3. Ezenkívül minden, valamely Fél vagy a Miniszterek Bizottsága által javasolt módosítást meg kell küldeni a Tanácsadó Bizottságnak, amely a javasolt módosítással kapcsolatos véleményét elkészíti a Miniszterek Bizottsága számára.

4. A Miniszterek Bizottsága megtárgyalja a javasolt módosítást és a Tanácsadó Bizottság véleményét, majd dönt a javasolt módosítás jóváhagyásáról.

5. A Miniszterek Bizottsága által, e cikk 4. pontjával összhangban jóváhagyott módosítás szövegét elfogadásra meg kell küldeni a Feleknek.

6. Minden, e cikk 4. pontjával összhangban jóváhagyott módosítás azt a napot követő harmincadik napon lép hatályba, amikor az elfogadásról valamennyi Fél értesítette a Főtitkárt.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Cikk

Hatálybalépés

1. A jelen Egyezmény az Európa Tanács tagállamai számára nyitva áll aláírásra. Az Egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni, vagy jóvá kell hagyni. A megerősítésről, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okiratot az Európa Tanács főtitkáránál kell letétbe helyezni.

2. Jelen Egyezmény azt a napot követő három hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba, amikor az Európa Tanács öt tagállama kifejezte beleegyezését abba, hogy az Egyezményt az előző bekezdés rendelkezéseivel összhangban magára nézve kötelezőnek tekinti.

3. Bármely tagállamra nézve, amely ezt követően fejezi ki kötelező érvényű beleegyezését, az Egyezmény a megerősítésről, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okirat letétbe helyezésének napját követő három hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.

23. Cikk

Nem tagállamok csatlakozása

1. A jelen Egyezmény hatálybalépése után az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága az Európa Tanács Alkotmánya 20. Cikkének d) pontja szerinti többségi döntés és a szerződő államoknak a Bizottságba kijelölt képviselőinek egyhangú szavazata alapján felkérhet bármely államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, hogy csatlakozzon az Egyezményhez.

2. Bármely csatlakozó államra nézve az Egyezmény a csatlakozásról szóló okiratnak az Európa Tanács főtitkáránál történő letétbe helyezésének napját követő három hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.

24. Cikk

Területi záradék

1. Bármely állam az aláíráskor vagy a megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy a csatlakozásról szóló okiratnak a letétbe helyezésekor meghatározhatja azt a területet vagy azokat a területeket, amelyre vagy amelyekre nézve a jelen Egyezményt alkalmazza.

2. Bármely állam, bármely későbbi időpontban az Európa Tanács főtitkárához intézett nyilatkozattal kiterjesztheti a jelen Egyezmény alkalmazását a nyilatkozatban meghatározott bármely más területre. Ezen terület vonatkozásában az Egyezmény azt a napot követő három hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba, amikor a főtitkár a nyilatkozatot megkapta.

3. Bármely nyilatkozat, amelyet az előző két bekezdés szerint tettek, bármely ezen nyilatkozatban meghatározott területre vonatkozóan a főtitkárhoz intézett értesítéssel visszavonható. A visszavonás a főtitkárhoz intézett értesítés beérkezésének napját követő hat hónapos időszak eltelte utáni első hónap első napján lép hatályba.

25. Cikk

Fenntartások

A jelen Egyezmény rendelkezéseivel kapcsolatban semmilyen fenntartás nem tehető.

26. Cikk

Felmondás

1. A jelen Egyezményt bármelyik Fél bármikor felmondhatja az Európa Tanács főtitkárához intézett értesítéssel.

2. A felmondás a főtitkárhoz intézett értesítés beérkezésének napját követő hat hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.

27. Cikk

Értesítések

Az Európa Tanács főtitkára értesíti a Tanács tagállamait és az Egyezményhez csatlakozó államokat:

a) minden aláírásról,

b) minden megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezéséről,

c) minden, a jelen Egyezmény hatálybalépésével kapcsolatos időpontról a 22., 23. és 24. Cikkel összhangban,

d) minden más eseményről, értesítésről vagy tájékoztatásról, ami a jelen Egyezményt érinti.

Fentiek hiteléül alulírottak, erre nézve kellően felhatalmazva, a jelen Egyezményt aláírták.

Kelt Strasbourgban, 1981. január 28. napján, angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles, egyetlen példányban, amely az Európa Tanács levéltárában marad letétbe helyezve. Az Európa Tanács főtitkára hiteles másolatokat küld az Európa Tanács valamennyi tagállamának és minden olyan államnak, amelyet az Egyezményhez való csatlakozásra felkértek.”

3. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján a megerősítésről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatot tette:

„A Magyar Köztársaság Kormánya kijelenti, hogy az Egyezmény 3. Cikke 2. c) pontja alapján az Egyezményben foglaltakat alkalmazza a személyes adatok nem gépi eszközökkel feldolgozott állományaira is.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat 1998. február 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.