA
 •     7. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez
 •     A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE